www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 30.9.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

V r. 2013 boli spoločnosti odcudzené peniaze z bankového účtu, prípad vyšetrovala polícia. V r. 2013 sa uvedený prípad zaúčtoval: 569/221, pričom to bola pripočítateľná položka k základu dane. V máji 2016 jej bolo doručené uznesenie od polície, že páchateľ je neznámy a vyšetrovanie je ukončené. V r. 2016 by táto položka mala byť odpočítateľnou položkou od základu dane. Ako tento prípad zaúčtovať v r. 2016?

Dátum publikácie: 30.9.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Firma kúpila poukážky Ticket Compliments od Ticket Restaurant v sume 10 €. Poukážky plánuje dať ako darček k určitému typu tovaru v hodnote nad 100 € na podporu predaja.

Je nákup poukážok daňovo uznaný? Ako správne zaúčtovať výdaj poukážky zákazníkovi?

Dátum publikácie: 30.9.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ako sa má zaúčtovať poplatok za prevod vlastníctva za osobný automobil: cena bez DPH 50 €, DPH 10 €?

Dátum publikácie: 23.9.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

S. r. o. postupuje lízingovú zmluvu na inú s. r. o. – motorové vozidlo. Vstupná cena vozidla bola 71 002,65 € a na účte 082 má zaúčtovanú sumu 33 535 €. Na účte 474 má zostatok lízingovej zmluvy v sume 26 224 €. Ako sa postupuje pri postúpení lízingovej zmluvy a zároveň aj pri prijatí lízingu v nástupníckej firme?

Dátum publikácie: 20.9.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť má problém s kalkuláciou a účtovaním stravných lístkov agentúrnych a kmeňových zamestnancov. Hlavný dôvod spochybnenia je DPH na výstupe. V akej výške je spoločnosť povinná odvádzať DPH zo stravných lístkov? Je to zo vstupnej ceny lístka bez DPH, čiže na výstupe spoločnosť odvedie to, čo si uplatnila na vstupe? Alebo je to len hodnota, ktorú strhne zamestnancom, čiže zamestnancom strhne 0,50 € (z toho základ dane 0,42 € a DPH 0,08 €), na výstupe bude suma len 0,08 €? Na vstupe je to došlá faktúra od poskytovateľa stravy: účet 213 (3,11 €), 343 (0,62 €)/321 (3,73 €).

Stravu agentúram spoločnosť nefakturuje, účtuje sa do nákladov. To znamená, že ju agentúry nezahŕňajú do fakturácie za ostatné mzdové náklady. Rovnako spoločnosť postupuje pri vlastných zamestnancoch, len namiesto účtu 518 sa používa účet 335. Ako je to správne? V druhom prípade bude musieť zamestnávateľ navýšiť príspevok zo sociálneho fondu o hodnotu DPH? 

Dátum publikácie: 19.9.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

S. r. o. obstarala v roku 2016 kúpou mobilné oplotenie. Možnosti oplotenia sú variabilné, pričom vždy pozostáva z oplotenia, betónovej, resp. plastovej pätky, ktorá spája vždy dve oplotenia a dve oplotenia sa spoja svorkou. Celkovo od začiatku roka spoločnosť obstarala oplotenia vo viacerých dodávkach za viac mesiacov už vyše 4 000 kusov oplotenia, pričom cena za ks oplotenia je cca 30 €, celkovo zatiaľ boli obstarané v hodnote vyše 120 tis €. Obdobne od začiatku roka obstarala spoločnosť viac ako 7 000 ks svoriek v cene za kus cca 0,70 €, celkovo 4 900 €. A viac ako 4 000 ks pätiek v jednotkovej cene cca 3,50 €, celkovo v hodnote 14 000 €. Pri prenájme sa vždy použije rôzny počet oplotenia, pätiek aj svoriek, podľa požiadaviek odberateľov, a teda podľa dĺžky prenajatého oplotenia. Prenájmy sú rôznorodé - od krátkodobých na niekoľko dní aj po dlhodobé niekoľkomesačné. Cena za prenájom odberateľom sa stanovuje vždy ako celok za meter oplotenia, teda vrátane svoriek a pätiek. Životnosť samotného oplotenia je dlhšia ako 1 rok. Problém je ale v tom, že sa často stáva, že svorky aj pätky sa buď poškodia, alebo ukradnú, a teda sa často vymieňajú.

Majú sa všetky tri časti (oplotenie, svorky, pätky) zaradiť spolu ako súbor hnuteľných vecí? Alebo môže spoločnosť zaradiť len samotné oplotenie do dlhodobého majetku? Oplotenia sa kupovali postupne viac mesiacov po určitom počte kusov. Má sa nová kúpa zaradiť vždy ako technické zhodnotenie zvyšujúce cenu majetku? Prípadné poškodenia a krádeže následne riešiť ako zníženie hodnoty majetku?

Dátum publikácie: 19.9.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosti bola vyplatená dotácia z PPA na úhradu bežných nákladov pri poľnohospodárskej činnosti. Nárok na dotáciu z PPA bol zaúčtovaný 346/648 v hodnote 10 000 €. Priznanie dotácie bolo vo výške 8 000 € na základe doručeného rozhodnutia. V prílohe dokumentu je uvedené: podpora pred krátením 10 000 €, zníženie platby 2 000 € z dôvodu nesplnenia 1 podmienky. Je potrebné zaúčtovať týchto 2 000 € ako sankciu alebo pokutu?

Dátum publikácie: 9.9.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ako účtovať a posudzovať z pohľadu DPH a dane z príjmov nákup vína, prípadne iných cien, ktoré nakúpi podnikateľ (platiteľ DPH) do tomboly, ktorá sa bude konať na odbornom podujatí - konferencii, kde budú pozvaní odberatelia produktov, s ktorými daný podnikateľ obchoduje? Je potrebné účtovať ho cez sklad? Môže sa odpočítať DPH, keď ešte nevie, aký bude mať základ dane v roku 2016? Ako sa postupuje?

Dátum publikácie: 9.9.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Do ktorého riadku daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2015 by spoločnosť mala zahrnúť neuznanú DPH z dôvodu limitov služieb a nákupov materiálu účtovaných na 511 a 518 alebo 501? Bude to na riadku 15 tabuľky A? A ak má spoločnosť náklad zaúčtovaný na účte 543, na riadku 8 tabuľky A bude aj DPH zaúčtovaná na účte 543 analytická evidencia?

Dátum publikácie: 7.9.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť v marci 2016 zaúčtovala náklady na získanie certifikátu ISO s platnosťou do 14. 9. 2018. Uplatní sa § 17 ods.19 písm. g) zákona o dani z príjmov. Problém je v tom, že táto spoločnosť predala podnik k 30. 4. 2016 a k 31. 5. 2016 má riadnu účtovú závierku – hospodársky rok za 1 – 5/2016. Certifikačná firma vystavila certifikát na nové IČO bez poplatku. Má si spoločnosť uplatniť len dva mesiace z nákladov na certifikáciu, pretože k 30. 4. 2016 bol podnik predaný a predaj tovaru prešiel na novú firmu? Kde si môže spoločnosť predávajúca podnik uplatniť náklady na certifikáciu po termíne 30. 4. 2016? Náklady sú 3 380 €, uhradené sú v marci 2016, malo sa rozpúšťať do nákladov 31 mesiacov. Stratia sa týmto náklady za 29 mesiacov?

...
vzdelavanie