www.skdp.sk
...
tt_zena-so-vstupenkou.jpg

Dátum publikácie: 19.5.2016
Autor: Ing. Jana Marková

Článok približuje občianskym združeniam zákonné povinnosti podľa zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva, taktiež aké zákonné možnosti môže využiť pri zdaňovaní príjmov a uplatňovaní si výdavkov.

tt_muz-v-aute-za-volantom.jpg

Dátum publikácie: 12.5.2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Väčšina daňovníkov na podnikanie alebo v súvislosti s ním používa motorové vozidlo. Príspevok sa zaoberá výdavkami, ktoré im tým vznikajú, a to z daňového aspektu, so zameraním najmä na daň z príjmov fyzickej osoby.

Clanok_375x250.jpg

Dátum publikácie: 5.5.2016

Podnikateľské prostredie je veľmi dynamické a neustále prináša legislatívne zmeny a novinky, ktoré ovplyvňujú činnosť podnikateľských subjektov. Podnikatelia musia byť na všetky zmeny včas pripravení, aby predišli zbytočným problémom a sankciám.

tt_muz-v-obleku-bankovky.jpg

Dátum publikácie: 4.5.2016
Autori: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová

Hlavným cieľom podnikateľskej činnosti je dosiahnutie zisku, t. j. kladného výsledku hospodárenia. O rozdelení zisku rozhoduje kompetentný orgán spoločnosti. Jednou z možností použitia zisku vykázaného obchodnou spoločnosťou je aj vyplatenie podielu na zisku spoločníkom spoločností.

tt_dph.jpg

Dátum publikácie: 28.4.2016
Autor: Ing. Anna Jurišová

Od 1. 4. 2016 sa zavádza nový vzor kontrolného výkazu, v ktorom budú premietnuté zmeny vo vykazovaní údajov v časti B.3.1. a B.3.2. kontrolného výkazu. Platiteľ DPH je od 1. 4. 2016 povinný za zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje odpočítanie dane zo zjednodušených faktúr vo výške 3 000 € a viac, uvádzať v kontrolnom výkaze aj údaje o dodávateľoch tovarov a služieb.

tt_graf-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 20.4.2016
Autor: Ing. Miroslava Brnová

Od 1. 1. 2015 došlo v zákone o dani z príjmov v súvislosti s obchodným majetkom k zásadným zmenám. V priebehu roka 2015 sa ďalej vybrané ustanovenia zákona spresňovali, niektoré platili už pre daňové priznania za rok 2015 a niektoré až od 1. 1. 2016. Pozrite si, k akým rôznym zmenám došlo.

tt_chlapik-bezi-v-hodinkach.jpg

Dátum publikácie: 13.4.2016
Autori: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., Ing. Božena Jurčíková

Po podaní riadneho daňového priznania, ak daňovník zistí nezrovnalosti – chyby peňažného alebo nepeňažného charakteru v podanom daňovom priznaní bez ohľadu na druh dane, za ktorú daňové priznanie podal, nastáva obdobie podania dodatočného daňového priznania, ktoré daňovník môže podať alebo má povinnosť podať.

tt_vysmiaty-ludia-idu-po-schodoch.jpg

Dátum publikácie: 7.4.2016
Autor: Ing. Miroslava Brnová

K najvýznamnejším zmenám v oblasti zdaňovania príjmov FO v roku 2015 patrila možnosť „brutácie“ nepeňažných plnení, v roku 2016 ide o zdaňovanie príjmov športovcov a sponzorského, zdaňovanie plnení lekárov, oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov, zmeny v spôsobe zdanenia autorských honorárov atď.

tt_zena-s-knihami.jpg

Dátum publikácie: 1.4.2016
Autori: Ing. Božena Jurčíková, Ing. Peter Jurčík

V priebehu roka 2015 bolo prijatých šesť noviel daňového poriadku. Najrozsiahlejšou je novela č. 269/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016 a 1. mája 2016. Prinášame prehľad a vysvetlenie legislatívnych úprav, ktoré novely prinášajú, a príklady – napríklad ako sa po novom vypočíta výška pokuty za podanie dodatočného daňového priznania.

banner_muz-ukazuje-kde-podpisat-papiere_375x250.jpg

Dátum publikácie: 22.3.2016
Autor: Ing. Martina Oravcová

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k úpravám v tlačivách daňových priznaní, najmä v nadväznosti na rozsiahle zmeny legislatívy. Cieľom tohto článku je poukázanie na praktické problémy pri vyplňovaní tlačív daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2015 s dôrazom zmeny v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

...
vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality