www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 23.8.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť sa zaoberá vývojom komunikačných systémov, dispečerských systémov. Nakúpila softvér, resp. licenciu zo zahraničia od talianskeho dodávateľa, ktorý nemá na území SR prevádzkareň. Talianska spoločnosť fakturuje poplatok za licenciu na 1000 licenčných jednotiek a 6 mesiacov podporu spolu vo výške 5 000 €.             

Je správne účtovať obstaranie licencie na účte 518 ako službu – právo na využívanie softvéru? Nejde o krabicový softvér.

Dátum publikácie: 23.8.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť je platiteľom DPH v SR, prihlásila sa na školenie, ktoré sa uskutoční v ČR.

1. Vykazuje sa faktúra s českou DPH v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze DPH?

2. Na aké účty v podvojnom účtovníctve zaúčtovať doklad?

3. Je v tomto prípade nárok na refundáciu?

Dátum publikácie: 23.8.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH, si prenajala kancelárske priestory v novej administratívnej budove. Tieto priestory boli v „holom stave“, t. j. bez podláh, klimatizácie, dverí, sanity atď. S prenajímateľom sa dohodli, že si firma všetko dá spraviť na vlastné náklady a bude odpisovať. 

Do obstarávacej ceny sa dávajú aj drobné nákupy ako lišty, zásuvky, kľučky, ktoré firma kupovala sama? Všetko, čo je pevne spojené so stavbou?

Dátum publikácie: 23.8.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť kúpila v roku 2015 časť podniku. Súčasťou podniku bol aj záväzok spoločnosti za spôsobenú škodu a zároveň pohľadávka voči poisťovni za náhradu škody. Akým spôsobom má spoločnosť uplatniť do základu dane z príjmov tento záväzok a pohľadávku?

Dátum publikácie: 16.8.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť s r. o. postúpila pohľadávku v hodnote 40 000 € odplatne za 30 000 €. Ako postupovať z pohľadu dane z príjmov pri odpise pohľadávok? Na vymáhanie pohľadávky má spoločnosť došlú faktúru za 16 000 €. Je tento výdavok pre spoločnosť daňový náklad?

Dátum publikácie: 15.8.2016
Autor: Ing. Mária Nováková

Akciová spoločnosť v rámci svojej činnosti zabezpečuje prevádzkovanie pohrebných a cintorínskych služieb, pričom súčasťou je aj prenájom hrobových miest príbuzným pozostalých. Doba prenájmu hrobového miesta je na 10 rokov. Mnohokrát pozostalí uhradia poplatok neskoro, často spätne za niekoľko rokov až pod hrozbou zrušenia hrobu. Ako postupovať pri časovom rozlíšení v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov? Ak chce a. s. dodržať zákon o dani z príjmov, musí podávať dodatočné daňové priznanie za roky, ku ktorým sa prijatá platba vzťahuje, a to každý nasledujúci mesiac po prijatí platby alebo po uplynutí roka?

Dátum publikácie: 15.8.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť pravidelne nakupuje a poskytuje svojim zamestnancom občerstvenie vo forme ovocia. Ide o daňovo uznaný výdavok? Ako tento výdavok zaúčtuje?

Dátum publikácie: 15.8.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Firma zakúpila servery v hodnote 17 000 € a spolu na faktúre je fakturovaná 5-ročná podpora na servery v hodnote 6 000 €. Podpora vstupuje do obstarávacej ceny a bude sa spolu odpisovať so servermi alebo je to služba, ktorú treba časovo rozúčtovať?

Dátum publikácie: 11.8.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Ako sa v účtovníctve zúčtujú drobné centové rozdiely vznikajúce pri úhrade faktúr, vzhľadom na to, že možnosť odpísať pohľadávky do 332 € bola zrušená?

Dátum publikácie: 11.8.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť za rok 2015 podala dodatočné daňové priznanie, z ktorého vyplynulo doplatenie dane vo výške 370 €. Účtovná závierka za rok 2015 už bola schválená. Ako má spoločnosť v roku 2016 zaúčtovať doplatok dane a ako má opraviť nesprávne účtovaný prípad v roku 2015, na základe čoho sa podávalo dodatočné daňové priznanie? Spoločnosť zaúčtovala predpis odvodov na zdravotné poistenie na účet 524 – Zákonné sociálne poistenie ako náklad spoločnosti namiesto účtu 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku.

Spoločnosť dosiahla za rok 2015 obrat vo výške 156-tisíc €. Je možné považovať doplatok dane za nevýznamnú sumu?

...
vzdelavanie