Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Dátum publikácie: 22.8.2014
Autori: Ing. Marta Rešetková, PhD., Mária Jančíková

Spoločnosť zrekonštruovala vlastné rekreačné zariadenie. Chce, aby ho využívali zamestnanci bezodplatne. Okrem svojich zamestnancov bude ubytovávať aj iných, pre ktorých má urobený cenník ubytovania. Aké odvody poistného a dane jej vyplývajú z prenájmu rekreačného zariadenia pre zamestnancov, tiež odvod DPH (z akej ceny, môže si pre zamestnancov určiť cenu nižšiu ako pre cudzích) a účtovanie? Aké je účtovanie dane z ubytovania?

Dátum publikácie: 14.8.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Spoločnosť A dlhuje spoločnosti B, spoločnosť B dlhuje spoločnosti C, spoločnosť C dlhuje firme D a spoločnosti D dlhuje spoločnosť A. (Pričom všetky dlhujú rovnakú sumu). Dajú sa v tomto prípade postúpiť jednotlivé pohľadávky a tie potom započítať?

Dátum publikácie: 6.8.2014
Autor: Ing. Mária Nováková

V roku 2012 spoločnosť A obstarala na splátky od nebankovej spoločnosti nábytok, ktorý bude splácať do konca roku 2017. Spoločnosť A nábytok následne prenajíma spoločnosti B, pretože spoločnosť B nebola schopná obstarať si tento nábytok sama. V roku 2014 spoločnosť B požiadala spoločnosť A o súhlas s prevzatím záväzku spoločnosti B platiť nájomné za nábytok na spoločnosť C. Spoločnosť A ako veriteľ akceptovala prevzatie záväzku spoločnosťou C od spoločnosti B. Aký účtovný a daňový dosah z pohľadu dane z príjmov má táto transakcia u spoločnosti A?

Dátum publikácie: 6.8.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Zamestnanec za r. 2013 nevyčerpal 14 dní dovolenky, priemerný hodinový zárobok za 4. Q/2013 vychádza 1,9023 €/hod. V r. 2014 vyčerpá 12 dní a 2 dni prepadnú.

1. Upraviť priemerný hodinový zárobok pre účtovanie rezervy na nevyčerpané dovolenky na sumu 2,023 €/hod. (min. mzda od 1. 1. 2014) alebo ponechať ešte 1,941 €/hod. (min. mzda za rok 2013), keďže ide o nevyčerpané dovolenky za r. 2013?

2. Ako zaúčtovať túto rezervu v podvojnom účtovníctve a v akej výške do r. 2013 a ako účtovať jej čerpanie a prepadnutie v r. 2014?

3. Ako sa postupuje v jednoduchom účtovníctve?

Dátum publikácie: 1.8.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Obchodná spoločnosť, platiteľ dane, obdržala faktúru od spoločnosti so sídlom v Nemecku. Predmetom faktúry je dodanie tovaru z Nemecka. Faktúra je vyhotovená s DPH, pretože tovar bol fyzicky od dodávateľa zaslaný do nemeckej firmy (matka obchodnej spoločnosti) a až tá tovar doručila. Dodávateľ nemá doklad o tom, že tovar opustil krajinu. Ako účtovať v tomto prípade DPH?

Dátum publikácie: 30.7.2014
Autor: Nadežda Cígerová

V roku 2009 spoločnosť prihlásila pohľadávku do konkurzu v sume 5 000 eur. Je predpoklad, že nebude uhradená. K uvedenej pohľadávke nebola tvorená opravná položka. Môže sa v roku 2013 celá zaúčtovať na účet 546 – Odpis pohľadávky a považovať za daňovo uznaný náklad?

Dátum publikácie: 24.7.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Právnická osoba fakturovala odberateľovi vo februári 2012 za vykonané práce sumu 766 € bez DPH (celková suma vrátane DPH 919,20 €).

Napriek písomným aj telefonickým urgenciám odberateľ záväzok neuhradil. Ako uplatniť do daňových výdavkov odpis pohľadávky, resp. opravné položky, ak sa spoločnosť rozhodla súdne nevymáhať pohľadávku?

Dátum publikácie: 21.7.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Je možné odpísať pohľadávku v podvojnom účtovníctve aj v priebehu roka alebo len k 31. 12. 20xx?

Dátum publikácie: 16.7.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť A obstarala v roku 2012 osobný automobil za 17 000 € s DPH. Časť kúpnej sumy 11 000 € spoločnosť zaplatila v hotovosti a na zvyšnú časť si zobrala od nebankovej inštitúcie úver (ktorý mala splácať do konca roka 2015). V mesiaci 11/2013 sa spoločnosť A dostala do finančných problémov, preto navrhla spoločnosti B (personálne prepojená spoločnosť so spoločnosťou A), aby prevzala záväzok voči nebankovej inštitúcii vo výške nesplateného úveru v sume 5 500 € (nebanková inštitúcia so zmenou súhlasila) a vlastníctvo automobilu prešlo na spoločnosť B (v evidencii je zmenený vlastník automobilu). Spoločnosť B pokračuje v splácaní úveru do konca roka 2015. Spoločnosť A nefakturovala predaj auta za cenu nesplateného úveru voči spoločnosti B. Spoločnosť B zaradila obstaranie auta v sume 5 500 € 042/479 a zaradila ho v sume 5 500 € zápisom 022/042. Ako mala postupovať spoločnosť A a spoločnosť B z účtovného a daňového hľadiska?

Dátum publikácie: 15.7.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Nájomca (obchodná spoločnosť) má prenajatú polyfunkčnú budovu od inej spoločnosti. Podľa zmluvy o nájme sa nájomca a prenajímateľ dohodli, že nájomca na vlastné náklady zabezpečí rekonštrukciu budovy tak, aby bola užívaniaschopná. Celková ročná suma nesmie presiahnuť sumu stanovenú dohodou za 1 rok nájmu. Nájomné sa týmto započítava so sumou za rekonštrukciu po vzájomnom odsúhlasení prác.

Nájomca urobil okrem stavebných prác (zateplenie, rekonštrukcia...) aj terénne úpravy areálu. Ako sa bude účtovať tento prípad u nájomcu a prenajímateľa? Je možné náklady na terénne úpravy zahrnúť spolu s nákladmi na rekonštrukciu ako technické zhodnotenie a účtovať u nájomcu ako iný majetok (20 rokov)? Alebo ide o technickú rekultiváciu a nie je možné ju odpisovať u nájomcu?

Ak by sa nájom skončil predčasne, napr. po desiatich rokoch, ako sa vysporiada daňovo a účtovne táto rekonštrukcia?