www.skdp.sk
...
Dátum publikácie: 24.4.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V roku 2013 kúpila právnická osoba (stavebná firma) rodinný dom od súkromnej osoby, ktorý zaradila do majetku firmy. V roku 2015 firma dom zbúrala a začala stavať nový, z ktorého náklady sa dávali na obstaranie a uplatňovala sa DPH. Teraz chce rozostavaný dom predať. Je pri predaji potrebný znalecký posudok? Môže sa dom predať so stratou? V tom prípade je potrebné riešiť DPH z nákladov na obstaranie technického zhodnotenia? Ak áno, tak ako?

Dátum publikácie: 21.4.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Prepravca uskutočňoval prepravu s návesovou jazdnou súpravou spolu s tovarom, ktorý prevážal. Pri preprave došlo k vyhoreniu návesovej jazdnej súpravy a aj tovaru. Spoločnosť, ktorá si u prepravcu prepravu objednala, mu následne zaslala faktúru na hodnotu tovaru, ktorý zhorel ešte v roku 2016. Na návesovú jazdnú súpravu nemal uzatvorenú havarijnú poistku. Na tovar mal uzatvorené poistenie potrebné pri preprave. Poisťovňa pravdepodobne niekedy v roku 2017 poškodený tovar zaplatí, ale nie je zrejmé, či celú sumu. Ako má ale postupovať v roku 2016 v účtovníctve pri vyradení návesovej jazdnej súpravy? A ako má postupovať v účtovaní pri tovare, na ktorý dostal faktúru? Je to oprávnený náklad 2016 alebo až po uhradení od poisťovne? Alebo to ide mimo účtovníctva a neovplyvňuje daňový náklad, keďže ide o tovar, ktorý nie je v majetku a nebol podnikateľa?

Dátum publikácie: 21.4.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Považujú sa pohľadávky pri predaji podniku za postúpené? Ako sa tvoria opravné položky pri tomto druhu pohľadávok?

Dátum publikácie: 21.4.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť s ručením obmedzeným obchoduje s tichým vínom. Nakúpi fľaškový tovar od dodávateľov a predá svojim odberateľom. Ako má zaúčtovať prirodzený úbytok tovaru, t. j. rozbitá fľaša, zakalené víno, nekvalitná dodávka, skazený, príp. neúplný tovar atď...?

Dátum publikácie: 19.4.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Dňa 21. 6. 2016 vozidlo bolo účastníkom dopravnej nehody. K 1. 1. 2016 malo vozidlo zostatkovú cenu 6 154,40 €. Vozidlo bolo poistené. Poisťovňa škodu vyčíslila nasledovne: všeobecná hodnota vozidla 7 376,36 €, použiteľné zvyšky -3 000 €, spoluúčasť -218,72 €, poistné plnenie 4 155,64 €. Ako zaúčtovať poistnú udalosť? Vrak vozidla je stále v spoločnosti, ešte sa nepredal.

Dátum publikácie: 19.4.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť nie je platiteľom DPH, ale je registrovaná podľa § 7a zákona o DPH. Mala povinnosť zaplatiť DPH na výstupe v súlade s § 69 ods. 3 zákona o DPH. Ako má správne účtovať predpis DPH?

Dátum publikácie: 10.4.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak je s dodávateľom – súkromnou osobou – uzatvorená zmluva o dielo, môžu sa na základe zmluvy vyplatiť finančné prostriedky, nie je nutné žiadať od dodávateľa faktúru?

Dátum publikácie: 4.4.2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Podnikateľ dostal faktúru od spoločnosti Tipos na základe mandátnej zmluvy na odmenu za lotériovú a nelotériovú činnosť. Je lotériová činnosť  oslobodená od dane z pridanej hodnoty?

Ak si podnikateľ neuplatnil odpočítanie DPH z nelotériovej činnosti, ako zaúčtuje neuplatnenú DPH?

Dátum publikácie: 3.4.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Živnostník mal v čase podnikania v obchodnom majetku zaradenú nehnuteľnosť s pozemkom. Svoju živnosť ukončil a založil si s. r. o. Nehnuteľnosť ku dňu ukončenia živnosti nebola úplne premietnutá v odpisoch. Zostatková cena nehnuteľnosti bola 10 tis. €. Stavba aj s pozemkom slúži na podnikateľskú činnosť aj v novej s. r. o. V prvom roku činnosti s. r. o. platila prenájom za využívanie nehnuteľnosti na základe faktúry od prenajímateľa. Po roku fungovania s. r. o. daroval prenajímateľ (bývalý živnostník) bezodplatne túto nehnuteľnosť aj s pozemkom do svojej s. r. o. tak, že nezvýšil základné imanie. Postupoval živnostník správne pri určení ceny nehnuteľnosti s pozemkom?

V s. r. o. bude zaradený pozemok do majetku s účtovaním 042/413, 031/042 v obstarávacej cene (faktúra o kúpe pozemku pri začatí podnikania ako živnostník), budova bude zaradená do majetku 042/413, 021/042 vo výške zostatkovej ceny majetku zistenej z účtovníctva vedeného u živnostníka (t. j. 10 000 eur).

Účtovné odpisy nehnuteľnosti budú počítané zo sumy 10 000 eur, odpisová skupina 5.

Daňové odpisy nehnuteľnosti nebudú uplatňované, pretože nehnuteľnosť bola darovaná bezodplatne.

Dátum publikácie: 3.4.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

V júli 2016 spoločnosť zakúpila vibračné dusadlo (cena 1 840 € + DPH 368 €, spolu 2 208 €). V novembri 2016 bolo vibračné dusadlo odcudzené zo stavby. Podľa § 53 zákona o DPH je spoločnosť povinná vrátiť odpočítanú daň na vstupe v mesiaci 11/2016. V akej výške sa má vrátiť DPH?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie