www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 28.10.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Za minulý mesiac spoločnosť zamestnancovi vyplatila vyššiu mzdu ako mal mať. Keďže spoločnosť nemala ešte uzavretý mesiac, stihla všetky výkazy aj výplatnú pásku prerobiť. Pretože mzda už bola vyplatená, spoločnosť sa so zamestnancom dohodla na zrážke zo mzdy v ďalšom období. Ako správne zaúčtovať rozdiel, aby nezostal na účte 331?

Dátum publikácie: 26.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť kúpila 4 ks pneumatík. Jednotková cena bez DPH je 450 €, celková cena za pneumatiky bez DPH je 1 800 €. Pneumatiky sú priradené na vozidlo, ktoré bolo obstarané na lízing a už sa odpisuje. Majú uvedené pneumatiky navýšiť obstarávaciu cenu vozidla, a tak vypočítať nové odpisy na vozidlo v roku 2016 alebo je možné zaúčtovať pneumatiky priamo na účet 501?

Dátum publikácie: 24.10.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Považuje sa vytvorenie webovej stránky za nehmotný majetok v prípade, že je predpokladaná doba použitia dlhšia ako jeden rok a náklady na jej vytvorenie vyššie ako zákonom stanovená hranica? Je nejaká požiadavka na časové rozlíšenie nákladov na vytvorenie webovej stránky z dôvodu, že ekonomické úžitky z webovej stránky plynú aj v budúcich obdobiach?

Dátum publikácie: 20.10.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Právnická osoba obstarala zo zahraničia osobné motorové vozidlo 24. 3. 2016 a technický preukaz vybavila 5. 5. 2016. Právnická osoba sa rozhodla motorové vozidlo neodpisovať a možno v budúcnosti sa ho pokúsi predať.

S akým dátumom má spoločnosť motorové vozidlo zaradiť do majetku?

Môže nastaviť na karte majetku neodpisovať pre účtovné aj daňové odpisy?

Náklady ako napr. PZP, daň z motorových vozidiel budú nedaňové?

Daň z motorových vozidiel bude právnická osoba platiť od dátumu zaradenia?

Dátum publikácie: 20.10.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť robí opravy účtovníctva po schválení účtovnej závierky. V odberateľskej faktúre z roku 2015 omylom nezaúčtovala zápis: MD účet 311, DAL účet 601 a 343. Sumy mali byť mínusom, čiže spoločnosť platila vyššiu daň. Môže spoločnosť zaúčtovať v tomto roku podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov uvedený účtovný zápis? Ovplyvní účtovanie základ dane v roku 2016?

Ako postupovať s odvedenou DPH? Do ktorého oddielu kontrolného výkazu DPH ju smerovať? Môže sa takto opraviť účtovanie bez dodatočných daňových priznaní, správne spoločnosť pochopila § 17?

Dátum publikácie: 20.10.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Firma A, platiteľ DPH, so sídlom v SR si dala opraviť auto vo firme B so sídlom v Maďarsku (maďarská firma). Firma B vystavila faktúru za službu firme A s DPH. Táto faktúra obsahuje všetky náležitosti podľa zákona o DPH. Podľa správnosti ju mala firma B vystaviť bez DPH a firma A si ju mala samozdaniť. Keďže firma B faktúru nie je ochotná opraviť, je možné žiadať si DPH z faktúry na základe žiadosti o vrátenie DPH z Maďarska?

Dátum publikácie: 17.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť A a. s. obstarala v roku 2006 cenné papiere spoločnosti B a. s. za 10 000 €. V roku 2016 spoločnosť A a. s. predala spoločnosti C a. s. polovicu cenných papierov spoločnosti B a.s. za 10 000 € na základe Zmluvy o kúpe cenných papierov. Pri podávaní daňového priznania za rok 2016 v roku 2017 spoločnosť A a. s. je povinná zdaniť rozdiel, teda 10 000 (predajná cena) – 5 000 (1/2 obstarávacej ceny) = 5 000 € (rozdiel medzi predajnou a obstarávacou cenou)? Alebo nemusí pri predaji zdaniť príjem z predaja cenných papierov?

Dátum publikácie: 17.10.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Akciová spoločnosť uzatvorila s právnickou osobou zmluvu o sprostredkovaní, na základe ktorej táto osoba vykoná všetky kroky s cieľom získania úveru od banky na financovanie rozšírenia fariem. Bude provízia vo výške 8 % úveru, ktorá môže byť fakturovaná až po uzatvorení, dokonca po 1. čerpaní investičného úveru, prevádzkový náklad pre podnik alebo bude súčasťou OC investícií, ktoré sa financujú zo zabezpečeného úveru?

Dátum publikácie: 17.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V novembri 2015 bol ukončený projekt financovaný zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie, ktorý trval od roku 2012. Každý rok spoločnosť v pozícii prijímateľa rozpúšťala dotáciu do výnosov vo výške oprávnených výdavkov. V roku 2015 ale nemala ešte potvrdené oprávnené výdavky v termíne na podanie daňového priznania, a preto sa do výnosov zaúčtovala suma nárokovaných výdavkov. V roku 2016 po podaní daňového priznania za rok 2015 bola uhradená suma oprávnených výdavkov, ktorá bola ale uznaná v nižšej sume (rozdiel 80 000 € – jedna faktúra, ktorú spoločnosť i napriek tomu považuje za daňový náklad). Je možné vyrovnať tento rozdiel v roku 2016 bez podania dodatočného daňového priznania za rok 2015 s tým, že sa znížia výnosy o túto sumu v roku 2016 a toto zníženie bude daňovo uznané podľa § 17 ods. 29? Ako tento rozdiel zaúčtovať? Cez zníženie výnosov (648) alebo cez zníženie výsledku hospodárenia v roku 2015 (t. j. 431 alebo 428)?

Dátum publikácie: 13.10.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť A má záväzok voči spoločnosti C vo výške 180 000 €. Záväzok sa týka nákladov, ktoré si spoločnosť uplatnila v rokoch 2014 a 2015 do daňových výdavkov, a zároveň si odpočítala daň z pridanej hodnoty. Záväzok spoločnosti A voči spoločnosti C prevzala spoločnosť B.

Má spoločnosť A povinnosť o prevzatý záväzok upraviť základ dane z príjmov?

Spoločnosť B, ktorá prevzala záväzok od spoločnosti A voči spoločnosti C, uhradila len časť tohto záväzku vo výške 120 000 €. Ako má spoločnosť B účtovať o prevzatí záväzku? Je potrebné o neuhradenú časť záväzku upraviť základ dane z príjmov?    

Aký bude postup, ak spoločnosť B uhradí záväzok vlastnou nehnuteľnosťou v hodnote 120 000 €?

...
vzdelavanie