www.skdp.sk
...
tt_kalkulacka-peniaze-pero.jpg

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z príjmov v priebehu zdaňovacieho obdobia, keď skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb od 1. 1. 2017 na 21 % má dosah už aj na vyčíslenie preddavkov platených v roku 2017 do lehoty na podanie DP za rok 2016.

tt_dp-po.jpg

Dátum publikácie: 23.3.2017
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2016 dosiahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie. V kombinácii s akýmikoľvek inými druhmi príjmu vzniká povinnosť podať daňové priznanie v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov a daňového poriadku.

tt_epi-monitoring-podanie-ruk-c.jpg

Dátum publikácie: 22.3.2017

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, o súčasných aj perspektívnych klientoch, ale aj o konkurencii.

tt_2-percenta.jpg

Dátum publikácie: 15.3.2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Po skončení roka 2016 budú mať daňové subjekty – fyzické aj právnické osoby – možnosť prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zaplatenej dane zo svojich príjmov neziskovým organizáciám. Vysvetlíme postup jej poukazovania pri rôznych typoch daňovníkov, účely a spôsob použitia podielu zaplatenej dane a povinnosti jej prijímateľov.

tt_dp-fo-b-2015.jpg

Dátum publikácie: 10.3.2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Cieľom príspevku je pomôcť daňovníkom – fyzickým osobám správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2016, vyplniť tlačivo daňového priznania typu A aj typu B, ako aj poskytnúť ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto dane. Na podanie priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 slúžia nové tlačivá, pričom nové (aktualizované) sú aj poučenia na ich vyplnenie.

tt_zena-ukazuje-znak-percenta.jpg

Dátum publikácie: 2.3.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus

Uplatnenie paušálnych výdavkov je jedným zo spôsobov uplatnenia daňových výdavkov. Od roku 2017 sa zvýšila percentuálna sadzba paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov, ročný limit sumy paušálnych výdavkov sa zvýšil z 5 040 € na 20 000 €. Aké sú podmienky uplatňovania paušálnych výdavkov a kedy je pre podnikateľa výhodné ich využiť?

tt_DP-PO-2014.jpg

Dátum publikácie: 24.2.2017
Autor: Ing. Marián Drozd

Príspevok je určený právnickým osobám, ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016. Poukazuje na ustanovenia zákona o dani z príjmov, ktoré s danou problematikou bezprostredne súvisia. V osobitnej časti sa príspevok venuje pripočítateľným a odpočítateľným položkám, ktorými sa účtovný hospodársky výsledok transformuje na základ dane. Príloha obsahuje vyplnené tlačivo daňového priznania, ktoré zahŕňa príklady rozoberané v príspevku.

tt_dph.jpg

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Od 1. 1. 2017 sa používa nový vzor kontrolného výkazu k DPH. V kontrolnom výkaze po novom uvádzajú údaje aj dodávatelia, ktorí prenesú daňovú povinnosť na iného platiteľa dane (odberateľa) pri dodaní stavebných prác s tuzemským prenosom daňovej povinnosti. Prvýkrát sa nový kontrolný výkaz podáva do pondelka 27. februára 2017, a to výlučne elektronicky.

tt_dve-zeny-uctovnicky.jpg

Dátum publikácie: 10.2.2017
Autor: Jana Vršková, Ing.

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku. Zároveň je dôležité mať k dispozícii všetky účtovné záznamy, ktoré boli podkladom na účtovanie v priebehu účtovného obdobia, účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ako aj pri zostavení účtovnej závierky.

tt_zvyraznovac-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 3.2.2017
Autor: Ing. Jana Marková

Obsahom príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov závierky so zameraním na FO – podnikateľov. Riadna účtovná závierka za účtovné obdobie roka 2016 bude zostavená ku dňu 31. 12. 2016.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality