Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
tt_bankovky-so-stuzkou.jpg

Dátum publikácie: 22.10.2014
Autor: Ing. Michaela Vidová

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bol do zákona o dani z príjmov zavedený nový inštitút daňovej licencie. Zavedením daňovej licencie nedochádza k zavedeniu novej dane alebo poplatku, ale zákon stanovuje minimálnu výšku dane z príjmov právnických osôb, ktorú je daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie povinný zaplatiť.

tt_zena-s-kalkulackou-a-tlacivom-sa-usmieva.jpg

Dátum publikácie: 15.10.2014
Autor: Ing. Martina Oravcová

Operatívny lízing možno definovať ako prenájom majetku jedným subjektom (prenajímateľom) druhému subjektu (nájomcovi) za vopred dohodnuté nájomné. Okrem predpisov občianskeho a obchodného práva je problematika lízingu upravená aj v účtovných a daňových predpisoch.

tt_vysmiaty-poistovak.jpg

Dátum publikácie: 8.10.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Vykonanie určitej činnosti pre iného je možné za určitých podmienok dohodnúť v príkaznej zmluve. Príkazná zmluva môže mať charakter závislej činnosti, z ktorej sa odvádzajú sociálne a zdravotné odvody. Z príjmu sa potom platí daň a človek, ktorý na takúto zmluvu pracuje, je z hľadiska odvodov zamestnanec.

tt_ruka-mince.jpg

Dátum publikácie: 3.10.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Pri zdaňovaní a platení odvodov z podielov na zisku treba zohľadniť množstvo faktorov, napr. obdobie, za ktoré bol zisk účtovne vykázaný, postavenie osoby, ktorej je tento podiel vyplácaný (majetková účasť príjemcu) alebo zdaňovacie obdobie, v ktorom boli fyzickej osobe dividendy vyplatené.

tt_zena-studuje-novelu.jpg,tt_zena-studuje-novelu.jpg

Dátum publikácie: 26.9.2014
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Od 1. 1. 2014 sa zavádza nový spôsob uplatňovania odpočtu daňovej straty. Zároveň sa zmenili aj pravidlá, keď sa z odpočtu daňovej straty v ľubovoľnej výške v príslušnom zdaňovacom období prechádza na rovnomernú výšku v každom zdaňovacom období.

tt_traja-manazeri-nad-zmluvou.jpg,tt_traja-manazeri-nad-zmluvou.jpg

Dátum publikácie: 19.9.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

K zlučovaniu firiem dochádza z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície. V príspevku dávame do pozornosti významné právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie.

tt_panacik-s-lupou-nad-danami.jpg,tt_panacik-s-lupou-nad-danami.jpg

Dátum publikácie: 10.9.2014
Autor: Ing. Zdenka Jablonková

Komentár k novele zákona o DPH vykonanej zákonom č. 218/2014 Z. z., účinnej od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015 (Ing. Zdenka Jablonková).

tt_anglicak-auto-klucik.jpg,tt_anglicak-auto-klucik.jpg

Dátum publikácie: 4.9.2014
Autor: Ing. Martina Oravcová

V zdaňovaní príjmov v súvislosti s finančným lízingom došlo v posledných rokoch k rôznym legislatívnym zmenám. Pri posledných úpravách účinných od roku 2014 sa menil spôsob úpravy základu dane pri predčasnom ukončení finančného lízingu. V článku venujeme väčší priestor práve týmto zmenám.

stockxpertcom_id21437961_jpg_c003e63c1aefaf118545b83fc5bb9e98.jpg,stockxpertcom_id21437961_jpg_c003e63c1aefaf118545b83fc5bb9e98.jpg

Dátum publikácie: 28.8.2014
Autor: Ing. Anton Kolembus

Príspevok rozoberá rôzne možnosti, ktoré môžu v súvislosti s podnikaním vzniknúť medzi manželmi, poukazuje na výhody a nevýhody vyplývajúce zo spoločného podnikania. Vo všetkých prípadoch sa musia manželia rozhodnúť, ktorý z možných spôsobov spoločného podnikania je pre nich najvýhodnejší a budú ho pre seba využívať.

iStock_000009568865Large.jpg,iStock_000009568865Large.jpg

Dátum publikácie: 21.8.2014
Autor: Ing. Miroslava Brnová

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností sa rozlišuje podľa toho, na aký účel je nehnuteľnosť využívaná. Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a uplatnenie do daňových výdavkov sa posudzuje z pohľadu toho, či daňovník má, resp. nemá nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku.

/res/dc-top-dot.png

Aktuality