www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Dôvodové správy
149 výsledkov
Právny stav od: 29.5.2015

Cieľom zákona je zvýšenie daňovej motivácie obyvateľstva investovať na kapitálovom trhu z dôvodu podpory rozvoja kapitálového trhu a zvýšenia financovania slovenskej reálnej ekonomiky z dlhodobých úspor obyvateľstva. Prostredníctvom novej právnej úravy sa má taktiež pokračovať v koncepčnom a systematickom boji proti daňovým podvodom a to prostredníctvom zadefinovania opatrení proti zneužívaniu zákona o dani z príjmov.

Právny stav od: 29.5.2015

Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

Právny stav od: 29.5.2015

S cieľom motivovať daňové subjekty k riadnemu a včasnému plneniu daňových povinností sa v zákone navrhuje úprava sankcií zohľadňujúca časové hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej výšky dane.

Právny stav od: 20.2.2015

Novela zákona obsahuje zmeny v oblasti zverejňovania nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami.

Právny stav od: 22.8.2014

Zákonom sa upravujú sadzby dane z motorových vozidiel, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celej Slovenskej republiky.

Právny stav od: 29.5.2015

Zákon má umožniť zjednodušenie realizácie tlače kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľských tabakových výrobkov v štátnej tlačiarni, vymedziť práva a povinnosti štátnej tlačiarne a Finančného riaditeľstva SR a znížiť administratívnu záťaž odberateľov kontrolných známok.

Právny stav od: 19.8.2016

Cieľom zákona je zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu, zabezpečenie rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia a zdaňovanie nových tabakových výrobkov.

Právny stav od: 19.8.2016

Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je nastaviť účinnosť opatrenia týkajúceho sa priznávania dane pri dovoze tovaru z tretích štátov platiteľom dane v daňovom priznaní (tzv. samozdanenie dovozu tovaru) v závislosti na období, kedy rozdiel medzi horným limitom dlhu verejnej správy ustanoveným pre príslušný rozpočtový rok a aktuálnou výškou dlhu verejnej správy Slovenskej republiky, ktorú zverejní Európska komisia (Eurostat) v októbri, za tento príslušný rozpočtový rok (2016) bude väčší ako 11 percentuálnych bodov.

Právny stav od: 19.8.2016

V zákone sa upravuje inštitút predbežného opatrenia, ako efektívny nástroj na zabezpečenie plnenia budúcich povinností daňových subjektov, s dôrazom na jeho rýchle vydanie a prípadné následné vymáhanie v exekučnom konaní.

Právny stav od: 19.8.2016

Cieľom zákona je zvyšovanie daňovej transparentnosti a účinný boj s nežiaducimi daňovými praktikami.

/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie