www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 11.2.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť tvorí rezervy tvorené za audit a účtovnú uzávierku za rok 2015. Kedy sa tieto rezervy stanú daňovým nákladom - až v ďalšom roku, keď spoločnosť dostane faktúry a uhradí ich?

Dátum publikácie: 11.2.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť s ručením obmedzeným zakúpila nehnuteľnosť, ktorú bude buď rekonštruovať, alebo ju zbúra a postaví novú. Kúpnu cenu 23 000 € účtovala na účet 042. V tejto nehnuteľnosti bol vymenený elektromer, ktorý sa tiež účtoval na účet 042. Spoločnosť však musela zaplatiť energie, pretože v nehnuteľnosti sa „temperuje“. Vznikol tým i náklad za spotrebu elektriny.  Má sa i tento náklad zaúčtovať na 042? Majitelia ani v tomto roku vôbec nevedia povedať, čo s budovou idú robiť. Mala by sa odpisovať? List vlastníctva už majú. Kúpa prebehla 16. 8. 2015.

Dátum publikácie: 5.2.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Akciová spoločnosť stratila obchod, ktorý prevzal konkurent, avšak výrobný - triediaci pás - linku nemá záujem prevziať - kúpiť. Linka nebola odpísaná, jej využitie pre a. s. nie je, predaj neuskutočnený. Ako účtovne a daňovo postupovať ďalej? 

Dátum publikácie: 5.2.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Daňovník pôsobiaci v oblasti autodopravy zmenil sústavu jednoduchého účtovníctva na podvojné. Aký je rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi v jednoduchom a podvojnom účtovníctve? V podvojnom účtovníctve sa účtujú účtovné odpisy, to znamená, že daňové odpisy sa nikde neúčtujú? Ani zostatková cena daňová pri predaji vozidla sa neúčtuje? Daňové odpisy sa môžu prerušiť, účtovné nie. Ak by sa o daňových odpisoch neúčtovalo, tak to prerušenie by sa vzťahovalo len na jednoduché účtovníctvo? 

Dátum publikácie: 18.1.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Je pravda, že v súvislosti s § 30c zákona o dani z príjmov sa len tie náklady, ktoré sa aktivujú, považujú za náklady súvisiace s výskumom a vývojom, a to čo zostalo v nákladoch neaktivované, sa nemôže uplatniť cez superodpočet? Ak je to tak, použijú sa ustanovenia § 37 postupov účtovania pre subjekty účtujúce v PÚ aj na výskum nielen na vývoj?

Dátum publikácie: 18.1.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

V roku 4/2010 spoločnosť vystavila opravnú faktúru (dobropis) na vyúčtovanie spotreby energií za r. 2009 pre odberateľa, ktorý medzičasom predal svoju spoločnosť novému majiteľovi. Zmena majiteľa bola realizovaná k 31. 12. 2009. Vystavená opravná faktúra sa spoločnosti v 4/2010 vrátila – „starý“ odberateľ to asi považoval za záležitosť nového majiteľa, nový sa k tomuto dokladu nehlásil, pretože je predpoklad, že pri prevode vlastníctva sa takáto položka v účtovníctve (vo forme opravných položiek) nenachádzala. Spoločnosť nemá k dispozícii vyjadrenie odberateľa/ov, faktúra a následne inventarizácia pohľadávok sa zo strany Slovenskej pošty vrátila ako nedoručiteľná zásielka. Môže spoločnosť uvedený dobropis aj vzhľadom na absenciu vyjadrení odberateľa z účtovníctva odpísať? Je vhodné použiť súvzťažnosť 311/602? (Ide síce o odpis záväzku, avšak použitím účtu 648 by sa stratila väzba na tržby za služby.) O položku z faktúry bude následne opravený aj základ dane z príjmu PO.

Dátum publikácie: 15.1.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Je možné zaúčtovať do daňových nákladov faktúru za služby poskytnuté a vyfakturované v októbri 2014, pretože faktúra prišla až v októbri 2015? Faktúra sa mala účtovať v r. 2014 ako nevyfakturovaná dodávka, ale o týchto službách účtovná jednotka nevedela. Nejde o nejakú veľkú sumu, ak je to možné zahrnúť do nákladov r. 2015, v ktorom paragrafe zákona o dani z príjmov je to uvedené? DPH si uplatní v októbri 2015, keď účtovná jednotka faktúru prijala?

Dátum publikácie: 11.1.2016
Autor: Ing. Ján Janíček

Spoločnosť v septembri 2015 predala osobný automobil, ktorý obstarala v roku 2010, daňovo je už odpísaný, účtovne ešte nie. K augustu 2015 si uplatnila účtovné odpisy v sume 1 326,40 €, účtovná zostatková cena je 907,77 €.

Spoločnosť účtovala nasledovné účtovné prípady:

  • predaj auta                                                          416,67 €          311/641
  • DPH z predaja                                                      83,33 €           311/343
  • odpisy k 31. 8. 2015                                        1 326,40 €           551/082
  • zostatková cena predaného auta                       907,77 €           541/082
  • vyradenie auta z majetku                              11 932,77 €           082/022

Z daňového hľadiska bude rozdiel účtovnej a daňovej zostatkovej ceny v sume 907,77 € pripočítateľnou položkou v daňovom priznaní? Suma na účte 551 bude pripočítateľná položka? Suma 491,10 € ako rozdiel účtu 641-541 (907,77 - 416,67) bude tiež pripočítateľnou položkou? Je uvedený postup správny?

Dátum publikácie: 11.1.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Ak má firma pri zlúčení majetok, v zmysle zákona o účtovníctve ho musí preceniť na reálnu hodnotu a v zmysle zákona o dani z príjmov môže postupovať buď v pôvodných cenách alebo reálnych cenách. Je táto úvaha správna? 

Dátum publikácie: 4.1.2016
Autor: Nadežda Cígerová

V septembri sa pre firmu kúpil motocykel (skúter) v cene 2 290,83 € + 458,17 € DPH. Na úhradu sa použila platba v hotovosti 962,15 € a na zvyšok sa použil úver, ktorý sa bude splácať 36 mesiacov. Skúter sa plánuje čiastočne využívať i na osobnú potrebu. Je potrebné pri evidencii tejto faktúry na účely DPH časť DPH na vstupe neuplatniť a zaúčtovať ju ako pohľadávku voči konateľke a rovnako postupovať aj pri účtovaní úrokov pri splátkach, poistnom, odpisoch? Keďže úver sa bude splácať 36 mesiacov, má sa evidovať na účte 461? Pri priznávaní dane z motorových vozidiel bude spoločnosť môcť uplatniť zníženie ročnej sadzby po prvej registrácii vozidla?

...
vzdelavanie