www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 23.3.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Technické zhodnotenie – kúrenie – bolo realizované v priebehu roka 2016. Začalo sa vo februári a dokončené bolo v decembri. Robilo sa to podľa finančných možností, a preto to trvalo tak dlho. Ako sa postupuje pri daňových odpisoch? Pripočíta sa cena technického zhodnotenia k OC a vydelí dvadsiatimi? Môže sa uplatniť celoročný daňový odpis, aj keď bolo dokončené technické zhodnotenie v decembri 2016 alebo sa musia odpisy vypočítať tak, že za 11 mesiacov bude menší odpis a len za jeden mesiac bude zvýšený? Je správny postup, že účtovné odpisy sa budú v roku 2016 odpisovať 11 mesiacov ako doteraz a len v decembri bude účtovný odpis vyšší na základe technického zhodnotenia budovy?

Dátum publikácie: 21.3.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Firma mala v majetku stroj, ktorý 7. 2. 2016 predala za 1 166,67 € bez DPH. Stroj ešte nebol odpísaný. Zostatková cena majetku je 1 878,96 € k 31. 12. 2016.

  1. Môže si firma uplatniť ešte odpis za január 2017? Ak áno, tak účtovná zostatková cena sa zníži o hodnotu januárového odpisu?
  2. Aký vplyv bude mať tento predaj na daň z príjmov za rok 2017 a kde v daňovom priznaní za rok 2017 to uviesť (pripočítateľné položky, tab. B)?
Dátum publikácie: 21.3.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Pri úhradách dodávateľských aj odberateľských faktúr dochádza k drobným nedoplatkom/preplatkom, ktoré sa účtujú podľa charakteru na účet 548 alebo 648. Sú tieto nedoplatky/preplatky daňovým nákladom/výnosom?

Dátum publikácie: 21.3.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ako má spoločnosť prijať do evidencie denzitometer, ktorý dostane od inej firmy bezodplatne?

Dátum publikácie: 17.3.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť v 11/2016 rozhodla o vyplatení podielu na zisku spoločníkovi (fyzickej osobe) za rok 2015 v sume 10 000 €. V 11/2016 vyplatila spoločníkovi podiel na zisku z roku 2015 v sume 8 600 €. Spoločnosť zaplatila v 12/2016 do zdravotnej poisťovne preddavok v sume 1 400 €. Ako bude spoločnosť účtovať o daných transakciách?

Dátum publikácie: 17.3.2017
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť poskytuje svojim klientom palety, na ktorých dodáva tovar. Palety im nepredáva, ale dáva ich do užívania klientom. Čo v prípade, ak dôjde k zničeniu palety jej používaním, teda dôjde k opotrebeniu palety ako takej? Vzniká škoda spoločnosti alebo ide o daňový výdavok ako spotreba? Ako s DPH?

Dátum publikácie: 17.3.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ako zaradiť do hmotného majetku náves kamiónu, ktorý sa obstaral na finančný lízing? Obstarávacia cena návesu je 32 299,50 €, splátkový kalendár je od 11. 10. 2016 do 11. 9. 2020 – 4 roky. Aká má byť odpisová skupina a odpis – rovnomerný alebo zrýchlený?

Dátum publikácie: 17.3.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Registračný poplatok uhradený dopravnému inšpektorátu pri prvej evidencii nového osobného automobilu a zaradeného do obchodného majetku s. r. o. je súčasťou obstarávacej ceny vozidla a zahŕňa sa postupne do nákladov vo forme odpisov alebo nie?

Dátum publikácie: 17.3.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť s r. o. účtovala zmarenú investíciu ako 548/042 (zrušenie stavby, išlo o obstaranie elektrickej prípojky). Je to daňovo uznaný náklad alebo pripočítateľná položka v daňovom priznaní?

Dátum publikácie: 16.3.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť v účtovníctve na účte 335 – Pohľadávka voči zamestnancom eviduje zostatok z poskytnutých záloh zamestnancom ešte z roku 2014. Zamestnanec túto zálohu vyúčtoval, ale zamestnankyňa, ktorá tento účtovný prípad účtovala, ho zadala nesprávne. Namiesto predkontácie 501/335 zaúčtovala 501/211. Vydala peniaze ešte raz. Žiaľ, peniaze navyše sa v pokladnici nenašli a pani, ktorá to účtovala a zároveň mala na starosti pokladnicu, už v spoločnosti nepracuje. Ako postupovať, aby sa na účte 335 neevidoval zostatok?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie