www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Finančný spravodajca
218 výsledkov
...
FS - 12/2016
Číslo: MF/021546/2016-726
Dátum uverejnenia: 19.12.2016
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní výkazu o dani z nehnuteľností ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726 vydalo vysvetlivky na jeho vyplnenie, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.

FS - 12/2016
Číslo: MF/015062/2016-726
Dátum uverejnenia: 19.12.2016
Problematika:

Údaje o dani z nehnuteľností sa predkladajú na tlačive „Výkaz o dani z nehnuteľností“, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

FS - 12/2016
Číslo: MF/010175/2004-42
Dátum uverejnenia: 19.12.2016
Problematika:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie.

FS - 11/2016
Číslo: MF/020691/2016-721
Dátum uverejnenia: 29.11.2016
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podávaní daňového priznania využiť odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, alebo k dani z príjmov právnickej osoby.

FS - 11/2016
Číslo: MF/020689/2016-721
Dátum uverejnenia: 29.11.2016
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam k:

  • dani z príjmov fyzickej osoby - typ: A (MF/015779/2016-721),
  • dani z príjmov fyzickej osoby - typ: B (MF/015696/2016-721),
  • dani z príjmov právnickej osoby, platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka, ktorému posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul po 31.12.2016 - (MF/017084/2015-721).
FS - 11/2016
Číslo: MF/15394/2016-721
Dátum uverejnenia: 29.11.2016
Problematika: daňová

Opatrenie MF SR č. MF/15394/2016-721, ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2017 mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

FS - 11/2016
Číslo: MF/016561/2016-721
Dátum uverejnenia: 16.11.2016
Problematika:

Oznámenie vyšlo za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Na zdaňovacie obdobie roku 2016 MF SR určuje nový vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a na zdaňovacie obdobie roku 2017 určuje vzor tlačiva Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.

FS - 11/2016
Číslo: MF/016563/2016-721
Dátum uverejnenia: 16.11.2016
Problematika:

Oznámenie Ministerstva financií SR k používaniu tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2016 tlačivo.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie