www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 27.7.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť prevádzkuje podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom. Má pozemok cca 10 ha, kde tento odpad uskladňuje od iných spoločností formou zberného dvora. Zatiaľ tento odpad nevyvážala na skládku ani nerecyklovala s tým, že tak urobí po ukončení povolenia. Je možné na tento účel vytvárať daňovo uznateľnú rezervu, ktorá sa rozpustí pri rekultiváciu daného pozemku, kde je tento odpad dočasne uskladnený?

Dátum publikácie: 25.7.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť bezodplatne nadobudla odpisovaný majetok (stavba) a neodpisovaný majetok (pozemky) od spoločníkov v s. r. o. na základe darovacej zmluvy, ktoré nezvyšujú základné imanie. Spoločnosť pri účtovaní postupovala nasledovne: 042/413 a 021/042 v prípade stavby a 042/413 a 031/042 v prípade pozemkov.

Čo sa deje ďalej s majetkom, ktorý by mal byť odpisovaný? Daňové odpisy sa neuplatňujú, ale ako účtovne vyjadriť opotrebenie stavby? Na účte 384 sa nič neúčtovalo. V literatúre sa uvádza len o bezodplatnom nadobudnutí odpisovaného majetku, teda 042/384, 021/042, 551/081 a 384/648, tu je vyjadrené opotrebenie majetku, ale ako je to v prípade daru od spoločníkov?

Dátum publikácie: 20.7.2017
Autor: Ing. Mária Nováková

Spoločnosť vykonala na vlastnej budove využívanej na administratívne účely tieto stavebné úpravy:

 • zbúranie niektorých priečok a výstavba nových priečok,
 • výmena podláh,
 • výmena interiérových dverí,
 • výmena elektroinštalácie,
 • montáž žalúzií,
 • montáž novej klimatizácie v hodnote 4 000 eur,
 • montáž plechových dverí a mreží patriacich do KP 25.99.21,
 • výstavba novej presklenej steny v rokovacej miestnosti v hodnote 3 500 eur, ktorá je pevne spojená s bočnými stenami.

Možno uvedené stavebné práce považovať na účely zákona o dani z príjmov za opravu alebo za technické zhodnotenie?

Dátum publikácie: 20.7.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Slovenská spoločnosť ALFA s. r. o., platiteľ DPH SK, chce prenajať firemný osobný automobil (zaradený do dlhodobého odpisovaného majetku) do Bulharska spoločnosti BETA s. r. o., platiteľovi DPH BG. Nový firemný osobný automobil OPEL bol zaradený do dlhodobého majetku dňa 8. 2. 2017, mesačný daňový odpis 220 €. V automobile je nainštalovaná prenosná komunikačná jednotka GPS (kniha jázd), majetok spoločnosti ALFA s. r. o. SK. Osobný automobil OPEL bude vyvezený na územie Bulharska spolu s komunikačnou jednotkou a tam využívaný spoločnosťou BETA s. r. o. BG s cieľom jej podnikania.

 1. Prenájom osobného vozidla OPEL na základe nájomnej zmluvy medzi ALFA s. r. o. SK a BETA s. r. o. BG v mesačnej výške 250 € bude podliehať podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Bulharskom licenčným poplatkom podľa článku 12?
 2. Aj prenájom komunikačnej jednotky bude v tomto prípade licenčný poplatok?
 3. Ak by prenájom spadal pod licenčné poplatky, aká je výška zrážkovej dane v Bulharsku? (10 %?)
 4.  V prípade zrážky dane vo výške 10 % z fakturácie zaplatenej v Bulharsku sa výška takejto zrážkovej dane zapíše do riadka č. 5 tabuľky E daňového priznania?
 5. Na základe akého potvrdenia z BG sa daň zaplatená v zahraničí môže uplatniť v daňovom priznaní?
 6. Aký vplyv by mal takto vyfakturovaný prenájom 250 €/mesačne (daňový odpis 220 €/mesačne) na úpravu základu dane PO v daňovom priznaní SK za rok 2017? Do ktorého riadka daňového priznania by sa zapísal rozdiel z prenájmu ako pripočítateľná, resp. odpočítateľná položka?
 7. Ako sa má správne fakturovať takýto druh prenájmu osobného vozidla OPEL do BG z pohľadu zákona o DPH? Ako by mala byť vystavená faktúra z SK?
 8. Ako sa má správne fakturovať takýto druh prenájmu komunikačnej jednotky do BG z pohľadu zákona o DPH? Ako by mala byť vystavená faktúra z SK?
Dátum publikácie: 10.7.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Aké je účtovanie parkovného pri služobnej ceste platené SMS? Platba potom prebieha pri faktúre za telefón, kde je uvedené aj parkovné. Účtuje sa to na cestovné náhrady alebo účtovať ako služby, keďže to bolo platené priamo firme a nie zamestnancovi?

Dátum publikácie: 22.6.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Dňa 6. 4. 2017 bolo spoločnosti z parkoviska ukradnuté osobné motorové vozidlo Superb. Krádež vozidla bola nahlásená na polícii. Vozidlo je plne odpísané. Z polície zatiaľ nemá spoločnosť žiadne potvrdenie, že páchateľ je neznámy. Vozidlo neprináša už žiadne úžitky (definícia majetku). Môže spoločnosť vozidlo vyradiť z majetku v deň krádeže (6. 4. 2017) alebo až keď bude mať potvrdenie z polície, že páchateľ je neznámy? Za vozidlo je riadne platená daň z motorových vozidiel, havarijná poistka, zákonná poistka.

Dátum publikácie: 15.6.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Správcovská spoločnosť, ktorá spravuje bytové domy, má bytové domy, kde je spoločenstvo vlastníkov, predseda spoločenstva. Spoločenstvo by malo viesť účtovníctvo buď jednoduché, alebo podvojné.

 1. Musí podať spoločenstvo daňové priznanie aj s nulovou hodnotou?
 2. Ak sa nepodáva daňové priznanie, je potrebné spraviť pre každé spoločenstvo účtovnú závierku? 
Dátum publikácie: 12.6.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť A poskytne spoločnosti B v roku 2016 pôžičku vo výške 10 000 €. V zmluve je dohodnutý úrok 2,5 % p.a. s tým, že úrok bude fakturovaný pri splatení istiny. Splatenie istiny je datované na rok 2018.

 1. Má spoločnosť B počítať úroky za roky 2016, 2017 a účtovať o nich na účte 562 aj napriek tomu, že fakturované a uhradené budú až v roku 2018? Je takýto náklad daňovým výdavkom?
 2. Má spoločnosť A počítať úroky za roky 2016, 2017 a účtovať o nich na účte 662 aj napriek tomu, že fakturované a uhradené budú až v roku 2018? Je takýto výnos daňovým výnosom?
Dátum publikácie: 9.6.2017
Autor: Ing. Marián Drozd

Firma kúpila pohľadávku za 530 000 €, ktorá bola zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti. Keďže táto pohľadávka nebola splácaná, firma si uplatnila záložné právo a nehnuteľnosť v riadnej dražbe predala za 670 000 €. Táto suma však nepostačovala na úplné splatenie tejto pohľadávky a jej príslušenstva. Ako to mala mať firma, ktorá kúpila pohľadávku, zaúčtované v účtovníctve? Vzniká jej v tomto prípade nejaká daňová povinnosť z rozdielu medzi kúpnou cenou pohľadávky a predajnou cenou nehnuteľnosti, ak suma z predaja nestačila na plné uspokojenie hodnoty pohľadávky v čase predaja nehnuteľnosti (700 000 €)?

Dátum publikácie: 8.6.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ako sa zaúčtuje preplatok zamestnávateľa z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016?

Existujú dva názory, podľa ktorého má byť preplatok zaúčtovaný: 336/524, ale aj taký, že suma je zdaniteľným výnosom (účet 648) v roku zaúčtovania (v r. 2016).

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie