www.skdp.sk
...
tt_zena-studuje-novelu.jpg

Dátum publikácie: 26.11.2015
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Od 1. 1. 2015 došlo k doplneniu definície daňovej zostatkovej ceny v súvislosti s využívaním majetku aj na súkromné účely a so zavedením dane z luxusu a s tým spojenú úpravu základu dane. Pri vyradení majetku predajom alebo likvidáciou sa u vybraných druhov majetku bude zahrnovať do základu dane daňová zostatková cena len do výšky príjmov z predaja.

tt_zlodej-s-kosikom.jpg

Dátum publikácie: 19.11.2015
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Vznik manka alebo škody predstavuje pre účtovnú jednotku určitú majetkovú ujmu, resp. škodovú udalosť, s ktorou je potrebné dôsledne sa vyrovnať aj z pohľadu účtovných a daňových predpisov. Podľa konkrétnych okolností je možné túto majetkovú ujmu zahrnúť do daňových výdavkov v plnej výške alebo s určitým obmedzením.

top téma - konferencia zmeny v oblasti dani a uctovnictva.jpg

Dátum publikácie: 11.11.2015
Autor: Poradca podnikateľa, s. r. o.

Trápi vás, čo nové sa chystá pri daňovej licencii? Chcete vedieť, na čo sa pripraviť pri kontrolnom výkaze? Pýtate sa, či sa báť novely daňového poriadku? Neviete, čo prináša zavedenie nového systému „Cash accounting scheme“? Dosť bolo obáv! Príďte sa na 3. ročník konferencie dozvedieť rekapituláciu schválených legislatívnych zmien od viacerých renomovaných lektorov.

tt_DP-PO-2014.jpg

Dátum publikácie: 6.11.2015
Autor: Redakcia Daňového centra

Vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015 boli publikované nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2015, vzory potvrdení o ich podaní a poučenia na ich vyplnenie. Uverejnené boli aj nové a odporúčané vzory tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

tt_panacik-NEWS.jpg

Dátum publikácie: 29.10.2015
Autor: Redakcia Daňového centra


Pripravili sme niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré určite stoja za pozornosť. V tomto článku si môžete pozrieť, kde ich nájdete a ako s nimi môžete pracovať.

tt_bankovky-s-rukou.jpg

Dátum publikácie: 22.10.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Pri vyplatení podielov na zisku (dividend) je potrebné zohľadniť, za ktoré účtovné obdobie bol zisk vykázaný. Zdaňovanie príjmu z dividend u fyzických osôb sa zrušilo od 1. 1. 2004. Od 1. 1. 2013 sa pre podiely na zisku ustanovil samostatný základ dane vtedy, ak sa zisk z roku 2003 a skorších rokov rozdelí po 31. 12. 2012.

tt_zena-za-kopou-sanonov.jpg

Dátum publikácie: 15.10.2015
Autor: Ing. Dalila Kutišová Luknárová

Máte už internú smernicu k transferovému oceňovaniu? Uľahčíme Vám jej vypracovanie – príspevok približuje obsahovú náplň vnútropodnikovej smernice na tvorbu a dokumentovanie transferových cien prostredníctvom fiktívnej spoločnosti. Zároveň poukazuje aj na významné zmeny v oblasti transferového oceňovania.

pokladnica.jpg

Dátum publikácie: 9.10.2015
Autor: Ing. Jana Turóciová

Povinnosť používania registračných pokladníc je nástrojom na okamžité vyhotovenie dokladu, ktorý je podnikateľ povinný kupujúcemu vydať a zároveň slúži na efektívne vedenie evidencie tržieb v hotovosti. Príspevok objasňuje základné rozdiely používania ERP a používania VRP, popisuje rôzne druhy dokladov vydávaných z registračnej pokladnice a spôsoby ich účtovania a príklady účtovania evidovaných tržieb a príjmov.

tt_domceky-z-eurobankoviek.jpg

Dátum publikácie: 2.10.2015
Autor: Ing. Anton Kolembus

Ak daňovník predal dom, byt, garáž či pozemok, automaticky to ešte neznamená, že tento príjem musí zdaniť. Či ho musí dať do daňového priznania, závisí od viacerých vecí. Kedy ide o oslobodený príjem, kedy treba podať daňové priznanie, aké daňové výdavky je možné uplatniť, kedy sa platí zdravotné poistenie?

tt_kamion-na-dialnici.jpg

Dátum publikácie: 24.9.2015
Autor: Ing. Anna Jurišová

Príspevok je venovaný uplatňovaniu zákona o DPH pri poskytovaní služieb v nákladnej doprave. Určuje kritériá pre určenie miesta dodania konkrétnej prepravnej služby, osobu povinnú platiť daň, vymedzuje zdaniteľné osoby, ktoré sú povinné sa pred dodaním služby registrovať. Článok vysvetľuje aj povinnosti príjemcov služby, dodanie služieb prepravy nezdaniteľným osobám a zdaňovanie doplnkových služieb pri preprave tovaru.

...
vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality