541 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 18.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2014

V minulom roku spoločnosť zle zaúčtovala vypočítanú daň na účet 341, neznížila ju o započítanú daňovú licenciu. Teraz na účte 341 na strane Dal zostala suma 2 931,31 €, započítaná daňová licencia. Ako správne účtovať opravu, keďže zostatok je na strane Dal a HV za rok 2016 bol zisk na účte 428 tiež strana Dal?

Dátum publikácie: 16.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2008

Spoločnosť dostala faktúru za dopravu zamestnancov autobusom a za prenájom miestnosti, hudbu a stravu (išlo o koncoročný firemný večierok). Obidve faktúry sa zaúčtovali do nedaňových nákladov a neuplatnilo sa odpočítanie DPH. Môže sa uvedené zaúčtovať ako použitie sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 11.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH, zakúpila 17. 5. 2017 auto od fyzickej osoby (cena bez DPH) za 3 700 €. Uhradila ho priateľka konateľa, ktorá s firmou nemá nič spoločné, auto sa zapísalo na firmu. Teraz chce priateľka auto späť, čiže vyradenie auta z majetku firmy. Ako to urobiť najjednoduchšie a správne? Ako postupovať, ak by išlo o darovanie auta priateľke?

Dátum publikácie: 11.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

Zamestnancovi sa poskytuje ubytovanie ako nepeňažný príjem vo výške 100 €. V mesiaci november 2017 prišlo k havárii kanalizácie a zamestnancovi sa našlo náhradné ubytovanie na stredoškolskom internáte. Prišla faktúra, na ktorej je fakturované: základ dane 104 € + 20,80 € DPH + 5,20 € poplatok mestu. Faktúra je vystavená na spoločnosť. Ako má spoločnosť správne zaúčtovať túto faktúru? Môže si spoločnosť ubytovanie zaúčtovať do nákladov a uplatniť DPH?

Dátum publikácie: 6.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2011

V roku 2016 spoločnosť zaplatila za nový softvér 50 % z dohodnutej sumy. Dostala inštaláciu, čiže ako keby už mala softvér, ale reálne ho spoločnosť začala používať až v roku 2017 v marci. V roku 2016 o tom účtovala ako o obstaraní dlhodobého nehmotného majetku na účte 041. Softvér sa nezaradzoval. V marci 2017 postupne celá spoločnosť prechádzala na nový systém BNS. V tomto období prebiehali ešte práce na tomto systéme. V septembri spoločnosti dodávateľ vyfakturoval zvyšnú časť sumy za daný softvér. Ako to správne zaradiť?

Dátum publikácie: 6.4.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2003

Vysokozdvižný vozík mal obstarávaciu cenu 1 659,70 € a je plne odpísaný. V roku 2017 v jeden deň boli k nemu výdavky rozpísané na jednotlivých blokoch z registračnej pokladnice v cene bez DPH. Ide o opravu alebo technické zhodnotenie?

Dátum publikácie: 23.3.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť uzavrela nájomnú zmluvu s lízingovou spoločnosťou na dobu 6 mesiacov, kedy sa auto vráti naspäť lízingovej spoločnosti. Ako by sa mala táto skutočnosť účtovať, ak spoločnosť má od lízingovej spoločnosť iba splátkový kalendár?

Dátum publikácie: 23.3.2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2011

Ide o problematiku oceňovacích rozdielov vzniknutých pri zlúčení spoločnosti. Odpisujú sa obdobne ako goodwil,  čiže minimálne 1/7 v každom roku? Teda ak je oceňovací rozdiel kladný, odpis zvyšuje základ dane? 

Dátum publikácie: 20.3.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2011

Spoločnosť má faktúru za ubytovanie svojho zamestnanca. Je vystavená na spoločnosť (platiteľ DPH) a sú v nej fakturované aj raňajky a miestny poplatok. Ide o pracovnú cestu zamestnanca, ktorý si účtuje cestovný príkaz. Je mu vyplatené stravné krátené o raňajky. Ako správne zaúčtovať uvedenú faktúru? Ako je to z pohľadu zákona o DPH a zákona o dani z príjmov? Čo v takom prípade, ak na faktúre nebude presne vyčíslená hodnota raňajok?

Dátum publikácie: 20.3.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Ak nie je zrejmé, či za rok 2018 bude mať firma kladný základ dane, tak daňovú stratu a daňovú licenciu za rok 2017 nemusí (nie je povinná) zahrnúť do odloženej dane?

...

Partner