Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
Dátum publikácie: 16.4.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť XY uskutočnila import v mesiaci 2012-03, pri dovoze nebolo vyrubené žiadne clo zo strany colného úradu. DPH bola uhradená v termíne splatnosti podľa výmeru colného úradu.

V období 2013-12 sa uskutočnila vo firme XY kontrola zo strany colného úradu, pri ktorej sa zistilo, že pri spomínanom dovoze boli jednotlivým položkám zle priradené HS kódy a z tohto dôvodu bolo vyrubené dodatočné clo + DPH na uvedený import. Dodatočný výmer bol vystavený v mesiaci 2014-01.

Dodatočne vyrubené clo bolo uhradené zo strany firmy XY v termíne splatnosti v mesiaci 2014-01.

Dovezený tovar z uvedeného importu z obdobia 2012-03 bol predaný/vyskladnený počas roku 2012, takže v čase dodatočného výmeru tovar už nebol na sklade.

1. Ako správne zaúčtovať dodatočne vyrubené clo?

2. Je dodatočne vyrubené clo daňovým nákladom v roku 2014?

Dátum publikácie: 10.4.2014
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Kedy sa v daňovom priznaní uvádzajú kurzové rozdiely z nezrealizovaných platieb a inkasa pohľadávok k 31. 12. 2013 na riadku 240?

Dátum publikácie: 3.4.2014
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť vystavila faktúru za prenájom zariadenia odberateľovi z Českej republiky vo výške 8 113,11 €. Odberateľ uhradil len sumu 7 301,80 €, zvyšná suma 811,31 € bola daň z príjmov, ktorú zaplatil za slovenskú spoločnosť v Česku. Na potvrdení o výške zrazenej dane z českého finančného úradu je uvedená suma 20 952 CZK. Akým kurzom je potrebné zaplatenú daň prepočítať a ako sa majú tieto prípady účtovať?

Dátum publikácie: 2.4.2014
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť vyrába odevné výrobky, z ktorých väčšina obsahuje logo firmy. Môže ich použiť na reklamné účely pri dodržaní podmienky, že hodnota výrobku neprevyšuje hranicu stanovenú zákonom o dani z príjmov 16,60 €?

Dátum publikácie: 21.3.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Účtovná jednotka na základe dotačnej zmluvy ÚPSVaR obdrží dotáciu na podporu zamestnanosti. Dotknutým zamestnancom zúčtuje mzdu za mesiac november 2013, vyplatí v decembri 2013, v januári 2014 dodá požadované doklady na ÚPSVaR a do 30 dní po ich dodaní a splnení podmienok ÚPSVaR časť mzdy preplatí.

1. Kedy má účtovná jednotka účtovať nárok na dotáciu (346/648)? Na základe vyplatenia miezd (ku dňu ich vyplatenia) alebo na základe odovzdania žiadosti o vyplatenie dotácie (v deň odovzdania dokladov na ÚPSVaR), alebo až po vyplatení dotácie na účet účtovnej jednotky?

2. Akým spôsobom správne časovo rozlíšiť a zaúčtovať nárok na dotáciu na prelome účtovných období, keď k vzniknutým nákladom ešte účtovná jednotka nemá dotáciu vyplatenú?

Dátum publikácie: 14.3.2014
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Ako sa v podvojnom účtovníctve zaúčtuje nákup kancelárskych kresiel a kancelárskych stoličiek, ak cena za kreslo je 155 €, cena za stoličku je 15 € a cena za nábytok je spolu 882 €?

Dátum publikácie: 14.3.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Ako účtuje v sústave podvojného účtovníctva účtovná jednotka technické zhodnotenie plne odpísaného majetku?

Dátum publikácie: 14.3.2014
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Čo sa považuje za dátum zaradenia vozidla do užívania v súvislosti so zmenou pri stanovení výšky nepeňažného príjmu zamestnanca, ktorému zamestnávateľ poskytne vozidlo aj na súkromné účely? Je to dátum prvej registrácie vozidla, dátum výroby alebo dátum, kedy bolo vozidlo po prvýkrát poskytnuté zamestnancovi na súkromné účely?

Dátum publikácie: 13.3.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Ako postupovať pri preradení osobného auta zo živnosti, ktoré je už daňovo doodpisované, do s. r. o? V akej cene?

Dátum publikácie: 7.3.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Zamestnanec nakúpil kancelárske potreby a pri úhrade použil registráciu svoju/svojho manžela. Na doloženom pokladničnom doklade ako odberateľ figuruje meno súkromnej osoby. Môže si s. r. o. uplatniť odpočítanie DPH a nákup zaradiť medzi daňové výdavky firmy?