www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 3.9.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť má prevádzkareň v ČR. Započítava výsledky do slovenskej spoločnosti, a to kurzom ku dňu závierky, t. j. k 31. 12. (účtuje v sústave podvojného účtovníctva). Je tu aj názor na použitie priemerného kurzu za celý rok, ktorý by zreálnil výsledok hospodárenia. Je to správny názor?

Dátum publikácie: 3.9.2015
Autor: Nadežda Cígerová

SZČO ako platiteľ DPH má zaradenú nehnuteľnosť (obchodný priestor) v majetku, odpisuje sa už 7. rok. Zároveň je konateľom a spoločníkom v s. r. o. a chcel by ukončiť svoju činnosť ako SZČO. Túto nehnuteľnosť by chcel presunúť do s. r. o. Ako najvhodnejšie ju presunúť:

  1. predajom, kde by ako fyzická osoba v zostatkovej cene odviedla DPH a s. r. o. by si mohla uplatniť pri kúpe DPH na vstupe alebo
  2. prevodom?

Je aj iný spôsob?

Dátum publikácie: 20.8.2015
Autor: Ing. Nora Šišková

V roku 2013 bol platiteľom DPH zakúpený dodávkový automobil od súkromnej osoby na základe zmluvy v sume 3 500 eur a zaradený do DHIM, ale nebol odpisovaný ani využívaný na podnikanie, pretože bol nepojazdný.

Následne v 2014 bol predaný za sumu 2 500 eur súkromnej osobe zmluvou o kúpe bez DPH.

Ako má byť zdanený tento automobil - môže byť zmluva vystavená aj bez DPH alebo musí byť vystavená faktúra s DPH?

Dátum publikácie: 20.8.2015
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Obchodná spoločnosť registrovaná za platiteľa DPH sa zúčastnila filmového festivalu v Číne. Za animovaný film získala 1. miesto. Výhra na tomto festivale predstavovala aj finančný bonus, ktorý organizátori festivalu poukázali právnickej osobe na jej podnikateľský účet vedený v SR. Organizátori poslali informáciu, že peňažná prémia nebola zdanená v Číne, ale bola poukázaná na účet v spoločnosti v celej výške. Prémia bola priznaná v roku 2014 na základe víťazstva v súťaže, peňažné prostriedky boli pripísané na podnikateľský účet v roku 2015. Podlieha predmetná výhra dani z príjmu právnických osôb, v akej výške, v ktorom zdaňovacom období? Ako túto výhru zaúčtuje obchodná spoločnosť vo svojom účtovníctve?

Dátum publikácie: 17.8.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ako sa presne vykazuje prerušenie odpisovania dlhodobého majetku z pohľadu účtovného a daňového v podvojnom účtovníctve u právnickej osoby? Musí byť na r. 100 účtovný VH vrátane tých odpisov, ktoré sa v danom roku daňovo prerušili a je nutné potom vyplniť r. 150 a upraviť VH alebo sa môže upraviť VH už na r. 100 o odpisy, ktoré sa prerušili? V roku 2014 sa prerušilo odpisovanie u niektorých DHM, ale urobilo sa to aj účtovne, teda nie sú zaúčtované ani účtovné odpisy. Je to chyba vo výkazoch? Má účtovná jednotka povinnosť ich opraviť? Daňová povinnosť bola vypočítaná správne.

V účtovníctve spoločnosti sa uplatňuje účtovné odpisovanie zhodné s daňovým odpisovaním.

Dátum publikácie: 13.8.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Dodávateľ v máji 2015 poslal 10 faktúr za tovar (suma celkom cca 2 100 €) dodaný v roku 2014. Rezervy na náklady sa netvorili, pretože nákupca potvrdil, že ku koncu roka 2014 žiadne otvorené objednávky spoločnosť nemala. Má sa to zaúčtovať všetko do nedaňových nákladov bez nároku na odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 13.8.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť kúpila nové auto, prišli jej dve faktúry na prijatú platbu a následne riadna faktúra. DPH je u každej faktúry vyčíslená. Spoločnosť po úhrade dvoch zálohových faktúr bude zvyšnú (zostatkovú) hodnotu splácať na úver 12 mesiacov. Auto bolo zaradené do majetku v mesiaci obstarania. Ako uvedené zobraziť v účtovníctve, vykázať v kontrolnom výkaze?

Dátum publikácie: 12.8.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Obchodná spoločnosť má na sklade staršie zásoby textilného tovaru, ktoré nakúpila v krajinách Európskej únie. Pri nákupe tohto tovaru urobila tzv. samozdanenie. Z dôvodu plánovaného zrušenia spoločnosti chce predať tieto zásoby približne za 30 % ich nákupnej ceny. Ako má spoločnosť účtovať o predaji týchto zásob?

Dátum publikácie: 11.8.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Penále zo zmluvného vzťahu, finančného lízingu, uhradila spoločnosť v júni 2015. Spoločnosť dostala penalizačné výzvy, ktoré nepokladá za účtovné doklady.  Oslovila teda lízingovú spoločnosť o vystavenie faktúry na penále. Odpovedali však, že penalizačné výzvy nahrádzajú daňový doklad, pretože vyplývajú zo všeobecných zmluvných podmienok k zmluve a nepodliehajú zákonu o DPH. Môže dať spoločnosť do účtovníctva penalizačnú výzvu ako doklad o úhrade?

Dátum publikácie: 10.8.2015
Autori: Ing. Marián Drozd, Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť A, neplatiteľ DPH, odkúpila od spoločnosti B (platiteľ DPH) balík pohľadávok za 50 000 eur. Spoločnosť A následne takto nadobudnuté pohľadávky vymáha.

  1. Podlieha príjem z vymožených pohľadávok režimu DPH, t. j. zdaneniu?
  2. Vstupuje tento príjem do obratu za účelom povinnej registrácie podľa § 4 zákona o DPH?
  3. Ak sa spoločnosť A stane platiteľom DPH z iných činností, bude povinná pri odpočítaní dane používať koeficient?
  4. Keďže sa podľa všetkého nákup pohľadávok považuje za nákup majetku, je teda hodnota 50 000 eur daňový náklad a vymožené pohľadávky daňový výnos (čiže v tomto prípade nie je nutné "rozbiť" 50 000 eur nejakým kľúčom na jednotlivé pohľadávky)? (Táto informácia je veľmi dôležitá pri určení správneho základu dane z príjmu).
...