Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Dátum publikácie: 30.1.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť v roku 2012 zistila pri inventarizácii dlhodobý hmotný majetok, ktorý neevidovala v účtovníctve. V roku 2014 majetok predala. Ako má postupovať z daňového a účtovného hľadiska?

Dátum publikácie: 28.1.2015
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje o hmotnom majetku so vstupnou cenou do  1 700 euro a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok na ťarchu zásob. Má povinnosť viesť evidenciu tohto majetku?

Dátum publikácie: 22.1.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Obchodná spoločnosť kúpila budovu, v ktorej sú nájomníkmi obývané byty. Spoločnosť tieto byty postupne odpredáva nájomcom. Môže spoločnosť budovu odpisovať? Ako má postupovať pri účtovaní platieb, respektíve pri zálohách, ak nájomcovia platia za byty postupne? Pri predaji spoločnosť nevystavuje faktúry, len uzatvára kúpne zmluvy. Na predaj bytov neuplatňuje DPH.

Dátum publikácie: 16.1.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Účtovná jednotka (právnická osoba) zaplatila zmluvnú pokutu od obchodného partnera. Pokuta je za poškodenie zapožičaného prístroja. Je zmluvná pokuta v r. 2014 daňovo uznaná alebo ide o pripočítateľnú položku? Aké sú predkontácie? Na ktorom riadku DP PO túto pokutu vykazovať?

Dátum publikácie: 13.1.2015
Autori: Ing. Marta Rešetková, PhD., Mária Jančíková

Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou prijíma podiel na zisku za rok 2014 od inej spoločnosti (s. r. o.), kde pozemkové spoločenstvo je spoločníkom. Tento prijatý podiel na zisku zo s. r. o. ďalej vyplatí jednotlivým podielnikom (urbárom) podľa ich podielu na pozemkovom spoločenstve. Aké sú účtovné prípady súvisiace s podielmi na zisku?

Predpokladá sa, že s. r. o., teda vyplácajúca spoločnosť:

1. vyplatí pozemkovému spoločenstvu podiel na zisku po zdanení,

2. odvedie 14 % z vyplatených dividend + nahlási zdravotnej poisťovni.

Pozemkové spoločenstvo, ako prijímateľ dividend vyplatí svojim členom dividendy už bez akýchkoľvek ďalších povinností, teda nezráža daň ani neodvedie preddavky do zdravotné poistenie. Fyzické osoby – členovia pozemkového spoločenstva tieto podiely už ďalej nezdaňujú, ani neodvádzajú žiadne preddavky do zdravotného poistenia, podiel na zisku neuvádzajú do daňového priznania k DP FO. Je tento postup správny?

Dátum publikácie: 9.1.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť má pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 1 080 dní (s pohľadávkami sa pracovalo, odberateľ pri inventarizácii ich odsúhlasil, niektorí si požiadali o splátkový kalendár). V tomto prípade môže spoločnosť účtovať opravnú položku k pohľadávkam 100%.

– Musí sa k týmto pohľadávkam účtovať opravná položka? Bude táto položka daňovým alebo nedaňovým nákladom?

– Nemusí sa k týmto pohľadávkam účtovať opravná položka? Je možné pohľadávky zúčtovať priamo do nákladov? Tento náklad bude daňovým alebo nedaňovým nákladom?

Dátum publikácie: 7.1.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

Môže spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva odpísať v roku 2014 nevymožiteľnú pohľadávku z roku 2009 pri jej trvalom upustení od vymáhania a zahrnúť náklad zaúčtovaný na ťarchu 546 do daňových výdavkov v 100 % výške?

Dátum publikácie: 22.12.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Tuzemská spoločnosť s r. o. svoju činnosť vykonáva na Slovensku. Začiatkom r. 2014 túto spoločnosť odkúpila zahraničná akciová spoločnosť obchodujúca na burze. Materská spoločnosť žiada o zostavenie definitívnej účtovnej závierky za r. 2014 do 7. 1. 2015.

Je možné pri dodržaní predpisov platných v SR vyhovieť tejto požiadavke?

Dátum publikácie: 15.12.2014
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Obchodná spoločnosť prihlásila do reštrukturalizačného konania pohľadávku spolu s príslušenstvom (úrok z omeškania). Na základe rozhodnutia súdu dlžník uspokojí pohľadávku len vo výške 13 %. Ako má spoločnosť postupovať pri odpise pohľadávky, prípadne pri tvorbe opravnej položky z účtovného a daňového hľadiska?

Dátum publikácie: 10.12.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

V roku 2012 obchodná spoločnosť obstarala osobný automobil formou finančného prenájmu. V októbri 2014 postúpila lízingovú zmluvu na fyzickú osobu – spoločníka. Ako má účtovať o týchto skutočnostiach pôvodný nájomca?