Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
...
Dátum publikácie: 17.4.2015
Autor: Ing. Nora Šišková

Česká spoločnosť je zriaďovateľ organizačnej zložky (OZ) v SR.

Aký je postup pri dani príjmov, účtovaní a DPH pri realizácii obchodu:

  1. Obchod: OZ zrealizuje dodanie potrubia – rúry, na stavbu v SR len ako nákup a predaj tovaru – postup bude, že zriaďovateľ vystaví pre OZ faktúru na dodávku rúr, OZ danú faktúru samozdaní ako dodávku tovaru z EÚ a OZ vystaví na tretiu stranu klasickú faktúru v rámci tuzemska s tuzemskou DPH? OZ pri takomto nákupe a predaji bude viesť v účtovníctve OZ aj skladové hospodárstvo?
  2. Obchod: OZ zrealizuje dodanie potrubia vrátane prác – zmluva o dielo. Aký postup fakturácie bude od zriaďovateľa na dodanie rúr vrátane prác na stavbu v SR pre OZ z pohľadu DPH (bude sa postupovať podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, t. j zdaní sa služba v tuzemsku a zároveň odpočíta a potom OZ bude fakturovať 3. strane tuzemskému odberateľovi dodanie potrubia vrátane prác s tuzemskou DPH?
Dátum publikácie: 16.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ako zaúčtovať úbytok podielov (061) v materskej spoločnosti, ktorej dcérska spoločnosť sa zrušila likvidáciou a nemohlo dôjsť k vyrovnaniu likvidačného zostatku, keďže dcérska spoločnosť, ktorá bola zlikvidovaná, nemala majetok na to, aby vyrovnala likvidačný zostatok, resp. podiel spoločníka (matky) na ZI? Zúčtuje sa to jedným účtovným zápisom 568(nedaňový)/061? 

Dátum publikácie: 10.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť nadobudla kúpou pohľadávky, ktorých dlžník vstúpil do reštrukturalizácie. Dňa 19. 12. 2013 sa začalo reštrukturalizačné konanie, 24. 1. 2014 okresný súd povolil reštrukturalizáciu a pohľadávky boli v lehote prihlásené. Dňa 16. 9. 2014 OS I. potvrdil reštrukturalizačný plán a ukončil reštrukturalizáciu. Podľa reštrukturalizačného plánu sa pohľadávky budú hradiť v štvrťročných splátkach celkovo 10 splátok, t. j. 3,5 roka. Pohľadávky sa uspokoja iba vo výške 10 %

  1. 24. 1. 2014 tvorba OP podľa § 20 ods. 10                                 2 000 €            547/391
  2. 16. 9. 2014 zverejnenie RP – 10 %                                              200 €            391/547
  3. postupné úhrady (10 splátok – 3,5 roka)                                        20 €            221/315
  4. odpis neuhradených pohľ. v r. 2017 (po splatení 10 %)            1 800 €            391/315 

Zápis 391/547 v sume 200 € bude zaúčtovaný s dátumom 16. 9. 2014. Úhrady prišli už dve v r. 2014. Vykoná sa úprava v daňovom priznaní na r. 180 a r. 290? Sumár: v daňových výdavkov v r. 2014 bude 90 % tvorby OP.

Dátum publikácie: 9.4.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

Spoločnosť postavila na prenajatom pozemku skladovaciu halu, nájomné za pozemok platí každoročne. Vstupuje toto nájomné do obstarávacej ceny budovy? Za predmetný pozemok spoločnosť ako nájomca platí obci daň z nehnuteľností, vlastníkom pozemku je obec. Je takto zaplatená daň z nehnuteľností daňovým výdavkom spoločnosti?

Dátum publikácie: 9.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

V priebehu roka 2014 účtovná jednotka nakupovala softvér pre svojich zákazníkov vždy od jedného dodávateľa. Zmluvne má dohodnuté, že sa jej vráti po ukončení roka časť nákladov, ktoré vynaložila pri nákupe softvéru vo výške 20 % z odobratých licencií. Ku dňu uzávierky zatiaľ tento dobropis nebol nevystavený. Ako sa má účtovať o nevyfakturovanom dobropise v rámci uzávierkových operácií a bude odhadovaná suma dobropisu daňovo účinná?

Dátum publikácie: 8.4.2015
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Obchodná spoločnosť eviduje vo svojom majetku pohľadávky z riadne vystavených faktúr po dokončení diela v lehote splatnosti, v rámci ktorých je aj zádržné zmluvne dohodnuté s dobou splatnosti na 1 až 5 rokov. Zádržné je účtované na samostatnom analytickom účte dlhodobé pohľadávky. Eviduje zádržné napr. splatné 31. 1. 2016, ale aj 3. 10. 2018 od odberateľov. Môže tvoriť k zádržnému opravné položky ako daňový výdavok?

Dátum publikácie: 31.3.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

Fyzické osoby mali založené pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity. V priebehu r. 2014 sa transformovali na právnickú osobu s právnou formou „pozemkové spoločenstvo“, ktorá má svoje IČO aj DIČ. Ako je potrebné urobiť daňové priznanie k dani z príjmov, až od mesiaca, v ktorom sa transformovali na právnickú osobu? Ako vysporiadať obdobie od januára 2014 do mesiaca, v ktorom sa uskutočnila táto transformácia?

Dátum publikácie: 26.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

FO podnikateľ po pozastavení živnosti dal bezodplatne svojej s. r. o. tovar určený na predaj. Ako v s. r. o. správne zúčtovať tento pohyb?

Dátum publikácie: 26.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Aké účty a postup najlepšie použiť pri úprave základu dane o neuhradené záväzky a ako vysporiadať (zaúčtovať) takýto záväzok, ak nastalo jeho premlčanie? Ktoré účty sú daňové, ktoré nedaňové?

Dátum publikácie: 25.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť s r. o. – platiteľ dane z pridanej hodnoty, pri kúpe HIM (nehnuteľnosť) si uplatnila odpočet DPH v plnej výške. Nehnuteľnosť kúpila tiež od platiteľa DPH. HIM je zaradený do odpisovej skupiny 4. Spoločnosť sa rozhodla HIM vyradiť zo stavu, a to likvidáciou. Je spoločnosť povinná zo zostatkovej hodnoty vrátiť DPH do ŠR? Zostatková hodnota HIM je iba účtovným nákladom alebo je aj daňovým nákladom?

...