Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Blog DÚPP DaÚ
...
Dátum publikácie: 22.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť sa stala členom v klube PP a bola jej vystavená za ročné členstvo faktúra. Ako správne zaúčtovať členstvo v klube z pohľadu dane z príjmov (ide o daňový alebo nedaňový výdavok) a daň z pridanej hodnoty? 

Dátum publikácie: 22.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť s r. o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva  spôsobom A. Nakupuje ošípané za účelom ich spracovania na bitúnku a predaja mäsa vo vlastnej predajni. Čistý obrat tejto firmy vo výkaze ziskov a strát je viac ako 500 000 eur. Tým, že úbytok zvierat sa účtuje na účte 614, konečný zostatok v účtovej triede 6 je nižší práve o čiastku účtovanú na účte 614 na strane MD pri výdaji zvierat na bitúnok. V daňovom priznaní je posudzovaná táto firma na výšku licencie 960 eur, t. j. tržby mínus zmena stavu zvierat na účte 614. Je to v takomto prípade správne? Nemala by sa licencia posudzovať podľa výsledku výkazu ziskov a strát a uhradiť licenciu 2 880 eur? 

Dátum publikácie: 20.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť má hospodársky rok od 11/2014 do 10/2015. Tento chce zmeniť nasledovne – ukončiť hospodársky rok 31. 8. 2015 namiesto 31. 10. 2015. Ďalším zdaňovacím obdobím bude od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Ako postupovať? V zmysle zákona o účtovníctve sa to rieši oznámením na DÚ. Zákon však nerieši prechod z jedného hospodárskeho roku na iný. Rieši sa len prechod z kalendárneho roku na hospodársky rok. Je teda potrebné urobiť mimoriadnu účtovnú závierku a k akému dátumu?

Dátum publikácie: 19.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločníci na valnom zhromaždení rozhodli, že spoločnosť vstupuje 16. 12. 2014 do likvidácie. Táto skutočnosť bola do obchodného registra zapísaná 9. 1. 2015. Spoločnosť zostaví mimoriadnu účtovnú závierku a daňové priznanie k 15. 12. 2014. Od 16. 12. 2014 je spoločnosť v likvidácii, otvorí účtovné knihy a pokiaľ nebude spoločnosť zlikvidovaná, najbližšiu účtovnú závierku zostaví a povinnosť podať daňové priznanie má spoločnosť k 31. 12. 2016. Je tento postup správny? Ako sú rozdelené jednotlivé fázy likvidácie? 

Dátum publikácie: 11.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Na účte 321 vedie spoločnosť od r. 2005 zostatok. Zo strany dodávateľa záväzok nebol nikdy odsúhlasený, mal byť kompenzovaný, no majiteľ firmy v tom istom roku zomrel. Zo strany dlžníka už nebolo možné vystaviť faktúru. Tento záväzok nebol nikdy vymáhaný. K 31. 12. 2014 plánuje účtovná jednotka uvedený záväzok odpísať - akým spôsobom? V živnostenskom registri je uvedené, že firma zanikla k 31. 8. 2014.

Dátum publikácie: 7.5.2015
Autori: Ing. Mária Nováková, Mária Jančíková

S. r. o. skončila likvidáciu, počas likvidácie predala drobný hmotný majetok a ďalej nepodniká. Ako sa určí likvidačný zostatok a z akých položiek likvidačného zostatku sa odvádza do zdravotnej poisťovne? Ako sa vysporiadajú účty základného imania, rezervného fondu, pokladnice, banky, účty výsledkov hospodárenia za roky 2012, 2013, 2014, prípadne vzniknutá strata? Ako je možné dosiahnuť nulovú súvahu?

Dátum publikácie: 7.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

V roku 2013 nebola tvorená rezerva na dovolenky. Do ktorého riadku DP PO sa má táto rezerva zaevidovať? Je správne, že sa zaznamená do III. časti daňového priznania do tabuľky A riadok 11 ako tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok? 

Dátum publikácie: 7.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Firma eviduje voči inej spoločnosti záväzok po splatnosti 1 080 dní, čiže vzniká jej povinnosť dodaniť neuhradený záväzok. Má sa vytvoriť nejaká opravná položka alebo sa len v daňovom priznaní zvýši základ dane? Má sa to podchytiť nejako účtovne?

Dátum publikácie: 6.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Je možné prerušenie účtovných odpisov? Daňové odpisy prerušiť je možné a spôsob výpočtu účtovných odpisov je rovný daňovým. Ak áno, ktorý zákon to povoľuje?

Dátum publikácie: 6.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť zaslala tovar (radiátor) odberateľovi, ktorá ho pri preprave poškodila. Odberateľ zásielku neprevzal a zostala u prepravnej spoločnosti. Prepravnej spoločnosti chce fakturovať škodu na tovare, pričom poškodený tovar si nechá prepravná spoločnosť. Faktúra za finančnú náhradu z titulu škody tovaru by mala byť bez DPH? Je správne účtovanie 378/648, vyskladnenie tovaru 548/132 alebo 549/132?

...