www.skdp.sk
...
tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 9.3.2017
Autor: Redakcia

Novelou zákona sa má splniť povinnosť zavedenia systému prepojenia registrov, ako aj povinnosť zverejňovania informácií o zapisovaných údajoch a poskytovania uložených listín v elektronickej podobe.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 7.3.2017
Autor: Redakcia

Vláda pripravuje novelu zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona č.  504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a zákona o lesoch.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 16.2.2017
Autor: Redakcia

Vláda dňa 15. 2. 2017 schválila návrh nariadenia, ktorý bol predložený v nadväznosti na zákon č. 377/2016 Z. z. – novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Nariadenie upravuje výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka a sumu, do ktorej je dlžník oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 9.2.2017
Autor: Redakcia

Návrh novely k právu strany civilného sporového konania konať pred súdom v jazyku, ktorému rozumie, dopĺňa aj jej právo predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku, pričom štát sám zabezpečuje preklad týchto podaní a dôkazov.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2017
Autor: Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 12.1.2017
Autor: Redakcia

Vládou schváleným návrhom novely zákona sa novým spôsobom upravujú niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 11.1.2017

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je stanoviť paušálnu odmenu advokátov za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 3.1.2017

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zaviesť nový vzor formuláru – žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 2.12.2016

Novelou zákona o e-Governmente, ktorý schválila vláda SR dňa 30. 11. 2016 by sa mal termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov predĺžiť do 30. júna budúceho roka.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 2.11.2016

Cieľom nového zákona je zjednotiť právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa do jedného uceleného právneho predpisu.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality