Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
...
tt_ano-nie.jpg

Dátum publikácie: 19.2.2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Preverte si v krátkom teste svoje vedomosti o poskytovaní preddavkov na cestovné náhrady pri služobných cestách a o ich vyúčtovaní. Ak neuspejete, prinášame Vám odborné príspevky, v ktorých si tieto vedomosti doplníte a ujasníte. Upozorňujeme aj na najčastejšie chyby pri poskytovaní preddavkov a pri vyúčtovaní cestovných náhrad.

tt_DP-PO-2014.jpg

Dátum publikácie: 11.2.2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Právnické osoby podávajú daňové priznanie za rok 2014, ak je ich zdaňovacím obdobím kalendárny rok, na nových tlačivách do 31. 3. 2015. V rovnakej lehote je splatná aj vypočítaná daňová povinnosť. Ak je firma v strate alebo jej vypočítaná daňová povinnosť je nižšia, ako je ustanovená výška daňovej licencie, musí zaplatiť minimálnu daň - daňovú licenciu, ktorá je novinkou v daňovom priznaní za rok 2014.

tt_zena-za-pracovnym-stolom.jpg

Dátum publikácie: 5.2.2015
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Do 16. februára 2015 musí zamestnanec požiadať písomne svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO. Príspevok rozoberá problematiku ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb aj s praktickými príkladmi a pripomína dôležité termíny. Objasňuje tiež, kedy je výhodné podať daňové priznanie pre zamestnanca alebo pre dôchodcu.

tt_muz-pocita.jpg

Dátum publikácie: 27.1.2015
Autor: Ing. Jana Turóciová

Príspevok obsahuje podrobné postupy pre správne zostavenie účtovnej závierky. Účtovná závierka sa zostavuje na nových tlačivách, pričom na jej vyhotovenie má vplyv množstvo legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2014. Závierka mikro účtovných jednotiek, ktorá sa zostavuje prvýkrát, je administratívne podstatne menej náročná - obzvlášť obsahová náplň poznámok je významne skrátená.

tt_kniha-o-DPH-z-notebooku.jpg

Dátum publikácie: 21.1.2015
Autor: Ing. Marián Drozd

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka (t. j. za december, prípadne za štvrtý štvrťrok 2014) je potrebné vykonať úpravu odpočítavanej dane. Vypočítaný rozdiel vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu.

tt_muz-so-sanonmi.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2015

Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave JÚ, má povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku za rok 2014 k 31. 12. 2014. V účtovnej závierke sa prezentujú všetky skutočnosti, ktoré boli v roku 2014 predmetom účtovníctva. Účtovná závierka sa zostavuje do 31. 3. 2015.

tt_auto-na-kalkulacke.jpg

Dátum publikácie: 7.1.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Daňovník dane z motorových vozidiel je povinný za motorové vozidlá, ktoré sú predmetom dane, podať daňové priznanie za rok 2014 do 2. 2. 2015, a to aj ak mu vznikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia niekoľkokrát. Výšku dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení.

tt_rozbite-sklo-auto-poiste.jpg

Dátum publikácie: 17.12.2014

V účtovnej závierke a v daňovom priznaní je potrebné vysporiadať aj manká a škody. Tieto sa považujú za daňové výdavky len za určených podmienok a v ustanovenom rozsahu. Z pohľadu zákona o DPH je potrebné určiť, či v dôsledku manka a škody je potrebné vrátiť odpočítanú daň. V poslednom období ide o veľmi aktuálnu tému.

tt_muz-v-sklade.jpg

Dátum publikácie: 10.12.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Koniec roka je vo firmách spojený s vykonávaním inventúr a s inventarizáciou majetku. Pri účtovnej závierke 2014 sa prvýkrát uplatní zmiernenie periodicity inventarizácie - inventarizácia dlhodobého hmotného majetku sa môže vykonávať raz za štyri roky, inventarizácia peňazí v hotovosti sa už nemusí vykonávať 4x ročne.

iStock_000018170856XSmall.jpg

Dátum publikácie: 4.12.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Novelou sa výrazne rozšíril okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici. Novinkou je možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000.

...
/res/dc-top-dot.png

Aktuality