www.skdp.sk
...
pokladnica.jpg

Dátum publikácie: 9.10.2015
Autor: Ing. Jana Turóciová

Povinnosť používania registračných pokladníc je nástrojom na okamžité vyhotovenie dokladu, ktorý je podnikateľ povinný kupujúcemu vydať a zároveň slúži na efektívne vedenie evidencie tržieb v hotovosti. Príspevok objasňuje základné rozdiely používania ERP a používania VRP, popisuje rôzne druhy dokladov vydávaných z registračnej pokladnice a spôsoby ich účtovania a príklady účtovania evidovaných tržieb a príjmov.

tt_domceky-z-eurobankoviek.jpg

Dátum publikácie: 2.10.2015
Autor: Ing. Anton Kolembus

Ak daňovník predal dom, byt, garáž či pozemok, automaticky to ešte neznamená, že tento príjem musí zdaniť. Či ho musí dať do daňového priznania závisí od viacerých vecí. Kedy ide o oslobodený príjem, kedy treba podať daňové priznanie, aké daňové výdavky je možné uplatniť, kedy sa platí zdravotné poistenie?

tt_kamion-na-dialnici.jpg

Dátum publikácie: 24.9.2015
Autor: Ing. Anna Jurišová

Príspevok je venovaný uplatňovaniu zákona o DPH pri poskytovaní služieb v nákladnej doprave. Určuje kritériá pre určenie miesta dodania konkrétnej prepravnej služby, osobu povinnú platiť daň, vymedzuje zdaniteľné osoby, ktoré sú povinné sa pred dodaním služby registrovať. Článok vysvetľuje aj povinnosti príjemcov služby, dodanie služieb prepravy nezdaniteľným osobám a zdaňovanie doplnkových služieb pri preprave tovaru.

iStock_000014656047XSmall.jpg

Dátum publikácie: 17.9.2015
Autor: Ing. Anton Kolembus

Akým spôsobom má postupovať pri vedení účtovníctva zahraničná osoba, ktorá podniká na území SR prostredníctvom organizačnej zložky? Kedy jej vzniká stála prevádzkareň? A naopak, ako má postupovať slovenský podnikateľ, keď si zriadi organizačnú zložku v zahraničí?

tt_panacik-s-lupou-nad-danami.jpg

Dátum publikácie: 11.9.2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Vybrané body navrhovanej novely zákona o DPH, ktorá má platiť od 1. 1. 2016. Najdôležitejšou zmenou bude možnosť platiteľov DPH so stanoveným obratom posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

tt_sanony-a-scot.jpg

Dátum publikácie: 4.9.2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Aj účtovné jednotky účtujúce v jednoduchom účtovníctve majú povinnosť vytvárať interné účtovné smernice, pre ktoré má konkrétna účtovná jednotka náplň. Interné účtovné smernice majú za úlohu dotvárať a objasniť individuálnu účtovnú politiku.

tt_zlozky-a-prepisovacka.jpg

Dátum publikácie: 26.8.2015
Autor: Ing. Monika Adamíková

Novelou č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve v troch etapách, a to od 1. 7. 2015, 1. 1. 2016 a 1. 1. 2017. Pozrite si prehľad zmien, ktoré začali platiť už od júla 2015 – zmeny sa týkajú zatrieďovania účtovných jednotiek do veľkostných skupín, účtovných zápisov, podpisového záznamu na účtovnú závierku, správnych deliktov a ďalších oblastí.

tt_sanony-v-rukach-muza.jpg

Dátum publikácie: 19.8.2015
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Vyhotovili a zverejnili ste už výročnú správu za účtovné obdobie 2014? Musíte to stihnúť do konca roka 2015. Postup účtovnej jednotky pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie 2014 a pri jej zverejnení prinášame v aktualizovanom vzore internej účtovnej smernice.

tt_zena-s-kalkulackou-a-tlacivom-sa-usmieva.jpg

Dátum publikácie: 13.8.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Dodávateľ v máji 2015 poslal faktúry za tovar dodaný v roku 2014. Ako spoločnosť, ktorá účtuje v podvojnom účtovníctve, zaúčtuje v roku 2015 faktúry za tovar, ktorý jej bol dodaný ešte v roku 2014? Bude ešte možné odpočítať DPH?

tt_dve-zeny-za-stolom-s-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 5.8.2015
Autori: Ing. Jana Turóciová, Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová

Ak sa javí pohľadávka nevymožiteľná alebo náklady s jej vymáhaním presiahnu hodnotu pohľadávky, vhodným riešením je odpis pohľadávky. Odpis pohľadávok však nemožno stotožňovať so zánikom pohľadávky, odpis predstavuje trvalé upustenie od jej vymáhania. Nie každý odpis pohľadávky je však daňovým výdavkom!

...
vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality