www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Dôvodové správy
156 výsledkov
...
Právny stav od: 4.11.2016

Cieľom  zákona je zabezpečiť komplexnú a účinnú administratívnu spoluprácu medzi daňovými správami rozšírením o ďalší typ povinnej automatickej výmeny informácií. Zákon ukladá povinnosť nadnárodným skupinám podnikov poskytovať každoročne správu, ktorá obsahuje súhrnné informácie o výnosoch, zisku alebo strate pred zdanením, zaplatenej dani z príjmov, splatnej dani z príjmov, zapísanom základnom imaní, nerozdelenom zisku, počte zamestnancov, hmotnom majetku inom než peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, a to za každý štát rezidencie na daňové účely, v ktorom nadnárodná skupina podnikov pôsobí, vrátane zoznamu jednotlivých základných subjektov nadnárodnej skupiny podnikov a charakteru hlavnej ekonomickej činnosti základného subjektu. Tieto informácie budú slúžiť na účely správy daní a nebudú zverejňované.

Právny stav od: 23.9.2016

Cieľom zákona je zlepšenie podnikateľského prostredia pri pokračovaní konsolidácie verejných financií, posilňovanie právnej istoty v oblasti transferového oceňovania a boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu.

Právny stav od: 23.9.2016

Cieľom zákona je upraviť v sadzobníku správnych poplatkov sumu poplatku za evidenciu vozidla nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od hodnoty vozidla, ktorá sa s vekom vozidla znižuje. Zákon zavádza 50% zníženie sadzieb poplatku na vozidlá s alternatívnymi palivami a pohonom (vozidlá s pohonom na CNG, LNG, vodík, hybridné motorové vozidlá a hybridné elektrické vozidlá).

Právny stav od: 23.9.2016

Dôvodom novely zákona č. 447/2015 Z. z. je formulácia § 3 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z., kde sa určuje predmet poplatku za rozvoj. Platné znenie zákona určuje poplatkovú povinnosť za každé vydané právoplatné stavebné povolenie. Odkaz pod čiarou odkazuje na ustanovenia § 66 - 70 zák. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon. Ustanovenia § 66 -70 Stavebného zákona však určujú len procesné podmienky vydávania stavebných povolení. Aká stavebná aktivita podlieha stavebnému povoleniu, určuje Stavebný zákon v ustanoveniach § 54 a § 55 ods. 1.

Právny stav od: 19.8.2016

Zákon upravuje pôsobnosť Ministerstva hospodárstva SR pri poskytovaní podpory v oblasti malého a stredného podnikania, definuje oblasti a formy poskytovania podpory a súčasne umožňuje uplatňovanie európskych zásad rozvoja malého a stredného podnikania zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj MSP – konkrétne v tzv. Small Business Act (Zákon o malých a stredných podnikoch).

Právny stav od: 19.8.2016

Cieľom zákona je zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu, zabezpečenie rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia a zdaňovanie nových tabakových výrobkov.

Právny stav od: 19.8.2016

Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je nastaviť účinnosť opatrenia týkajúceho sa priznávania dane pri dovoze tovaru z tretích štátov platiteľom dane v daňovom priznaní (tzv. samozdanenie dovozu tovaru) v závislosti na období, kedy rozdiel medzi horným limitom dlhu verejnej správy ustanoveným pre príslušný rozpočtový rok a aktuálnou výškou dlhu verejnej správy Slovenskej republiky, ktorú zverejní Európska komisia (Eurostat) v októbri, za tento príslušný rozpočtový rok (2016) bude väčší ako 11 percentuálnych bodov.

Právny stav od: 19.8.2016

V zákone sa upravuje inštitút predbežného opatrenia, ako efektívny nástroj na zabezpečenie plnenia budúcich povinností daňových subjektov, s dôrazom na jeho rýchle vydanie a prípadné následné vymáhanie v exekučnom konaní.

Právny stav od: 19.8.2016

Cieľom zákona je zvyšovanie daňovej transparentnosti a účinný boj s nežiaducimi daňovými praktikami.

Právny stav od: 18.8.2016

Cieľom zákona je zabezpečiť, aby bankový sektor primerane prispieval k financovaniu nákladov na riešenie finančných kríz, a aby sa tak odstránilo spoliehanie sa na finančné prostriedky daňovníkov.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie