Vyhľadávanie > Finančný spravodajca
222 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
FS - 11/2017
Dátum publikácie: 10.11.2017
Číslo: MF/017957/2017-721
Problematika: daňová

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznámenie č. MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív.

FS - 5/2017
Dátum publikácie: 12.5.2017
Číslo: MF/013682/2017-441

Metodické usmernenie č. MF/013682/2017-441 k postupu zúčtovania preplatkov vzniknutých obciam a vyšším územným celkom z preddavkov určených na úhradu elektrickej energie, vody, plynu, tepla, periodickej a neperiodickej tlače a nájomného za rok 2016.

FS - 4/2017
Dátum publikácie: 25.4.2017
Číslo: MF/11364/2017-732

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11364/2017-732 o uverejnení vzoru tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku.

FS - 3/2017
Dátum publikácie: 9.3.2017
Číslo: MF/008861/2017-441

POKYN Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008861/2017-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu

FS - 12/2016
Dátum publikácie: 19.12.2016
Číslo: MF/021546/2016-726
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní výkazu o dani z nehnuteľností ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726 vydalo vysvetlivky na jeho vyplnenie, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.

FS - 12/2016
Dátum publikácie: 19.12.2016
Číslo: MF/015062/2016-726

Údaje o dani z nehnuteľností sa predkladajú na tlačive „Výkaz o dani z nehnuteľností“, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

FS - 12/2016
Dátum publikácie: 19.12.2016
Číslo: MF/010175/2004-42

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie.

FS - 11/2016
Dátum publikácie: 29.11.2016
Číslo: MF/020691/2016-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podávaní daňového priznania využiť odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, alebo k dani z príjmov právnickej osoby.

...

Partner