www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Dôvodové správy
160 výsledkov
...
Právny stav od: 13.1.2017

V záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14:00 hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12:00 hodine, 25. december a 26. december.

Právny stav od: 19.12.2016

Cieľom zákona je pokračovať v podpore rodičov detí, ktorí pred nástupom na materskú dovolenku vykonávali zárobkovú činnosť a boli nemocensky poistení, a to zvýšením percentuálnej sadzby materského zo súčasných 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %.

Právny stav od: 1.12.2016

Cieľom zákona je dosiahnutie dvoch zmien vo vzťahu k nábehu aktivácie elektronických schránok. Prvou zmenou je uľahčenie situácie pri aktivácii elektronickej schránky všetkým subjektom, ktorým sa zo zákona aktivuje povinne – teda najmä právnickým osobám. Zavádza sa pravidlo desiatich dní, ktoré znamená, že po tom, ako sa na strane správcu modulu elektronických schránok urobí úkon k tomu, aby sa do schránky dalo doručovať, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ. Druhou zmenou je prechodné ustanovenie, podľa ktorého v prípade tých elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a organizačných zložiek, ktoré k 31. 12. 2016 nie sú aktivované, bude vyššie uvedená lehota plynúť až do 30. júna 2017.

Právny stav od: 4.11.2016

Cieľom  zákona je zabezpečiť komplexnú a účinnú administratívnu spoluprácu medzi daňovými správami rozšírením o ďalší typ povinnej automatickej výmeny informácií. Zákon ukladá povinnosť nadnárodným skupinám podnikov poskytovať každoročne správu, ktorá obsahuje súhrnné informácie o výnosoch, zisku alebo strate pred zdanením, zaplatenej dani z príjmov, splatnej dani z príjmov, zapísanom základnom imaní, nerozdelenom zisku, počte zamestnancov, hmotnom majetku inom než peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, a to za každý štát rezidencie na daňové účely, v ktorom nadnárodná skupina podnikov pôsobí, vrátane zoznamu jednotlivých základných subjektov nadnárodnej skupiny podnikov a charakteru hlavnej ekonomickej činnosti základného subjektu. Tieto informácie budú slúžiť na účely správy daní a nebudú zverejňované.

Právny stav od: 23.9.2016

Jedným z kľúčových bodov je zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republike, ktorý bude mať výlučnú kauzálnu príslušnosť na vybavovanie exekučnej agendy a ktorým sa stane Okresný súd Banská Bystrica. Tento súd bude so súdnym exekútorom v kontexte zákona o e-Governmente komunikovať výhradne elektronicky, vrátane elektronického doručovania súdnych rozhodnutí a všetkých písomností súdu.

Právny stav od: 23.9.2016

Cieľom zákona je zlepšenie podnikateľského prostredia pri pokračovaní konsolidácie verejných financií, posilňovanie právnej istoty v oblasti transferového oceňovania a boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu.

Právny stav od: 23.9.2016

Cieľom zákona je upraviť v sadzobníku správnych poplatkov sumu poplatku za evidenciu vozidla nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od hodnoty vozidla, ktorá sa s vekom vozidla znižuje. Zákon zavádza 50% zníženie sadzieb poplatku na vozidlá s alternatívnymi palivami a pohonom (vozidlá s pohonom na CNG, LNG, vodík, hybridné motorové vozidlá a hybridné elektrické vozidlá).

Právny stav od: 23.9.2016

Dôvodom novely zákona č. 447/2015 Z. z. je formulácia § 3 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z., kde sa určuje predmet poplatku za rozvoj. Platné znenie zákona určuje poplatkovú povinnosť za každé vydané právoplatné stavebné povolenie. Odkaz pod čiarou odkazuje na ustanovenia § 66 - 70 zák. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon. Ustanovenia § 66 -70 Stavebného zákona však určujú len procesné podmienky vydávania stavebných povolení. Aká stavebná aktivita podlieha stavebnému povoleniu, určuje Stavebný zákon v ustanoveniach § 54 a § 55 ods. 1.

Právny stav od: 19.8.2016

Zákon upravuje pôsobnosť Ministerstva hospodárstva SR pri poskytovaní podpory v oblasti malého a stredného podnikania, definuje oblasti a formy poskytovania podpory a súčasne umožňuje uplatňovanie európskych zásad rozvoja malého a stredného podnikania zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj MSP – konkrétne v tzv. Small Business Act (Zákon o malých a stredných podnikoch).

Právny stav od: 19.8.2016

Cieľom zákona je zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu, zabezpečenie rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia a zdaňovanie nových tabakových výrobkov.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie