www.skdp.sk
...
tt_dve-zeny-za-stolom-s-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 27.7.2016
Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty, by mali poznať zákonné podmienky, pri splnení ktorých sa na nich vzťahuje povinnosť registrácie. Prinášame prehľad jednotlivých typov registrácie, práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhmi registrácie.

dieta_na_luke.jpg

Dátum publikácie: 20.7.2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Daňový bonus možno charakterizovať ako formu daňového zvýhodnenia ekonomicky aktívnych rodičov nezaopatrených detí. Venujeme sa najmä rôznym špecifickým prípadom, v ktorých vznikajú pochybnosti, či nárok na daňový bonus vzniká alebo nie. Objasníme uplatňovanie a preukazovanie nároku na daňový bonus a poukážeme na hlavné rozdiely medzi daňovým bonusom a prídavkom na dieťa.

tt_zena-za-kopou-sanonov.jpg

Dátum publikácie: 13.7.2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ, ktorý dosahuje príjmy z podnikania ako fyzická osoba, má povinnosť evidovať svoje príjmy a výdavky, a to jednou z troch možností. Podľa toho, ktorý spôsob si vyberie, vedie aj predpísanú evidenciu. Ako má uvedená evidencia vyzerať a čo všetko má obsahovať, si ukážeme na príkladoch z praxe v príspevku.

tt_dievca-s-bankovkami.jpg

Dátum publikácie: 8.7.2016
Autor: Ing. Martina Oravcová

Podnikateľské subjekty poskytujú ceny a výhry spravidla v rámci súťaží usporadúvaných pre zákazníkov alebo pre zamestnancov. Pre ceny a výhry ustanovuje zákon o dani z príjmov dva spôsoby zdanenia. Za určitých podmienok však vymedzené ceny a výhry nepodliehajú zdaneniu. Prinášame podrobné informácie k zdaňovaniu cien a výhier.

tt_anglicak-auto-klucik.jpg

Dátum publikácie: 30.6.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zákon o cestovných náhradách umožňuje zamestnancovi použiť na pracovnej ceste aj iné motorové vozidlo ako vozidlo zamestnávateľa, ale len po písomnej dohode so zamestnávateľom. Na aké druhy náhrad má zamestnanec nárok, ako sa vypočítajú a za akých podmienok sa zahŕňajú do základu dane? Stiahnite si aj vzor internej smernice.

tt_dievca-obera-rajciny.jpg

Dátum publikácie: 23.6.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Mnoho študentov využíva prázdninové mesiace na letné brigády. Zárobkovú činnosť na území SR vykonávajú predovšetkým na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Aké pravidlá a postupy platia pre zdanenie príjmu študenta, čo všetko si pri vysporiadaní daňovej povinnosti študent môže uplatniť?

tt_panacik-s-lupou-nad-percentom.jpg

Dátum publikácie: 17.6.2016

Účtovné jednotky majú často účtovné odpisy stanovené tak, aby zobrazovali skutočný stav majetku, čím vzniká v mnohých prípadoch rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou. Tento rozdiel zvyšuje alebo znižuje výsledok hospodárenia. Ak je majetok pri vyradení už odpísaný, účtuje sa iba o účtovnom vyradení majetku. V prípade neodpísaného majetku sa musí navyše vyrovnať aj zostatková cena.

tt_muz-pred-negativnym-grafom.jpg

Dátum publikácie: 10.6.2016
Autor: Ing. Iveta Petrovická

V priebehu roka 2015 došlo k zásadným zmenám v časti reštrukturalizačného konania najmä vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom. Na tieto zmeny reagujú aj postupy účtovania pre podnikateľov. Zmeny v účtovaní pohľadávok u veriteľa a záväzkov u dlžníka v procese reštrukturalizácie sa prvýkrát uplatnia pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2015 a majú vplyv na základ dane z príjmov už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2015.

tt_zena-za-stolom-usmiata.jpg

Dátum publikácie: 3.6.2016
Autor: Ing. Monika Adamíková

Novelou postupov účtovania v JÚ došlo od 1. januára 2016 k doplneniam a zmenám, a to v účtovaní opravy chýb, novozisteného majetku pri inventarizácii, účtovania u komisionára a komitenta, pohľadávky u veriteľa, upravilo sa účtovanie dotácií v jednotlivých účtovných knihách a v nadväznosti na nový zákon o športe sa doplnilo nové ustanovenie, ktoré upravuje účtovanie sponzorského.

tt_zena-ukazuje-znak-percenta.jpg

Dátum publikácie: 26.5.2016
Autor: Ing. Mária Dimitrovová

Z hľadiska predchádzania daňovým únikom sa pri niektorých druhoch príjmov uplatňuje spôsob vyberania dane zrážkou. Daňové bremeno znáša osoba, ktorej takýto príjem plynie, ale povinnosť zraziť a odviesť túto daň do štátneho rozpočtu má spravidla osoba, ktorá takýto príjem vyplatila. Existujú však špecifické prípady, kedy toto všeobecné pravidlo neplatí.

...
vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality