www.skdp.sk
...
tt_dievca-obera-rajciny.jpg

Dátum publikácie: 23.6.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Mnoho študentov využíva prázdninové mesiace na letné brigády. Zárobkovú činnosť na území SR vykonávajú predovšetkým na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Aké pravidlá a postupy platia pre zdanenie príjmu študenta, čo všetko si pri vysporiadaní daňovej povinnosti študent môže uplatniť?

tt_panacik-s-lupou-nad-percentom.jpg

Dátum publikácie: 17.6.2016

Účtovné jednotky majú často účtovné odpisy stanovené tak, aby zobrazovali skutočný stav majetku, čím vzniká v mnohých prípadoch rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou. Tento rozdiel zvyšuje alebo znižuje výsledok hospodárenia. Ak je majetok pri vyradení už odpísaný, účtuje sa iba o účtovnom vyradení majetku. V prípade neodpísaného majetku sa musí navyše vyrovnať aj zostatková cena.

tt_muz-pred-negativnym-grafom.jpg

Dátum publikácie: 10.6.2016
Autor: Ing. Iveta Petrovická

V priebehu roka 2015 došlo k zásadným zmenám v časti reštrukturalizačného konania najmä vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom. Na tieto zmeny reagujú aj postupy účtovania pre podnikateľov. Zmeny v účtovaní pohľadávok u veriteľa a záväzkov u dlžníka v procese reštrukturalizácie sa prvýkrát uplatnia pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2015 a majú vplyv na základ dane z príjmov už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2015.

tt_zena-za-stolom-usmiata.jpg

Dátum publikácie: 3.6.2016
Autor: Ing. Monika Adamíková

Novelou postupov účtovania v JÚ došlo od 1. januára 2016 k doplneniam a zmenám, a to v účtovaní opravy chýb, novozisteného majetku pri inventarizácii, účtovania u komisionára a komitenta, pohľadávky u veriteľa, upravilo sa účtovanie dotácií v jednotlivých účtovných knihách a v nadväznosti na nový zákon o športe sa doplnilo nové ustanovenie, ktoré upravuje účtovanie sponzorského.

tt_zena-ukazuje-znak-percenta.jpg

Dátum publikácie: 26.5.2016
Autor: Ing. Mária Dimitrovová

Z hľadiska predchádzania daňovým únikom sa pri niektorých druhoch príjmov uplatňuje spôsob vyberania dane zrážkou. Daňové bremeno znáša osoba, ktorej takýto príjem plynie, ale povinnosť zraziť a odviesť túto daň do štátneho rozpočtu má spravidla osoba, ktorá takýto príjem vyplatila. Existujú však špecifické prípady, kedy toto všeobecné pravidlo neplatí.

tt_zena-so-vstupenkou.jpg

Dátum publikácie: 19.5.2016
Autor: Ing. Jana Marková

Článok približuje občianskym združeniam zákonné povinnosti podľa zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva, taktiež aké zákonné možnosti môže využiť pri zdaňovaní príjmov a uplatňovaní si výdavkov.

tt_muz-v-aute-za-volantom.jpg

Dátum publikácie: 12.5.2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Väčšina daňovníkov na podnikanie alebo v súvislosti s ním používa motorové vozidlo. Príspevok sa zaoberá výdavkami, ktoré im tým vznikajú, a to z daňového aspektu, so zameraním najmä na daň z príjmov fyzickej osoby.

Clanok_375x250.jpg

Dátum publikácie: 5.5.2016

Podnikateľské prostredie je veľmi dynamické a neustále prináša legislatívne zmeny a novinky, ktoré ovplyvňujú činnosť podnikateľských subjektov. Podnikatelia musia byť na všetky zmeny včas pripravení, aby predišli zbytočným problémom a sankciám.

tt_muz-v-obleku-bankovky.jpg

Dátum publikácie: 4.5.2016
Autori: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová

Hlavným cieľom podnikateľskej činnosti je dosiahnutie zisku, t. j. kladného výsledku hospodárenia. O rozdelení zisku rozhoduje kompetentný orgán spoločnosti. Jednou z možností použitia zisku vykázaného obchodnou spoločnosťou je aj vyplatenie podielu na zisku spoločníkom spoločností.

tt_dph.jpg

Dátum publikácie: 28.4.2016
Autor: Ing. Anna Jurišová

Od 1. 4. 2016 sa zavádza nový vzor kontrolného výkazu, v ktorom budú premietnuté zmeny vo vykazovaní údajov v časti B.3.1. a B.3.2. kontrolného výkazu. Platiteľ DPH je od 1. 4. 2016 povinný za zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje odpočítanie dane zo zjednodušených faktúr vo výške 3 000 € a viac, uvádzať v kontrolnom výkaze aj údaje o dodávateľoch tovarov a služieb.

...
vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality