Vyhľadávanie > Odborné články
4958 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Právo zdaniteľnej osoby usadenej v členskom štáte na vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte zodpovedá právu na odpočet už zaplatenej dane na vstupe vo vlastnom členskom štáte podľa smernice o DPH.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Vrátenie DPH zaplatenej pri kúpe tovarov a služieb slovenskými platiteľmi v iných štátoch je náhradou odpočítania DPH. V daňovom priznaní podanom v SR si môžu odpočítať len DPH súvisiacu s prijatými zdaniteľnými plneniami, a to prijatými od slovenských platiteľov, nie DPH od platiteľov z iných štátov. Všeobecný termín pre vrátenie dane je do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa má daň vrátiť, t. j. za rok 2017 do 30. 9. 2018.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Dňa 1. 5. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2018 Z. z.. Ten od 1. 1. 2019 má umožniť uplatnenie zníženej sadzby DPH. 

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2018

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu. Prinášame prehľad zmien v ekonomických veličinách, ktoré ovplyvnilo zvýšenie životného minima od 1. júla 2018.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Ing. Michaela Vidová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Štát s cieľom prilákania investorov a spoločností a udržania ich existencie na svojom území poskytuje daňovníkom investičné stimuly, ktoré môžu mať podobu priamej dotácie alebo môžu byť vo forme daňovej úľavy. ZDP ustanovuje niekoľko druhov úľav na dani: úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci, úľava na dani pre prijímateľa stimulov podľa zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, odpočet výdavkov na výskum a vývoj, úľava na dani pre registrované sociálne podniky.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Ing. Michaela Vidová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Regionálna investičná pomoc je forma štátnej pomoci, ktorá je určená na podporu hospodárskeho rozvoja znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory počiatočných investícií. Na investičnú pomoc nie je právny nárok. V súlade so zákonom o regionálnej investičnej pomoci sa investičná pomoc poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe, technologickom centre a centre podnikových služieb.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Ing. Michaela Vidová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je podnikateľom, s cieľom zvýšiť úroveň výskumu a vývoja, upravuje zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj. Zákon vymedzuje 2 formy stimulov: dotáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu základného výskumu a priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja alebo na vypracovanie štúdie uskutočniteľnos­ti projektu výskumu a vývoja a úľavu na dani z príjmu.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Ing. Michaela Vidová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Ide o tzv. superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, pri ktorom dochádza okrem už raz uplatnených výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj do výsledku hospodárenia a základu dane k opätovnému uplatneniu výdavkov do základu dane na základe zákonom stanovených podmienok.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Ing. Michaela Vidová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Ide o investičnú úľavu, ktorá sa poskytuje sociálnym podnikom na základe zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2018

SZČO sa môže rozhodnúť, či v aktuálnom účtovnom období si uplatní paušálne výdavky (§ 10 ZDP), bude viesť daňovú evidenciu (§ 11 ZDP) alebobude viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva.

...

Partner