www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Odborné články
3991 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20.1.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Prehľad odvodov poistného od 1. 1. 2017 v podobe tabuliek obsahuje percentuálne sadzby pre jednotlivé kategórie poistencov a

  • maximálne vymeriavacie základy a poistné z maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky kategórie poistencov,
  • minimálne vymeriavacie základy a poistné z minimálneho vymeriavacieho základu pre prípady, keď je minimálny vymeriavací základ ustanovený.
Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Marková

Obsahom príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov. Uvádzame aj najčastejší prípad zostavenia účtovnej závierky k poslednému dňu účtovného obdobia.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová

Účtovné jednotky, podnikatelia, budú zostavovať účtovnú závierku za rok 2016 po tom, čo k prvému dňu účtovného obdobia overia správnosť zaradenia do veľkostnej skupiny, t. j. či sú mikro, malou alebo veľkou účtovnou jednotkou.Pre každú veľkostnú skupinu sa pre zostavenie účtovnej závierky aj v roku 2016 použijú osobitné opatrenia obsahujúce postupy zostavenia účtovnej závierky, tiež postupy, ako vykazovať údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v prípade, ak došlo v bežnom účtovnom období (2016) k zmene veľkostnej skupiny oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu (2015). Pre účtovnú závierku zostavenú za rok 2016 sa použijú rovnaké tlačivá ako pre účtovnú závierku zostavovanú za rok 2015.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová

Príspevok popisuje účtovné právne predpisy, ktoré ovplyvňujú postupy účtovania a zostavenie individuálnej účtovnej závierky podnikateľov za účtovné obdobie roka 2016; konkrétne ide o rozsiahlejšie zmeny zavedené zákonom o účtovníctve a zmeny zavedené do postupov účtovania pre podnikateľov.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová

Prinášame prehľad kontrolných činností, ktoré zabezpečujúce postup vykonania účtovnej závierky v súlade s účtovnými právnymi predpismi. Ide napr. o overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1. 1. 2016, overenie správnosti používania syntetických účtov, overenie u malej účtovnej jednotky, ktorá povinne vytvára základné imanie, overenie správnosti účtovania v súvislosti s reštrukturalizáciou, overovanie povinnosti overovania účtovnej jednotky audítorom, rozhodnutie o ukončení účtovania o odloženej dani u malej účtovnej jednotky, časové rozlišovanie.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová

Postup pri zmene malej účtovnej jednotky na mikro účtovnú jednotku, postup pri zmene malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku, postup pri zmene mikro účtovnej jednotky na malú účtovnú jednotku, postup pri zmene mikro účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku k 1. 1. 2016.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová

Medzi prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh patrí kontrola bilančnej kontinuity, kontrola účtov, ktoré nevykazujú zostatok, zúčtovanie výsledku hospodárenia za minulý rok, triedenie účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobia a inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania), dokumentácia o vykonaní inventarizácie.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová

Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, postupy účtovania definujú v § 2a ako účtovanie skutočností, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka („závierkové účtovné prípady“). Ide o účtovné prípady, pre ktoré ZoÚ alebo postupy účtovania stanovujú účtovanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Rovnako ide o prípady, ktoré ZoÚ podmieňuje inventarizáciou.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová

Po uzavretí účtovných kníh, sa zostatky súvahových účtov prevedú na účet 702 – Konečný účet súvahový a zostatky účtov výsledkových sa prevedú na účet 710 – Účet ziskov a strát. Rozdiel strán MD a D na účte 702 musí byť zhodný s rozdielom strán MD a D na účte 710. Daný rozdiel je výsledkom hospodárenia pred zdanením a je ziskom alebo stratou; uvádza sa na riadku 100 daňového priznania a v zmysle jednotlivých ustanovení ZDP sa transformuje na základ dane z príjmov. Následne sa vypočíta daň z príjmov splatná, porovná sa so sumou daňovej licencie vzťahujúcej sa na daňovníka podľa § 46b zákona o dani z príjmov a zistí sa, či vzniká povinnosť platiť daň alebo daňovú licenciu.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová

Účtovná závierka je procesom zavŕšenia účtovania v hlavnej knihe, denníkoch i v knihách analytickej evidencie. Z formálneho hľadiska zabezpečuje účtovná závierka preukázateľné číselné väzby na uvedené účtovné knihy. Zjednodušene možno uviesť, že ide o vyplnenie súvahy a výkazu ziskov a strát prenesením konečných zostatkov účtov vykázaných k 31. 12. 2016 do tých riadkov, v ktorých obsahovej náplni sú účty uvedené. V poznámkach sa uvádzajú aj iné informácie o účtovnej jednotke. Zákon o účtovníctve definuje účtovnú závierku v § 17 ods. 1 ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie využívajú.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie