www.skdp.sk
...
tt_peniaze-domcek-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 22.9.2016
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Jedným z rozhodujúcich faktorov pre bezchybné uplatňovanie odpisov je správne stanovená vstupná cena, z ktorej sa odpisy vykonávajú. Vstupnú cenu určuje zákon o dani z príjmov pre rôzne formy obstarania hmotného majetku. Vstupná cena môže byť stanovená rovnako ako v účtovníctve, ale vo vymedzených prípadoch aj odlišne od účtovníctva...

tt_homeless-pozera-do-zrkadla.jpg

Dátum publikácie: 14.9.2016
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

Rozšíreným a najjednoduchším spôsobom prirodzenej daňovej optimalizácie je okrem regulovania pomeru príjmov a výdavkov v zdaňovacom období aj racionálne uplatňovanie všetkých vynaložených výdavkov správne z daňového hľadiska. Najviac diskusií v danom smere spôsobuje už roky pracovné oblečenie nie pri fyzickej, ale pri duševnej práci.

tt_zena-sedi-na-kufry.jpg

Dátum publikácie: 9.9.2016
Autor: Ing. Monika Adamíková

Z pohľadu účtovania pracovných ciest a cestovných náhrad je rozhodujúce stanovenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu a prepočet cestovných náhrad a preddavkov na cestovné náhrady. Príspevok objasňuje vyúčtovanie pracovných ciest a ich zaúčtovanie v podvojnom a jednoduchom účtovníctve.

tt_dvaja-muzi.jpg

Dátum publikácie: 31.8.2016
Autor: Ing. Marián Drozd

Samostatný daňový inštitút – pravidlá nízkej kapitalizácie (podkapitalizácia) – má za cieľ zamedziť vyťahovaniu ziskov zo spoločnosti prostredníctvom úverového financovania závislých osôb. V článku sa dozviete, ktoré osoby musia uplatňovať tieto pravidlá, ako fungujú z pohľadu zákona o dani z príjmov a ako vypočítať ukazovateľ EBITDA, ktorého výsledkom je zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov.

tt_dve-zeny-uctovnicky.jpg

Dátum publikácie: 25.8.2016
Autor: Ing. Marián Drozd

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov postupne s celým procesom daňovej kontroly od jej začatia až po ukončenie a ako sa následne brániť dorubeniu dane na základe vykonanej kontroly pomocou riadneho opravného prostriedku (odvolania). V závere nájdete vzor oznámenia o nemožnosti začať daňovú kontrolu v deň uvedený v oznámení o začatí kontroly a vzor vyjadrenia k protokolu o daňovej kontrole.

tt_bmw-na-bankovke.jpg

Dátum publikácie: 18.8.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Predaj motorového vozidla predstavuje jednu z foriem vyradenia motorového vozidla z obchodného majetku. Príspevok vysvetľuje rôzne spôsoby zdanenia príjmu z predaja motorového vozidla a uplatňovania zostatkovej ceny alebo jej pomernej časti, režim DPH, úpravu základu dane z príjmov pri predaji medzi závislými osobami. V závere si môžete overiť svoje vedomosti z tejto problematiky v krátkom teste.

tt_zena-za-pracovnym-stolom.jpg

Dátum publikácie: 11.8.2016
Autor: Ing. Dana Slivková

Cieľom príspevku je poskytnúť výklad v oblasti medzinárodného zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, vysvetliť, ako sa aplikujú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, posúdiť určenie daňovej rezidencie rozhodujúcej pre stanovenie rozsahu daňovej povinnosti pri príjmoch zo závislej činnosti a uvedenú problematiku ilustrovať na praktických príkladoch.

tt_peniaze-v-ruchach-muza.jpg

Dátum publikácie: 5.8.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť s r. o. má v účtovníctve zaúčtované neuhradené straty z minulých období, zároveň eviduje neuhradené pôžičky, ktoré v minulých rokoch poskytol konateľ spoločnosti. Môže spoločnosť so súhlasom konateľa tieto nevyplatené pôžičky použiť na vyrovnanie strát?

tt_dve-zeny-za-stolom-s-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 27.7.2016
Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty, by mali poznať zákonné podmienky, pri splnení ktorých sa na nich vzťahuje povinnosť registrácie. Prinášame prehľad jednotlivých typov registrácie, práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhmi registrácie.

dieta_na_luke.jpg

Dátum publikácie: 20.7.2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Daňový bonus možno charakterizovať ako formu daňového zvýhodnenia ekonomicky aktívnych rodičov nezaopatrených detí. Venujeme sa najmä rôznym špecifickým prípadom, v ktorých vznikajú pochybnosti, či nárok na daňový bonus vzniká alebo nie. Objasníme uplatňovanie a preukazovanie nároku na daňový bonus a poukážeme na hlavné rozdiely medzi daňovým bonusom a prídavkom na dieťa.

...
vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality