Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
Dátum publikácie: 24.7.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Právnická osoba fakturovala odberateľovi vo februári 2012 za vykonané práce sumu 766 € bez DPH (celková suma vrátane DPH 919,20 €).

Napriek písomným aj telefonickým urgenciám odberateľ záväzok neuhradil. Ako uplatniť do daňových výdavkov odpis pohľadávky, resp. opravné položky, ak sa spoločnosť rozhodla súdne nevymáhať pohľadávku?

Dátum publikácie: 16.7.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť A obstarala v roku 2012 osobný automobil za 17 000 € s DPH. Časť kúpnej sumy 11 000 € spoločnosť zaplatila v hotovosti a na zvyšnú časť si zobrala od nebankovej inštitúcie úver (ktorý mala splácať do konca roka 2015). V mesiaci 11/2013 sa spoločnosť A dostala do finančných problémov, preto navrhla spoločnosti B (personálne prepojená spoločnosť so spoločnosťou A), aby prevzala záväzok voči nebankovej inštitúcii vo výške nesplateného úveru v sume 5 500 € (nebanková inštitúcia so zmenou súhlasila) a vlastníctvo automobilu prešlo na spoločnosť B (v evidencii je zmenený vlastník automobilu). Spoločnosť B pokračuje v splácaní úveru do konca roka 2015. Spoločnosť A nefakturovala predaj auta za cenu nesplateného úveru voči spoločnosti B. Spoločnosť B zaradila obstaranie auta v sume 5 500 € 042/479 a zaradila ho v sume 5 500 € zápisom 022/042. Ako mala postupovať spoločnosť A a spoločnosť B z účtovného a daňového hľadiska?

Dátum publikácie: 15.7.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Nájomca (obchodná spoločnosť) má prenajatú polyfunkčnú budovu od inej spoločnosti. Podľa zmluvy o nájme sa nájomca a prenajímateľ dohodli, že nájomca na vlastné náklady zabezpečí rekonštrukciu budovy tak, aby bola užívaniaschopná. Celková ročná suma nesmie presiahnuť sumu stanovenú dohodou za 1 rok nájmu. Nájomné sa týmto započítava so sumou za rekonštrukciu po vzájomnom odsúhlasení prác.

Nájomca urobil okrem stavebných prác (zateplenie, rekonštrukcia...) aj terénne úpravy areálu. Ako sa bude účtovať tento prípad u nájomcu a prenajímateľa? Je možné náklady na terénne úpravy zahrnúť spolu s nákladmi na rekonštrukciu ako technické zhodnotenie a účtovať u nájomcu ako iný majetok (20 rokov)? Alebo ide o technickú rekultiváciu a nie je možné ju odpisovať u nájomcu?

Ak by sa nájom skončil predčasne, napr. po desiatich rokoch, ako sa vysporiada daňovo a účtovne táto rekonštrukcia?

Dátum publikácie: 15.7.2014
Autori: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk), Ing. Marián Drozd

Poľnohospodárske družstvo je členom stavebno-obchodného družstva. Chce ukončiť členstvo a obidve strany sa dohodli o ukončení bez vyrovnacieho podielu. Je to možné? Ak áno, aké dosahy budú z účtovnej a daňovej stránky pre obidve zúčastnené družstvá?

Dátum publikácie: 7.7.2014
Autor: Ing. Ján Janíček

Ako má spoločnosť zaúčtovať daň z príjmov z bankových úrokov? Doteraz ju účtovala na základe bankového výpisu ako 341/221 a následne interným dokladom 591/341.

Dátum publikácie: 3.7.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Zamestnávateľ nakupuje pre zamestnancov v rámci pitného režimu vodu, kávu a čaj. Ako účtuje o týchto prípadoch? Sú výdavky daňovými výdavkami? Má právo odpočítať daň?

Dátum publikácie: 27.6.2014
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť kúpila mobilný telefón so zľavou za 1 €. Jeho pôvodná hodnota bola 1 300 €. V internej smernici pre vedenie účtovníctva má spoločnosť stanovené, že majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok účtuje ako dlhodobý hmotný majetok, ak je v hodnote vyššej ako 50 €. Ako má zaúčtovať nákup tohto telefónu?

Dátum publikácie: 27.6.2014
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť kúpila budovu spolu s pozemkom za cenu 150 000 € + DPH. V kúpnej zmluve nie je osobitne stanovená cena za pozemok a osobitne za budovu. Ako má spoločnosť zaradiť tento majetok a v ktorej odpisovej skupine ho bude odpisovať? Ako sa posudzujú náklady na stavebné práce a drobné opravy, ktoré musela účtovná jednotka vynaložiť v súvislosti so zaradením do užívania?

Dátum publikácie: 27.6.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Účtovnej jednotke vznikla škoda na majetku (zásobách) spôsobená prívalovým dažďom, ktorý poškodil strechu skladu. Dážď skladovanú pšenicu úplne znehodnotil. Aký účtovný zápis je správny 549/123 alebo 613/123, ak 549/123, tak z daňového  hľadiska je 549 pripočítateľná položka?

Dátum publikácie: 16.6.2014
Autori: Ing. Dana Slivková, Ing. Iveta Kolenová

Slovenská spoločnosť P, ktorá je platiteľom DPH, má zaregistrovanú svoju ochrannú známku vo Veľkej Británii.

Slovenská spoločnosť P dostala od patentového zástupcu spoločnosti C, ktorá má sídlo na Normandských ostrovoch a je právnickou osobou, faktúru za službu súvisiacu s udržiavaním patentu na predmetnú ochrannú známku registrovanú vo Veľkej Británii. Spoločnosť C fakturuje poplatok za predmetnú platbu jedenkrát ročne. Spoločnosť P uhradila predmetný poplatok 2. mája 2014.

Je povinná slovenská spoločnosť P vybrať z predmetného poplatku daň vyberanú zrážkou vo výške  35 %? Aké oznamovacie povinnosti si musí spoločnosť P splniť voči daňovému úradu? Aký kurz má spoločnosť P použiť na výpočet dane vyberanej zrážkou? Akým spôsobom sa zaúčtuje zrazenie dane z príjmov v podvojnom účtovníctve?