www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak má spoločnosť neuhradený záväzok (došlú faktúru) za stavbu budovy, ktorý bol pôvodne účtovaný súvzťažne s účtom 042 a následne bola budova zaradená do majetku, urobí sa úprava základu dane. Ak je po splatnosti viac ako 1 rok, odpíše sa 20 % zo záväzku.

Tento odpis záväzku pôjde do výnosov alebo sa odpočíta odtiaľ, kde to bolo účtované, teda z "042" a následne sa zníži hodnota budovy?

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve nasledovné prípady:

1. Zamestnanec bol na pracovnej ceste v zahraničí, kde aj tankoval PHL firemnou debetnou kartou. Firemné auto sa používa 100 % na firemné účely – vedie sa kniha jázd.

tankovanie:                             501x/261x

daň uhradená v EÚ:               501x/261x

2. Zároveň si uhradil niekoľko dní pred nástupom na pracovnú cestu ročné cestovné poistenie (cca 5x do roka absolvuje pracovné cesty v zahraničí), ktoré chce preplatiť od zamestnávateľa. Ide o daňovo uznaný výdavok v plnej výške? Ročná poistka je zaúčtovaná 548x/211 v 100 % výške.

Dátum publikácie: 12.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Účtovná jednotka (obchodná spoločnosť) dostala do daru odpisovaný dlhodobý hmotný majetok. V prípade, že tento dar poskytne spoločník, účtuje: 042/413 a následne zaradenie do používania, ak by išlo o samostatné hnuteľné veci 022/042. Ak by tento dar poskytla iná osoba ako spoločník, spoločnosť by účtovala 042/384, následne zaradenie do používania 022/042. Po zaúčtovaní odpisov by účtovala zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia 384/648. Ako by spoločnosť postupovala pri vyčíslení základu dane z príjmov pri uplatnení daňových odpisov, a to:

  1. pri dare od spoločníka – mohla by uplatňovať daňové odpisy v súlade so zákonom o dani z príjmov? Pre účely daňového odpisovania by vstupnou cenou bola reálna hodnota (t. j. ocenenie v účtovníctve);
  2. pri dare od iného subjektu – mohla by spoločnosť uplatňovať daňové odpisy v súlade so zákonom o dani z príjmov? Pre účely daňového odpisovania by bolo vstupnou cenou ocenenie majetku v účtovníctve (reálna hodnota)? Ako by sa pre účely dane z príjmov posudzoval výnos účtovaný pri rozpustení časového rozlíšenia výnosov?
Dátum publikácie: 9.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Účtovná jednotka eviduje na účte 042 náklady spojené s výstavbou haly, ktorá však nemôže byť skolaudovaná, pretože nie sú vyrovnané pozemky pod halou. Keď nie je skolaudovaná, nemôže sa v nej realizovať výroba, nemôže sa zaradiť a ani odpisovať. Kedy je možné účtovať o zmarenej investícii a kto o tom rozhoduje?

Dátum publikácie: 9.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ako účtuje pohľadávku postupca, ktorý ju získa v obstarávacej cene? Aký vplyv to bude mať z daňového hľadiska u postupcu?

Dátum publikácie: 9.5.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť účtovala zmarenú investíciu ako 548/042 z dôvodu zrušenia stavby (išlo o obstaranie elektrickej prípojky). Ide o daňovo uznaný náklad alebo o pripočítateľnú položku v daňovom priznaní?

Dátum publikácie: 5.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť A  predáva pre inú spoločnosť na základe komisionárskej zmluvy tovar. Dodávateľská spoločnosť B si mesačne vykoná inventúru tovaru a chýbajúci tovar vyfakturuje spoločnosti A. Chýbajúci tovar vyfakturuje s DPH. Spoločnosť A považuje  tento tovar za manko a účtuje 549/321. DPH, ktorú fakturuje dodávateľ B, účtuje na účet 548 999/neuplatnená DPH na manká a škody na tovare. Spoločnosť A uvedený chýbajúci tovar zosobňuje pracovníkom, ktorí sú zodpovední za sklad a predaj, dáva ho k náhrade mesačne zrážkou zo mzdy jednotlivým hmotne zodpovedným pracovníkom. Môže sa do hodnoty manka a škody započítať aj hodnota DPH (účet 548 999)? Možno hodnotu DPH považovať tiež za súčasť manka a škody? Náhrada od pracovníkov je vypočítaná na sumu vrátane DPH z dodávateľskej faktúry.

Dátum publikácie: 5.5.2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Ako má z účtovného a daňového hľadiska postupovať spoločnosť s ručením obmedzeným, ak bola zrušená ex offo? Dátum výmazu z obchodného registra je 11. 5. 2016.

Dátum publikácie: 5.5.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Z rokov 2007, 2008 a 2009 vedie spoločnosť v účtovníctve záväzky, ktoré doteraz neuhradila. Záväzky boli pripočítané k základu dane v daňových priznaniach. Jej dodávateľ ju nevyzýva na ich úhradu. Ako sa dajú tieto záväzky odpísať z účtovníctva, akými účtovnými zápismi?

Dátum publikácie: 4.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Odberateľ si objednal tovar z Číny. Avízo na platbu dostal v 12/2016, tovar uhradil v 1/2017. Po približne mesiaci dostal tovar aj s faktúrou. Ako sa zaúčtuje faktúra na prelome roka, ak je dátum vyhotovenia 8. 12. 2016, dátum prijatia tovaru 23. 1. 2017 (bude sa účtovať v roku 2016)?

Aký kurz sa použije:

a)      pri účtovaní došlej faktúry (záväzku),

b)      pri prijatí tovaru na sklad (príjemky)?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie