www.skdp.sk
...
tt_panacik-priviazany-k-daniam.jpg

Dátum publikácie: 30.11.2016
Autor: Ing. Božena Jurčíková

Zmeny daňového poriadku účinné od nového roku 2017 sú zamerané hlavne na vytvorenie účinných nástrojov na boj s daňovými podvodmi. Dopĺňa sa nové znenie inštitútu predbežného opatrenia, novým prvkom je zavedenie skráteného vyrubovacieho konania a elektronickej komunikácie s bankami. V prípade žiadosti o odklad platenia dane sa upúšťa od zabezpečenia dlžnej sumy záložným právom.

tt_financna-kontrola.jpg

Dátum publikácie: 25.11.2016
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Rok 2016 je v poradí tretím rokom, v ktorom platí inštitút minimálnej dane, resp. daňovej licencie. Príspevok prináša niektoré špecifické prípady v súvislosti s platením a započítavaním daňovej licencie a spôsob jej vykazovania v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016.

tt_balik-s-listom-DPH.jpg

Dátum publikácie: 16.11.2016
Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Od 1. januára 2017 začne platiť novela zákona o DPH č. 297/2016 Z. z., ktorá zavádza aj niekoľko noviniek, napr. úrok z nadmerného odpočtu, právnu fikciu pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach. Pozrite si podrobný popis zmien, ktoré táto novela platiteľom DPH prináša.

tt_panacik-s-lupou-nad-percentom.jpg

Dátum publikácie: 11.11.2016
Autor: Ing. Božena Jurčíková

Za porušenie daňových povinností peňažnej alebo nepeňažnej povahy považovaných za správne delikty ukladá správca dane sankcie. Príspevok rozoberá postup pri uložení pokút za správne delikty, ich výšku, vyrubenie úroku z omeškania správcom dane, ako aj možnosti neuloženia pokuty.

tt_zena-za-stolom-usmiata.jpg

Dátum publikácie: 4.11.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Z účtovného pohľadu sú pohľadávky súčasťou majetku účtovnej jednotky, vznik a zánik pohľadávky má aj svoje daňové aspekty. Rozoberieme členenie, účtovanie a vykazovanie pohľadávok, ich oceňovanie, tvorbu opravných položiek a pozrieme sa na špecifické spôsoby ich zániku – odpis pohľadávok, započítanie pohľadávok a postúpenie pohľadávok.

iStock_000018525921XSmall.jpg

Dátum publikácie: 28.10.2016
Autori: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Valéria Jarinkovičová

Ponúkame podrobný komplexný pohľad na nehnuteľnosti cez ich rôzne formy obstarania, ich používanie a vyraďovanie z pohľadu jednoduchého i podvojného účtovníctva a z hľadiska dane z príjmov aj dane z pridanej hodnoty.

tt_registracna-pokladna_a.jpg

Dátum publikácie: 21.10.2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Každý podnikateľ má povinnosť viesť evidenciu o prijatých platbách. Podnikateľ je povinný evidovať tržbu prijatú v hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici. Dozviete sa, kto musí a kto nemusí používať ERP, aké sú vybrané služby, pri ktorých nevzniká povinnosť jej používania a ako pokladnicu používať.

tt_obalka-kluc.jpg

Dátum publikácie: 13.10.2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente majú nahradiť klasické poštové podania a listinné vedenie sporov a konaní. Aktivácia elektronických schránok sa povinne začala 1. augusta 2016, no bude pokračovať až do konca roka 2016. Týka sa len právnických osôb.

tt_rozostavany-dom.jpg

Dátum publikácie: 6.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Režim prenesenia daňovej povinnosti je nástrojom na zabránenie podvodného konania. Zákon ale presne nestanovuje, čo sú stavebné práce (odvoláva sa len na klasifikáciu CPA). Nejednoznačnosť takejto definície vedie v praxi k neistote a problémom. Nesprávne stanovený režim DPH medzi platiteľmi môže ale znamenať riziko sankcie buď pre dodávateľa, alebo odberateľa.

tt_auto-kalkulacka-mince.jpg

Dátum publikácie: 30.9.2016
Autor: Ing. Lucia Sandtner

Častou otázkou bežnej praxe je problematika nárokov zamestnanca a konateľa pri služobných cestách vo všetkých formách. Prinášame pohľad zamestnávateľa na uplatňovanie daňového aspektu týchto výdavkov v praxi a problematiku vstupu DPH z takýchto nákladov.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality