www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 27.7.2016
Autor: Ing. Mária Nováková

S. r. o. užíva priestor, v súvislosti s ktorým platí mesačne preddavkovo za služby súvisiace s užívaním (teplo, energie a pod.). Vyúčtovanie za rok 2015 bude až v 5/2016. V predchádzajúcich rokoch s. r. o. účtovala o preddavkoch na dodané energie, k 31. 12. vždy vytvorila rezervu na nevyfakturované dodávky vo výške zaplatených preddavkov a v nasledujúcom účtovnom období rezervu zúčtovala na základe vyúčtovacej faktúry. Od 1. 1. 2015 zmenou zákona o dani z príjmov už tvorba rezerv na nevyfakturované dodávky nie je daňovým výdavkom. Znamená to, že s. r. o. nedostane do daňových výdavkov v roku 2015 náklady na dodané služby súvisiace s užívaním nehnuteľnosti?

Dátum publikácie: 22.7.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť v roku 2015 nadobudla odkúpením pohľadávku v menovitej hodnote 25 000 € za sumu 20 000 €. Pôvodný dlžník v roku 2015 zomrel. Spoločnosť prihlásila pohľadávku do dedičského konania, ktoré zatiaľ nie je ukončené. Aký bude postup z účtovného a daňového hľadiska, ak na základe dedičského konania bude pohľadávka uhradená len čiastočne? Spoločnosť zatiaľ neuhradila záväzok voči postupcovi.

Dátum publikácie: 19.7.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Firma predala v roku 2015 firemný automobil, na faktúre je ale uvedené, že auto sa stáva majetkom kupujúceho až po úhrade. Keďže faktúra bude zaplatená až v roku 2016, môže zaúčtovať odpisy za celý rok 2015? Ako účtovať výnosy - až v roku 2016? DPH bola odvedená.

Dátum publikácie: 15.7.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Slovenská s. r. o má zriadenú organizačnú zložku v ČR (odštepný závod). Je potrebné v účtovníctve slovenskej s. r. o. účtovať o zisku/strate v českej organizačnej jednotke, napr. 431/361? Pri vypĺňaní daňového priznania sa vypĺňa iba tabuľka E daňového priznania alebo použiť riadky 180 a 290 daňového priznania? Ak je postup pri úprave základu dane cez riadky 180 a 290 potrebný, čo je ich obsahom?

Dátum publikácie: 14.7.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V roku 2015 sa doviezol z materskej firmy z Nemecka stroj na rovnanie plechov, platilo sa za prepravu stroja 500 €, ale faktúra za samotné zariadenie neprišla. Stroj nebude fakturovaný, pretože je to staršie zariadenie a bol dodaný bezodplatne. Faktúru za prepravu má spoločnosť na strane MD účtu 042, chýba obstarávacia cena stroja. Je potrebné stroj oceniť ROC? Aký účtovný zápis v tomto prípade použiť?

Dátum publikácie: 8.7.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia (§ 11) na prevádzkovanie ambulancie, má peňažný príjem zrazený 19 % daňou. Vystavenú faktúru považuje za nedaňový výnos (položky znižujúce ZD v DP r. 240). Ako to bude na prelome roku, keď faktúra je vystavená v r. 2015 a daň bude zrazená v januári 2016? Tiež bude na r. 240 v DP k dani z príjmu?

Dátum publikácie: 6.7.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Cestovná agentúra si založila organizačnú zložku v Prahe. Česká organizačná zložka vedie účtovníctvo v Českej republike, kde podáva aj daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov. Ako má pri účtovaní postupovať slovenská cestovná agentúra, čo sa týka tejto organizačnej zložky? Má zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku?

Dátum publikácie: 23.6.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Konateľ spoločnosti vložil do spoločnosti s ručením obmedzeným peňažný vklad, ktorý si teraz chce vybrať. Spoločnosť nemá dostatočnú hotovosť, má však v majetku odpísané vozidlo. Môže si spoločník vozidlo vybrať namiesto peňažných prostriedkov? Ak áno, v akej sume a aký je postup pri účtovaní?

Dátum publikácie: 10.6.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ide o opravu chýb minulých období. Pre účtovnú jednotku ide už o významnú chybu... v roku 2015 nesprávne posúdila, že hutnenie pozemku a jeho oplotenie (zmena na parkovisko) je technické zhodnotenie... zistila, že mala dať všetky náklady priamo do spotreby (ide o sumu cca 22 000 €). Ako má postupovať v roku 2015? Môže náklady zaúčtovať oproti nerozdelenému zisku?

Dátum publikácie: 9.6.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Ako sa v podvojnom účtovníctve účtuje tvorba a zúčtovanie rezervy na lesnú činnosť? Je tvorba rezervy daňovým výdavkom?

...
vzdelavanie