www.skdp.sk
...
iStock_000018525921XSmall.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2017
Autor: Ing. Iveta Ištóková

Najneskôr do 31. 1. 2017 treba správcovi dane doručiť tlačivo daňového priznania alebo čiastkového daňového priznania k dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Prinášame všetky informácie potrebné k správnemu vyplneniu a podaniu daňového priznania.

tt_auto-kalkulacka-mince1.jpg

Dátum publikácie: 17.1.2017
Autor: JUDr. Mária Vargová

Podnikatelia, ktorí v roku 2016 používali automobil na podnikanie, majú na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane lehotu do utorka 31. 1. 2017. Daňové priznanie sa podáva na rovnakom tlačive ako minulý rok miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

tt_dph.jpg

Dátum publikácie: 11.1.2017

Väčšina povinností, ktoré má platiteľ DPH, sa viaže k zdaňovaciemu obdobiu, ktorým je kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok. Zákon o DPH definuje aj povinnosti, ktoré má platiteľ dane na konci kalendárneho roku. Patrí tu ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku.

tt_muz-za-stolom.jpg

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Mária Nováková

V súvislosti s prípravami na účtovnú závierku a daňové priznania si pripomenieme, ktoré daňové výdavky (náklady) u podnikateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva nespĺňajú všeobecnú definíciu daňového výdavku alebo ktoré priamo vymedzené zákonom o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami.

tt_penazenka-mince-bankovky.jpg

Dátum publikácie: 27.12.2016
Autor: JUDr. Klára Klabníková

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa zmenil postup ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve. Správca dane uloží pokutu iba za tie porušenia zákona o účtovníctve, ktoré sú ako správne delikty uvedené v § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve. Výška pokuty je ustanovená v závislosti od závažnosti porušenia zákona o účtovníctve.

iStock_000008376172XSmall.jpg

Dátum publikácie: 21.12.2016
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Výdavky vynaložené v súvislosti so stravovaním sú u zamestnávateľa za určitých presne stanovených podmienok výdavkom znižujúcim zdaniteľné príjmy. S účinnosťou od 1. decembra 2016 sa zvyšujú sumy stravného pre jednotlivé časové pásma a tým sa zvyšuje aj limit príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov.

iStock_000001308915Small.jpg

Dátum publikácie: 15.12.2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ má povinnosť inventarizovať majetok a záväzky. Neoddeliteľnou súčasťou inventarizácie majetku je aj inventarizácia pokladnice. Zákon o účtovníctve ukladá podnikateľom vykonať inventarizáciu pokladnice ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Príspevok popisuje postup prác pri inventarizácii pokladnice. Súčasťou článku je aj vzorová interná firemná smernica a test na preverenie vedomostí.

tt_vela-ruk-s-mobilmi.jpg

Dátum publikácie: 9.12.2016
Autor: Ing. Martina Oravcová

Vynakladanie prostriedkov na reklamu a propagáciu má aj daňové dôsledky. Ak je naplnená definícia daňového výdavku, sú prostriedky vynakladané na reklamu a propagáciu uznané ako daňové výdavky. V prípade reklamných predmetov je ich daňová uznateľnosť osobitne upravená s ohľadom na ich charakter a hodnotu jednotlivého predmetu. Z hľadiska dane z príjmov sa posudzujú aj príjmy z reklám.

tt_panacik-priviazany-k-daniam.jpg

Dátum publikácie: 30.11.2016
Autor: Ing. Božena Jurčíková

Zmeny daňového poriadku účinné od nového roku 2017 sú zamerané hlavne na vytvorenie účinných nástrojov na boj s daňovými podvodmi. Dopĺňa sa nové znenie inštitútu predbežného opatrenia, novým prvkom je zavedenie skráteného vyrubovacieho konania a elektronickej komunikácie s bankami. V prípade žiadosti o odklad platenia dane sa upúšťa od zabezpečenia dlžnej sumy záložným právom.

tt_financna-kontrola.jpg

Dátum publikácie: 25.11.2016
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Rok 2016 je v poradí tretím rokom, v ktorom platí inštitút minimálnej dane, resp. daňovej licencie. Príspevok prináša niektoré špecifické prípady v súvislosti s platením a započítavaním daňovej licencie a spôsob jej vykazovania v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality