Vyhľadávanie > Finančný spravodajca
251 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
FS - 11/2018
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Číslo: MF/018612/2018-721

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018612/2018-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Číslo: MF/018416/2018-721
Problematika: daňová

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018416/2018-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Číslo: MF/010685/2018-721
Problematika: daňová

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 15. 11. 2018
Číslo: MF/016579/2018-721
Problematika: daňová

Oznámenie č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

FS - 10/2018
Dátum publikácie: 18. 10. 2018
Číslo: MF/013613/2018-74

OPATRENIE MF SR zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74, ktorým sa mení opatrenie z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania.

FS - 10/2018
Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Číslo: MF/015328/2018-74
Problematika: účtovníctva

OPATRENIE MF SR č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

FS - 9/2018
Dátum publikácie: 26. 9. 2018
Číslo: MF/13135/2018-74
Problematika: účtovníctva

OPATRENIE MF SR č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

FS - 9/2018
Dátum publikácie: 17. 9. 2018
Číslo: MF/13416/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie č. MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF SR MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania a účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

FS - 9/2018
Dátum publikácie: 17. 9. 2018
Číslo: MF/13414/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania a účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

...

Partner