Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
stockxpertcom_id21437961_jpg_c003e63c1aefaf118545b83fc5bb9e98.jpg,stockxpertcom_id21437961_jpg_c003e63c1aefaf118545b83fc5bb9e98.jpg

Dátum publikácie: 28.8.2014
Autor: Ing. Anton Kolembus

Príspevok rozoberá rôzne možnosti, ktoré môžu v súvislosti s podnikaním vzniknúť medzi manželmi, poukazuje na výhody a nevýhody vyplývajúce zo spoločného podnikania. Vo všetkých prípadoch sa musia manželia rozhodnúť, ktorý z možných spôsobov spoločného podnikania je pre nich najvýhodnejší a budú ho pre seba využívať.

iStock_000009568865Large.jpg,iStock_000009568865Large.jpg

Dátum publikácie: 21.8.2014
Autor: Ing. Miroslava Brnová

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností sa rozlišuje podľa toho, na aký účel je nehnuteľnosť využívaná. Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a uplatnenie do daňových výdavkov sa posudzuje z pohľadu toho, či daňovník má, resp. nemá nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku.

tt_skupina-ludi-riesi-problem.jpg,tt_skupina-ludi-riesi-problem.jpg

Dátum publikácie: 12.8.2014
Autor: Ing. Anton Kolembus

Zmenu právnej formy spoločnosti s r. o. možno vykonať kedykoľvek v priebehu účtovného (zdaňovacieho) obdobia po splnení zákonných predpokladov. Prečítajte si, čo táto zmena obnáša z právneho, pracovnoprávneho, účtovného a daňového hľadiska.

tt_muz-s-darcekom-v-skatuli.jpg,tt_muz-s-darcekom-v-skatuli.jpg

Dátum publikácie: 6.8.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Kedy sa dodanie určitého predmetu považuje za reklamný predmet, kedy za obchodnú vzorku alebo reprezentáciu? V ktorom prípade je možné pri kúpe odpočítať DPH, ale pri dodaní predmetu ju netreba odviesť?

Účtovanie a vyčíslenie základu dane v konkurze

Dátum publikácie: 30.7.2014
Autor: Ing. Lucia Sandtner

Prinášame kompletný dosah na účtovanie a vyčíslenie základu dane spoločnosti, ktorá do konkurzu vstupuje. Téma konkurzu sa však dotýka aj úspešného ekonomického subjektu, ak do konkurzu vstúpi jeho obchodný partner. Možnosti účtovného a daňového riešenia takto vzniknutých situácií ponúka druhá časť odborného textu.

Mikro účtovná jednotka ako nová kategória účtovných jednotiek

Dátum publikácie: 24.7.2014
Autor: Ing. Jana Turóciová

Účtovné jednotky, ktoré splnia stanovené podmienky, môžu už v účtovnom období začínajúcom v roku 2014 uplatiť štatút mikro účtovnej jednotky. Môžu tak využiť zjednodušené postupy oceňovania, účtovania a zostavovania účtovnej závierky, výkazov i poznámok.

Záväzok z pohľadu daňového v roku 2014

Dátum publikácie: 16.7.2014
Autor: Ing. Mária Cvečková

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2014 sprísnila zdanenie neuhradených záväzkov, a to ich postupným zahrnovaním do základu dane počnúc rokom 2014. K 31. 12. 2014 sa zdania záväzky splatné do konca roka 2011, záväzky splatné do konca roka 2012, ako aj záväzky splatné do konca roka 2013.

Pripravovaná novela zákona o DPH od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015

Dátum publikácie: 9.7.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

V príspevku uvádzame vybrané témy pomerne rozsiahlej novely zákona o DPH účinnej od 1. októbra 2014, resp. od 1. januára 2015.

Rozdelenie zisku a úhrada straty v s. r. o. z daňového hľadiska

Dátum publikácie: 2.7.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Ak obchodná spoločnosť dosiahne zisk, spoločníci majú záujem si ho medzi sebou rozdeliť (formou podielu na zisku). Pre rozdelenie zisku sú však stanovené určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržať. Tieto pravidlá upravuje najmä Obchodný zákonník a nadväzujú na ne aj účtovné a daňové predpisy.

Účtovanie a vykazovanie odloženej dane z príjmov

Dátum publikácie: 26.6.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Odložená daň zobrazuje zvýšenie alebo zníženie základu dane v budúcich zdaňovacích obdobiach. Ovplyvňuje výsledok hospodárenia po zdanení splatnou daňou s príjmov. Povinne o nej účtujú účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

/res/dc-top-dot.png

Aktuality