Vyhľadávanie > Dôvodové správy
166 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 21.4.2017

Zákonom sa ruší obmedzenie na používanie virtuálnej registračnej pokladnice, ktoré je v súčasnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice na najviac 3 000 pokladničných dokladov vyhotovených v jednom kalendárnom mesiaci. 

Právny stav od: 13.1.2017

Prioritnou témou zákona, ktorým sa mení sa dopĺňa zákon o pobyte cudzincov je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ, ktorou sa podrobne upravuje a harmonizuje pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na území členských štátov vykonávajú sezónne zamestnanie. 

Právny stav od: 13.1.2017

V záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14:00 hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12:00 hodine, 25. december a 26. december.

Právny stav od: 12.1.2017

K základným cieľom legislatívnej úpravy patrí najmä dôsledná a na účely trhu práce zodpovedajúca regulácia podmienok, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť.

Právny stav od: 19.12.2016

Cieľom zákona je pokračovať v podpore rodičov detí, ktorí pred nástupom na materskú dovolenku vykonávali zárobkovú činnosť a boli nemocensky poistení, a to zvýšením percentuálnej sadzby materského zo súčasných 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %.

Právny stav od: 1.12.2016

Cieľom zákona je dosiahnutie dvoch zmien vo vzťahu k nábehu aktivácie elektronických schránok. Prvou zmenou je uľahčenie situácie pri aktivácii elektronickej schránky všetkým subjektom, ktorým sa zo zákona aktivuje povinne – teda najmä právnickým osobám. Zavádza sa pravidlo desiatich dní, ktoré znamená, že po tom, ako sa na strane správcu modulu elektronických schránok urobí úkon k tomu, aby sa do schránky dalo doručovať, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ. Druhou zmenou je prechodné ustanovenie, podľa ktorého v prípade tých elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a organizačných zložiek, ktoré k 31. 12. 2016 nie sú aktivované, bude vyššie uvedená lehota plynúť až do 30. júna 2017.

Právny stav od: 4.11.2016

Cieľom  zákona je zabezpečiť komplexnú a účinnú administratívnu spoluprácu medzi daňovými správami rozšírením o ďalší typ povinnej automatickej výmeny informácií. Zákon ukladá povinnosť nadnárodným skupinám podnikov poskytovať každoročne správu, ktorá obsahuje súhrnné informácie o výnosoch, zisku alebo strate pred zdanením, zaplatenej dani z príjmov, splatnej dani z príjmov, zapísanom základnom imaní, nerozdelenom zisku, počte zamestnancov, hmotnom majetku inom než peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, a to za každý štát rezidencie na daňové účely, v ktorom nadnárodná skupina podnikov pôsobí, vrátane zoznamu jednotlivých základných subjektov nadnárodnej skupiny podnikov a charakteru hlavnej ekonomickej činnosti základného subjektu. Tieto informácie budú slúžiť na účely správy daní a nebudú zverejňované.

Právny stav od: 23.9.2016

Jedným z kľúčových bodov je zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republike, ktorý bude mať výlučnú kauzálnu príslušnosť na vybavovanie exekučnej agendy a ktorým sa stane Okresný súd Banská Bystrica. Tento súd bude so súdnym exekútorom v kontexte zákona o e-Governmente komunikovať výhradne elektronicky, vrátane elektronického doručovania súdnych rozhodnutí a všetkých písomností súdu.

Právny stav od: 23.9.2016

Cieľom zákona je zlepšenie podnikateľského prostredia pri pokračovaní konsolidácie verejných financií, posilňovanie právnej istoty v oblasti transferového oceňovania a boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu.

Právny stav od: 23.9.2016

Cieľom zákona je upraviť v sadzobníku správnych poplatkov sumu poplatku za evidenciu vozidla nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od hodnoty vozidla, ktorá sa s vekom vozidla znižuje. Zákon zavádza 50% zníženie sadzieb poplatku na vozidlá s alternatívnymi palivami a pohonom (vozidlá s pohonom na CNG, LNG, vodík, hybridné motorové vozidlá a hybridné elektrické vozidlá).

...

Partner