www.skdp.sk
...
tt_dve-zeny-uctovnicky.jpg

Dátum publikácie: 25.8.2016
Autor: Ing. Marián Drozd

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov postupne s celým procesom daňovej kontroly od jej začatia až po ukončenie a ako sa následne brániť dorubeniu dane na základe vykonanej kontroly pomocou riadneho opravného prostriedku (odvolania). V závere nájdete vzor oznámenia o nemožnosti začať daňovú kontrolu v deň uvedený v oznámení o začatí kontroly a vzor vyjadrenia k protokolu o daňovej kontrole.

tt_bmw-na-bankovke.jpg

Dátum publikácie: 18.8.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Predaj motorového vozidla predstavuje jednu z foriem vyradenia motorového vozidla z obchodného majetku. Príspevok vysvetľuje rôzne spôsoby zdanenia príjmu z predaja motorového vozidla a uplatňovania zostatkovej ceny alebo jej pomernej časti, režim DPH, úpravu základu dane z príjmov pri predaji medzi závislými osobami. V závere si môžete overiť svoje vedomosti z tejto problematiky v krátkom teste.

tt_zena-za-pracovnym-stolom.jpg

Dátum publikácie: 11.8.2016
Autor: Ing. Dana Slivková

Cieľom príspevku je poskytnúť výklad v oblasti medzinárodného zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, vysvetliť, ako sa aplikujú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, posúdiť určenie daňovej rezidencie rozhodujúcej pre stanovenie rozsahu daňovej povinnosti pri príjmoch zo závislej činnosti a uvedenú problematiku ilustrovať na praktických príkladoch.

tt_peniaze-v-ruchach-muza.jpg

Dátum publikácie: 5.8.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť s r. o. má v účtovníctve zaúčtované neuhradené straty z minulých období, zároveň eviduje neuhradené pôžičky, ktoré v minulých rokoch poskytol konateľ spoločnosti. Môže spoločnosť so súhlasom konateľa tieto nevyplatené pôžičky použiť na vyrovnanie strát?

tt_dve-zeny-za-stolom-s-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 27.7.2016
Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty, by mali poznať zákonné podmienky, pri splnení ktorých sa na nich vzťahuje povinnosť registrácie. Prinášame prehľad jednotlivých typov registrácie, práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhmi registrácie.

dieta_na_luke.jpg

Dátum publikácie: 20.7.2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Daňový bonus možno charakterizovať ako formu daňového zvýhodnenia ekonomicky aktívnych rodičov nezaopatrených detí. Venujeme sa najmä rôznym špecifickým prípadom, v ktorých vznikajú pochybnosti, či nárok na daňový bonus vzniká alebo nie. Objasníme uplatňovanie a preukazovanie nároku na daňový bonus a poukážeme na hlavné rozdiely medzi daňovým bonusom a prídavkom na dieťa.

tt_zena-za-kopou-sanonov.jpg

Dátum publikácie: 13.7.2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ, ktorý dosahuje príjmy z podnikania ako fyzická osoba, má povinnosť evidovať svoje príjmy a výdavky, a to jednou z troch možností. Podľa toho, ktorý spôsob si vyberie, vedie aj predpísanú evidenciu. Ako má uvedená evidencia vyzerať a čo všetko má obsahovať, si ukážeme na príkladoch z praxe v príspevku.

tt_dievca-s-bankovkami.jpg

Dátum publikácie: 8.7.2016
Autor: Ing. Martina Oravcová

Podnikateľské subjekty poskytujú ceny a výhry spravidla v rámci súťaží usporadúvaných pre zákazníkov alebo pre zamestnancov. Pre ceny a výhry ustanovuje zákon o dani z príjmov dva spôsoby zdanenia. Za určitých podmienok však vymedzené ceny a výhry nepodliehajú zdaneniu. Prinášame podrobné informácie k zdaňovaniu cien a výhier.

tt_anglicak-auto-klucik.jpg

Dátum publikácie: 30.6.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zákon o cestovných náhradách umožňuje zamestnancovi použiť na pracovnej ceste aj iné motorové vozidlo ako vozidlo zamestnávateľa, ale len po písomnej dohode so zamestnávateľom. Na aké druhy náhrad má zamestnanec nárok, ako sa vypočítajú a za akých podmienok sa zahŕňajú do základu dane? Stiahnite si aj vzor internej smernice.

tt_dievca-obera-rajciny.jpg

Dátum publikácie: 23.6.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Mnoho študentov využíva prázdninové mesiace na letné brigády. Zárobkovú činnosť na území SR vykonávajú predovšetkým na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Aké pravidlá a postupy platia pre zdanenie príjmu študenta, čo všetko si pri vysporiadaní daňovej povinnosti študent môže uplatniť?

...
vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality