www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť má faktúru zo servisu na sumu 1 000 € + DPH, náhrada z poisťovne je 850 €. Sumu spoluúčasti 150 € a DPH spoločnosť sama zaplatila. Podľa informácie z daňového úradu má spoločnosť vychádzať z § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov a výdavok za opravu je daňovým nákladom len do výšky náhrady z poisťovne. Je táto informácia správna?

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť s r. o. má predajňu v prenajatých priestoroch, za ktorú na základe nájomnej zmluvy platí mesačne nájomné s tým, že opravy si zabezpečuje na vlastné náklady. V uvedených priestoroch sa pokazil plynový kotol na vykurovanie. Keďže sa nedal opraviť, spoločnosť zakúpila nový. Pri výmene vznikli aj ďalšie náklady a cena za celú opravu bola vyššia ako 1 700 €. Keďže tieto náklady znášal nájomca a nie prenajímateľ, dá sa posudzovať ako oprava na základe nájomnej zmluvy alebo to treba posudzovať ako majetok a odpisovať u nájomcu? 

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť A, s. r. o. si na základe zmluvy o operatívnom prenájme prenajala poľnohospodársky stroj cez VÚB Leasing v hodnote 200 000 € na obdobie 1-6/2016, v mesačných splátkach po 30 000 €, spolu 180 000 €. V zmluve je ako dodávateľ (majiteľ poľnohospodárskeho stroja) uvedená spoločnosť B, s. r. o. Po skončení zmluvy o operatívnom prenájme spoločnosť A, s. r. o. vrátila predmet prenájmu VÚB Leasingu. Následne majiteľ spoločnosti B, s. r. o. predal tento poľnohospodársky stroj fyzickej osobe - podnikateľovi (spoločníkovi a konateľovi spoločnosti A, s. r. o.) za cenu 20 000 €, ktorý si ho zaradil do majetku a odpisuje zo vstupnej ceny 20 000 €.

Môže si spoločnosť A, s. r. o. uplatniť v daňových výdavkoch celú sumu zaplateného nájomného?

Je spoločnosť A, s. r. o. povinná upraviť základ dane podľa zákona o dani z príjmov [napr. podľa § 17 ods. 24 písm. b), prípadne iné ustanovenie]?

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ako správne zaúčtovať faktúru pri ukončení lízingu? Kúpa predmetu lízingu je v hodnote 36 € s DPH. Môže spoločnosť takúto faktúru zaúčtovať na účet 501?

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

V rokoch 2004 až 2011 spoločníci a zároveň konatelia vkladali vlastný vklad do spoločnosti (zaúčtovanie 211xxx/365xxx). V roku 2012 vklady spoločnosť kapitalizovala (365xxx/413xxx). Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločníci prehodnotili svoje rozhodnutie a vlastné peniaze si z kapitálových fondov chcú vrátiť späť (zaúčtovanie 413xxx/365xxx, 365xxx/211). Bolo by to možné? Aký by bol vplyv na spoločníka (odvody, daň)?

Dátum publikácie: 10.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Za rok 2015 spoločnosť omylom zaúčtovala odhadnú položku na nevyčerpané dovolenky v nižšej sume. Môže rozdiel zaúčtovať v účtovnej závierke za rok 2016? 

Dátum publikácie: 8.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Fyzická osoba, platiteľ DPH, si založila s. r. o., ktorá je tiež už platiteľom DPH. Fyzická osoba má v obchodnom majetku viacej áut, ktoré chce previesť na s. r. o. Aký spôsob použiť - predaj alebo darovanie?

Dátum publikácie: 7.2.2017
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť s r. o. na dobrovoľnej dražbe v roku 2011 kúpila pozemok a v roku 2012 rekreačnú chatu stojacu na pozemku. Bývalý vlastník neumožnil užívať nehnuteľnosť spoločnosti. Bývalý vlastník (povinný na dražbe) však nehnuteľnosť naďalej užíval, obýval s rodinou, bez existujúcej nájomnej zmluvy a bez súhlasu spoločnosti, a taktiež úmyselne spôsobil škody na nehnuteľnosti, ktoré ani neodstránil. V roku 2014 sa spoločnosť obrátila na súd s návrhom na vydanie bezdôvodného obohatenia a náhrady škody. V roku 2016 sa súd pred otvorením 1. pojednávania pokúsil o uzatvorenie súdneho zmieru, uzatvorenie mimosúdnej dohody účastníkov konania. Za splnenie podmienok mimosúdnej dohody - bývalý spoluvlastník vyprace nehnuteľnosť, odovzdá kľúče novému majiteľovi (s. r. o.), spoločnosť berie svoj návrh v plnom rozsahu späť - súd konanie právoplatne zastavil. V r. 2014, v čase podania návrhu na súd, spoločnosť uplatnenú pohľadávku za bezdôvodné obohatenie a náhrady škody zaúčtovala do výnosov. Keďže súd konanie právoplatne zastavil, uplatnená pohľadávka „zanikla“, nemôže byť uspokojená.

  1. Postupovala spoločnosť správne, keď vyčíslenú pohľadávku z bezdôvodného obohatenia a náhradu škody zaúčtovala do výnosov v čase podania návrhu na súd?
  2. Môže spoločnosť pohľadávku daňovo odpísať a zaúčtovať odpísanú pohľadávku do nákladov?
Dátum publikácie: 6.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť kupuje varenú stravu zamestnancom a aj pracovníkom, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti. Faktúra príde na spoločnosť v jednej sume, len je tam vyčíslený počet obedov v danom mesiaci. Napríklad príde faktúra na 180 obedov x 2,80 = 504 € + 20 % = 100,80 €, spolu 604,80 €. Spoločnosť má 6 zamestnancov a 3 pracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti. Spoločnosť je platiteľom DPH a aj prispieva do sociálneho fondu. Ako by sa mala faktúra správne zaúčtovať?

Dátum publikácie: 3.2.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ako sa účtuje ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v podvojnom účtovníctve? 

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie