Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
...
Dátum publikácie: 26.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

FO podnikateľ po pozastavení živnosti dal bezodplatne svojej s. r. o. tovar určený na predaj. Ako v s. r. o. správne zúčtovať tento pohyb?

Dátum publikácie: 26.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Aké účty a postup najlepšie použiť pri úprave základu dane o neuhradené záväzky a ako vysporiadať (zaúčtovať) takýto záväzok, ak nastalo jeho premlčanie? Ktoré účty sú daňové, ktoré nedaňové?

Dátum publikácie: 25.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť s r. o. – platiteľ dane z pridanej hodnoty, pri kúpe HIM (nehnuteľnosť) si uplatnila odpočet DPH v plnej výške. Nehnuteľnosť kúpila tiež od platiteľa DPH. HIM je zaradený do odpisovej skupiny 4. Spoločnosť sa rozhodla HIM vyradiť zo stavu, a to likvidáciou. Je spoločnosť povinná zo zostatkovej hodnoty vrátiť DPH do ŠR? Zostatková hodnota HIM je iba účtovným nákladom alebo je aj daňovým nákladom?

Dátum publikácie: 24.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

V roku 2014 bolo možné tvoriť zákonnú rezervu napr. na vypracovanie daňového priznania a tiež rezervu na nevyfakturované dodávky služieb. Ako to bude podľa novely zákona o dani z príjmov, keď  napr. vo februári 2016 príde faktúra za vypracovanie daňového priznania v roku 2015? Bude to náklad – daňový výdavok v roku 2016?

Dátum publikácie: 23.3.2015
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Pozemkové spoločenstvo získalo nenávratný finančný príspevok na zakúpenie technologického vozidla, a to vo výške 50 % ceny vozidla. Spoločnosti už PPA uhradila na základe žiadosti o platbu 50 % príspevok. Tento zaúčtovala do výnosov budúcich období (38400) a bude ho postupne rozpúšťať počas obdobia odpisovania vozidla, teda 4 roky. Postupuje účtovná jednotka správne? 

Dátum publikácie: 23.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ako zaúčtovať vstupnú lekársku prehliadku novej zamestnankyne, ktorá nastúpila na miesto pomocnej účtovníčky? Spoločnosť s. r. o. má  príjmový doklad vystavený obvodnou lekárkou na 17 eur a výdaj z pokladnice firmy. Použije sa účet 527 alebo 528 súvzťažne s pokladnicou (211)?  Má to vplyv na pripočítateľné a odpočítateľné položky k základu dane? 

Dátum publikácie: 20.3.2015
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Pozemkovému spoločenstvu bola priznaná finančná náhrada za obmedzenie hospodárenia na lesných pozemkoch zaradených do 5. stupňa ochrany prírody. Spoločenstvo zároveň získalo nenávratný finančný príspevok na územie európskeho významu. Vstupujú tieto príspevky do základu dane z príjmov? Ako o nich účtuje spoločenstvo?

Dátum publikácie: 20.3.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

Spoločnosť obstaráva formou finančného prenájmu (zmluva uzatvorená do 31. 12. 2014) hmotný majetok – UV LED tlačiareň, ktorý používa na potlač reklamných predmetov a hmotný majetok – laserový gravírovací stroj. Od 1. 1. 2015 spoločnosť musí tento majetok zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny a odpisovať počas ustanovenej doby odpisovania prislúchajúcou metódou odpisovania. Patrí tento majetok do odpisovej skupiny 2?

Dátum publikácie: 12.3.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Obchodnej spoločnosti vyšla za zdaňovacie obdobie roku 2014 daň vo výške 200 €. Daňová licencia podľa výšky obratu je 960 €. Akú výšku daňovej povinnosti má spoločnosť zaúčtovať a uhradiť? Daňová licencia sa uhrádza na ten istý účet ako bežná daň z príjmov?

Dátum publikácie: 10.3.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Ako správne účtovať ovocné kríky – borievky? Firma vedie podvojné účtovníctvo, je platiteľom DPH. Keď ich kúpi napr. v roku 2014, účtuje 042/321? Zaradí ich a odpisuje až po treťom roku v roku 2017 na účtoch 025/042? Firma potrebuje poradiť účtovanie od obstarania (do obstarávacej ceny patrí aj napr. výsadba sadeníc, oplievanie inou firmou?) až po odpisy.

...