www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 23.6.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Konateľ spoločnosti vložil do spoločnosti s ručením obmedzeným peňažný vklad, ktorý si teraz chce vybrať. Spoločnosť nemá dostatočnú hotovosť, má však v majetku odpísané vozidlo. Môže si spoločník vozidlo vybrať namiesto peňažných prostriedkov? Ak áno, v akej sume a aký je postup pri účtovaní?

Dátum publikácie: 10.6.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ide o opravu chýb minulých období. Pre účtovnú jednotku ide už o významnú chybu... v roku 2015 nesprávne posúdila, že hutnenie pozemku a jeho oplotenie (zmena na parkovisko) je technické zhodnotenie... zistila, že mala dať všetky náklady priamo do spotreby (ide o sumu cca 22 000 €). Ako má postupovať v roku 2015? Môže náklady zaúčtovať oproti nerozdelenému zisku?

Dátum publikácie: 9.6.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Ako sa v podvojnom účtovníctve účtuje tvorba a zúčtovanie rezervy na lesnú činnosť? Je tvorba rezervy daňovým výdavkom?

Dátum publikácie: 9.6.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Od 1. 1. 2015 nie sú daňovým výdavkom rezervy na nevyfakturované dodávky a zostavenie účtovnej závierky v s. r. o. Je potrebné tvoriť tieto rezervy? Alebo ich už netvoriť a v novom roku na základe prijatých faktúr - vystavených v roku 2016 za služby roku 2015 zaúčtovať tieto faktúry ako bežný náklad daného roka?

Dátum publikácie: 8.6.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť vlastní pozemok s budovou. Spoločnosť plánovala výstavbu novej budovy, preto z tohto dôvodu zbúrala starú budovu. Zostatkovú cenu budovy zaúčtovala na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Keďže spoločnosť nakoniec nedostala stavebné povolenie, rozhodla sa pozemok predať. Ako má zúčtovať náklady na zbúranie starej stavby? Je potrebné zdaniť predaj pozemku?

Dátum publikácie: 8.6.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Musí spoločnosť v roku 2015 krátiť výdavky na telefón v pomere 80 : 20? Ako sa bude účtovať časť nákladov vo výške 20 %, ktorá nebude daňovým výdavkom?

Je v tomto prípade potrebné zdaniť zamestnancovi nepeňažný príjem vo výške 1 %?

Dátum publikácie: 6.6.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Lekár – právnická osoba, vystaví faktúru inej spoločnosti, ktorá mu uhradí na účet sumu zníženú o zrážkovú daň 19 %. Účtoval nasledovne:

Faktúra za službu                                           311/602           1 000 €

Úhrada faktúry na účet                                   221/311              810 €

Zúčtovanie zrážkovej dane                            591/311              190 €

Pretože ide o príjem, ktorý je vyrovnaný daňou, tak suma 1 000 € sa uvádza ako odpočítateľná položka k základu dane na riadok 290 daňového priznania? 

Dátum publikácie: 6.6.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť s r. o. v podvojnom účtovníctve účtuje zostatky PHL v nádrži firemných áut. Majú sa k 31. 12. preúčtovať na nedaňový účet 501 alebo na 112? Nadspotreba PHL k 31. 12. sa musí počítať aj na auto, ktoré sa prenajíma, ak spoločnosť účtuje do nákladov bločky z PHL na dané auto? Nadspotreba k 31. 12. sa musí počítať aj na auto, ktoré je prenajaté (operatívny lízing, faktúry chodia pevnou čiastkou za prenájom a s pohyblivou za prefakturované bločky s PHL)?

Dátum publikácie: 1.6.2016
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Obchodná spoločnosť vstúpila do likvidácie a likvidácia nie je ukončená. Aké povinnosti vyplývajú z titulu vstupu do likvidácie z hľadiska účtovníctva a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 31.5.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Obchodná spoločnosť prevádzkuje kaviareň. Za účelom výzdoby interiéru nakupuje kvety a noviny. Zároveň sa v kaviarni podáva ku káve keksík alebo malá čokoládka.

Sú tieto náklady daňovým výdavkom alebo ide o náklady na reprezentáciu? Môže si spoločnosť pri nákupe uplatniť daň z pridanej hodnoty?

...
vzdelavanie