www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Odborné články
4154 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22.3.2017
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Ak daňovník podá riadne daňové priznanie a následne zistí, že sa pomýlil a potrebuje opraviť správcovi dane už podané daňové priznanie, na tento účel slúži inštitút opravného alebo dodatočného daňového priznania. Predmetom tohto príspevku so zameraním na daňovníkov – právnické osoby je povinnosť, resp. možnosť podať opravné alebo dodatočné priznanie.

Dátum publikácie: 22.3.2017
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Predpokladáme, že právnická osoba podala riadne daňové priznanie za rok 2016 dňa 27. 3. 2017. Dňa 17. 8. 2017 spoločnosť zistila, že v podanom daňovom priznaní za rok 2016 nezahrnula ako položku zvyšujúcu základ dane na riadku 180 tlačiva daňového priznania záväzok za nezaplatený tovar po lehote splatnosti viac ako 360 dní vo výške 10 000 €. Keďže spoločnosť takto nepostupovala, vzniká jej povinnosť podať dodatočné daňové priznanie, pretože jeho podaním dôjde k zvýšeniu daňovej povinnosti za rok 2016 zo sumy 3 296,59 eura na sumu 5 496,59 eura.

Dátum publikácie: 22.3.2017
Autor: Ing. Anna Rybárová

Niektorí daňovníci dodatočne zistia, že ich riadne daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb bolo nesprávne. Svoje podanie však môžu opraviť. Článok sa zaoberá dôvodmi pre podanie opravného a dodatočného daňového priznania, rozdielmi medzi opravným alebo dodatočným daňovým priznaním a ponúka konkrétne príklady, ako správne vyplniť jednotlivé typy tlačív. 

Dátum publikácie: 22.3.2017
Autor: Ing. Anna Rybárová

Pre názornosť uvádzame dva ilustratívne príklady na zostavenie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu A a typu B za rok 2016.

Dátum publikácie: 22.3.2017
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Zákonná úprava zdanenia príjmov právnických osôb a fyzických osôb účinná od 1. januára 2017 významným spôsobom zasiahla aj do zdanenia príjmov, ktoré plynú týmto osobám z ich majetkových práv v obchodných spoločnostiach a družstvách. Po trinástich rokoch sa opäť zaviedlo do zákona o dani z príjmov zdaňovanie podielov na zisku (dividend) a odstránil sa zdravotný odvod. Cieľom príspevku je priblížiť aktuálnu zákonnú úpravu v tejto oblasti.

Dátum publikácie: 22.3.2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.

Služby zdravotnej starostlivosti poskytované v rámci výkonu lekárskeho alebo zdravotníckeho povolania v štátnych alebo neštátnych zdravotníckych zariadeniach sú od DPH oslobodené. Okrem týchto služieb je od dane oslobodené aj dodanie tovarov a služieb, ktoré priamo súvisia so zdravotnom starostlivosťou. Netýka sa to však dodania liekov a zdravotníckych pomôcok lekárňami a výdajňami zdravotníckych pomôcok. Zdravotnícke zariadenia môžu vykonávať aj podnikateľskú činnosť, ktorá je predmetom DPH. 

Dátum publikácie: 22.3.2017
Autor: Ing. Ivana Glazelová

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne. Zákon upravuje aj riešenie hroziaceho úpadku dlžníka a oddlženie fyzickej osoby. Článok ponúka postup v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní z daňového aj účtovného hľadiska.

Dátum publikácie: 22.3.2017
Autor: Ing. Ivana Glazelová

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky spoločností v konkurze a reštrukturalizácii? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 22.3.2017
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Živnostníci sa môžu rozhodnúť, či si v účtovnom období uplatnia paušálne výdavky alebo budú viesť daňovú evidenciu, alebo jednoduché účtovníctvo. V každom prípade sú však povinní preddavkovo odvádzať poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Od 1. júla 2017 do 30. júna 2018 bude povinne poistený každý živnostník, ak jeho zdaniteľný príjem za rok 2016 bude vyšší ako 5 298 €. Vznikne mu povinnosť platiť sociálne poistenie od 1. júla 2017, resp. od 1. októbra 2017 (pri odloženom podaní DP).

Dátum publikácie: 22.3.2017
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

Bitcoin je celosvetová virtuálna decentralizovaná mena s vlastnosťami zlata založená na technológii blockchain, kryptografii, P2P sieťach a open-source. Transakčný systém umožňuje prevody po celom svete rýchlo, bez obmedzení a za minimálne alebo žiadne poplatky. Bitcoinová ekonomika rastie na celom svete, no potenciál bitcoinu ovplyvniť svet (nielen) financií ešte zďaleka nebol naplnený. Ide o inovatívnu digitálnu menu a platobný systém, ktorý je magický v tom, že vôbec nezáleží od možného zneužitia politikmi a finančnej politiky najbohatších.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie