Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Dátum publikácie: 22.10.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

V roku 2011 spoločnosť prijala od dodávateľa faktúru za poskytnutie služieb, faktúry zaúčtovala a uplatnila si odpočítanie dane z pridanej hodnoty na vstupe. Dodávateľ je platiteľom DPH. Služby však neboli poskytnuté v zmysle uzatvorenej zmluvy, faktúry spoločnosť z tohto dôvodu neuhradila, písomne aj osobne o tom informovala dodávateľa a žiadala o vystavenie dobropisu. Dodávateľ k dnešnému dňu na danú situáciu vôbec nereagoval, úhradu faktúr nevymáhal a ani dobropis spoločnosti nedoručil. Od splatnosti záväzku uplynulo viac ako 1 080 dní a považuje sa za premlčaný. Účtovná jednotka chce k 31. 12. 2014 interným účtovným dokladom odpísať záväzok v plnej výške do výnosov. Z pohľadu DPH bude dátum zdaniteľného plnenia 31. 12. 2014, vznikne daňová povinnosť a DPH v príslušnej výške odvedie. Bude tento spôsob vysporiadania záväzku správny v zmysle zákona o dani z príjmov aj zákona o dani z pridanej hodnoty?

Dátum publikácie: 13.10.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť kúpila softvér, ktorý sa zdokonaľuje a prispôsobuje potrebám spoločnosti, jej podmienkam predaja, objednávok, na jednotlivé prevádzky v SR. Počas roka sa k nemu vyvíjajú podľa potrieb spoločnosti jednotlivé súčasti programu, ktoré sa môžu charakterizovať ako technické zhodnotenie softvéru – upgrade. Ako účtovať technické zhodnotenie softvéru? Podľa zákona o účtovníctve sa softvér odpisuje do päť rokov od zaradenia.

Pri odpisovaní softvéru sa má technické zhodnotenie prepočítavať zvyšným počtom mesiacov, ktoré zostávajú do obdobia odpísania majetku, alebo technické zhodnotenie softvéru predlžuje dobu odpisovania majetku, tak ako je to pri hmotnom majetku?

Príklad:

rok 2013 zaradený softvér v mesiaci máj 2013, obdobie odpisovania 60 mesiacov, 5 rokov.

Napr. cena obstarania softvéru: 12 000 eur

mesačný odpis: 200 eur

v roku 2014 v marci vykonané TZ v hodnote 1 200 eur, v júni vykonané TZ v hodnote 2 900 eur, v auguste vykonané TZ v hodnote 600 eur

Ako správne vypočítať TZ softvéru?

Dátum publikácie: 2.10.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Majitelia nehnuteľnosť nadobudli kúpou podniku. Pri kúpe podniku neuplatňovali odpočítanie DPH, pretože toto dodanie nebolo predmetom dane.

Budovu využívali aj využívajú výlučne na podnikateľské účely v celom rozsahu. V nasledujúcich rokoch od nadobudnutia danej nehnuteľnosti ju viackrát technicky zhodnotili s uplatnením DPH zo zhodnotenia. Taktiež im bola na jedno technické zhodnotenie poskytnutá dotácia.

V budúcnosti plánujú časť budovy predať, s čím súvisia nasledujúce otázky:

  1. Je povinnosť odviesť DPH z predaja nehnuteľnosti?
  2. Ako sa určí zostatková cena časti budovy v prípade, ak je evidovaná v dlhodobom hmotnom majetku ako celok, viackrát sa vykonalo technické zhodnotenie, viac rokov bola využitá možnosť prerušenia daňových odpisov a taktiež na technické zhodnotenie bola poskytnutá dotácia, ktorá je rozpúšťaná do výnosov podľa odpisov nehnuteľnosti?
  3. Aký dosah bude mať predaj časti budovy na rozpúšťanie dotácie? 
Dátum publikácie: 1.10.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Ako zaúčtovať a správne podchytiť v spoločnosti  tichého spoločníka a jeho vklad? 

Dátum publikácie: 30.9.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Ako zaúčtovať do spoločnosti kúpu stavebného pozemku, ktorý bude prenajímaný inej spoločnosti, účtovne a daňovo? Na pozemku sa robia aj úpravy – chodník, oplotenie – ako zaúčtovať dané úpravy?

Dátum publikácie: 17.9.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Ako zaúčtuje účtovná jednotka prijatú dotáciu z ÚPSVR na vytvorené pracovné miesto?

Dátum publikácie: 11.9.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť začína zamestnávať cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú v SR aj rodinu. Títo zamestnanci predstavujú vrcholový manažment spoločnosti. Aby sa im uľahčilo etablovanie a pobyt na území SR, spoločnosť platí za nich nasledovné benefity:

– prenájom bytu,

– letenky na cestu do rodnej krajiny pre zamestnanca a jeho rodinu počas dovolenky (nejde o služobnú cestu),

– zdravotné poistenie pre rodinných príslušníkov (potrebné pre získanie povolenia na pobyt),

– školné (väčšinou ide o súkromné školy),

– poplatky súvisiace s vybavením prechodného pobytu v SR zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov,

– sťahovanie v prípade návratu do rodnej krajiny.

Tieto benefity platí spoločnosť za zamestnanca priamo poskytovateľom služieb. Zamestnancom sa to potom pripočíta k príjmu ako nepeňažný príjem v mesačných výplatách. Poskytovanie týchto benefitov zamestnancom je uvedené aj v pracovných zmluvách.

  1. Môže si spoločnosť tieto benefity platené za zamestnancov zahrnúť medzi daňové výdavky, resp. za akých podmienok je to možné?
  2. Akým spôsobom je najlepšie účtovať tieto benefity pre zamestnancov?
Dátum publikácie: 8.9.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Môže slovenskej s. r. o. požičať finančnú čiastku česká spoločnosť, s. r. o., s ktorou je ekonomicky prepojená (spoločníci v českej s. r. o. sú spoločníkmi aj v slovenskej s. r. o.) – preklenovací úver je na 5 rokov, napr. vo výške 50 tis. €, za akých podmienok a čo je pre to potrebné urobiť?

Dátum publikácie: 22.8.2014
Autori: Ing. Marta Rešetková, PhD., Mária Jančíková

Spoločnosť zrekonštruovala vlastné rekreačné zariadenie. Chce, aby ho využívali zamestnanci bezodplatne. Okrem svojich zamestnancov bude ubytovávať aj iných, pre ktorých má urobený cenník ubytovania. Aké odvody poistného a dane jej vyplývajú z prenájmu rekreačného zariadenia pre zamestnancov, tiež odvod DPH (z akej ceny, môže si pre zamestnancov určiť cenu nižšiu ako pre cudzích) a účtovanie? Aké je účtovanie dane z ubytovania?

Dátum publikácie: 14.8.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Spoločnosť A dlhuje spoločnosti B, spoločnosť B dlhuje spoločnosti C, spoločnosť C dlhuje firme D a spoločnosti D dlhuje spoločnosť A. (Pričom všetky dlhujú rovnakú sumu). Dajú sa v tomto prípade postúpiť jednotlivé pohľadávky a tie potom započítať?