www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Odborné články
4307 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26.6.2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Dňa 1. 5. 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 81/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Tiež nadobudol účinnosť zákon č. 82/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci systému poskytovania pomoci v hmotnej núdzi sa vo vyššej miere presadzuje požiadavka na adresnosť, zásluhovosť, ale aj ochranu tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou. Smernica 2014/36/EÚ podrobne upravuje a harmonizuje pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na území členských štátov vykonávajú sezónne zamestnanie. Pojem „sezónne zamestnanie“ je od 1. 5. 2017 vymedzený v § 21 zákona o službách zamestnanosti.

Dátum publikácie: 26.6.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus

Daňové výdavky sú výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Z hľadiska zákona o DPH reklamné a propagačné predmety sú nakúpené s cieľom podpory poskytovania vlastných zdaniteľných plnení, preto platiteľ DPH má nárok na odpočítanie DPH pri splnení ostatných podmienok zákona o DPH.

Dátum publikácie: 26.6.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus

Za reklamné a propagačné predmety mô­že­me považovať bezplatne poskytované drob­né predmety s cieľom ovplyvniť obchodného partnera a spotrebiteľa pri výbere produktov. Medzi najčastejšie využívané reklamné pred­mety možno zaradiť perá, kalendáre, zapaľovače, dáždniky a pod. Z hľadiska zákona o dani z príjmov a taktiež zákona o dani z pridanej hodnoty sú dôležité dve charakteristiky propagačných predmetov, ktoré ovplyvňujú spôsob ich účtovania a zahŕňania do daňových výdavkov. Prvou dôležitou charakteristikou je, že ide o reklamné predmety. Druhou dôležitou charakteristikou je cenový limit. V zákone o dani z príjmov a tiež v zákone o DPH je v súčasnosti stanovený horný limit 17 €.

Dátum publikácie: 26.6.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus

Pod pojmom repre náklady rozumieme drobný nákup potravín (káva, čaj, nealko nápoje, cukor), ktorý slúži na pohostenie obchodných partnerov pri obchodných rokovaniach a poradách v sídle firmy, pri prezentácii firmy na výstavách, veľtrhoch, poskytnutie obedov a pohostenie pri obchodných rokovaniach v reštauračných zariadeniach. Reprezentačné náklady, aj keď nie sú daňovými výdavkami, musia byť výdavkami vynaloženými v súvislosti s obchodnými rokovaniami.

Dátum publikácie: 26.6.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus

Vvýdavky na reklamu, a to napr. vo forme poskytovania jednorazových spotrebiteľských balení, vzoriek tovaru a pod. je možné uplatniť ako položku znižujúcu základ dane, ak daňovník preukáže ich súvislosť so súčasnými alebo budúcimi príjmami.

Dátum publikácie: 26.6.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V súčasnosti sa čím ďalej rozširuje komunikácia cez internet, využívajú sa aplikácie webových stránok. V článku si spomenieme skutočnosti, ktoré majú vplyv na praktický spôsob (re)fakturácie účtovnej jednotky. Každý účtovný prípad musí byť podložený účtovným dokladom. Je však nutné si uvedomiť, že formálne náležitosti faktúry z pohľadu účtovníctva nie sú tak striktne vymedzené ako pri zákone o DPH.

Dátum publikácie: 26.6.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Príklady špecifických problémov pri refakturácii transakcií: vznik daňovej povinnosti verzus vznik účtovného prípadu, refakturácia márnej jazdy, stojného a meškania (pri preprave tovaru), prenájom parkovacích miest spolu s prenájmom nehnuteľnosti, prenájom nehnuteľnosti a dodanie energií (dva prístupy).

Dátum publikácie: 26.6.2017
Autor: Ing. Božena Jurčíková

Daňový poriadok prináša nové znenie inštitútu predbežného opatrenia správcom dane na zabezpečenie plnenia budúcich povinností daňových subjektov; upravuje sa, aby v rámci vytýkacieho konania správca dane z úradnej moci odstránil nedostatky podaného daňového priznania, ktoré nemajú vplyv na výšku dane, a nezaťažoval daňový subjekt. Na všetky zmeny platné od začiatku roka nájdete odpovede v príkladoch.

Dátum publikácie: 26.6.2017
Autor: Ing. Jana Fülöpová

Zákon o dani z motorových vozidiel neupravuje podanie dodatočného daňového priznania. Daná tematika je upravená v § 16 daňového poriadku. Obmedzujúcou je v prípade podania dodatočného daňového priznania lehota, ktorá je na rozdiel od opravného daňového priznania priamo vymedzená v daňovom poriadku. Dodatočné daňové priznanie daňovník môže podať, ak zistí, že jeho daň má byť vyššia alebo nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje.

Dátum publikácie: 26.6.2017
Autor: Ing. Jana Fülöpová

V dodatočnom daňovom priznaní je daňovník povinný vyplniť všetky povinné údaje, uviesť všetky vozidlá, ktoré boli predmetom dane v predmetnom zdaňovacom období, pri každom vozidle správne a úplne. Súčasne je povinný uviesť presnú sadzbu dane, úpravu ročnej sadzby dane, resp. jej ponechanie v takej sume, aká je uvedená v prílohe č.1 k zákonu o dani z motorových vozidiel, následne počet kalendárnych mesiacov (alebo počet dní) použitia vozidla na podnikanie, výpočet pomernej časti dane alebo dane za každé jednotlivé vozidlo.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie