Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
iStock_000015380813Small.jpg

Dátum publikácie: 20.11.2014
Autori: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., Ing. Božena Jurčíková

Podaním dodatočného daňového priznania je daňovníkovi umožnené upraviť dodatočne zistené rozdiely a upraviť aj neúplné alebo nesprávne údaje. Všetky tieto nesprávnosti sa považujú za porušenia povinností a majú charakter správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu, ak mu vzniká povinnosť pokutu uložiť.

tt_dan.jpg

Dátum publikácie: 12.11.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Prinášame Vám konečný prehľad zmien v schválenej rozsiahlej novele zákona o dani z príjmov, ktoré budú platiť od 1. januára 2015. Sprísňuje sa napr. definícia daňových a nedaňových výdavkov, zavádzajú sa limity pri kúpe vozidla určeného na podnikanie, menia sa odpisové skupiny a doby odpisovania.

tt_model-auta-prekryty-eurobankovkami.jpg

Dátum publikácie: 7.11.2014
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Príspevok rozoberá problematiku využitia automobilu u živnostníka. Zaradiť alebo nezaradiť automobil do obchodného majetku živnostníka? Aké výdavky budú s tým spojené, aký budú mať vplyv na výsledok hospodárenia a s tým spojenú daňovú povinnosť?

tt_panacik-s-hodinkami-cas-su-peniaze.jpg

Dátum publikácie: 28.10.2014
Autor: Ing. Michaela Vidová

Účelom časového rozlíšenia nákladov a výnosov je preklenúť časový nesúlad medzi vznikom nákladu a výdavku a medzi vznikom výnosu a príjmu. S účinnosťou od 1. januára 2014 sa na účtoch časového rozlíšenia neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy nákladov a výnosov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia.

tt_bankovky-so-stuzkou.jpg

Dátum publikácie: 22.10.2014
Autor: Ing. Michaela Vidová

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bol do zákona o dani z príjmov zavedený nový inštitút daňovej licencie. Zavedením daňovej licencie nedochádza k zavedeniu novej dane alebo poplatku, ale zákon stanovuje minimálnu výšku dane z príjmov právnických osôb, ktorú je daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie povinný zaplatiť.

tt_zena-s-kalkulackou-a-tlacivom-sa-usmieva.jpg

Dátum publikácie: 15.10.2014
Autor: Ing. Martina Oravcová

Operatívny lízing možno definovať ako prenájom majetku jedným subjektom (prenajímateľom) druhému subjektu (nájomcovi) za vopred dohodnuté nájomné. Okrem predpisov občianskeho a obchodného práva je problematika lízingu upravená aj v účtovných a daňových predpisoch.

tt_vysmiaty-poistovak.jpg

Dátum publikácie: 8.10.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Vykonanie určitej činnosti pre iného je možné za určitých podmienok dohodnúť v príkaznej zmluve. Príkazná zmluva môže mať charakter závislej činnosti, z ktorej sa odvádzajú sociálne a zdravotné odvody. Z príjmu sa potom platí daň a človek, ktorý na takúto zmluvu pracuje, je z hľadiska odvodov zamestnanec.

tt_ruka-mince.jpg

Dátum publikácie: 3.10.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Pri zdaňovaní a platení odvodov z podielov na zisku treba zohľadniť množstvo faktorov, napr. obdobie, za ktoré bol zisk účtovne vykázaný, postavenie osoby, ktorej je tento podiel vyplácaný (majetková účasť príjemcu) alebo zdaňovacie obdobie, v ktorom boli fyzickej osobe dividendy vyplatené.

tt_zena-studuje-novelu.jpg,tt_zena-studuje-novelu.jpg

Dátum publikácie: 26.9.2014
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Od 1. 1. 2014 sa zavádza nový spôsob uplatňovania odpočtu daňovej straty. Zároveň sa zmenili aj pravidlá, keď sa z odpočtu daňovej straty v ľubovoľnej výške v príslušnom zdaňovacom období prechádza na rovnomernú výšku v každom zdaňovacom období.

tt_traja-manazeri-nad-zmluvou.jpg,tt_traja-manazeri-nad-zmluvou.jpg

Dátum publikácie: 19.9.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

K zlučovaniu firiem dochádza z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície. V príspevku dávame do pozornosti významné právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie.

/res/dc-top-dot.png

Aktuality