www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 14.7.2015
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Účtovná jednotka k 31. 12. 2014 vytvorila opravnú položku k nehnuteľnosti, ktorú následne vo februári 2015 predala. Nehnuteľnosť mala rozdielnu daňovú a účtovnú vstupnú cenu, bola obstaraná darom. Pre názornosť orientačné ceny:

účtovná vstupná cena:                                   300 000 €

účtovné odpisy:                                              30 000 €

predajná cena:                                               250 000 €

vytvorená OP:                                                70 000 €

daňová vstupná cena:                                   100 000 €

daňové odpisy:                                               30 000 €

Účtovná jednotka účtovala nasledovne:

  1. zúčtovanie OP 70 tis. €                            092/081
  2. vyradenie budovy 300 tis. €                     081/021
  3. zúčtovanie predaja 200 tis. €                   541/081
  4. predaj 250 tis. €                                       311/641

Aké výdavky môže uplatniť do základu dane v zdaňovacom období 2015 pri konkrétnom právnom úkone?

Dátum publikácie: 8.7.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Firma O má pohľadávku v sume 3 800 € voči firme S. Firma O má aj záväzok voči firme A v sume 3 738 €. Firma S má pohľadávku voči firme A v sume 5 519 € a záväzok voči firme O v sume 3 800 €. Firma A má pohľadávku voči firme O v sume 3 738 € a záväzok voči firme S v sume 5 519 €. Firma O chce spraviť vzájomný zápočet medzi týmito troma firmami. Ako by to mala realizovať, aby to bolo správne?

Dátum publikácie: 7.7.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Je poplatok zaplatený súdu (vo veci vymáhania pohľadávok) pre účtovnú jednotku daňovým výdavkom? Účtovná jednotka je navrhovateľ, tak predpokladá, že účtovanie 538/345 bude správne.

Dátum publikácie: 7.7.2015
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Daňovníkovi zrazil platiteľ dane zrážkovú daň, ktorú si daňovník neuplatnil ako preddavok na daň. Ako o tejto skutočnosti účtuje v sústave podvojného účtovníctva?

Dátum publikácie: 30.6.2015
Autor: Nadežda Cígerová

V spoločnosti platí konateľ všetko firemnou kartou, ale i vyberá peniaze z účtu. Doklady však nikdy nedoniesol a nedonesie a výbery tiež nedokladuje. Účtovná jednotka tieto výbery účtuje ako nezdokladovanú platbu na účet 335, tak isto ako aj jeho platby a výbery z účtu. Ide už o značnú sumu. Ako sa má uvedená situácia správne riešiť? 

Dátum publikácie: 30.6.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Právnická osoba, s. r. o., platiteľ DPH, má veľa neuhradených pohľadávok. Niektoré sa riešili súdnym sporom a netvorili sa opravné položky. Po ukončení súdu sa tieto pohľadávky odpísali do daňových výdavkov na základe rozhodnutia, že neboli prostriedky na zaplatenie. Teraz ale má také pohľadávky, ktoré nie sú v súdnom spore, ale sú po splatnosti 2 roky, niektoré menej. Netvorili sa opravné položky, no k niektorým sú urobené splátkové kalendáre. Avšak ani tie dlžníci nedodržujú. Musí spoločnosť tvoriť opravné položky k týmto pohľadávkam alebo ich môže po 1 080 dňoch celé zahrnúť do daňových výdavkov? Ak sa musia tvoriť opravné položky, ako ovplyvňujú výsledok hospodárenia?

Dátum publikácie: 29.6.2015
Autor: Nadežda Cígerová

V spoločnosti bol vykonaný recertifikačný audit systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001, ktorého výsledkom je vystavenie certifikátu. Platnosť certifikátu je 3 roky. Od 1. 1. 2015 platí, že výdavky vynaložené na získanie noriem a certifikátov si môžu daňové subjekty zahrnúť do základu dane počas doby ich platnosti, najviac však počas 36 mesiacov. Zahrnovanie týchto nákladov do základu dane sa začne v mesiaci, kedy boli náklady uhradené. Tzn., že fakturovanú čiastku za recertifikačný audit, ktorá bola uhradená 4/2015, zahrnie spoločnosť rovnomerne do daňových výdavkov počas 36 mesiacov (do 3/2018). Môže sa použiť účet 381 – Náklady budúcich období a prijatú faktúru zaúčtovať účtovným predpisom 381/321 a postupne počas 36 mesiacov cez interný doklad účtovať do nákladov na účet 518? Alebo je správnejšie ju zaúčtovať účtovným predpisom 518/321 v tomto účtovnom období. A cez pripočítateľné položky v tomto roku a odpočítateľné položky v ďalších rokoch upraviť základ dane?

Dátum publikácie: 17.6.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť postavila v r. 2014 budovu. Prízemná časť bola skolaudovaná v r. 2014, poschodie je stále neskolaudované. Spoločnosť postavila budovu vo veľkej miere iba vlastnou činnosťou a žiadne faktúry od stavebného materiálu neeviduje alebo iba v malej výške.

  1. V akej výške obstarávacej ceny zaradí spoločnosť prízemie do užívania, ak neeviduje takmer žiadne náklady? Použije ROC alebo znalecký posudok? Znamená to, že táto suma by vstúpila na účet výnosov (aktivácia) a firma by túto sumu v príslušnom roku zaradenia do užívania zdanila a ďalej by si náklady premietala iba formou odpisov počas roka? Môže stavbu v evidencii majetku rozdeliť na prízemie a poschodie?
  2. Ako bude spoločnosť postupovať, keď skolauduje aj poschodie? Pričlení zvyšnú časť obstarávacej ceny k prízemiu alebo nie?
  3. Môže sa firma rozhodnúť, že budovu zaradí do užívania neskôr ako bolo vydané kolaudačné rozhodnutie?
Dátum publikácie: 1.6.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Ako sa účtuje kompenzácia dane z príjmov a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie v prípade nepeňažného príjmu zamestnanca?

Dátum publikácie: 1.6.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť odkúpila časť podniku, vznikol jej goodwill. Akým spôsobom možno goodwill odpisovať? V zákone o dani z príjmov nie je jednoznačne určené, či sa musí odpisovať goodwill rovnomerne. Napr. spoločnosť sa rozhodne odpísať goodwill do troch rokov, musí byť odpis rovnomerný, alebo môže odpísať goodwill aj nerovnomerne do troch rokov? Odpisuje sa goodwil z daňového hľadiska od dátumu zaradenia podľa počtu mesiacov (napr. zaradenie 1. 5. 2015, ročný odpis vo výške osem mesiacov za rok 2015), alebo v roku zaradenia môže spoločnosť odpísať celú 1/3 goodwillu bez ohľadu na počet mesiacov v príslušnom roku?

...