www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 1.12.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Konateľ mal v súkromnom majetku vozidlo od roku 2014, ktoré kúpil ako fyzická osoba za 12 000 €. Toto vozidlo používal na podnikanie v s. r. o. formou zmluvy o bezodplatnom vypožičaní pre svoju s. r. o. V roku 2016 ho dal prepísať na s. r. o. Môže konateľ darovať auto do s. r. o. bezodplatne (pričom sa nezvyšuje imanie) alebo ho musí predať svojej s. r. o. za trhovú cenu? V prípade predaja musí mať znalecký posudok na vozidlo alebo cenu si určí podľa aktuálneho trhu sám? Ako bude postupovať pri účtovaní a ako určí obstarávaciu cenu do účtovníctva v oboch prípadoch? Ako postupuje konateľ pri zdanení príjmu z predaja vozidla?

Dátum publikácie: 24.11.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť sa rozhodla vydať monografiu o historickej kultúrnej pamiatke, ktorú má vo svojom vlastníctve. V súvislosti s vytvorením tejto monografie jej vznikli externé náklady, ako sú napríklad autorské odmeny a s tým súvisiace aj licenčné poplatky, vyhotovenie profesionálnych fotografií, kresby a pod. Ako z pohľadu účtovníctva posúdiť túto knihu – ako umelecké dielo alebo len vyššie uvedené plnenia zaúčtovať do nákladov, t. j. ako službu?

Ak sa má posúdiť ako umelecké dielo, vstupujú do jeho ocenenia aj licenčné poplatky – hoci ich je možné posúdiť ako ďalší druh majetku?

Dátum publikácie: 24.11.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť má podpísanú zmluvu o budúcej zmluve o kúpe pozemku s fyzickou osobou, kde chce v budúcnosti postaviť prevádzkareň. Môže si už teraz uplatniť všetky náklady súvisiace so zriaďovaním novej prevádzkarne alebo až keď bude pozemok v jej majetku a spoločnosť bude zapísaná v katastri nehnuteľností?

Dátum publikácie: 15.11.2016
Autori: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jana Repáčová

Spoločenstvo v r. 2015 pripravuje daňové priznanie za rok 2014 – prvé v podvojnom účtovníctve. Spoločenstvo má zisk, ktorý sa rozhodlo neprerozdeliť medzi podielnikov v roku 2015, ale až nasledujúci rok. Na aký účet preúčtovať zisk spoločenstva? Ako účtovať a postupovať pri vyplácaní podielu členovi, ktorý predá svoj podiel (svoju časť lesa) v tomto roku a spoločenstvo sa mu rozhodne vyplatiť podiel? Ako sa postupuje v prípade zdravotného poistenia člena? Keď sa budú vyplácať podiely, je tiež treba nejaké prihlášky x-členov do zdravotnej poisťovne?

Dátum publikácie: 14.11.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť kúpila vozidlo v hodnote 15 000 € z Maďarska. Keďže toto vozidlo chcela splácať, ale lízingová spoločnosť na zahraničné autá úver neposkytuje, vyriešili to takto: Auto spoločnosť kúpila z Maďarska, riadne ho zaplatila, na druhý mesiac toto auto predala lízingovej spoločnosti za hodnotu o 290 € nižšiu, ako ho kúpila a následne lízingová spoločnosť toto auto predala naspäť tejto spoločnosti a poskytla jej naň úver. Je správne, ak kúpu auta zaúčtuje 504/321? Predaj lízingovej spoločnosti zaúčtuje 311/641? Kúpa vozidla od lízingovej spoločnosti bude zaúčtovaná 042/321 a poskytnutý úver 321/479.

Dátum publikácie: 14.11.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti obstaráva od dodávateľov rôzne grafické návrhy, s ktorými je spojený aj prevod práv používať vytvorený grafický návrh.

Grafické návrhy sa týkajú napr.:

  • návrhu obalu na výrobok, ktorý bude spoločnosť vyrábať,
  • úpravy (redizajn) grafického návrhu už používaného obalu, napr. z dôvodu zmeny príchute sa upravuje pôvodný grafický návrh, resp. pôvodný grafický návrh sa doplní o ďalší prvok,
  • návrhov rôznych sezónnych katalógov, napr. katalóg Veľká noc 2017, Vianoce 2017 a podobne.

Hotové katalógy, na výrobu ktorých sa použil vytvorený grafický návrh, sú poskytované obchodným partnerom spoločnosti pre lepšiu informovanosť o sortimente, ktorý vyrába a ponúka na predaj pred začiatkom sezóny, na ktorú je katalóg vyrobený. Cena týchto grafických návrhov a úprav grafických návrhov sa pohybuje rôzne, t. j. môže ísť o grafický návrh, za ktorý platí spoločnosť odmenu nižšiu ako 2 400 €, ale aj o grafický návrh, ktorého cena je viac ako 2 400 €. Súčasťou ceny je aj odmena za poskytnutie práva na použitie dodaného grafického návrhu. Predpokladaná doba použitia grafického návrhu na obal výrobku je viac ako 1 rok, predpokladaná doba použitia grafického návrhu na katalóg je obmedzená konkrétnou sezónou, t. j. menej ako 1 rok. Akým spôsobom majú byť uvedené náklady zaúčtované a zároveň zahrnuté do základu dane, t. j. posudzujú sa grafické návrhy ako nehmotný majetok, resp. ide o prevádzkový náklad v čase dodania grafického návrhu bez ohľadu na cenu a dobu použitia?

Dátum publikácie: 11.11.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma chce sponzorovať občianske združenie. Bude čiastka, ktorú plánuje dať ako sponzorstvo, daňový náklad? Ak áno, čo je potrebné urobiť? Ide o sponzorstvo v súvislosti so zákonom o športe. 

Dátum publikácie: 8.11.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť dostala faktúru za výrobu, dovoz a montáž mreží. Má predmetnú faktúru zaúčtovať na účet 501 alebo na účet 511?

Dátum publikácie: 7.11.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak má spoločnosť stojan na tankovanie LPG plynu do áut a pokazil sa, pričom následne sa kúpi nový stojan za 5 000 €, môže sa účtovať do opravy alebo je nutné ho zaradiť do majetku a odpisovať?  

Dátum publikácie: 4.11.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Podnikateľ – fyzická osoba, ktorý účtuje v sústave PÚ, predal 7. 7. 2016 poľnohospodársky nakladač, ktorý nebol odpísaný ani účtovne, ani daňovo. Na karte má podnikateľ zaznačiť účtovné odpisy každý mesiac, teda 6x, za júl už nie a zaznačiť „účtovná zostatková cena pri predaji“. Podnikateľ má vypočítať aj daňový odpis za 6 mesiacov, zaznačiť to na kartu a vyčísliť po uplatnení daňového odpisu daňovú zostatkovú cenu pri predaji alebo daňové odpisy podnikateľ nebude počítať, ale vyznačí daňovú zostatkovú cenu pri predaji, ktorá sa rovná daňovej zostatkovej cene k 31. 12. 2015?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie