www.skdp.sk
...
tt_registracna-pokladna_a.jpg

Dátum publikácie: 21.10.2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Každý podnikateľ má povinnosť viesť evidenciu o prijatých platbách. Podnikateľ je povinný evidovať tržbu prijatú v hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici. Dozviete sa, kto musí a kto nemusí používať ERP, aké sú vybrané služby, pri ktorých nevzniká povinnosť jej používania a ako pokladnicu používať.

tt_obalka-kluc.jpg

Dátum publikácie: 13.10.2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente majú nahradiť klasické poštové podania a listinné vedenie sporov a konaní. Aktivácia elektronických schránok sa povinne začala 1. augusta 2016, no bude pokračovať až do konca roka 2016. Týka sa len právnických osôb.

tt_rozostavany-dom.jpg

Dátum publikácie: 6.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Režim prenesenia daňovej povinnosti je nástrojom na zabránenie podvodného konania. Zákon ale presne nestanovuje, čo sú stavebné práce (odvoláva sa len na klasifikáciu CPA). Nejednoznačnosť takejto definície vedie v praxi k neistote a problémom. Nesprávne stanovený režim DPH medzi platiteľmi môže ale znamenať riziko sankcie buď pre dodávateľa, alebo odberateľa.

tt_auto-kalkulacka-mince.jpg

Dátum publikácie: 30.9.2016
Autor: Ing. Lucia Sandtner

Častou otázkou bežnej praxe je problematika nárokov zamestnanca a konateľa pri služobných cestách vo všetkých formách. Prinášame pohľad zamestnávateľa na uplatňovanie daňového aspektu týchto výdavkov v praxi a problematiku vstupu DPH z takýchto nákladov.

tt_peniaze-domcek-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 22.9.2016
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Jedným z rozhodujúcich faktorov pre bezchybné uplatňovanie odpisov je správne stanovená vstupná cena, z ktorej sa odpisy vykonávajú. Vstupnú cenu určuje zákon o dani z príjmov pre rôzne formy obstarania hmotného majetku. Vstupná cena môže byť stanovená rovnako ako v účtovníctve, ale vo vymedzených prípadoch aj odlišne od účtovníctva...

tt_homeless-pozera-do-zrkadla.jpg

Dátum publikácie: 14.9.2016
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

Rozšíreným a najjednoduchším spôsobom prirodzenej daňovej optimalizácie je okrem regulovania pomeru príjmov a výdavkov v zdaňovacom období aj racionálne uplatňovanie všetkých vynaložených výdavkov správne z daňového hľadiska. Najviac diskusií v danom smere spôsobuje už roky pracovné oblečenie nie pri fyzickej, ale pri duševnej práci.

tt_zena-sedi-na-kufry.jpg

Dátum publikácie: 9.9.2016
Autor: Ing. Monika Adamíková

Z pohľadu účtovania pracovných ciest a cestovných náhrad je rozhodujúce stanovenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu a prepočet cestovných náhrad a preddavkov na cestovné náhrady. Príspevok objasňuje vyúčtovanie pracovných ciest a ich zaúčtovanie v podvojnom a jednoduchom účtovníctve.

tt_dvaja-muzi.jpg

Dátum publikácie: 31.8.2016
Autor: Ing. Marián Drozd

Samostatný daňový inštitút – pravidlá nízkej kapitalizácie (podkapitalizácia) – má za cieľ zamedziť vyťahovaniu ziskov zo spoločnosti prostredníctvom úverového financovania závislých osôb. V článku sa dozviete, ktoré osoby musia uplatňovať tieto pravidlá, ako fungujú z pohľadu zákona o dani z príjmov a ako vypočítať ukazovateľ EBITDA, ktorého výsledkom je zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov.

tt_dve-zeny-uctovnicky.jpg

Dátum publikácie: 25.8.2016
Autor: Ing. Marián Drozd

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov postupne s celým procesom daňovej kontroly od jej začatia až po ukončenie a ako sa následne brániť dorubeniu dane na základe vykonanej kontroly pomocou riadneho opravného prostriedku (odvolania). V závere nájdete vzor oznámenia o nemožnosti začať daňovú kontrolu v deň uvedený v oznámení o začatí kontroly a vzor vyjadrenia k protokolu o daňovej kontrole.

tt_bmw-na-bankovke.jpg

Dátum publikácie: 18.8.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Predaj motorového vozidla predstavuje jednu z foriem vyradenia motorového vozidla z obchodného majetku. Príspevok vysvetľuje rôzne spôsoby zdanenia príjmu z predaja motorového vozidla a uplatňovania zostatkovej ceny alebo jej pomernej časti, režim DPH, úpravu základu dane z príjmov pri predaji medzi závislými osobami. V závere si môžete overiť svoje vedomosti z tejto problematiky v krátkom teste.

...
vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality