Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Dátum publikácie: 2.10.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Majitelia nehnuteľnosť nadobudli kúpou podniku. Pri kúpe podniku neuplatňovali odpočítanie DPH, pretože toto dodanie nebolo predmetom dane.

Budovu využívali aj využívajú výlučne na podnikateľské účely v celom rozsahu. V nasledujúcich rokoch od nadobudnutia danej nehnuteľnosti ju viackrát technicky zhodnotili s uplatnením DPH zo zhodnotenia. Taktiež im bola na jedno technické zhodnotenie poskytnutá dotácia.

V budúcnosti plánujú časť budovy predať, s čím súvisia nasledujúce otázky:

  1. Je povinnosť odviesť DPH z predaja nehnuteľnosti?
  2. Ako sa určí zostatková cena časti budovy v prípade, ak je evidovaná v dlhodobom hmotnom majetku ako celok, viackrát sa vykonalo technické zhodnotenie, viac rokov bola využitá možnosť prerušenia daňových odpisov a taktiež na technické zhodnotenie bola poskytnutá dotácia, ktorá je rozpúšťaná do výnosov podľa odpisov nehnuteľnosti?
  3. Aký dosah bude mať predaj časti budovy na rozpúšťanie dotácie? 
Dátum publikácie: 1.10.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Ako zaúčtovať a správne podchytiť v spoločnosti  tichého spoločníka a jeho vklad? 

Dátum publikácie: 30.9.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Ako zaúčtovať do spoločnosti kúpu stavebného pozemku, ktorý bude prenajímaný inej spoločnosti, účtovne a daňovo? Na pozemku sa robia aj úpravy – chodník, oplotenie – ako zaúčtovať dané úpravy?

Dátum publikácie: 17.9.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Ako zaúčtuje účtovná jednotka prijatú dotáciu z ÚPSVR na vytvorené pracovné miesto?

Dátum publikácie: 11.9.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť začína zamestnávať cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú v SR aj rodinu. Títo zamestnanci predstavujú vrcholový manažment spoločnosti. Aby sa im uľahčilo etablovanie a pobyt na území SR, spoločnosť platí za nich nasledovné benefity:

– prenájom bytu,

– letenky na cestu do rodnej krajiny pre zamestnanca a jeho rodinu počas dovolenky (nejde o služobnú cestu),

– zdravotné poistenie pre rodinných príslušníkov (potrebné pre získanie povolenia na pobyt),

– školné (väčšinou ide o súkromné školy),

– poplatky súvisiace s vybavením prechodného pobytu v SR zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov,

– sťahovanie v prípade návratu do rodnej krajiny.

Tieto benefity platí spoločnosť za zamestnanca priamo poskytovateľom služieb. Zamestnancom sa to potom pripočíta k príjmu ako nepeňažný príjem v mesačných výplatách. Poskytovanie týchto benefitov zamestnancom je uvedené aj v pracovných zmluvách.

  1. Môže si spoločnosť tieto benefity platené za zamestnancov zahrnúť medzi daňové výdavky, resp. za akých podmienok je to možné?
  2. Akým spôsobom je najlepšie účtovať tieto benefity pre zamestnancov?
Dátum publikácie: 8.9.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Môže slovenskej s. r. o. požičať finančnú čiastku česká spoločnosť, s. r. o., s ktorou je ekonomicky prepojená (spoločníci v českej s. r. o. sú spoločníkmi aj v slovenskej s. r. o.) – preklenovací úver je na 5 rokov, napr. vo výške 50 tis. €, za akých podmienok a čo je pre to potrebné urobiť?

Dátum publikácie: 5.9.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť prijala nenávratný finančný grant z programu Slovseff, t. j. stimulačná platba vypočítaná ako percento z objemu úveru na projekt Obnoviteľné zdroje energie. Program SLOVSEFF je zameraný na podporu rozvoja energetickej efektívnosti, v oblasti obnoviteľných zdrojov energie významne podporí zníženie emisií...

Info z www.slovseff.eu:

Stimulačné platby

Po úspešnej realizácii a overení kompletnosti každého projektu bude klient schopný dostať stimulačnú platbu vypočítanú ako percento z objemu úveru. Úrovne stimulačných platieb sú nasledovné:

Energetická efektívnosť v priemysle 7,5 %

Obnoviteľné zdroje energie 5 –15 %

Bytové spoločenstvá 10 – 15 %

Za účelom zriadenia programu vybrala EBRD participujúce banky – aj VÚB, ktorá spoločnosti poskytla na výstavbu bioplynovej stanice úver a nenávratný grant (nenávratný grant je poskytovaný zo strany Medzinárodného fondu na podporu 
odstavenia JE V1 Bohunice – BIDSF).

Má spoločnosť tento prijatý nenávratný grant zaúčtovať do výnosov tohto roku (2014), t. j. kedy ho prijala a je v tomto roku celý grant výnosom z hľadiska dane z príjmov (zahrnúť do výnosov r. 2014)?

Dátum publikácie: 22.8.2014
Autori: Ing. Marta Rešetková, PhD., Mária Jančíková

Spoločnosť zrekonštruovala vlastné rekreačné zariadenie. Chce, aby ho využívali zamestnanci bezodplatne. Okrem svojich zamestnancov bude ubytovávať aj iných, pre ktorých má urobený cenník ubytovania. Aké odvody poistného a dane jej vyplývajú z prenájmu rekreačného zariadenia pre zamestnancov, tiež odvod DPH (z akej ceny, môže si pre zamestnancov určiť cenu nižšiu ako pre cudzích) a účtovanie? Aké je účtovanie dane z ubytovania?

Dátum publikácie: 14.8.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Spoločnosť A dlhuje spoločnosti B, spoločnosť B dlhuje spoločnosti C, spoločnosť C dlhuje firme D a spoločnosti D dlhuje spoločnosť A. (Pričom všetky dlhujú rovnakú sumu). Dajú sa v tomto prípade postúpiť jednotlivé pohľadávky a tie potom započítať?

Dátum publikácie: 6.8.2014
Autor: Ing. Mária Nováková

V roku 2012 spoločnosť A obstarala na splátky od nebankovej spoločnosti nábytok, ktorý bude splácať do konca roku 2017. Spoločnosť A nábytok následne prenajíma spoločnosti B, pretože spoločnosť B nebola schopná obstarať si tento nábytok sama. V roku 2014 spoločnosť B požiadala spoločnosť A o súhlas s prevzatím záväzku spoločnosti B platiť nájomné za nábytok na spoločnosť C. Spoločnosť A ako veriteľ akceptovala prevzatie záväzku spoločnosťou C od spoločnosti B. Aký účtovný a daňový dosah z pohľadu dane z príjmov má táto transakcia u spoločnosti A?