www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Odborné články
4050 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22.2.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus

Od roku 2017 sa zvýšila percentuálna sadzba paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Ročný limit sumy paušálnych výdavkov sa zvýšil z 5 040 € na 20 000 €. Súčasne sa zrušil mesačný limit (420 €), ak podnikateľ uplatňuje paušálne výdavky a podniká len časť zdaňovacieho obdobia. Úprava percenta paušálnych výdavkov a limitu vo výške 5 040 € sa netýka príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva.

Dátum publikácie: 22.2.2017
Autor: Ing. Miroslava Brnová

Vzhľadom na nevyhnutnosť vzdelávania nielen žiakov vybraných škôl pre ich následné uplatnenie na trhu práce, ale aj potrebu vzdelávania všetkých zamestnancov pre skvalitnenie činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa je možné vynaložené výdavky zamestnávateľom na vzdelávanie svojich zamestnancov a študentov, ktorým vzdelávanie zabezpečuje, uznať ako daňové výdavky po splnení zákonom stanovených podmienok.

Dátum publikácie: 22.2.2017
Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Na účely dane z pridanej hodnoty pojem „nadobudnutie tovaru v SR“ predstavuje nákup tovaru z iného členského štátu zdaniteľnou osobou (podnikateľom, v určitých prípadoch i nepodnikateľom). Vzhľadom na to, že nadobudnutie tovaru v SR sa spája s povinnosťou odvodu DPH do štátneho rozpočtu v SR, je potrebné vedieť, za akých podmienok a v ktorom momente dochádza k vzniku daňovej povinnosti. 

Dátum publikácie: 22.2.2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová

Pre platiteľov DPH pri dodávaní tovarov a služieb do zahraničia vo väčšine prípadov vzniká priaznivá finančná situácia, keďže takéto dodávky sú často fakturované bez DPH. Na druhej strane takáto fakturácia umožňuje odpočítanie DPH z nákupov realizovaných v tuzemsku. Pre uplatnenie takéhoto režimu záleží na tom, či je tovar dodávaný do tretieho štátu alebo do iného členského štátu EÚ a pri cezhraničných službách či je príjemcom služby zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba a tiež, o aký druh služby ide. 

Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Martina Oravcová

Poukázanie podielu zaplatenej dane je legislatívne upravené v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. Fyzické osoby a právnické osoby sú oprávnené vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do ustanovenej výšky sa má poukázať nimi určenej právnickej osobe, resp. osobám. Vyhlásenie predkladá fyzická osoba správcovi dane do 2. mája 2017.

Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 2 500 € a nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Od roku 2017 minimálny vymeriavací základ stúpne zo 429 € na 441,50 €, maximálny vymeriavací základ stúpne zo 4 290 € na 6 181 €. Zmena minimálneho vymeriavacieho základu sa týka samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb. Zmena maximálneho vymeriavacieho základu sa týka SZČO, DPO, zamestnancov a zamestnávateľov.

Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Pravidlá transferového oceňovania stanovujú pravidlá pre vyčíslenie základu dane závislých osôb v kontrolovaných transakciách a podstata ich funkcionality je založená na uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu. Tieto dve premisy tvoria základný rámec ich pôsobenia na činnosť daňových subjektov a správcov dane. Článok poukazuje na najnovší vývoj právnej úpravy transferového oceňovania práve so zameraním na spomínané oblasti, a to na: definíciu závislých osôb v zmysle novely ZDP a zjednodušený režim transferového oceňovania pre vybrané subjekty v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC.

Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Minimálna mzda je najnižšia úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenie. Dosahuje výšku životného minima. Na rok 2017 sa minimálna mzda ustanovuje na 435 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,50 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Právny nárok na minimálnu mzdu sa vzťahuje na zamestnancov v pracovnom pomere a na fyzické osoby vykonávajúce práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Čoraz viac sa rozmáha predaj tovaru cez internet. Tento spôsob predaja tovaru láka nielen mnohých zákazníkov, ale aj tých, ktorí prostredníctvom internetu chcú predávať svoj tovar, produkty. Článok informuje o povinnostiach, ktoré tým, ktorí predávajú tovar prostredníctvom internetového obchodu (e-shop), vyplývajú z legislatívy upravujúcej ochranu osobných údajov.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie