www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 19.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Môže mať organizačná zložka zriadená na území SR zahraničným subjektom funkčnú menu inú ako euro, čiže funkčnú menu zriaďovateľa? Pod funkčnou menou sa rozumie mena, v ktorej vedie účtovníctvo. Ak áno, podľa akého zákona?

Dátum publikácie: 18.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V roku 2016 spoločnosť obstarala osobné motorové vozidlo, ktoré zaradila do obchodného majetku v auguste. V októbri boli zakúpené prvýkrát zimné pneumatiky na dané vozidlo v hodnote 2 000 €. Ide o technické zhodnotenie auta alebo o daňový výdavok? 

Dátum publikácie: 17.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Slovenská s. r. o. dodávala v roku 2016 služby technicko-poradenskej povahy v štáte Kolumbia. Odberateľ z Kolumbie zrazil pri úhrade faktúr zrážkovú daň. S Kolumbiou nemá Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Znamená to, že daň zrazená v Kolumbii je pre spoločnosť "stratená" a musí celý výnos zdaniť na Slovensku bez možnosti "uplatnenia" si dane zrazenej v Kolumbii?

Dátum publikácie: 13.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť A má záväzky voči spoločnosti B, ktoré sú zabezpečené záložným právom k pozemku. Keďže si spoločnosť svoje záväzky riadne neplnila, záložný veriteľ, spoločnosť B, pristúpil k výkonu záložného práva a stavebný pozemok v mene spoločnosti A predala spoločnosti C. Na kúpnej zmluve je ako predávajúci uvedená spoločnosť A a je zastúpená záložným veriteľom B, ako kupujúci je uvedená spoločnosť C. Podľa zmluvy je kúpna cena dohodnutá na 30 000 € s DPH.

  1. Vstupuje tento predaj do účtovníctva a DPH pre spoločnosť B? Daňový doklad, ktorý vstupuje do DPH, bude iba medzi A a C?
  2. Aké bude účtovanie v účtovníctve záložného veriteľa spoločnosti B. Príklad: spoločnosť má pohľadávku od spoločnosti A vo výške 10 000 €, ktorá nie je splnená. Spoločnosť B pristúpi k výkonu záložného práva a v zastúpení predá pozemok spoločnosti C. V momente predaja (zápisu v katastri) spoločnosť zaúčtuje na ťarchu pohľadávky 10 000 € (315A) voči spoločnosti A a v prospech pohľadávky voči spoločnosti C 10 000 € (315C).
Dátum publikácie: 9.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ako zaúčtovať víno, ktoré sa spotrebuje pri degustačných akciách, ktoré spoločnosť organizuje či už vo vlastnom zariadení alebo na vínnych cestách? V niektorých prípadoch na degustačných akciách spoločnosť predáva zákazníkovi žetóny napr. v hodnote 20 € a zákazník má v tej cene ochutnávku vín + malé občerstvenie (jednohubky, chlebíčky). Môže sa účtovať predaj žetónov priamo do výnosov? Nákup materiálu na občerstvenie sa môže účtovať priamo do spotreby na 501?  

Dátum publikácie: 9.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma (platiteľ DPH) získala jednorazovú zákazku v ČR, ide o dodávku tovaru s montážou. Zvažuje, že nejaké poddodávky, či už tovaru alebo aj služieb, by prijala od miestnych českých firiem (registrovaných pre DPH v ČR). Má český subdodávateľ vystaviť faktúru slovenskej firme s českou DPH? Ak áno, ako má túto DPH vykázať v slovenskom účtovníctve a priznaní k DPH? Má firma povinnosť zaregistrovať sa v ČR pre IČ DPH?

Dátum publikácie: 9.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Zahŕňa sa úrok (napr. lízing, úver...), ktorý je dopredu vyčíslený, do obstarávacej ceny HIM?

Dátum publikácie: 21.12.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Zamestnanci aj zamestnávateľ mali preplatok na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2015. 

  1. Aké je správne účtovanie z hľadiska zamestnanca a zamestnávateľa?
  2. Bude tento preplatok u zamestnávateľa zvyšovať základ dane?
Dátum publikácie: 21.12.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Administratívna budova bola do majetku spoločnosti darovaná jej majiteľmi v roku 2008 (tí ju kúpili od inej spoločnosti za symbolickú cenu 300 eur). Do majetku bola zaúčtovaná v hodnote podľa znaleckého posudku 100 000 eur, doba odpisovania sa určila na 40 rokov, účtovne sa odpisuje z tejto hodnoty, ale daňovo zo vstupnej ceny zistenej podľa § 25 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov, teda 300 eur. Od 1. 1. 2015 bola budova zaradená do 6. odpisovej skupiny, teda sa predĺžila doba daňového odpisovania na 40 rokov. Každý rok vzniká veľký rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi, rozdiel tvorí pripočítateľnú položku k základu dane. Teraz sa na budove vykonalo technické zhodnotenie vo výške 20 000 eur.

Sú odpisy z tohto technického zhodnotenia daňovo uznané? Ak áno, ako sa má prepočítať čiastka daňových odpisov a ako postupovať pri výpočte daňových odpisov v prvom roku technického zhodnotenia, keďže technické zhodnotenie bolo zaradené v 8/2016?

Dátum publikácie: 19.12.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ako sa vypočíta obchodný podiel? Aký vplyv má vlastné imanie spoločnosti na obchodný podiel spoločníka? Možno ho vložiť do inej s. r. o. a akým spôsobom? Ako sa prejavuje 100 % odpísaný hmotný majetok na obchodnom podiele?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie