Vyhľadávanie > Odborné články
4893 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2018

Transferové oceňovanie je postavené na uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu, ktorý sa najpreukázateľnejšie dokáže formou komparácie. Cena a podmienky zistené komparáciou sa vyznačujú vyššou mierou precíznosti a komplexnosti použitej metodológie, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť vo výsledku, ktorý nemusí byť v každom prípade totožný s trhovou cenou.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Peňažné a nepeňažné vklady do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, prevody obchodných podielov, akcií, tvorba kapitálového fondu príspevkami spoločníkov a jeho prípadné prerozdelenie medzi spoločníkov, príjmy zo zníženia základného imania – z aspektu dvoch minuloročných noviel ZDP.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

V príspevku sa venujeme postupom platiteľov dane pri vyberaní dane zrážkou, možnostiam vyrovnania dane vyberanej zrážkou daňovníkmi, špecifikám jednotlivých druhov príjmov takto zdaňovaných u daňovníkov s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Nehmotný majetok je vyjadrením vlastnenia alebo používania výsledkov myslenia a tvorivosti. Vysvetlíme, akou formou sa zdaňujú príjmy z neho plynúce aj ako účtovne zachytiť daňové výdavky s ním súvisiace.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Neuhradené faktúry majú aj daňové súvislosti. Za akých podmienok je možné u veriteľa pohľadávku odpísať alebo daňovo uznať tvorbu opravnej položky? Kedy sa u dlžníka neuhradený záväzok zdaní, resp. odpis záväzku od dane oslobodí?

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Príklady dodanenia záväzkov v osobitných prípadoch, napr. v prípade záväzku v cudzej mene, záväzku, ktorého plnenie prevzal nový dlžník, záväzku z neuhradeného nájomného, záväzku u daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, záväzku u daňovníka v likvidácii, záväzku, ktorý prešiel na právneho nástupcu, záväzku z postúpenej pohľadávky,...

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Vyberáme z daňového poriadku a vysvetľujeme postup správcu dane pri vymáhaní nedoplatkov – od zaslania výzvy na zaplatenie až po začatie exekučného konania.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 25. 10. 2017

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z oblasti DPH v prípade, keď daňový úrad nepovažoval fakturovanú webkartu za dodanie služieb, a preto neuznal nárok na odpočet DPH.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty majetku a záväzkov sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov. Rezervy a opravné položky sú súčasťou základu dane len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2018

Príspevok sa venuje rozhodnutiu SD EÚ vo veci spôsobu uplatňovania holandského vnútroštátneho daňového práva v oblasti zdaňovania právnických osôb, a to konkrétne vo väzbe na vnútroštátne ustanovenia umožňujúce daňovú konsolidáciu medzi daňovými rezidentmi v kombinácii s ďalšími osobitnými daňovými režimami týkajúcimi sa nemožnosti daňového odpočítania úrokov a nemožnosti daňového zohľadnenia poklesu hodnoty obchodných podielov, ktorý bol spôsobený zmenou výmenného kurzu.

...

Partner