Vyhľadávanie > Odborné články
4761 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 3.4.2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1.1.2018

V účtovníctve sa so zostatkovou cenou spája pojem oprávok k dlhodobému hmotnému majetku, ktoré sa účtujú mesačne vo výške odpisov do nákladov. Rozdiel medzi ocenením dlhodobého hmotného majetku a vytvorenými oprávkami predstavuje zostatkovú cenu dlhodobého majetku. Na účely dane z príjmov predstavuje zostatková cena rozdiel medzi vstupnou cenou a výškou odpisov zahrnutých do daňových výdavkov.

Dátum publikácie: 3.4.2018
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1.1.2018

Pojmu subjekt je podľa novej právnej úpravy priradený samostatný význam, ktorý sa bude uplatňovať výlučne na účely zákona o dani z príjmov. Subjektom sa rozumie právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu, alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok. Identifikácia subjektu bude mať na účely transferového oceňovania význam pre určenie závislosti, a teda vo svojom dôsledku pre určenie kontrolovaných transakcií závislých osôb.

Dátum publikácie: 3.4.2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1.1.2018

Ak daňovník zistí chybu v podanom daňovom priznaní do lehoty na podanie daňového priznania, podá opravné daňové priznanie a na pôvodné daňové priznanie sa neprihliada. Ak zistí chybu až po termíne na podanie daňového priznania, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie.

Dátum publikácie: 3.4.2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1.1.2018

Dodatočné daňové priznanie typ B podáva aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie typ A a dodatočne zistil, že mal aj iné druhy príjmov. Dodatočné daňové priznanie typ B môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako uviedol v daňovom priznaní, alebo bola správcom dane vyrubená, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje.

Dátum publikácie: 3.4.2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1.1.2018

Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola priznaná alebo správcom dane vyrubená, je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení. Dodatočné daňové priznanie je povinný podať aj vtedy, ak zistí, že daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní. Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní správca dane uplatní sankčný postih.

Dátum publikácie: 3.4.2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1.1.2018

Dodatočné daňové priznanie k DPH je daňovník povinný podať, ak po lehote na podanie riadneho daňového priznania zistí, že daň má byť vyššia alebo nadmerný odpočet nižší, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní, alebo daň má byť vyššia ako správcom dane vyrubená, resp. nadmerný odpočet má byť nižší, ako bol správcom dane priznaný, alebo riadne daňové priznanie neobsahuje správne údaje týkajúce sa prijatých a uskutočnených zdaniteľných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom sa môže aj nemusí meniť výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu.

Dátum publikácie: 3.4.2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1.1.2018

Ak daňovník dane z motorových vozidiel po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zistí, že daň má byť vyššia, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní, je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení.

Dátum publikácie: 3.4.2018
Autor: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od: 1.1.2018

V článku sa budeme zaoberať obchodovaním s tretími krajinami. Pôjde o prijaté služby, poskytnuté služby, dovoz a vývoz. Preto si v článku zároveň vždy uvedieme aj jeden príklad, či už pri prijatej službe, službe poskytnutej, dovoze a vývoze, kde budeme prepočítavať na menu EUR.

Dátum publikácie: 3.4.2018
Autor: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od: 1.1.2018

Prvotnú informáciu k oceňovaniu sa dozvieme v § 24 zákona o účtovníctve, kde sú upravené spôsoby oceňovania. Zákon o DPH tiež upravuje prepočet základu dane pre účely výpočtu DPH, a to v § 26 zákona o DPH (prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane).

Dátum publikácie: 3.4.2018
Autor: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od: 1.1.2018

Pri dovoze tovaru (materiálu) a pri účtovaní zásob je potrebné postupovať podľa § 22 postupov účtovania v PÚ, v ktorých je upravené aj oceňovanie zásob obstarávacou cenou a súvisiace náklady.

...

Partner