www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 29.4.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť dala spevniť plochu okolo budovy zámkovou dlažbou. Ako má účtovať o nákupe dlažby a všetkých stavebných prácach, ktoré so spevnením plochy súvisia?

Dátum publikácie: 29.4.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Vo výkaze ziskov a strát na r. 57 a 58 sa uvádza splatná daň z príjmov. Je správne, ak má účtovná jednotka zaúčtovanú na účte 591 aj zrážkovú daň z úrokov? Táto daň je teraz tiež na r. 57 a zaplatená bude iba daňová licencia. Musí súhlasiť r. 57 a 58 so zaplatenou daňou?

Dátum publikácie: 27.4.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť nakúpila v júli 2015 100 ks licencií v celkovej hodnote 38 000 €, ktoré bude postupne predávať. Licencia je časovo limitovaná na jeden rok od aktivácie, ktorá nastane zaplatením zo strany zákazníka za licenciu. V roku 2015 spoločnosť predala len 17 ks licencií. Má o nepredaných licenciách účtovať v roku 2015 ako o výnosoch budúcich období?

Dátum publikácie: 26.4.2016
Autor: Ing. Mária Nováková

Spoločnosť bude v r. 2016 vyplácať svojim spoločníkom podiely na zisku za rok 2009. Spoločníci sú aj zamestnancami vyplácajúcej spoločnosti a sú z iného členského štátu EÚ. Musí spoločnosť nahlásiť daňovému úradu výplatu zisku po zdanení? Aké povinnosti má spoločnosť pri výplate podielov na zisku za r. 2004 - 2010?

Dátum publikácie: 26.4.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Obchodná spoločnosť má prevádzku „vinotéky“, kde sa niekedy rozbijú fľaše vína. Ako sa takýto náklad zaúčtuje? Ide o daňový výdavok?

Dátum publikácie: 26.4.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť dostala faktúru za elektrickú energiu za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (vyúčtovacia faktúra). Faktúra je vystavená 5. 1. 2016 a dátum zdaniteľného plnenia je tiež 5. 1. 2016. Faktúra bola zaúčtovaná nasledovne: 502/326. Sú tieto nevyfakturované dodávky pripočítateľnými položkami? 

Dátum publikácie: 26.4.2016
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Ak sa spoločník rozhodne prispieť svojej s. r. o. formou dotácie na prevádzku, aký vplyv to bude mať na:

  1. DPH s. r. o.,
  2. daň z príjmov PO s. r. o.,
  3. aké je správne účtovanie v s. r. o.?
Dátum publikácie: 20.4.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

V roku 2011 zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi škodu vo výške 1 796 €, ktorú zamestnanec uznal. Na základe zápisnice zo škodovej komisie spoločnosť zaúčtovala v októbri 2011 pohľadávku voči zamestnancovi účtovným zápisom 335/648. Zamestnanec uhradil 291 €. Neskôr bola pohľadávka znížená z dôvodu likvidácie poistnej udalosti na sumu 1 232 €. Zníženie pohľadávky spoločnosť zaúčtovala zápisom 648/335. Na základe rozhodnutia súdu z apríla 2015 bola výška náhrady zo strany zamestnanca znížená na sumu 1 000 € + 9,5 % úrok z omeškania. Zamestnanec má dlžnú sumu platiť v mesačných splátkach počnúc mesiacom máj 2015 po 50 €. Spoločnosť proti rozhodnutiu podala odvolanie, ale súd do dnešného dňa nerozhodol.

Môže spoločnosť na pohľadávku voči zamestnancovi tvoriť opravnú položku? Ak áno, od akého dátumu sa počíta vznik pohľadávky? Je to október 2011 alebo apríl 2015, kedy bolo rozhodnutie súdu? Môže spoločnosť na základe rozhodnutia súdu znížiť výšku pohľadávky? Je potrebné zaúčtovať aj úrok z omeškania?

Dátum publikácie: 20.4.2016
Autor: Ing. Marián Drozd

Obchodná spoločnosť pestuje špargľu a jahody v rámci svojej hlavnej činnosti. Porast špargle začne prinášať úrodu (stonky) po troch rokoch od výsadby. Ďalších 7 rokov porast prináša úrodu. Založenie porastu spočíva v príprave pôdy, hnojení, chemickej ochrane, sadení sadeníc a podobne. Po založení porastu jahôd na jeseň začne porast prinášať úrodu na jar a následne ďalších jeden alebo dva roky. Ako zaradiť porast špargle a porast jahôd – ako zásobu alebo ako majetok? Kedy je potrebné presne zaradiť porast? Ak ide o dlhodobý majetok (špargľa), je jej zaradenie podmienené aj zápisom do katastra ako trvalej kultúry? 

Dátum publikácie: 20.4.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť sa rozhodla vložiť do svojej dcérskej spoločnosti budovu. Ide o vklad, ktorým sa nezvyšuje základné imanie spoločnosti. Je na ocenenie budovy potrebný znalecký posudok? Ak hodnota budovy podľa znaleckého posudku bude vyššia ako zostatková cena budovy, je tento rozdiel pre dcérsku spoločnosť výnosom? Aký má uvedená transakcia vplyv na daň z pridanej hodnoty?

...
vzdelavanie