www.skdp.sk
...
tt_zena-za-monitorom-s-kalendarom.jpg

Dátum publikácie: 18.5.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus

Súlad účtovného obdobia s hospodárskou činnosťou umožňuje podnikateľskému subjektu lepšie optimalizovať výrobné a režijné náklady vo vzťahu k hospodárskemu cyklu a tým súčasne optimalizovať aj daňový základ.

tt_traja-manazeri-nad-zmluvou.jpg

Dátum publikácie: 11.5.2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Zhrnutie základných východísk transferového oceňovania – príspevok na praktických príkladoch ilustruje spôsob určenia rozsahu povinností v oblasti transferového oceňovania, ktoré sa v konkrétnom prípade uplatnia.

tt_muz-podava-sek.jpg

Dátum publikácie: 5.5.2017
Autor: Ing. Viera Kaletová

Zmenka je prevoditeľným cenným papierom, ktorý má predovšetkým úverovú a platobnú funkciu. Článok ponúka príklady účtovania vlastných a cudzích, dlhodobých aj krátkodobých zmeniek a účtovanie pri predaji a eskonte zmeniek.

tt_muz-pred-negativnym-grafom.jpg

Dátum publikácie: 28.4.2017
Autor: Ing. Ivana Glazelová

Zákon upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

tt_muz-s-uctami.jpg

Dátum publikácie: 19.4.2017
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Od 1. 1. 2017 sa zvýšili paušálne výdavky zo 40 % na 60 %. Toto zvýšenie ovplyvní aj výšku odvodov poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, keďže výška odvodov sa počíta zo základu dane z príjmov.

tt_muz-s-50-eurovymi-bankovkami-v-ruke.jpg

Dátum publikácie: 12.4.2017
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2017 významným spôsobom zasiahla aj do zdanenia príjmov, ktoré plynú právnickým alebo fyzickým osobám z ich majetkových práv v obchodných spoločnostiach a družstvách.

tt_dp-po-2016.jpg

Dátum publikácie: 5.4.2017
Autori: Ing. Anna Rybárová, Ing. Ľubica Sekerková

Ako postupovať v prípade, ak daňovník podá riadne DP a následne zistí, že sa pomýlil a potrebuje opraviť správcovi dane už podané DP?

tt_kalkulacka-peniaze-pero.jpg

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z príjmov v priebehu zdaňovacieho obdobia, keď skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb od 1. 1. 2017 na 21 % má dosah už aj na vyčíslenie preddavkov platených v roku 2017 do lehoty na podanie DP za rok 2016.

tt_dp-po.jpg

Dátum publikácie: 23.3.2017
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2016 dosiahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie. V kombinácii s akýmikoľvek inými druhmi príjmu vzniká povinnosť podať daňové priznanie v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov a daňového poriadku.

tt_epi-monitoring-podanie-ruk-c.jpg

Dátum publikácie: 22.3.2017

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, o súčasných aj perspektívnych klientoch, ale aj o konkurencii.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality