Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Dátum publikácie: 27.2.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

Od 1. 1. 2015 sa novelou zákona o dani z príjmov stanovuje, že tvorba rezerv na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a rezerv na zostavenie daňového priznania už nebude daňovým výdavkom. Ako je to s účtovaním o týchto rezervách v roku 2014 a ako ovplyvnia základ dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014?

Dátum publikácie: 23.2.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

S. r. o. má od roku 2009 prenajaté kancelárske priestory od dvoch spoluvlastníkov – právnickej osoby a fyzickej osoby – nepodnikateľa, zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. V r. 2009 vykonala so súhlasom prenajímateľov na prenajatom majetku technické zhodnotenie v sume 68 707 €, pričom bolo zmluvne dohodnuté, že predmetné technické zhodnotenie odpisuje nájomca. S. r. o. ako nájomca zaradila predmetné technické zhodnotenie do 4. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 20 rokov, pričom si zvolila rovnomerný spôsob odpisovania. V r. 2011 bol uzatvorený dodatok k nájomnej zmluve, ktorým došlo k zmene doby nájmu do 31. 12. 2021, avšak odpisy tohto iného majetku neboli upravené. 31. 5. 2015 dôjde k predčasnému skončeniu nájmu a nájomca (s. r. o.) plánuje odpredať predmetné technické zhodnotenie prenajímateľovi za cenu 5 000 €. Zostatková cena k 31. 12. 2014 bola vo výške 48 091 €.

Bolo potrebné v r. 2011 prepočítať odpisy predmetného technického zhodnotenia na skrátenú dobu nájmu? Je rozdiel medzi zostatkovou cenou a predajnou cenou tohto technického zhodnotenia nepeňažným príjmom prenajímateľov a je daňovým výdavkom nájomcu?

Dátum publikácie: 18.2.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť zaplatila zálohu za dodanie automobilu vo výške 20 000 € a uplatnila si odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Automobil nebol dodaný z dôvodu, že ho zaistila polícia pre podozrenie, že ide o kradnuté vozidlo. Má spoločnosť účtovať o škode? Ručí za uplatnený odpočet DPH?

Dátum publikácie: 18.2.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Obchodná spoločnosť plánovala nakúpiť pozemky. Sprostredkovateľovi zaplatila zálohu na nákup pozemkov a náklady spojené s nákupom, ktorú účtovala na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Zároveň eviduje na účte 314 – Poskytnuté preddavky zálohu, ktorú poskytla sprostredkovateľovi. Spoločnosť so sprostredkovateľom ukončila spoluprácu, ale vyúčtovanie zálohy zatiaľ nenastalo z dôvodu, že bola prerušená komunikácia. Ako má spoločnosť vysporiadať uvedené zálohy? Náklady účtované na účet 042 sú zmarenou investíciou?

Dátum publikácie: 17.2.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť zaplatila za kúpu domény 1 500 €, províziu za sprostredkovanie 5 000 € a ročný registračný poplatok na obdobie od decembra 2014 do novembra 2015 sumu 20 €. Ako má o týchto nákladoch účtovať?

Dátum publikácie: 17.2.2015
Autor: Ing. Ján Janíček

Spoločnosť musí za zdaňovacie obdobie roka 2014 zvýšiť základ dane z príjmov o neuhradené záväzky po lehote splatnosti. Akým spôsobom, na ktoré účty má toto zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky zaúčtovať?

Dátum publikácie: 13.2.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Účtovná kancelária spôsobila nesprávne zostaveným daňovým priznaním svojmu klientovi škodu. Uplatnila si náhradu škody voči poisťovni, v ktorej je poistená, ale zatiaľ nemá od poisťovne konečné stanovisko. Má o náhrade škody účtovať už v roku 2014?

Dátum publikácie: 6.2.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

V roku 2012 s. r. o. vrátila rakúskemu dodávateľovi faktúru z dôvodu nesprávnej fakturácie materiálu, dodávateľ nevyhotovil opravenú faktúru ani dobropis. S. r. o. v roku 2012 neúčtovala o tejto faktúre, neúčtovala ani o tvorbe rezervy. V roku 2014 dodávateľ začal túto pohľadávku vymáhať súdnou cestou. Rakúsky súd uložil s. r. o. povinnosť uhradiť sumu cca 35 tis. eur pozostávajúcu z istiny (materiál) vo výške 29 tis. eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 6 tis. eur. S. r. o. túto čiastku v 12/2014 uhradila. Sumu 35 tis. eur s. r. o. považuje podľa účtovných predpisov za nevýznamnú. S. r. o. je tiež povinná zaplatiť úroky z omeškania v predbežne vyčíslenej sume 6 500 eur.

Ako má s. r. o. o týchto skutočnostiach účtovať? Postačuje ako doklad rozhodnutie súdu? Ako tieto skutočnosti ovplyvnia základ dane za rok 2014? Má povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2012?

Dátum publikácie: 3.2.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť poskytla spoločníkovi a jeho manželke, ktorí sú zároveň v spoločnosti v hlavnom pracovnom pomere, vstupenku do wellnes zariadenia. Vstupenku je možné využívať počas celého roka. Ide v tomto prípade o nepeňažný príjem zamestnancov? Môže spoločnosť na tento účel čerpať prostriedky sociálneho fondu alebo môže zaúčtovať nákup vstupeniek priamo do nákladov?

Dátum publikácie: 2.2.2015
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Účtovná jednotka tvorí opravné položky k pohľadávkam podľa § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Pohľadávka zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty. V akej výške tvorí opravné položky? Ako postupuje pri dodanení záväzku?