www.skdp.sk
...
tt_dph.jpg

Dátum publikácie: 28.4.2016
Autor: Ing. Anna Jurišová

Od 1. 4. 2016 sa zavádza nový vzor kontrolného výkazu, v ktorom budú premietnuté zmeny vo vykazovaní údajov v časti B.3.1. a B.3.2. kontrolného výkazu. Platiteľ DPH je od 1. 4. 2016 povinný za zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje odpočítanie dane zo zjednodušených faktúr vo výške 3 000 € a viac, uvádzať v kontrolnom výkaze aj údaje o dodávateľoch tovarov a služieb.

tt_graf-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 20.4.2016
Autor: Ing. Miroslava Brnová

Od 1. 1. 2015 došlo v zákone o dani z príjmov v súvislosti s obchodným majetkom k zásadným zmenám. V priebehu roka 2015 sa ďalej vybrané ustanovenia zákona spresňovali, niektoré platili už pre daňové priznania za rok 2015 a niektoré až od 1. 1. 2016. Pozrite si, k akým rôznym zmenám došlo.

tt_chlapik-bezi-v-hodinkach.jpg

Dátum publikácie: 13.4.2016
Autori: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., Ing. Božena Jurčíková

Po podaní riadneho daňového priznania, ak daňovník zistí nezrovnalosti – chyby peňažného alebo nepeňažného charakteru v podanom daňovom priznaní bez ohľadu na druh dane, za ktorú daňové priznanie podal, nastáva obdobie podania dodatočného daňového priznania, ktoré daňovník môže podať alebo má povinnosť podať.

tt_vysmiaty-ludia-idu-po-schodoch.jpg

Dátum publikácie: 7.4.2016
Autor: Ing. Miroslava Brnová

K najvýznamnejším zmenám v oblasti zdaňovania príjmov FO v roku 2015 patrila možnosť „brutácie“ nepeňažných plnení, v roku 2016 ide o zdaňovanie príjmov športovcov a sponzorského, zdaňovanie plnení lekárov, oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov, zmeny v spôsobe zdanenia autorských honorárov atď.

tt_zena-s-knihami.jpg

Dátum publikácie: 1.4.2016
Autori: Ing. Božena Jurčíková, Ing. Peter Jurčík

V priebehu roka 2015 bolo prijatých šesť noviel daňového poriadku. Najrozsiahlejšou je novela č. 269/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016 a 1. mája 2016. Prinášame prehľad a vysvetlenie legislatívnych úprav, ktoré novely prinášajú, a príklady – napríklad ako sa po novom vypočíta výška pokuty za podanie dodatočného daňového priznania.

banner_muz-ukazuje-kde-podpisat-papiere_375x250.jpg

Dátum publikácie: 22.3.2016
Autor: Ing. Martina Oravcová

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k úpravám v tlačivách daňových priznaní, najmä v nadväznosti na rozsiahle zmeny legislatívy. Cieľom tohto článku je poukázanie na praktické problémy pri vyplňovaní tlačív daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2015 s dôrazom zmeny v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

tt_penazenka-mince-bankovky.jpg

Dátum publikácie: 14.3.2016
Autor: Ing. Peter Horniaček

Rok 2015 je v poradí druhým rokom, v ktorom platí inštitút minimálnej dane, resp. daňovej licencie. Povinnosť platenia daňovej licencie sa testuje na základe výšky daňovej povinnosti vykázanej po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí. Príspevok prináša rôzne príklady v súvislosti s platením a započítavaním daňovej licencie a spôsob ich vykazovania v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2015.

tt_dp-fo-b-2015.jpg

Dátum publikácie: 10.3.2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby sa v prvom rade vzťahuje na daňovníka, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2015 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce sumu 1 901,67 €. Cieľom príspevku je pomôcť daňovníkovi správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 a vyplniť tlačivo daňového priznania, ako aj poskytnúť mu ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto dane.

tt_DP-PO-2015.jpg

Dátum publikácie: 2.3.2016
Autor: Ing. Marián Drozd

Právnická osoba založená s cieľom podnikania má povinnosť podať daňové priznanie vždy, t. j. aj vtedy, ak nemala v zdaňovacom období žiadne príjmy alebo iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Posledný deň na podanie priznania za rok 2015 je 31. marec 2016 (štvrtok). Táto lehota sa dá oznámením predĺžiť o tri alebo šesť kalendárnych mesiacov.

tt_zena-s-papierom-a-perom.jpg

Dátum publikácie: 25.2.2016
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Zamestnávateľ je povinný do 31. marca 2016 vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2015. Ide o spôsob vysporiadania daňovej povinnosti daňovníka u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane.

...
vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality