Vyhľadávanie > Finančný spravodajca
241 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
FS - 8/2018
Dátum publikácie: 23. 8. 2018
Číslo: MF/010937/2018-731
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z poistenia ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731 vydalo poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

FS - 7/2018
Dátum publikácie: 31. 7. 2018
Číslo: MF/010937/2018-731

Vzor daňového priznania k dani z poistenia sa prvýkrát použije pri podávaní daňového priznania k dani z poistenia za prvý kalendárny štvrťrok roka 2019.

FS - 3/2018
Dátum publikácie: 23. 3. 2018
Číslo: MF/10386/2018-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri zdaňovaní príjmu z plynúceho v súvislosti s predajom virtuálnej meny podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

FS - 1/2018
Dátum publikácie: 31. 1. 2018
Číslo: MF/008522/2018-731
Problematika: daňová

MF SR vydalo poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR, ktoré bolo vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 500/2009 Z. z. Vzor súhrnného výkazu účinný od 1. januára 2010 ostáva nezmenený. Nové poučenie reaguje hlavne na rozšírenie povinnosti zdaniteľných osôb registrovaných na účely dane z pridanej hodnoty podávať súhrnný výkaz, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode v postavení prvého odberateľa s účinnosťou od 1. januára 2018.

FS - 1/2018
Dátum publikácie: 10. 1. 2018
Číslo: MF/7644/2018-732
Problematika: daňová

MF SR v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri posudzovaní správnosti uplatnenia sadzby spotrebnej dane na minerálny olej podľa § 46p zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní colnými úradmi a so zreteľom na ciele, ktoré sa majú praktickým uplatňovaním tohto ustanovenia dosiahnuť, vydalo toto usmernenie.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 29. 12. 2017
Číslo: MF/20544/2017-732

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20544/2017-732 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 28. 12. 2017
Číslo: MF/019392/2017-721

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019392/2017-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov. Odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby, sú prílohou tohto oznámenia.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 28. 12. 2017
Číslo: MF/0019393/2017-721

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/0019393/2017-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov. Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú súčasťou tohto oznámenia.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 22. 12. 2017
Číslo: MF/16021/2017-721

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2017 č. MF/16021/2017-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, kotrým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 22. 12. 2017
Číslo: MF/020671/2017-731

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020671/2017-731 o vydaní poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

...

Partner