Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
...
tt_muz-pocita.jpg

Dátum publikácie: 27.1.2015
Autor: Ing. Jana Turóciová

Príspevok obsahuje podrobné postupy pre správne zostavenie účtovnej závierky. Účtovná závierka sa zostavuje na nových tlačivách, pričom na jej vyhotovenie má vplyv množstvo legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2014. Závierka mikro účtovných jednotiek, ktorá sa zostavuje prvýkrát, je administratívne podstatne menej náročná - obzvlášť obsahová náplň poznámok je významne skrátená.

tt_kniha-o-DPH-z-notebooku.jpg

Dátum publikácie: 21.1.2015
Autor: Ing. Marián Drozd

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka (t. j. za december, prípadne za štvrtý štvrťrok 2014) je potrebné vykonať úpravu odpočítavanej dane. Vypočítaný rozdiel vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu.

tt_muz-so-sanonmi.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2015

Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave JÚ, má povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku za rok 2014 k 31. 12. 2014. V účtovnej závierke sa prezentujú všetky skutočnosti, ktoré boli v roku 2014 predmetom účtovníctva. Účtovná závierka sa zostavuje do 31. 3. 2015.

tt_auto-na-kalkulacke.jpg

Dátum publikácie: 7.1.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Daňovník dane z motorových vozidiel je povinný za motorové vozidlá, ktoré sú predmetom dane, podať daňové priznanie za rok 2014 do 2. 2. 2015, a to aj ak mu vznikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia niekoľkokrát. Výšku dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení.

tt_rozbite-sklo-auto-poiste.jpg

Dátum publikácie: 17.12.2014

V účtovnej závierke a v daňovom priznaní je potrebné vysporiadať aj manká a škody. Tieto sa považujú za daňové výdavky len za určených podmienok a v ustanovenom rozsahu. Z pohľadu zákona o DPH je potrebné určiť, či v dôsledku manka a škody je potrebné vrátiť odpočítanú daň. V poslednom období ide o veľmi aktuálnu tému.

tt_muz-v-sklade.jpg

Dátum publikácie: 10.12.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Koniec roka je vo firmách spojený s vykonávaním inventúr a s inventarizáciou majetku. Pri účtovnej závierke 2014 sa prvýkrát uplatní zmiernenie periodicity inventarizácie - inventarizácia dlhodobého hmotného majetku sa môže vykonávať raz za štyri roky, inventarizácia peňazí v hotovosti sa už nemusí vykonávať 4x ročne.

iStock_000018170856XSmall.jpg

Dátum publikácie: 4.12.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Novelou sa výrazne rozšíril okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici. Novinkou je možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000.

tt_sanony-v-rukach-muza.jpg

Dátum publikácie: 28.11.2014
Autor: JUDr. Samuel Diatka

Pohľadávky sú významnou súčasťou aktív účtovných jednotiek. Ich správa a vymáhanie je zložitý proces. Problematiku odpisu, postúpenia a zápočtu pohľadávok rozoberá príspevok po stránke právnej, daňovej aj účtovnej.

iStock_000015380813Small.jpg

Dátum publikácie: 20.11.2014
Autori: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., Ing. Božena Jurčíková

Podaním dodatočného daňového priznania je daňovníkovi umožnené upraviť dodatočne zistené rozdiely a upraviť aj neúplné alebo nesprávne údaje. Všetky tieto nesprávnosti sa považujú za porušenia povinností a majú charakter správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu, ak mu vzniká povinnosť pokutu uložiť.

tt_dan.jpg

Dátum publikácie: 12.11.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Prinášame Vám konečný prehľad zmien v schválenej rozsiahlej novele zákona o dani z príjmov, ktoré budú platiť od 1. januára 2015. Sprísňuje sa napr. definícia daňových a nedaňových výdavkov, zavádzajú sa limity pri kúpe vozidla určeného na podnikanie, menia sa odpisové skupiny a doby odpisovania.

...
/res/dc-top-dot.png

Aktuality