Vyhľadávanie > Odborné články
4422 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 30.8.2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1.3.2017

Podstatou zmien v oblasti automatickej výmeny informácií a ktoré nadobudli účinnosť 1. marca 2017 je zavedenie nových pravidiel v oblasti automatickej výmeny informácií. Tie ukladajú nové oznamovacie povinnosti nadnárodným spoločnostiam a veľmi úzko sa dotýkajú daňovej problematiky transferového oceňovania. V článku vymedzujeme nové pravidlá v členení na jednotlivé nové povinnosti nadnárodných spoločností a venujeme sa tiež sankciám zakotveným pre prípad porušenia týchto povinností.

Dátum publikácie: 30.8.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1.1.2017

Výdavky na pohonné látky patria k najčastejšie uplatňovaným daňovým výdavkom. Daňovník, si môže sám určiť, ako bude uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky na spotrebované PHL, t. j. vyberie si jeden z možných spôsobov ustanovených v ZDP, ktorý bude preňho najvýhodnejší. Uplatňovanie výdavkov na PHL do daňových výdavkov je založené na prepočte spotreby PHL za každý automobil osobitne.

Dátum publikácie: 30.8.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1.1.2017

Výdavky na pohonné látky pri automobile nezahrnutom v obchodnom majetku sa môžu uplatniť do daňových výdavkov vo forme náhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky alebo vo forme paušálnej náhrady za spotrebované pohonné látky.

Dátum publikácie: 30.8.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1.1.2017

Výdavky na PHL pri automobile zahrnutom v obchodnom majetku podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov uplatňujú daňovníci, ktorí používajú v podnikaní automobil zaradený v obchodnom majetku, prenajatý alebo vypožičaný automobil. Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov výber jedného z 3 spôsobov, pričom daňovník má sám možnosť rozhodnúť sa pre niektorý z nich.

Dátum publikácie: 30.8.2017
Autor: Ing. Mária Cvečková
Právny stav od: 1.1.2017

Príspevok obsahuje informácie a prehľady o doplneniach a zmenách v platných IAS/IFRS, ktoré boli schválené Výborom pre IFRS a účinné od 1. januára 2017 alebo neskôr.

Dátum publikácie: 30.8.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1.1.2017

Najväčšou výhodou pre potenciálneho zákazníka je možnosť nakupovať priamo cez počítač, s ktorým pracuje v domácnosti. Zákazník si môže v pokoji tovar vybrať, porovnávať podľa ceny, parametrov, kategórií a prostredníctvom banky cez účet zaplatiť. Nakupovanie na internete nie je časovo obmedzené. Tovar je spravidla lacnejší tým, že nie je umiestnený v predajni, ale na sklade, preto nevznikajú dodatočné obchodné náklady.

Dátum publikácie: 30.8.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1.1.2017

Právny rámec služieb informačnej spoločnosti, a to najmä elektronického obchodovania pre všetky členské štáty Európskej únie predstavuje Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode).

Dátum publikácie: 30.8.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1.1.2017

Základnou myšlienkou internetového obchodu je presunutie podniku z fyzického sveta do virtuálneho sveta na internete. Internetový obchod (e-shop) sa stal veľmi obľúbeným spôsobom obchodovania, a to pre jeho rýchlosť, jednoduchosť, pohodlnosť a úsporu času. Prostredníctvom internetu sa dnes obchoduje už s celou škálou tovarov a služieb. Príspevok rozoberá internetový obchod z hľadiska účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

Dátum publikácie: 30.8.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1.1.2017

Elektronicky dodávané služby zahŕňajú služby poskytované cez internet alebo elektronickú sieť a vďaka ich povahe je ich poskytovanie z veľkej časti automatizované s minimálnym ľudským zásahom a nerealizovateľné bez informačnej technológie. Z hľadiska aplikácie zákona o DPH ide o poskytovanie služieb, pri ktorých je potrebné definovať miesto ich dodania, t. j. určiť miesto, v ktorom podlieha služba dani podľa § 15 a § 16 zákona o DPH, určiť moment vzniku daňovej povinnosti, základ dane, osobu povinnú platiť daň.

Dátum publikácie: 30.8.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1.1.2017

§ 68 zákona o DPH definuje niektoré poj­my pre účely osobitnej úpravy uplatňovania dane pre elektronické služby. Uplatňovanie osobitnej úpravy pre elektronické služby je upravené osobitne pre zdaniteľné osoby, ktoré nie sú usadené na území Európskej únie, a osobitne pre zdaniteľné osoby, ktoré sú usadené na území Európskej únie, ale neusadené v členskom štáte spotreby.

...

Partner