www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Odborné články
4247 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26.5.2017
Autor: JUDr. Samuel Diatka

Zákonom č. 2/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Tento zákon je najväčšou zmenou v Exekučnom poriadku za posledných 15 rokov. Upravujú sa základné povinnosti súdneho exekútora vrátane jeho povinnosti vykonávať úkony exekučnej činnosti s odbornou starostlivosťou a bez zbytočných prieťahov. Nová úprava obmedzuje uplatnenie jednostranného započítania pohľadávok len na prípady, ak ide o pohľadávku povinného priznanú tiež exekučným titulom. Významne sa upravuje a spresňuje inštitút odkladu exekúcie a vymedzujú sa aj následky prípadov, ak má nejaký úkon účastníka odkladný účinok. O odklade rozhoduje exekútor tým, že vydá o tom upovedomenie. Dôvody odkladu sú vymedzené taxatívne. Ak skončia účinky odkladu, pokračuje sa v exekúcii spravidla bez rozhodnutia.

Dátum publikácie: 24.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Druhá časť témy Manažérske účtovníctvo rozoberá možnosti, ako rozčleniť fixné a variabilné náklady, postup určenia tzv. bezpečnostnej marže, ktorá stanovuje percentuálne alebo indexovo vyjadrený pokles, resp. vzrast objemu predaja, a ponúka rozbor odchýlok jednotlivých nákladov s postupom výpočtov globálnej, rozpočtovej, kapacitnej a výkonnostnej odchýlky.

Dátum publikácie: 24.5.2017
Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Európska komisia vydala vysvetlivky k pravidlám EÚ v oblasti DPH, ktoré sa týkajú určenia miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom. Uvedené vysvetlivky Európskej komisie možno použiť aj v SR pri určení miesta zdanenia v súvislosti so službami vzťahujúcimi sa k nehnuteľnostiam. Podľa článku 47 smernice o DPH miestom poskytovania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľný majetok je miesto, kde sa tento nehnuteľný majetok nachádza.

Dátum publikácie: 24.5.2017
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

Dane patria medzi najzložitejšiu problematiku i pre zdatných odborníkov z ekonómie a práva, a preto ich treba podrobiť kvalifikovanej oponentúre, čo znamená realizovať viacnásobné skúšky správnosti, resp. viacúrovňové kontroly. Článok zdôrazňuje význam a prínosy daňovej supervízie pre konkrétny daňový subjekt operujúci na trhu ako firma, podnik alebo podnikateľ. V daňovej supervízii ide najmä o to, že kombinácia viacerých skúšok správnosti (konkrétnych úrovní supervízie) znižuje riziko daňovej nesprávnosti. 

Dátum publikácie: 24.5.2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie v oblasti priameho zdanenia prechádza neustálym vývojom a aj najnovšie rozsudky dopĺňajú doterajší rámec pravidiel pre výklad primárneho a sekundárneho práva EÚ. Článok je pokračovaním rozboru rozhodovacej činnosti SD EÚ a osobitne sa zameriava na tie rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú zdaňovania príjmov fyzických osôb.

Dátum publikácie: 24.5.2017
Autor: JUDr. Teodor Bombor

Od 1. januára 2017 sa novelou Obchodného zákonníka zaviedol nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie. Ide o novú formu obchodnej spoločnosti, ktorá ponúka komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností. Pri rizikovom investovaní do základného imania spoločností je nevyhnutné flexibilné nastavenie vstupu, koexistencie a výstupu investora nad rámec toho, čo umožňovali doteraz existujúce formy spoločností. Cieľom zavedenia tohto typu spoločnosti je zabezpečiť optimálnu súčinnosť investorov a zakladateľov startupov a podporiť ich rozvoj v Slovenskej republike.

Dátum publikácie: 24.5.2017
Autor: JUDr. Teodor Bombor

Jednoduchá spoločnosť na akcie môže zmeniť právnu formu len na akciovú spoločnosť. Obchodná spoločnosť alebo družstvo nemôže zmeniť právnu formu na jednoduchú spoločnosť na akcie.

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Zdaňovanie príjmov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov daňou z príjmov, špecifikácia jednotlivých príjmov dosahovaných spoločenstvom z pohľadu predmetu dane z príjmov, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vyplácaných fyzickým osobám vykonávajúcim činnosť v rámci spoločenstva, povinnosti podávania daňového priznania spoločenstvom a postup pri jeho vypĺňaní, registračné a oznamovacie povinnosti voči správcovi dane.

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Odpočítanie dane z prijatého zdaniteľného plnenia je viazané na uskutočňované plnenia platiteľa. V prípade zahraničných platiteľov, ktorí prijaté zdaniteľné plnenia použijú na svoje podnikanie v zahraničí, odpočítanie dane je nahradené tzv. refundáciou dane. Zahraniční podnikatelia registrovaní pre DPH v SR si v niektorých prípadoch môžu uplatniť odpočítanie DPH na základe podania daňového priznania v SR, v iných prípadoch na základe žiadosti o vrátenie dane podanej v štáte svojho usadenia. 

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Zahraničná osoba nemá nárok na vrátenie dane, ktorú uplatnila pri nadobudnutí tovaru v SR z iného členského štátu, pretože ustanovenie § 55a zákona o DPH sa nevzťahuje na vrátenie dane z nadobudnutia tovaru. Ak takáto zahraničná osoba registrovaná pre DPH podľa § 5 zákona o DPH nadobudla v tuzemsku tovar z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH, uplatňuje odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH prostredníctvom daňového priznania.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie