www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 9.10.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ako zaúčtovať rozdiel medzi daňou, ktorá vyšla v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2014 vo výške 2 000 € a výškou daňovej licencie 2 280 €? Na konci roka 2014 sa zaúčtovala daň z príjmov právnickej osoby: 591xxx/341xxx v sume 2 000 €. V júni 2015 sa však realizovala úhrada 2 280 € bankou, z toho 2 000 € sa zaúčtovalo: 341xxx/221xxx. Ako zaúčtovať rozdiel 280 € v tomto roku? Ako sa to malo správne zaúčtovať v roku 2014?

Dátum publikácie: 5.10.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Podnikateľ, FO, platiteľ DPH, účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Vykonáva medzinárodnú prepravu. V zahraničí kúpil PHL do motorového vozidla, mýtne a pod. Aký je daňový efekt a ako má správne tieto výdavky zaúčtovať v podvojnom účtovníctve?

Dátum publikácie: 5.10.2015
Autor: Bc. Mária Žilinčíková

Aké účtovanie sa použije pri V.I.P. kartách zakúpených zo sociálneho fondu za účelom regenerácie pracovných síl? Karta má hodnotu 14 € a je zapožičaná pracovníkom za účelom uplatnenia zliav vo vybraných podnikoch.

Dátum publikácie: 1.10.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ako postupovať pri prevode administratívnej budovy z fyzickej (súkromnej) osoby na právnickú bezplatným prevodom? Aké podklady sú potrebné pre zaradenie do PÚ? Je potrebný znalecký posudok? Aký prevod je výhodnejší – darovanie alebo vklad do spoločnosti? Ovplyvní to aj vlastné imanie?

Dátum publikácie: 30.9.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Odberatelia vracajú do pekárne výrobky po záruke na základe vzájomnej dohody. Môže pekáreň tieto výrobky následne odpočítať v ďalšej faktúre? Je to správny postup? Môže si o tieto vrátené výrobky ponížiť základ dane z príjmu?

Dátum publikácie: 29.9.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť eviduje pohľadávku od roku 2013 vo výške 1 080 € za služby, ktoré vykonala pre odberateľa. Odberateľ bol v konkurze a bol zrušený ex offo pre nedostatok majetku v roku 2014. Informácie o tomto zrušení boli spoločnosti doručené až v roku 2015. Ako sa môže táto pohľadávka odpísať v účtovníctve spoločnosti a zároveň i z daňového hľadiska? Vzniká nárok na vrátenie DPH z titulu zrušenia spoločnosti ex offo?

Dátum publikácie: 22.9.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť eviduje záväzky po splatnosti. Tieto záväzky sú z titulu predpisu nájmu priestorov pre spoločnosť s r. o., ktoré prenajímal konateľ svojej s. r. o. v období 2010 až 2011.

Záväzky po splatnosti k 31. 12. 2011: 321-351 dní: 1 376 €

                                                             382-535 dní: 6 600 €

Záväzky po splatnosti k 31. 12. 2012: 687-901 dní: 7 976 €

Záväzky po splatnosti k 31. 12. 2013: 1052-1266 dní: 7 976 €

Záväzky po splatnosti k 31. 12. 2014: 1417-1631 dní: 7 976,-- €

V ktorom období (daňovom priznaní) ich pripočítať k základu dane, akým percentom resp. akú sumu bolo potrebné zdaniť? 

Dátum publikácie: 9.9.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Platiteľ DPH sa rozhodol neodpočítať DPH na vstupe (napr. ide o malú sumu a nechce podávať dodatočné daňové priznanie k DPH). Môže si celú čiastku zahrnúť do daňových nákladov alebo čiastka DPH je nedaňový náklad?

Dátum publikácie: 3.9.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť má prevádzkareň v ČR. Započítava výsledky do slovenskej spoločnosti, a to kurzom ku dňu závierky, t. j. k 31. 12. (účtuje v sústave podvojného účtovníctva). Je tu aj názor na použitie priemerného kurzu za celý rok, ktorý by zreálnil výsledok hospodárenia. Je to správny názor?

Dátum publikácie: 3.9.2015
Autor: Nadežda Cígerová

SZČO ako platiteľ DPH má zaradenú nehnuteľnosť (obchodný priestor) v majetku, odpisuje sa už 7. rok. Zároveň je konateľom a spoločníkom v s. r. o. a chcel by ukončiť svoju činnosť ako SZČO. Túto nehnuteľnosť by chcel presunúť do s. r. o. Ako najvhodnejšie ju presunúť:

  1. predajom, kde by ako fyzická osoba v zostatkovej cene odviedla DPH a s. r. o. by si mohla uplatniť pri kúpe DPH na vstupe alebo
  2. prevodom?

Je aj iný spôsob?

...
vzdelavanie