560 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 18.6.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Spoločnosť dostala platobný rozkaz od okresného súdu na 380 000 €. Voči tomuto rozkazu podá odpor. Je spoločnosť povinná tento rok (2018) vytvoriť rezervu vo výške 380 000 € alebo sa môže rozložiť na nasledujúce roky?

Dátum publikácie: 4.6.2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2016

Klient kúpil časť podniku – nehnuteľnosti a automobily. Bolo to ocenené znaleckým posudkom vo výške cca 800 000 €.Kúpna cena však bola spolu 225 000 €. Znalecká hodnota však nie je reálna trhová cena, tá sa stanovila iným posudkom na 300 000 €. Kúpna cena je však nižšia ako reálna cena, preto vzniká záporný goodwil. Klient odpisuje majetok z reálnej ceny, teda 300 000 €?

Dátum publikácie: 4.6.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2014

Ako najlepšie opraviť zostatky na súvahových účtoch, ktoré sa preniesli z predchádzajúcich účtovných období? Po bývalom účtovníkovi účtovníčka prevzala chybný zostatok na bankovom účte a teraz je to potrebné opraviť. Tak isto nesprávny zostatok je na účte pohľadávok aj záväzkov. Na konci roka sa nerobila inventarizácia pohľadávok a záväzkov a v účtovníctve stále zostávajú faktúry, ktoré sú už dávno uhradené.

Dátum publikácie: 4.6.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016

Ako má spoločnosť postupovať pri vyradení auta z podnikania? Môže ho ihneď po odhlásení z dane z motorových vozidiel vyradiť, odpredať alebo prípadne darovať? 

Dátum publikácie: 21.5.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2012

Obchodná spoločnosť požiadala o dotáciu na obstaranie dlhodobého majetku z Maďarska. Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 13. 12. 2017 bola dotácia priznaná vo výške 6 000 000 HUF. Finančné prostriedky boli spoločnosti vyplatené vo výške 19 152,20 € dňa 20. 12. 2017. Aký kurz použiť a ako má spoločnosť zaúčtovať prijatú dotáciu, keď po prepočte vzniká kurzový rozdiel medzi prijatou a nárokovanou výškou dotácie?

Dátum publikácie: 21.5.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2007

Firma vstúpila do likvidácie 30. 5. 2017 – k tomuto dátumu sa podalo aj daňové priznanie + všetky povinné prílohy. Firma ukončila likvidáciu 3. 1. 2018. K 3. 1. 2018 je aj posledný výpis z účtu, kde sú len poplatky a prevod zostatku na účet likvidátora. Ako sa má správne tento pohyb na BÚ zaúčtovať a má sa riadne uzavrieť rok 2017 a otvoriť rok 2018 a na ňom urobiť len tieto dva pohyby, keďže je potrebné urobiť daňové priznanie od 31. 5. 2017 do 3. 1. 2018? 

Dátum publikácie: 18.5.2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2016

Fyzická osoba, SZČO, predáva podnik spoločnosti s ručením obmedzeným. FO ešte pred predajom zaplatila zálohu za tovar, ku ktorej dostala doklad k prijatej platbe a uplatnila si DPH. Do dátumu predaja podniku táto záloha nebola vyúčtovaná. Záloha je vo výške 6 000 € (5 000 základ +1 000 DPH), t. j. FO má výdavok ovplyvňujúci základ dane 5 000 € a odpočítala si 1 000 € DPH. Bude správny nasledujúci postup pri predaji podniku?

Dátum publikácie: 16.5.2018
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1.1.2003

Spoločnosť nakupuje a predáva vozidlá prostredníctvom aukčnej spoločnosti v zahraničí. Zásoby účtuje B spôsobom. V súvislosti s prepravou zakúpených vozidiel jej vznikajú tieto náklady: cestovné náhrady zamestnanca, ktorý ide vozidlo prevziať a doviesť, pohonné látky do vozidla, prepravné náklady, ak dopravu zabezpečuje iný subjekt, drobná údržba po preprave vozidla, ako napríklad jeho vyčistenie, tepovanie, drobný servis, poistenie vozidla. Ako má spoločnosť o týchto nákladoch účtovať?

Dátum publikácie: 16.5.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Poľnohospodársky podnik si objednal u dodávateľa službu (oranie, kosenie a pod.). V zmluve o dodaní služby je uvedené, že podľa istého ustanovenia Obchodného zákonníka niektoré operatívne náklady na materiál súvisiace so službou (nafta) poskytne poľnohospodársky podnik, teda objednávateľ. V praxi to prebieha tak, že dodávateľský stroj/traktor, ak sa mu minie nafta, natankuje ju priamo v poľnohospodárskom podniku z jeho nádrže (sú to jeho materiálové zásoby – PHL pre jeho stroje). Ak je to v zmluve taxatívne uvedené, že v prípade potreby objednávateľ poskytne potrebný materiál (konkrétne naftu), je tento materiál pre objednávateľa daňovo uznaný výdavok? Ako by sa malo postupovať z pohľadu DPH aj dane z príjmov PO?

Dátum publikácie: 16.5.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

S. r. o. má na sklade staré zásoby tovaru, ktoré sú nepredajné. Tieto zásoby chce preceniť. Aký je postup? Akou metódou vykonať toto precenenie, príp. má sa tvoriť opravná položka k tomuto tovaru ešte k 31. 12. 2017 (zatiaľ daňové priznanie ešte nebolo podané)? 

...

Partner