Vyhľadávanie > Odborné články
4505 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 3.11.2017
Autor: Ing. Michaela Vidová
Právny stav od: 1.1.2017

S účinnosťou od 1. 1. 2018 došlo k zrušeniu inštitútu daňovej licencie. Povinnosť platenia daňovej licencie sa bude poslednýkrát vzťahovať na zdaňovacie obdobie končiace 31. 12. 2017 – ak ide o kalendárny rok, končiace v priebehu kalendárneho roka 2018 – ak ide o hospodársky rok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že inštitút daňovej licencie sa bude poslednýkrát vzťahovať na zdaňovacie obdobie, ktoré začalo počas kalendárneho roka 2017, ak sa na daňovníka nevzťahuje oslobodenie od platenia daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 ZDP.

Dátum publikácie: 3.11.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1.1.2016

Ak chce daňovník vykázať základ dane a jeho daňové výdavky sú vyššie ako zdaniteľné príjmy, môže sa rozhodnúť nezahrnúť niektoré výdavky do daňových výdavkov a takto vykázať základ dane. Ak nezahrnie niektoré výdavky vynaložené v bežnom roku do výdavkov, tieto už nemôže v ďalších rokoch uplatniť ako daňovú položku, niektoré výdavky však môže presunúť do ďalšieho zdaňovacieho obdobia – k takýmto výdavkom možno zahrnúť daňové odpisy.

Dátum publikácie: 3.11.2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1.1.2017

V príspevku je rozobratá aktuálna problematika vzťahu kultúrnej sféry a dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov. Spadá sem umenie, umelecké výkony, knižná kultúra, duševné vlastníctvo, ľudová umelecká výroba. Článok zodpovie, ako je to s príjmami autorov, umelcov a ich zdaňovaním a tiež vyzdvihuje špecifiká pri zdaňovaní vo vzťahu k zahraničiu.

Dátum publikácie: 3.11.2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1.1.2017

Právnické osoby v kultúrnej sfére sú daňovými subjektmi, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. Príspevok vymedzuje okruh týchto subjektov, predmet dane, oslobodenie od dane, povinnosť podať daňové priznanie, postup pri zisťovaní základu dane a posúdenie príjmov z predaja majetku týchto daňovníkov.

Dátum publikácie: 3.11.2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1.1.2017

K 1. 1. 2016 došlo k zmenám pri zdaňovaní príjmov podľa autorského zákona. Zrážkou dane sa zdaňujú aj iné príjmy podľa autorského zákona, nielen príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, teda napr. aj príjmy za umelecké výkony, ak nie je vopred uzatvorená písomná dohoda autora (výkonného umelca) s platiteľom dane podľa § 43 ods. 14 ZDP.

Dátum publikácie: 3.11.2017
Autor: Ing. Štefánia Haščíková
Právny stav od: 1.1.2017

Zásoby sú súčasťou obežného majetku účtovnej jednotky. Do obežného majetku sa zaraďujú preto, lebo nie sú určené na dlhodobé používanie. Ich spotreba súvisí s bežnou činnosťou účtovnej jednotky. V príspevku sa venujeme definícii zásob, ich oceňovaniu, účtovaniu, inventúre, špecifikám zásob a skladovej evidencii.

Dátum publikácie: 3.11.2017
Autor: Ing. Štefánia Haščíková
Právny stav od: 1.1.2017

Zásoby sú majetkom držaným na predaj vo forme materiálu alebo dodávok na spotrebu vo výrobnom procese alebo poskytovaní služieb. Zásoby sú súčasťou krátkodobého majetku účtovnej jednotky. Zásobami sú materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá a tovar.

Dátum publikácie: 3.11.2017
Autor: Ing. Štefánia Haščíková
Právny stav od: 1.1.2017

Podľa zákona o účtovníctve zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi a reálnou hodnotou.

Dátum publikácie: 3.11.2017
Autor: Ing. Štefánia Haščíková
Právny stav od: 1.1.2017

V prvom rade zásoby je možné oceniť obstarávacou cenou, teda cenou vrátane nákladov spojených s obstaraním zásob a všetky zníženia tejto ceny. To znamená, že v cene zásob sú aj náklady vynaložené na ich obstaranie, ak takéto náklady vznikli. Ak boli pri obstaraní zásob poskytnuté nejaké zľavy z ceny, táto zľava je súčasťou ocenenia zásob, teda obstarávacia cena zásob sa zníži o prijatú zľavu.

Dátum publikácie: 3.11.2017
Autor: Ing. Štefánia Haščíková
Právny stav od: 1.1.2017

Účtovanie zásob sa vykonáva podľa spôsobu A alebo podľa spôsobu B. Účtovanie zásob podľa spôsobu A môžu použiť všetky účtovné jednotky, na ktoré sa postupy účtovania pre podnikateľov vzťahujú. Účtovanie zásob podľa spôsobu B môžu použiť len tie účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

...

Partner