Vyhľadávanie > Odborné články
5078 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2018

V príspevku ponúkame odpovede na najčastejšie otázky, ktoré môžu vystať pri dodaní stavieb z hľadiska prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 10 až 12 zákona o DPH. Kedy vôbec dôjde k prenosu a kedy nie? Ako správne zatriediť činnosti podľa klasifikácie CPA? Čo s daňovým priznaním a kontrolným výkazom DPH? V akých situáciách je potrebná oprava základu dane?

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

V článku sa zameriavame na účtovanie materiálu a tovaru ako súčastí krátkodobého finančného majetku. Z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o DPH rozoberieme čiastkové témy, ako je napr. nákup náhradných dielov, účtovanie obalov, účtovanie konsignačného skladu, ale ponúkneme aj komplexný návod, aký spôsob evidencie zásob si zvoliť – priebežný alebo periodický.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky špecifík zásob v podvojnom účtovníctve vo väzbe na osobitné predpisy? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zmena majiteľa podniku prináša povinnosti pre predávajúceho aj kupujúceho. Ako korektne postupovať v daňovej aj účtovnej oblasti, priblížime v článku.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ku dňu účinnosti zmluvy o predaji podniku predávajúci odovzdá kupujúcemu majetkové veci, prevedené práva a ostatné majetkové hodnoty a záväzky na kupujúceho. Táto skutočnosť zakladá povinnosť účtovania o predaji podniku. Účtovným dokladom je zmluva o predaji podniku, zápisnica o prevode vecí, práv a iných majetkových hodnôt a vystavené interné doklady.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ku dňu účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti kupujúci zápisnične preberie majetkové veci, práva a iné hodnoty tvoriace kupovaný podnik aj záväzky vzťahujúce sa ku kupovanému podniku. Jednotlivé zložky majetku a záväzkov zaúčtuje do svojho účtovníctva. Účtovnými dokladmi sú kúpna zmluva, zápisnica o prevzatí majetkových zložiek a záväzkov a vystavené interné doklady.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Kedy je sponzorské u donora daňovo uznateľným výdavkom? Aké povinnosti má sponzorovaná osoba? Ako sa u nej takýto príjem daňovo posudzuje? V článku odpovieme na tieto aj ďalšie otázky a zároveň načrtneme účtovanie sponzorského v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Do úpravy sponzorstva ako modelu financovania zo súkromných zdrojov v zákone o športe sa využívala nepomenovaná zmluva, ktorú bolo často pomerne ťažké správne zaradiť z hľadiska zákona o dani z príjmov. Zákon o športe vstúpil do účinnosti od 1. januára 2016. 

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Okrem zverejnenia zmluvy o sponzorstve v športe sa v informačnom systéme športu priebežne zverejňujú aj informácie o spôsobe použitia sponzorského daru za každý kalendárny mesiac do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. Iným spôsobom zverejňovania informácií o použití sponzorského daru je zriadenie transparentného bankového účtu. Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Daňovými výdavkami sú aj výdavky na sponzorské, avšak daňovými výdavkami sú až po zaplatení. Ďalej musia byť splnené tieto podmienky: sponzorský dar bol poskytnutý počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe, uznajú sa výdavky len vo výške, v akej boli sponzorovaným športov­com reálne v tomto zdaňovacom období aj použité a sponzor vykázal kladný základ dane.

...

Partner