www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 26.11.2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť eviduje z konca roku 2013 na účte 323 rezervu na nevyfakturované dodávky. Táto rezerva vznikla z dôvodu vrátenia faktúry dodávateľovi, pretože si vyfakturoval vyššiu čiastku ako bola uznaná. Zaplatená bola odberateľovi len uznaná čiastka vykonanej služby a keďže faktúra bola vrátená dodávateľovi (živnostníkovi) na prepracovanie, zaplatená čiastka bola zaúčtovaná na nákladový účet a zo súvzťažným zápisom na účet 323 - Krátkodobé rezervy ako nevyfakturovaná dodávka. K dnešnému dňu nedošlo k dohode. Ako naložiť s účtom 323, ak k dohode nedôjde, naviac keď už v roku 2015 takéto rezervy budú nedaňové.

Dátum publikácie: 12.11.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Akým spôsobom sa postupuje v odpisovaní majetku pri prerušení podnikania?

Dátum publikácie: 10.11.2015
Autor: Bc. Mária Žilinčíková

Spoločnosť spolupracuje s tlmočníkom, ktorý pre nich robí dodávateľsky preklady, bol služobne v Bratislave. Potrebovali kúpiť do firmy skrinky z nábytkárskej spoločnosti, tak ho poprosili, aby ich kúpil, následne mu preplatili nákupný blok z registračnej pokladnice. Tlmočník však namiesto hotovosti zaplatil svojou súkromnou platobnou kartou.

Otázka znie:

  1. Na aké účty daný nákup zúčtovať?
  2. Majú nárok na odpočet DPH, keď je na bločku uvedené cudzie číslo platobnej karty?
Dátum publikácie: 4.11.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Obchodná spoločnosť, ktorá predáva a tiež prenajíma stavebné stroje, v roku 2015 kúpila a do majetku zaradila autopumpu na betón. 3 mesiace ju prenajímala zákazníkovi, ktorý sa teraz rozhodol, že si ju odkúpi. Jej predajná cena bude nižšia o zaplatené nájomné, a teda predaj bude v hodnote nižšej ako zostatková cena. Aký to bude mať pre spoločnosť daňový vplyv?

Dátum publikácie: 27.10.2015
Autor: Nadežda Cígerová

V roku 2014 účtovníčka zabudla odpísať automobil / posledný odpis/ vo výške 6 000 €. Zistilo sa to až v 9/2015. Auto sa predalo v auguste 2015 v hodnote 5 000 €. Spoločnosť nechce robiť dodatočné daňové priznanie. Ako to celé napraviť?

Dátum publikácie: 27.10.2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Dátum publikácie: 27.10.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ako sa má zaúčtovať faktúra z ČR? Ide o účastnícky poplatok na seminári, ktorý sa konal v Brne. Seminár organizovala Komora pre hospodársky styk Praha, platiteľ DPH. Faktúra je vystavená v českých korunách, kde je vyčíslený základ dane, česká DPH a celkom. 

Dátum publikácie: 26.10.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť predáva rodinný dom, ktorý bol využívaný ako administratívna budova od roku 1997 do roku 2015 + pozemok obstaraný spolu s budovou. Hodnota pozemku pri kúpe bola vo výške 32 tis. €. Pozemok sa neodpisuje. Zostatková cena budovy je už veľmi nízka - budova je skoro odpísaná. Trhová cena pozemku v lokalite, kde sa nachádza, je niekoľkonásobne vyššia, ako bola pri kúpe. Čo bude predmetom dane z príjmu PO po predaji ZC budovy + OC pozemku, alebo je nejaká možnosť zahrnúť pri zdanení vstupnú cenu pri predaji pozemkov do výšky príjmu z ich predaja? Pri kúpe pozemku bola cena za 1 m2 vo výške 19 €, teraz sa pohybuje v danej lokalite vo výške 90 -100 €/1 m2, alebo je potrebné zdaniť celý výnos z predaja? Ide o jednorazový predaj, spoločnosť sa nezaoberá kúpou a predajom nehnuteľností.

Dátum publikácie: 22.10.2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Slovenská spoločnosť zriadila v ČR odštepný závod. Účtovníctvo jej bude viesť externá česká firma. Ako bude viesť účtovníctvo tohto závodu spoločnosť na Slovensku, vrátane uzavretia roka 2015?

Dátum publikácie: 13.10.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť si k 1. 7. 2015 obstarala kombajn (OC 200 000 €), pričom na obstaranie je spoločnosti poskytnutá aj dotácia vo výške 50 % z ministerstva (100 000 €). Spoločnosť kombajn bude iba prenajímať pre iné subjekty, na vlastnú činnosť sa kombajn nebude používať. Za prvý rok bude mať však príjem z prenájmu len vo výške 10 000 €. Spoločnosť bude účtovne kombajn odpisovať 48 mesiacov. Ako bude spoločnosť upravovať svoj základ dane k 31. 12. 2015? Aký vplyv má na priradenie výnosov rozpustenie dotácie?

...
vzdelavanie