Prihlásiť
...
tt_studenti-skacu.jpg

Dátum publikácie: 3.7.2015
Autor: Ing. Dagmar Piršelová

V súvislosti so štúdiom, prázdninami a začiatkom nového školského roka v niektorých prípadoch vzniká alebo naopak zaniká nárok na uplatnenie daňového bonusu. Keďže za neoprávnene vyplatený daňový bonus sú rovnaké sankcie ako pri krátení dane, je dôležité dodržať podmienky na jeho uplatnenie.

tt_mlada-uctovnicka.jpg

Dátum publikácie: 24.6.2015
Autor: Ing. Jana Turóciová

Pohľadávka je súčasťou obchodného majetku, vykazuje sa na strane aktív v súvahe (podvojné účtovníctvo) alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (jednoduché účtovníctvo). Článok podrobne rozoberá problematiku vzniku a zániku pohľadávok, vznik kurzových rozdielov a oceňovanie a účtovanie pohľadávok.

tt_manazeri-nad-zmluvou.jpg

Dátum publikácie: 18.6.2015
Autor: Ing. Anton Kolembus

Podnik ako objekt vlastníckeho práva môže byť predmetom kúpy a predaja. Príspevok rozoberá právnu úpravu predaja a kúpy podniku, účtovanie v podvojnom účtovníctve podnikateľov, predaj a kúpu podniku z hľadiska dane z príjmov, z hľadiska DPH a prináša praktické príklady predaja a kúpy podniku s posúdením daňových dosahov.

tt_chlap-s-dazdnikom-nad-peniazmi.jpg

Dátum publikácie: 10.6.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Výkon podnikateľskej činnosti je spojený s množstvom rizík, z ktorých sa mnohé dajú efektívne poistiť. Kedy je možné uznať poistné za daňový výdavok? Následne poistné udalosti predstavujú určitú majetkovú ujmu, s ktorou sa musia podnikatelia vysporiadať z pohľadu majetkovo-právneho a tiež z pohľadu daní a účtovníctva.

tt_cloviecikovia-dvihaju-slovo-tax.jpg

Dátum publikácie: 4.6.2015
Autor: Ing. Peter Horniaček

Prinášame Vám prehľad zmien v oblasti daňových a nedaňových výdavkov, ku ktorým došlo novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. 1. 2015. Tieto zmeny sa nutne dotýkajú veľkej väčšiny podnikateľských subjektov. Svoje vedomosti z problematiky daňových a nedaňových výdavkov v zdaňovacom období roka 2015 si môžete preveriť aj v krátkom teste.

tt_peniaze-domcek-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 27.5.2015
Autori: Ing. Miroslava Brnová, Ing. Monika Adamíková

Od 1. 1. 2015 došlo k zvýhodňujúcej úprave uplatňovania daňových výdavkov pri majetku, ktorý sa využíva aj na súkromné účely. Zavedením možnosti krátenia výdavkov na 80 % sa zjednodušilo preukazovanie skutočnosti, či sa majetok reálne využíva len na podnikanie alebo aj na súkromné účely.

tt_auto-kalkulacka-mince1.jpg

Dátum publikácie: 21.5.2015
Autor: Ing. Ľudmila Novotná

Od 1. januára 2015 daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou, neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých VÚC, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Nový zákon novoupravuje predmet dane, daňovníkov, vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie preddavkov, zjednocuje sadzby dane pre celé územie SR. Pozrite si prehľad všetkých zmien.

tt_muz-s-kufrom-cestuje.jpg

Dátum publikácie: 14.5.2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Zmeny v zákone o cestovných náhradách boli vyvolané úpravami v Zákonníku práce ohľadom dočasného pridelenia agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom. Ich cieľom je riešiť problém vyplácania zamestnancov cez cestovné náhrady za fiktívne pracovné cesty počas trvania dočasného pridelenia. Upravila sa tiež miera krátenia stravného pri paušalizácii cestovných náhrad.

tt_znizenie-ceny.jpg

Dátum publikácie: 6.5.2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Transferové oceňovanie je cielené oceňovanie výrobkov, služieb a iných plnení, ktorým sa realizuje presun zisku tam, kde je to výhodnejšie. Uvádzame príklady aplikácií jednotlivých metód na zistenie rozdielu vplyvom transferovej ceny medzi závislými osobami.

tt_energia-stavby.jpg

Dátum publikácie: 29.4.2015
Autor: Ing. Anton Kolembus

S uplatňovaním technického zhodnotenia hmotného majetku v praxi neustále pretrvávajú sporné situácie. Častým problémom pre správne posúdenie je rozlíšenie opravy dlhodobého hmotného majetku od jeho technického zhodnotenia. Výdavky na technické zhodnotenie sa zahŕňajú do daňových výdavkov dlhodobo formou odpisov, zatiaľ čo výdavky na opravu sú priamym daňovým výdavkom.

...