3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1.1.2018

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona o DPH každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4b, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Od 1. 1. 2017 musí platiteľ dane, ktorý uskutoční dodávku s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve, vykazovať vyhotovené faktúry v kontrolnom výkaze aj napriek tomu, že tieto dodávky neuvádza v daňovom priznaní. Faktúra sa uvedie v časti A.2. kontrolného výkazu.

Právny stav od: 1.1.2018

Súhrnný výkaz sa podáva najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré je povinnosť podať súhrnný výkaz. Ak koniec lehoty na podanie súhrnného výkazu pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Súhrnný výkaz je možné podať iba elektronickými prostriedkami.

Právny stav od: 1.1.2018

Podľa § 98 zákona o odpadoch ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania.  Cieľom je zabezpečiť prehľad o podnikateľoch, ktorí nakladajú s odpadmi a nepotrebujú na vykonávanie tejto činnosti súhlas alebo autorizáciu.

Partner