Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Dátum publikácie: 15.12.2014
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Obchodná spoločnosť prihlásila do reštrukturalizačného konania pohľadávku spolu s príslušenstvom (úrok z omeškania). Na základe rozhodnutia súdu dlžník uspokojí pohľadávku len vo výške 13 %. Ako má spoločnosť postupovať pri odpise pohľadávky, prípadne pri tvorbe opravnej položky z účtovného a daňového hľadiska?

Dátum publikácie: 10.12.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

V roku 2012 obchodná spoločnosť obstarala osobný automobil formou finančného prenájmu. V októbri 2014 postúpila lízingovú zmluvu na fyzickú osobu – spoločníka. Ako má účtovať o týchto skutočnostiach pôvodný nájomca?

Dátum publikácie: 3.12.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Ako sa zaúčtuje odpis premlčaného záväzku voči spoločníkovi s. r. o.? Je možné, aby sa spoločník s. r. o. rozhodol nežiadať vrátenie pôžičky, ktorú poskytol spoločnosti? Je tento výnos zdaniteľným príjmom? Napr. s. r. o. vykáže za r. 2014 daňovú stratu 20 000 €. Je správne účtovanie: odpis pôžičky vo výške 24 000 €, daňový základ bude 4 000 €?

Dátum publikácie: 27.11.2014
Autori: Ing. Nora Šišková, Nadežda Cígerová

Je možné pri uplatňovaní DPH z cestovného a ubytovania účtovať na účtoch 512-A alebo musí byť použitý účet 518-A?

Je možné si uplatniť DPH z ubytovania v Bratislave – ubytovaná bola konateľka, ktorá má trvalé bydlisko v Brne. Čo je potrebné zabezpečiť pre konateľa, aby bolo možné dať do daňových nákladov spotrebu PHL pri cestách z trvalého bydliska do zamestnania, t. j. z Brna do Bratislavy a spať?

Dátum publikácie: 20.11.2014
Autori: Ing. Mária Nováková, Ing. Nora Šišková

Obchodná spoločnosť A, platiteľ DPH, kúpila v 11/2012 nehnuteľnosť od spoločnosti B za účelom ďalšieho predaja. Nehnuteľnosť bola 15 rokov od prvej kolaudácie. Spoločnosť B vykonala prestavbu nehnuteľnosti, pri ktorej si odpočítavala DPH a pri jej predaji uplatnila k cene DPH. Spoločnosť A uplatnila z kúpy nehnuteľnosti odpočítanie dane v plnej výške. Dňa 10. 9. 2014 spoločnosť A uzatvorila so spoločnosťou C, platiteľom DPH, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj predmetnej nehnuteľnosti, ktorej kúpna cena je vo výške 50 000 eur bez príslušnej sadzby DPH, pretože osobou povinnou platiť daň je v zmysle § 69 ods. 12 zákona o DPH budúci kupujúci. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že na úhradu kúpnej ceny za predmet budúcej kúpy budú započítané preddavky na kúpnu cenu, ktoré sú splatné nasledovne:

1. preddavok na časť kúpnej ceny vo výške 20 000 eur zaplatí budúci kupujúci pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (zaplatil 10. 9. 2014),
2. preddavok vo výške 30 000 eur zaplatí budúci kupujúci v pravidelných mesačných splátkach po 1 000 eur splatných vždy do 15. dňa toho-ktorého mesiaca.

Zmluvné strany sa zaviazali uzavrieť hlavnú zmluvu najneskôr do 30 dní odo dňa úplného zaplatenia preddavkov na kúpnu cenu vo výške a spôsobom dojednaným vyššie.

Budúci predávajúci odovzdal dňa 10. 9. 2014 budúcemu kupujúcemu, t. j. v deň podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmet budúcej kúpy do užívania.

1. Ako má spoločnosť A postupovať z hľadiska DPH, kedy jej vzniká daňová povinnosť?
2. Ako postupovať z hľadiska dane z príjmov, kedy je dodanie nehnuteľnosti v tomto prípade výnosom obchodnej spoločnosti A?

Dátum publikácie: 4.11.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Spoločnosť kúpila v roku 2012 administratívnu budovu. Postupne na nej prevádza opravy a údržbu v rámci finančných možností. V roku 2014 bola celá budova vymaľovaná, výdavky na farby a práce presiahli v úhrne 1 700 eur. Limit 1 700 eur sa vzťahuje len na prístavby, nadstavby alebo aj bežné opravy a údržbu, kde nedochádza ani k zmene účelu stavby, ani k jej technickému zhodnoteniu?

Dátum publikácie: 22.10.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

V roku 2011 spoločnosť prijala od dodávateľa faktúru za poskytnutie služieb, faktúry zaúčtovala a uplatnila si odpočítanie dane z pridanej hodnoty na vstupe. Dodávateľ je platiteľom DPH. Služby však neboli poskytnuté v zmysle uzatvorenej zmluvy, faktúry spoločnosť z tohto dôvodu neuhradila, písomne aj osobne o tom informovala dodávateľa a žiadala o vystavenie dobropisu. Dodávateľ k dnešnému dňu na danú situáciu vôbec nereagoval, úhradu faktúr nevymáhal a ani dobropis spoločnosti nedoručil. Od splatnosti záväzku uplynulo viac ako 1 080 dní a považuje sa za premlčaný. Účtovná jednotka chce k 31. 12. 2014 interným účtovným dokladom odpísať záväzok v plnej výške do výnosov. Z pohľadu DPH bude dátum zdaniteľného plnenia 31. 12. 2014, vznikne daňová povinnosť a DPH v príslušnej výške odvedie. Bude tento spôsob vysporiadania záväzku správny v zmysle zákona o dani z príjmov aj zákona o dani z pridanej hodnoty?

Dátum publikácie: 13.10.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť kúpila softvér, ktorý sa zdokonaľuje a prispôsobuje potrebám spoločnosti, jej podmienkam predaja, objednávok, na jednotlivé prevádzky v SR. Počas roka sa k nemu vyvíjajú podľa potrieb spoločnosti jednotlivé súčasti programu, ktoré sa môžu charakterizovať ako technické zhodnotenie softvéru – upgrade. Ako účtovať technické zhodnotenie softvéru? Podľa zákona o účtovníctve sa softvér odpisuje do päť rokov od zaradenia.

Pri odpisovaní softvéru sa má technické zhodnotenie prepočítavať zvyšným počtom mesiacov, ktoré zostávajú do obdobia odpísania majetku, alebo technické zhodnotenie softvéru predlžuje dobu odpisovania majetku, tak ako je to pri hmotnom majetku?

Príklad:

rok 2013 zaradený softvér v mesiaci máj 2013, obdobie odpisovania 60 mesiacov, 5 rokov.

Napr. cena obstarania softvéru: 12 000 eur

mesačný odpis: 200 eur

v roku 2014 v marci vykonané TZ v hodnote 1 200 eur, v júni vykonané TZ v hodnote 2 900 eur, v auguste vykonané TZ v hodnote 600 eur

Ako správne vypočítať TZ softvéru?

Dátum publikácie: 2.10.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Majitelia nehnuteľnosť nadobudli kúpou podniku. Pri kúpe podniku neuplatňovali odpočítanie DPH, pretože toto dodanie nebolo predmetom dane.

Budovu využívali aj využívajú výlučne na podnikateľské účely v celom rozsahu. V nasledujúcich rokoch od nadobudnutia danej nehnuteľnosti ju viackrát technicky zhodnotili s uplatnením DPH zo zhodnotenia. Taktiež im bola na jedno technické zhodnotenie poskytnutá dotácia.

V budúcnosti plánujú časť budovy predať, s čím súvisia nasledujúce otázky:

  1. Je povinnosť odviesť DPH z predaja nehnuteľnosti?
  2. Ako sa určí zostatková cena časti budovy v prípade, ak je evidovaná v dlhodobom hmotnom majetku ako celok, viackrát sa vykonalo technické zhodnotenie, viac rokov bola využitá možnosť prerušenia daňových odpisov a taktiež na technické zhodnotenie bola poskytnutá dotácia, ktorá je rozpúšťaná do výnosov podľa odpisov nehnuteľnosti?
  3. Aký dosah bude mať predaj časti budovy na rozpúšťanie dotácie? 
Dátum publikácie: 1.10.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Ako zaúčtovať a správne podchytiť v spoločnosti  tichého spoločníka a jeho vklad?