Vyhľadávanie > Dôvodové správy
176 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 22.9.2017

V zákone sa v nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora EÚ mení úprava zdaňovania prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu. 

Právny stav od: 18.8.2017

Zákonom sa má zreformovať inštitút daňového tajomstva z dôvodu zabezpečenia rešpektovania medzinárodných a európskych štandardov administratívnej spolupráce v daňovej oblasti a odstrániť prekážky v boji proti daňovým únikom a podvodom, pričom cieľom je ďalšie zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňových subjektov.

Právny stav od: 18.8.2017

Cieľom zákona je zaviesť základnú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu, zaviesť daňovo zvýhodnenú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu, spresniť a doplniť ustanovenia o užívateľskom podniku, doplniť niektoré ustanovenia o zábezpeke na daň, sprísniť podmienky na vydanie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj pohonných látok a upraviť sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

Právny stav od: 18.8.2017

Cieľom zákona je nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane (preznačenie), úprava a doplnenie vybraných ustanovení o zábezpeke na daň, doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom, spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou a úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

Právny stav od: 18.8.2017

Cieľom zákona je zabezpečiť elimináciu krátenia prijatých tržieb a dosiahnuť vyššiu ochranu a bezpečnosť, či už pri výrobe pokladníc a aj pri ich používaní.

Právny stav od: 18.8.2017

Cieľom zákona je okrem iného aj zosúladenie miesta predloženia tovaru a výkonu colnej kontroly s príslušnými ustanoveniami Colného kódexu Únie, či ustanovenie osobitnej úpravy o ručiteľskom vyhlásení pri ručení vo forme jednotlivej záruky podaného v elektronickej podobe.

Právny stav od: 18.8.2017

Predmetom novely zákona je zapracovanie optimalizačného opatrenia pri premiestnení sídla európskej spoločnosti a európskeho družstva na princípoch zjednodušeného podnikania v rámci celého priestoru EÚ.

Právny stav od: 18.8.2017

Predmetom zákona je stanovenie ďalších pravidiel s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR. 

Právny stav od: 16.8.2017

Novelizácia Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností. Má taktiež posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť a precizovať pravidlá pre tvorbu a rozdelenie tzv. iných vlastných zdrojov. Zavádza aj zmeny v Trestnom zákone (zavedenie trestného činu nekalej likvidácie a nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu štatutárnym orgánom včas) a ustanovenia o novej povinnosti ohľadom správy audítora pri premenách spoločností.  V ďalších novelizačných článkoch vstupuje do Exekučného poriadku vo väzbe na právnu úpravu diskvalifikácie (čl. III), zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov vo vzťahu k úprave kapitálového fondu z príspevkov akcionárov (čl. V a VIII), zákona o sociálnom poistení vo vzťahu k vydávaniu písomného súhlasu Sociálnej poisťovne v súvislosti s údajmi zapísanými v obchodnom registri (čl. VI) a zákona o obchodnom registri.

Právny stav od: 26.5.2017

Cieľom zákona je zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. Zákon ďalej ustanovuje úpravy vo veciach autentifikácie, používania elektronických formulárov a elektronického doručovania.

...

Partner