www.skdp.sk
...
tt_dph.jpg

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Od 1. 1. 2017 sa používa nový vzor kontrolného výkazu k DPH. V kontrolnom výkaze po novom uvádzajú údaje aj dodávatelia, ktorí prenesú daňovú povinnosť na iného platiteľa dane (odberateľa) pri dodaní stavebných prác s tuzemským prenosom daňovej povinnosti. Prvýkrát sa nový kontrolný výkaz podáva do pondelka 27. februára 2017, a to výlučne elektronicky.

tt_dve-zeny-uctovnicky.jpg

Dátum publikácie: 10.2.2017
Autor: Jana Vršková, Ing.

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku. Zároveň je dôležité mať k dispozícii všetky účtovné záznamy, ktoré boli podkladom na účtovanie v priebehu účtovného obdobia, účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ako aj pri zostavení účtovnej závierky.

tt_zvyraznovac-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 3.2.2017
Autor: Ing. Jana Marková

Obsahom príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov závierky so zameraním na FO – podnikateľov. Riadna účtovná závierka za účtovné obdobie roka 2016 bude zostavená ku dňu 31. 12. 2016.

pracujuca_zena_notebook_375x250.jpg

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová

Prinášame popis legislatívy, prípravných prác pred uzavretím účtovných kníh, závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady, postup zostavenia účtovnej závierky, účtovných výkazov a poznámok a následných povinností po zostavení účtovnej závierky. V závere nájdete názorný príklad zostavenia účtovnej závierky s vyplnenými tlačivami.

iStock_000018525921XSmall.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2017
Autor: Ing. Iveta Ištóková

Najneskôr do 31. 1. 2017 treba správcovi dane doručiť tlačivo daňového priznania alebo čiastkového daňového priznania k dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Prinášame všetky informácie potrebné k správnemu vyplneniu a podaniu daňového priznania.

tt_auto-kalkulacka-mince1.jpg

Dátum publikácie: 17.1.2017
Autor: JUDr. Mária Vargová

Podnikatelia, ktorí v roku 2016 používali automobil na podnikanie, majú na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane lehotu do utorka 31. 1. 2017. Daňové priznanie sa podáva na rovnakom tlačive ako minulý rok miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

tt_dph.jpg

Dátum publikácie: 11.1.2017

Väčšina povinností, ktoré má platiteľ DPH, sa viaže k zdaňovaciemu obdobiu, ktorým je kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok. Zákon o DPH definuje aj povinnosti, ktoré má platiteľ dane na konci kalendárneho roku. Patrí tu ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku.

tt_muz-za-stolom.jpg

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Mária Nováková

V súvislosti s prípravami na účtovnú závierku a daňové priznania si pripomenieme, ktoré daňové výdavky (náklady) u podnikateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva nespĺňajú všeobecnú definíciu daňového výdavku alebo ktoré priamo vymedzené zákonom o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami.

tt_penazenka-mince-bankovky.jpg

Dátum publikácie: 27.12.2016
Autor: JUDr. Klára Klabníková

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa zmenil postup ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve. Správca dane uloží pokutu iba za tie porušenia zákona o účtovníctve, ktoré sú ako správne delikty uvedené v § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve. Výška pokuty je ustanovená v závislosti od závažnosti porušenia zákona o účtovníctve.

iStock_000008376172XSmall.jpg

Dátum publikácie: 21.12.2016
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Výdavky vynaložené v súvislosti so stravovaním sú u zamestnávateľa za určitých presne stanovených podmienok výdavkom znižujúcim zdaniteľné príjmy. S účinnosťou od 1. decembra 2016 sa zvyšujú sumy stravného pre jednotlivé časové pásma a tým sa zvyšuje aj limit príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality