www.skdp.sk
...
tt_dph ruka.jpg

Dátum publikácie: 11.2.2016
Autor: Ing. Anna Jurišová

Od 1. 1. 2016 bola zavedená osobitná úprava uplatňovania dane, pri ktorej platiteľ DPH odvádza daňovú povinnosť do rozpočtu až po prijatí platby za dodanie tovaru alebo služby od svojich odberateľov. Kto a za akých podmienok môže uplatňovať osobitnú úpravu a pre koho je to výhodné? Aký je postup v prechodnom období a po skončení používania osobitnej úpravy?

tt_uctovnik-za-stolom.jpg

Dátum publikácie: 4.2.2016
Autor: Ing. Marián Drozd

Príspevok sa venuje postupu pri uzatváraní peňažného denníka a ostatných účtovných kníh vrátane praktických príkladov na uzávierkové účtovné operácie, zásadám pri inventarizácii majetku a záväzkov vrátane účtovania inventarizačných rozdielov, postupu pri vyplnení účtovných výkazov a napokon určeniu majetku, ktorý sa uvádza v účtovnej závierke.

tt_mlada-uctovnicka.jpg

Dátum publikácie: 26.1.2016
Autor: Ing. Monika Adamíková

Od roku 2015 dochádza k významnej zmene účtovnej závierky, keď budú celkom tri účtovné závierky – mikro, malá a veľká účtovná závierka. Upozorňujeme na najdôležitejšie účtovné, ale aj daňové zmeny a súvislosti týkajúce sa tohto obdobia. Príspevok pomôže účtovným jednotkám pri vykonaní uzávierkových prác a zostavení účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2015.

tt_bmw-na-bankovke.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2016
Autor: Ing. Jana Fülöpová

Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie, čaká v januári 2016 pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel niekoľko noviniek. Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za zdaňovacie obdobie roka 2015 je do pondelka 1. 2. 2016. Daňové priznanie sa podáva na novom tlačive miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

tt_dph.jpg

Dátum publikácie: 15.1.2016
Autor: Ing. Anna Jurišová

Zákon o DPH definuje aj povinnosti, ktoré má platiteľ dane na konci kalendárneho roku. Patrí tu predovšetkým ročné vysporiadanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku. Mesační platitelia DPH musia tieto prepočty vykonať do 25. januára 2016 v daňovom priznaní za december 2015.

tt_kniha-o-DPH-z-notebooku.jpg

Dátum publikácie: 7.1.2016
Autor: Mgr. Bc. Mojmír Beňo

Príspevok objasňuje jednotlivé ustanovenia novely zákona o DPH, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára 2016. Medzi významné opatrenia patrí najmä zavedenie prenosu daňovej povinnosti na platiteľa, ktorý je príjemcom stavebných prác, ako aj rozšírenie okruhu tovarov, na ktoré sa bude uplatňovať znížená sadzba dane vo výške 10 % zo základu dane.

tt_kupa-a-predaj-aut.jpg

Dátum publikácie: 30.12.2015
Autori: Ing. Michaela Vidová, Ing. Peter Horniaček

V oblasti dane z príjmov nastali od 1. 1. 2015 v lízingu významné zmeny. Došlo k zmene určenia podmienky doby trvania nájmu v definícii finančného prenájmu a k zrušeniu zvýhodneného spôsobu odpisovania majetku obstaraného lízingom počas doby prenájmu.

tt_balik-s-listom-DPH.jpg

Dátum publikácie: 22.12.2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2015 musia platitelia DPH vykonať korekciu tej dane, ktorú odpočítavali v príslušnom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich kalendárnych rokoch. Kedy vzniká platiteľom DPH povinnosť vykonať úpravu odpočítavanej DPH? Vysvetlíme problematiku úpravy odpočítavanej DPH a aj na praktických príkladoch poukážeme na hlavné zásady a špecifiká pri samotnej úprave.

tt_zena-v-sklade.jpg

Dátum publikácie: 17.12.2015
Autor: Ing. Ľudmila Novotná

Jednou z najdôležitejších prác, ktoré sa vykonávajú pred uzatvorením účtovných kníh, je inventarizácia. Od 1. 1. 2014 platia niektoré nové pravidlá týkajúce sa inventarizácie. Pripomenieme si, akým spôsobom sa inventarizácia vykoná, aké sú lehoty jej vykonania a aké doklady sú jej výsledkom a ako sa vysporiadať s inventarizačnými rozdielmi.

tt_sipka-v-terci-s-danami.jpg

Dátum publikácie: 10.12.2015
Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Hoci novela zákona o dani z príjmov nadobúda účinnosť od 1. 1. 2016, mnohé ustanovenia tejto novely sa podľa prechodných ustanovení použijú po prvýkrát už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2015. Ak má daňovník zdaňovacie obdobie napr. kalendárny rok, môže ich aplikovať už za zdaňovacie obdobie roku 2015. Pozrite si podrobný prehľad zmien zákona.

...
vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality