Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
tt_rozbite-sklo-auto-poiste.jpg

Dátum publikácie: 17.12.2014

V účtovnej závierke a v daňovom priznaní je potrebné vysporiadať aj manká a škody. Tieto sa považujú za daňové výdavky len za určených podmienok a v ustanovenom rozsahu. Z pohľadu zákona o DPH je potrebné určiť, či v dôsledku manka a škody je potrebné vrátiť odpočítanú daň. V poslednom období ide o veľmi aktuálnu tému.

tt_muz-v-sklade.jpg

Dátum publikácie: 10.12.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Koniec roka je vo firmách spojený s vykonávaním inventúr a s inventarizáciou majetku. Pri účtovnej závierke 2014 sa prvýkrát uplatní zmiernenie periodicity inventarizácie - inventarizácia dlhodobého hmotného majetku sa môže vykonávať raz za štyri roky, inventarizácia peňazí v hotovosti sa už nemusí vykonávať 4x ročne.

iStock_000018170856XSmall.jpg

Dátum publikácie: 4.12.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Novelou sa výrazne rozšíril okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici. Novinkou je možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000.

tt_sanony-v-rukach-muza.jpg

Dátum publikácie: 28.11.2014
Autor: JUDr. Samuel Diatka

Pohľadávky sú významnou súčasťou aktív účtovných jednotiek. Ich správa a vymáhanie je zložitý proces. Problematiku odpisu, postúpenia a zápočtu pohľadávok rozoberá príspevok po stránke právnej, daňovej aj účtovnej.

iStock_000015380813Small.jpg

Dátum publikácie: 20.11.2014
Autori: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., Ing. Božena Jurčíková

Podaním dodatočného daňového priznania je daňovníkovi umožnené upraviť dodatočne zistené rozdiely a upraviť aj neúplné alebo nesprávne údaje. Všetky tieto nesprávnosti sa považujú za porušenia povinností a majú charakter správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu, ak mu vzniká povinnosť pokutu uložiť.

tt_dan.jpg

Dátum publikácie: 12.11.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Prinášame Vám konečný prehľad zmien v schválenej rozsiahlej novele zákona o dani z príjmov, ktoré budú platiť od 1. januára 2015. Sprísňuje sa napr. definícia daňových a nedaňových výdavkov, zavádzajú sa limity pri kúpe vozidla určeného na podnikanie, menia sa odpisové skupiny a doby odpisovania.

tt_model-auta-prekryty-eurobankovkami.jpg

Dátum publikácie: 7.11.2014
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Príspevok rozoberá problematiku využitia automobilu u živnostníka. Zaradiť alebo nezaradiť automobil do obchodného majetku živnostníka? Aké výdavky budú s tým spojené, aký budú mať vplyv na výsledok hospodárenia a s tým spojenú daňovú povinnosť?

tt_panacik-s-hodinkami-cas-su-peniaze.jpg

Dátum publikácie: 28.10.2014
Autor: Ing. Michaela Vidová

Účelom časového rozlíšenia nákladov a výnosov je preklenúť časový nesúlad medzi vznikom nákladu a výdavku a medzi vznikom výnosu a príjmu. S účinnosťou od 1. januára 2014 sa na účtoch časového rozlíšenia neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy nákladov a výnosov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia.

tt_bankovky-so-stuzkou.jpg

Dátum publikácie: 22.10.2014
Autor: Ing. Michaela Vidová

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bol do zákona o dani z príjmov zavedený nový inštitút daňovej licencie. Zavedením daňovej licencie nedochádza k zavedeniu novej dane alebo poplatku, ale zákon stanovuje minimálnu výšku dane z príjmov právnických osôb, ktorú je daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie povinný zaplatiť.

tt_zena-s-kalkulackou-a-tlacivom-sa-usmieva.jpg

Dátum publikácie: 15.10.2014
Autor: Ing. Martina Oravcová

Operatívny lízing možno definovať ako prenájom majetku jedným subjektom (prenajímateľom) druhému subjektu (nájomcovi) za vopred dohodnuté nájomné. Okrem predpisov občianskeho a obchodného práva je problematika lízingu upravená aj v účtovných a daňových predpisoch.

/res/dc-top-dot.png

Aktuality