Vyhľadávanie > Dôvodové správy
181 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 10.11.2017

Nová úprava sa týka výšky niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavádza nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu. Zároveň rieši aj niektoré čiastkové oblasti s cieľom znížiť administratívnu záťaž zamestnávateľov a spresniť postupy a možnosti riešení nárokov zamestnancov v osobitných prípadoch.

Právny stav od: 8.11.2017

Nová úprava reflektuje zmeny potrieb Slovenskej republiky v oblasti podpory investícií, zmeny potrieb investorov a zmeny v európskej legislatíve, ktoré vyžadujú priamu aplikáciu. Vytvára väčší priestor pre znižovanie regionálnych rozdielov v Slovenskej republike. Nová legislatívna úprava bude zároveň adresnejšie zameraná na podporu investícií týkajúcich sa progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou. Podporí tak ciele dosahovania udržateľného hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v globálnom priestore.

Právny stav od: 22.9.2017

V zákone sa v nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora EÚ mení úprava zdaňovania prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu. 

Právny stav od: 22.9.2017

Cieľom zákona je úprava v obsahu a členení elektronickej zdravotnej knižky ako aj zmena v prístupoch vybraných oprávnených osôb do elektronickej zdravotnej knižky. 

Právny stav od: 18.8.2017

Zákonom sa má zreformovať inštitút daňového tajomstva z dôvodu zabezpečenia rešpektovania medzinárodných a európskych štandardov administratívnej spolupráce v daňovej oblasti a odstrániť prekážky v boji proti daňovým únikom a podvodom, pričom cieľom je ďalšie zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňových subjektov.

Právny stav od: 18.8.2017

Cieľom zákona je zaviesť základnú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu, zaviesť daňovo zvýhodnenú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu, spresniť a doplniť ustanovenia o užívateľskom podniku, doplniť niektoré ustanovenia o zábezpeke na daň, sprísniť podmienky na vydanie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj pohonných látok a upraviť sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

Právny stav od: 18.8.2017

Cieľom zákona je nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane (preznačenie), úprava a doplnenie vybraných ustanovení o zábezpeke na daň, doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom, spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou a úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

Právny stav od: 18.8.2017

Cieľom zákona je zabezpečiť elimináciu krátenia prijatých tržieb a dosiahnuť vyššiu ochranu a bezpečnosť, či už pri výrobe pokladníc a aj pri ich používaní.

Právny stav od: 18.8.2017

Cieľom zákona je okrem iného aj zosúladenie miesta predloženia tovaru a výkonu colnej kontroly s príslušnými ustanoveniami Colného kódexu Únie, či ustanovenie osobitnej úpravy o ručiteľskom vyhlásení pri ručení vo forme jednotlivej záruky podaného v elektronickej podobe.

Právny stav od: 18.8.2017

Predmetom novely zákona je zapracovanie optimalizačného opatrenia pri premiestnení sídla európskej spoločnosti a európskeho družstva na princípoch zjednodušeného podnikania v rámci celého priestoru EÚ.

...

Partner