www.skdp.sk
...
tt_zlozky-a-prepisovacka.jpg

Dátum publikácie: 26.8.2015
Autor: Ing. Monika Adamíková

Novelou č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve v troch etapách, a to od 1. 7. 2015, 1. 1. 2016 a 1. 1. 2017. Pozrite si prehľad zmien, ktoré začali platiť už od júla 2015 – zmeny sa týkajú zatrieďovania účtovných jednotiek do veľkostných skupín, účtovných zápisov, podpisového záznamu na účtovnú závierku, správnych deliktov a ďalších oblastí.

tt_sanony-v-rukach-muza.jpg

Dátum publikácie: 19.8.2015
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Vyhotovili a zverejnili ste už výročnú správu za účtovné obdobie 2014? Musíte to stihnúť do konca roka 2015. Postup účtovnej jednotky pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie 2014 a pri jej zverejnení prinášame v aktualizovanom vzore internej účtovnej smernice.

tt_zena-s-kalkulackou-a-tlacivom-sa-usmieva.jpg

Dátum publikácie: 13.8.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Dodávateľ v máji 2015 poslal faktúry za tovar dodaný v roku 2014. Ako spoločnosť, ktorá účtuje v podvojnom účtovníctve, zaúčtuje v roku 2015 faktúry za tovar, ktorý jej bol dodaný ešte v roku 2014? Bude ešte možné odpočítať DPH?

tt_dve-zeny-za-stolom-s-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 5.8.2015
Autori: Ing. Jana Turóciová, Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová

Ak sa javí pohľadávka nevymožiteľná alebo náklady s jej vymáhaním presiahnu hodnotu pohľadávky, vhodným riešením je odpis pohľadávky. Odpis pohľadávok však nemožno stotožňovať so zánikom pohľadávky, odpis predstavuje trvalé upustenie od jej vymáhania. Nie každý odpis pohľadávky je však daňovým výdavkom!

tt_kupa-a-predaj-aut.jpg

Dátum publikácie: 29.7.2015
Autor: Ing. Hedviga Vadinová

Máte majetok obstaraný na lízing? S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo k zmenám definície a základných podmienok pre finančný prenájom, zvýhodnené lízingové odpisovanie bolo zrušené. Limituje sa vstupná cena automobilov a ustanovil sa limit nájomného za operatívny prenájom osobných automobilov.

tt_kniha-o-DPH-z-notebooku.jpg

Dátum publikácie: 23.7.2015
Autor: Ing. Beáta Jarošová

Prevýšenie vstupnej dane z pridanej hodnoty nad daňou výstupnou predstavuje nadmerný odpočet. Lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu závisia od toho, či sa nadmerný odpočet odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období alebo platiteľ spĺňa podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, alebo či je predmetom daňovej kontroly.

tt_dane-prasiatko-pred-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 16.7.2015
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Od začiatku roka 2015 došlo k zmenám súvisiacim s výdavkami a príjmami, ktoré sa zahrnujú do základu dane iba za podmienok stanovených v zákone. Ide napr. o možnosť zahrnutia zmarených investícií a inventarizačného prebytku odpisovaného majetku do základu dane, výdavky daňovo uznané až po zaplatení, úpravu základu dane prenajímateľa, ako aj spätný finančný lízing.

tt_muz-so-sanonmi.jpg

Dátum publikácie: 9.7.2015
Autor: Ing. Monika Adamíková

Predmetom poslednej novelizácie postupov účtovania v podvojnom účtovníctve boli zmeny vo vykazovaní údajov v riadnej a mimoriadnej účtovnej závierke. Zrušili sa účty účtovej skupiny 58 – Mimoriadne náklady a 68 – Mimoriadne výnosy, zaviedla sa nová rámcová účtová osnova pre podnikateľov, zrušili sa prevodové účty medzi hospodárskou, finančnou a mimoriadnou činnosťou.

tt_studenti-skacu.jpg

Dátum publikácie: 3.7.2015
Autor: Ing. Dagmar Piršelová

V súvislosti so štúdiom, prázdninami a začiatkom nového školského roka v niektorých prípadoch vzniká alebo naopak zaniká nárok na uplatnenie daňového bonusu. Keďže za neoprávnene vyplatený daňový bonus sú rovnaké sankcie ako pri krátení dane, je dôležité dodržať podmienky na jeho uplatnenie.

tt_mlada-uctovnicka.jpg

Dátum publikácie: 24.6.2015
Autor: Ing. Jana Turóciová

Pohľadávka je súčasťou obchodného majetku, vykazuje sa na strane aktív v súvahe (podvojné účtovníctvo) alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (jednoduché účtovníctvo). Článok podrobne rozoberá problematiku vzniku a zániku pohľadávok, vznik kurzových rozdielov a oceňovanie a účtovanie pohľadávok.

...
/res/dc-top-dot.png

Aktuality