www.skdp.sk
...
tt_kupa-a-predaj-aut.jpg

Dátum publikácie: 29.7.2015
Autor: Ing. Hedviga Vadinová

Máte majetok obstaraný na lízing? S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo k zmenám definície a základných podmienok pre finančný prenájom, zvýhodnené lízingové odpisovanie bolo zrušené. Limituje sa vstupná cena automobilov a ustanovil sa limit nájomného za operatívny prenájom osobných automobilov.

tt_kniha-o-DPH-z-notebooku.jpg

Dátum publikácie: 23.7.2015
Autor: Ing. Beáta Jarošová

Prevýšenie vstupnej dane z pridanej hodnoty nad daňou výstupnou predstavuje nadmerný odpočet. Lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu závisia od toho, či sa nadmerný odpočet odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období alebo platiteľ spĺňa podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, alebo či je predmetom daňovej kontroly.

tt_dane-prasiatko-pred-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 16.7.2015
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Od začiatku roka 2015 došlo k zmenám súvisiacim s výdavkami a príjmami, ktoré sa zahrnujú do základu dane iba za podmienok stanovených v zákone. Ide napr. o možnosť zahrnutia zmarených investícií a inventarizačného prebytku odpisovaného majetku do základu dane, výdavky daňovo uznané až po zaplatení, úpravu základu dane prenajímateľa, ako aj spätný finančný lízing.

tt_muz-so-sanonmi.jpg

Dátum publikácie: 9.7.2015
Autor: Ing. Monika Adamíková

Predmetom poslednej novelizácie postupov účtovania v podvojnom účtovníctve boli zmeny vo vykazovaní údajov v riadnej a mimoriadnej účtovnej závierke. Zrušili sa účty účtovej skupiny 58 – Mimoriadne náklady a 68 – Mimoriadne výnosy, zaviedla sa nová rámcová účtová osnova pre podnikateľov, zrušili sa prevodové účty medzi hospodárskou, finančnou a mimoriadnou činnosťou.

tt_studenti-skacu.jpg

Dátum publikácie: 3.7.2015
Autor: Ing. Dagmar Piršelová

V súvislosti so štúdiom, prázdninami a začiatkom nového školského roka v niektorých prípadoch vzniká alebo naopak zaniká nárok na uplatnenie daňového bonusu. Keďže za neoprávnene vyplatený daňový bonus sú rovnaké sankcie ako pri krátení dane, je dôležité dodržať podmienky na jeho uplatnenie.

tt_mlada-uctovnicka.jpg

Dátum publikácie: 24.6.2015
Autor: Ing. Jana Turóciová

Pohľadávka je súčasťou obchodného majetku, vykazuje sa na strane aktív v súvahe (podvojné účtovníctvo) alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (jednoduché účtovníctvo). Článok podrobne rozoberá problematiku vzniku a zániku pohľadávok, vznik kurzových rozdielov a oceňovanie a účtovanie pohľadávok.

tt_manazeri-nad-zmluvou.jpg

Dátum publikácie: 18.6.2015
Autor: Ing. Anton Kolembus

Podnik ako objekt vlastníckeho práva môže byť predmetom kúpy a predaja. Príspevok rozoberá právnu úpravu predaja a kúpy podniku, účtovanie v podvojnom účtovníctve podnikateľov, predaj a kúpu podniku z hľadiska dane z príjmov, z hľadiska DPH a prináša praktické príklady predaja a kúpy podniku s posúdením daňových dosahov.

tt_chlap-s-dazdnikom-nad-peniazmi.jpg

Dátum publikácie: 10.6.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Výkon podnikateľskej činnosti je spojený s množstvom rizík, z ktorých sa mnohé dajú efektívne poistiť. Kedy je možné uznať poistné za daňový výdavok? Následne poistné udalosti predstavujú určitú majetkovú ujmu, s ktorou sa musia podnikatelia vysporiadať z pohľadu majetkovo-právneho a tiež z pohľadu daní a účtovníctva.

tt_cloviecikovia-dvihaju-slovo-tax.jpg

Dátum publikácie: 4.6.2015
Autor: Ing. Peter Horniaček

Prinášame Vám prehľad zmien v oblasti daňových a nedaňových výdavkov, ku ktorým došlo novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. 1. 2015. Tieto zmeny sa nutne dotýkajú veľkej väčšiny podnikateľských subjektov. Svoje vedomosti z problematiky daňových a nedaňových výdavkov v zdaňovacom období roka 2015 si môžete preveriť aj v krátkom teste.

tt_peniaze-domcek-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 27.5.2015
Autori: Ing. Miroslava Brnová, Ing. Monika Adamíková

Od 1. 1. 2015 došlo k zvýhodňujúcej úprave uplatňovania daňových výdavkov pri majetku, ktorý sa využíva aj na súkromné účely. Zavedením možnosti krátenia výdavkov na 80 % sa zjednodušilo preukazovanie skutočnosti, či sa majetok reálne využíva len na podnikanie alebo aj na súkromné účely.

...
/res/dc-top-dot.png

Aktuality