Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
...
tt_eurobankovky-v-saku.jpg

Dátum publikácie: 22.4.2015
Autori: Ing. Jana Repáčová, Nadežda Cígerová

Spoločníci majú právo podieľať sa na čistom zisku spoločnosti. Prinášame príklad, ako má spoločnosť postupovať z pohľadu platenia daní a odvodov, keď sa spoločníci rozhodnú rozdeliť si zisk z minulých rokov.

tt_podanie-ruk.jpg

Dátum publikácie: 17.4.2015
Autor: Ing. Anton Kolembus

Ku kvalitnému finančnému riadeniu podnikateľského subjektu patrí využitie rôznych finančných derivátov, vďaka ktorým je možné mnohé druhy rizík eliminovať alebo znížiť a ušetriť tak značné finančné prostriedky. Príspevok prináša charakteristiku a členenie finančných derivátov, základné druhy derivátov a ich účtovanie v podvojnom účtovníctve a posúdenie z hľadiska zákona o dani z príjmov a DPH.

tt_auto-kalkulacka-mince.jpg

Dátum publikácie: 10.4.2015

Od 1. 1. 2015 sa obmedzuje možnosť zahrnutia výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie do daňových výdavkov. Pri odpisovaní sa ustanovil rovnaký spôsob odpisovania pri rôznych formách obstarania automobilu.

tt_zena-ukazuje-znak-percenta.jpg

Dátum publikácie: 2.4.2015
Autor: Ing. Darina Kočišová

Od 1. 1. 2015 platia prísnejšie podmienky odpisovania majetku a uplatnenia daňovej zostatkovej ceny. Nové pravidlá platia tak pre majetok vo vlastníctve daňovníka, ako aj pre finančný prenájom majetku, ale tiež pre majetok využívaný formou operatívneho prenájmu.

tt_kalendar-stolovy-31-marec.jpg

Dátum publikácie: 26.3.2015

Okrem podania daňového priznania k dani z príjmov je deň 31. marec 2015 hraničným termínov pre množstvo iných daňových povinností, ktoré sú zosumarizované v tabuľke. Pri každej povinnosti uvidíte, aká sankcia hrozí pri jej nesplnení alebo nedodržaní stanoveného termínu.

tt_okuliare-pero-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 19.3.2015
Autor: Ing. Peter Horniaček

Máte majetok obstaraný na lízing? S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo k zrušeniu jeho výhodného odpisovania. Nové pravidlá sa vzťahujú aj na lízingové zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014. Zjednotil sa tak spôsob odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania.

tt_zlozky-a-prepisovacka.jpg

Dátum publikácie: 12.3.2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Najväčšou zmenou v postupoch účtovania je zrušenie účtovania mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov, a tým aj zrušenie účtovania o výsledku hospodárenia z mimoriadnej činnosti. Druhou najväčšou zmenou je úprava účtovania časového nerozlišovania pre všetky účtovné jednotky.

tt_muz-s-50-eurovymi-bankovkami-v-ruke.jpg

Dátum publikácie: 5.3.2015

Fyzické aj právnické osoby sú povinné platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia preddavky na daň z príjmov, ak im takáto zákonná povinnosť vznikne. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo v roku 2015 k zmenám v právnej úprave, ktoré sa dotýkajú hlavne platenia preddavkov fyzickými osobami.

tt_DP-FOB-2014.jpg

Dátum publikácie: 27.2.2015
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Pomôžeme Vám zorientovať sa v pomerne zložitej problematike dane z príjmov fyzickej osoby, správne vypočítať daň z príjmov a vyplniť tlačivo daňového priznania za rok 2014. Daňové priznanie treba podať do 31. marca 2015, ale túto lehotu si môžete jednoducho predĺžiť.

tt_ano-nie.jpg

Dátum publikácie: 19.2.2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Preverte si v krátkom teste svoje vedomosti o poskytovaní preddavkov na cestovné náhrady pri služobných cestách a o ich vyúčtovaní. Ak neuspejete, prinášame Vám odborné príspevky, v ktorých si tieto vedomosti doplníte a ujasníte. Upozorňujeme aj na najčastejšie chyby pri poskytovaní preddavkov a pri vyúčtovaní cestovných náhrad.

...
/res/dc-top-dot.png

Aktuality