www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 20.5.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

K pohľadávkam, ktoré sú po splatnosti viac ako 1080 dní, neboli doteraz tvorené žiadne opravné položky. Môže sa teraz jednorazovo vytvoriť opravná položka vo výške 100 % hodnoty pohľadávok, ktorá bude zároveň aj daňovo uznaná? Pohľadávky boli zahrnuté do základu dane.

Dátum publikácie: 18.5.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť v roku 2014 vytvorila opravnú položku k pohľadávke vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky, ktorá nebola v danom zdaňovacom období daňovým výdavkom, pretože od splatnosti pohľadávky uplynulo len 252 dní. V roku 2015 už boli splnené podmienky na zahrnutie opravnej položky vo výške 20 % menovitej hodnoty do základu dane. Ako má spoločnosť vysporiadať v účtovníctve vytvorenú opravnú položku?

Dátum publikácie: 16.5.2016
Autor: Ing. Mária Nováková

Obchodná spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, s účtovným obdobím kalendárny rok, eviduje vlastnú pohľadávku voči dlžníkovi, na ktorého bola v roku 2014 povolená reštrukturalizácia. Pohľadávku riadne prihlásila do reštrukturalizačného konania. Okresný súd schválil reštrukturalizačný plán v 12/2014 a z neho vyplynulo, že pohľadávka bude uspokojená len čiastočne. V roku 2015 spoločnosť (veriteľ) prijala úhradu tejto pohľadávky vo výške podľa reštrukturalizačného plánu. Môže spoločnosť zvyšnú časť predmetnej pohľadávky, ktorá v zmysle schváleného reštrukturalizačného plánu nebude nikdy uhradená, zahrnúť do nákladov až v roku 2016?

Dátum publikácie: 13.5.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ako dlho sa odpisuje drobný hmotný majetok pod limit? Musí byť na osobitnom účte od ostatného majetku? Musia byť odpisy na oddelenom účte od odpisov ostatného majetku? Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom?

Dátum publikácie: 11.5.2016
Autor: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť (platiteľ DPH) bola v roku 2014 v strate, takže platila daňovú licenciu 960 eur (účtovný zápis 591/341). V roku 2015 vychádza daň v sume 920 eur. Akú sumu dane má spoločnosť zaúčtovať na daňovú povinnosť (960 € alebo 920 €)?

Ako bude spoločnosť v ďalších rokoch započítavať daňovú licenciu, ak bude mať vyšší zisk a ako to zaúčtovať?

Dátum publikácie: 10.5.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Na aké účty sa správne zaúčtuje:

  1. upomienka,
  2. členstvo v klube,
  3. povinné zmluvné poistenie?  
Dátum publikácie: 10.5.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Manko tovaru spôsobené zámenou tovaru podlieha DPH?

Dátum publikácie: 10.5.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť sa rozhodla o majetku do 200 € účtovať ako o spotrebnom tovare na účte 501 AE. Môže sa rozhodnúť, že o majetku od 200 do 1 700 € bude účtovať ako o dlhodobom majetku alebo o zásobách? Je možné vytvoriť osobitný syntetický účet 028 - Samostatné hnuteľné veci nespĺňajúce požiadavku ocenenia a v odpisovom pláne zvoliť, že tento majetok bude daňovo aj účtovne odpísaný jednorazovo, a to v mesiaci zaradenia zápisom 028/042 a 551/088? Účet oprávok k SHV nespĺňajúci požiadavku ocenenia by bol taktiež vytvorený v účtovnom rozvrhu. Je tento postup z daňového aj účtovného hľadiska správny?

Dátum publikácie: 6.5.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre zamestnancov dodávateľským spôsobom. Cena obeda bez DPH je 3,50 €. Po skončení mesiaca zamestnávateľ dostane faktúru za dodané obedy. Ako má správne stanoviť kalkuláciu ceny pre zamestnanca? Aký je postup pri účtovaní v podvojnom a v jednoduchom účtovníctve? Zamestnávateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Dátum publikácie: 6.5.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť s r. o. účtuje navýšené nepeňažné plnenie. Zdravotné poistenie platené za zamestnanca účtovala na účet 524, ale na aký účet sa má účtovať daň platená za zamestnanca?

...
vzdelavanie