Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Blog DÚPP DaÚ
...
tt_auto-kalkulacka-mince1.jpg

Dátum publikácie: 21.5.2015
Autor: Ing. Ľudmila Novotná

Od 1. januára 2015 daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou, neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých VÚC, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Nový zákon novoupravuje predmet dane, daňovníkov, vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie preddavkov, zjednocuje sadzby dane pre celé územie SR. Pozrite si prehľad všetkých zmien.

tt_muz-s-kufrom-cestuje.jpg

Dátum publikácie: 14.5.2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Zmeny v zákone o cestovných náhradách boli vyvolané úpravami v Zákonníku práce ohľadom dočasného pridelenia agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom. Ich cieľom je riešiť problém vyplácania zamestnancov cez cestovné náhrady za fiktívne pracovné cesty počas trvania dočasného pridelenia. Upravila sa tiež miera krátenia stravného pri paušalizácii cestovných náhrad.

tt_znizenie-ceny.jpg

Dátum publikácie: 6.5.2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Transferové oceňovanie je cielené oceňovanie výrobkov, služieb a iných plnení, ktorým sa realizuje presun zisku tam, kde je to výhodnejšie. Uvádzame príklady aplikácií jednotlivých metód na zistenie rozdielu vplyvom transferovej ceny medzi závislými osobami.

tt_energia-stavby.jpg

Dátum publikácie: 29.4.2015
Autor: Ing. Anton Kolembus

S uplatňovaním technického zhodnotenia hmotného majetku v praxi neustále pretrvávajú sporné situácie. Častým problémom pre správne posúdenie je rozlíšenie opravy dlhodobého hmotného majetku od jeho technického zhodnotenia. Výdavky na technické zhodnotenie sa zahŕňajú do daňových výdavkov dlhodobo formou odpisov, zatiaľ čo výdavky na opravu sú priamym daňovým výdavkom.

tt_eurobankovky-v-saku.jpg

Dátum publikácie: 22.4.2015
Autori: Ing. Jana Repáčová, Nadežda Cígerová

Spoločníci majú právo podieľať sa na čistom zisku spoločnosti. Prinášame príklad, ako má spoločnosť postupovať z pohľadu platenia daní a odvodov, keď sa spoločníci rozhodnú rozdeliť si zisk z minulých rokov.

tt_podanie-ruk.jpg

Dátum publikácie: 17.4.2015
Autor: Ing. Anton Kolembus

Ku kvalitnému finančnému riadeniu podnikateľského subjektu patrí využitie rôznych finančných derivátov, vďaka ktorým je možné mnohé druhy rizík eliminovať alebo znížiť a ušetriť tak značné finančné prostriedky. Príspevok prináša charakteristiku a členenie finančných derivátov, základné druhy derivátov a ich účtovanie v podvojnom účtovníctve a posúdenie z hľadiska zákona o dani z príjmov a DPH.

tt_auto-kalkulacka-mince.jpg

Dátum publikácie: 10.4.2015

Od 1. 1. 2015 sa obmedzuje možnosť zahrnutia výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie do daňových výdavkov. Pri odpisovaní sa ustanovil rovnaký spôsob odpisovania pri rôznych formách obstarania automobilu.

tt_zena-ukazuje-znak-percenta.jpg

Dátum publikácie: 2.4.2015
Autor: Ing. Darina Kočišová

Od 1. 1. 2015 platia prísnejšie podmienky odpisovania majetku a uplatnenia daňovej zostatkovej ceny. Nové pravidlá platia tak pre majetok vo vlastníctve daňovníka, ako aj pre finančný prenájom majetku, ale tiež pre majetok využívaný formou operatívneho prenájmu.

tt_kalendar-stolovy-31-marec.jpg

Dátum publikácie: 26.3.2015

Okrem podania daňového priznania k dani z príjmov je deň 31. marec 2015 hraničným termínov pre množstvo iných daňových povinností, ktoré sú zosumarizované v tabuľke. Pri každej povinnosti uvidíte, aká sankcia hrozí pri jej nesplnení alebo nedodržaní stanoveného termínu.

tt_okuliare-pero-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 19.3.2015
Autor: Ing. Peter Horniaček

Máte majetok obstaraný na lízing? S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo k zrušeniu jeho výhodného odpisovania. Nové pravidlá sa vzťahujú aj na lízingové zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014. Zjednotil sa tak spôsob odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania.

...
/res/dc-top-dot.png

Aktuality