www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
362 výsledkov
...
Dátum publikácie: 7.4.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Spoločnosť má 5 zamestnancov. Za mesiac 11/2016 poskytla svojim zamestnancom zo sociálneho fondu gastrolístky (5 ks po 10 €), ktoré majú zamestnanci použiť podľa interného zoznamu. Keďže ide o príspevok na stravovanie, i keď vo vyššej čiastke, ku ktorému je vystavený interný oznam a pokyny od sprostredkovateľa sú, že sa ich príjem nedáva zamestnancom do vyúčtovania mzdy ako vecný príjem, t. j. nepodliehajú zdaneniu ani poisteniu? Je možné toto akceptovať?

Dátum publikácie: 6.4.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Je daňovo uznateľný výdavok na pracovné oblečenie a obuv pre predavačov (nie pracovné oblečenie, ktoré je povinné v zmysle zákona o OZP, ktoré vyplýva z povahy práce, kde je povinne predpísaná napr. pracovná obuv s oceľovou špicou), aj keď sú tieto nakúpené v bežnom obchode s odevmi a obuvou (nie v predajniach s ochrannými pracovnými odevmi)?

Dátum publikácie: 5.4.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

V decembri 2016 spoločnosť dostala výmer na clo a DPH na tovar z tretích krajín. Vo februári 2017 dostala nový výmer bez cla a nižšiu DPH. Ako výmer správne zaúčtovať a kedy odviesť DPH (vo februári alebo ešte do decembra 2016)? 

Dátum publikácie: 3.4.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

V júli 2016 spoločnosť zakúpila vibračné dusadlo (cena 1 840 € + DPH 368 €, spolu 2 208 €). V novembri 2016 bolo vibračné dusadlo odcudzené zo stavby. Podľa § 53 zákona o DPH je spoločnosť povinná vrátiť odpočítanú daň na vstupe v mesiaci 11/2016. V akej výške sa má vrátiť DPH?

Dátum publikácie: 31.3.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť je platiteľom DPH a od českého dodávateľa dostala faktúru za PHL aj s DPH. Postupoval dodávateľ správne? Má povinnosť preniesť DPH na odberateľa a vykonať samozdanenie? Alebo je to dané miestom dodania, ak sa tankovalo na Slovensku, hoci to fakturuje český dodávateľ? Má spoločnosť nárok na odpočítanie dane uvedenej na faktúre? 

Dátum publikácie: 31.3.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Fyzická osoba, neplatiteľ DPH, účtuje v jednoduchom účtovníctve. Ak má na faktúre sumu za tovar (80 €) a sumu za poštovné (5 €), musí v peňažnom denníku rozdeliť sumu na zásoby a služby alebo je poštovné súčasťou zásob?

Dátum publikácie: 31.3.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Fyzická osoba – podnikateľ je neplatiteľ DPH a vedie jednoduché účtovníctvo. Keď používa firemný automobil aj na súkromné účely, ako sa daňovo posúdia výdavky týkajúce sa automobilu? Má sa použiť paušál 80 %? 

Dátum publikácie: 30.3.2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť plánuje predať odpísaný, vyradený dlhodobý hmotný majetok zamestnancom. Ide o notebook a vozidlá. Môže predať tento majetok za cenu nižšiu, ako je trhová cena? Ako sa určuje trhová cena?

Dátum publikácie: 30.3.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť kúpila automobil do podnikania v decembri 2016, zároveň odpočítala DPH, ale do majetku ho zaradí až v januári 2017, keď bude pridelená ŠPZ. Je potrebné uviesť jeho hodnotu už aj vo výkaze o majetku za r. 2016, ak ho zaradí do používania až od 1. 1. 2017?

Dátum publikácie: 30.3.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosti D, E a F sú personálne prepojené – majú rovnakého spoločníka a konateľa. Spoločnosť F vlastní hnuteľný a nehnuteľný majetok a tento prenajíma spoločnosti D. Iné ekonomické aktivity nemá. Jej náklady sú všeobecne len daň z nehnuteľností a odpisy prenajatého majetku. Pokiaľ tržba z prenájmu bude za rok nižšia ako daňové odpisy, potom je zákonná povinnosť tieto odpisy upraviť, t. j. nemôžu byť vyššie ako príjem z prenájmu. Je nutné posudzovať transferové oceňovanie (vzťah medzi závislými osobami), keďže majetok iným nezávislým subjektom neprenajíma? Spoločnosť E vlastní nebytové priestory, ktoré prenajíma. Jeden nebytový priestor, predajňu, prenajíma aj spoločnosti D, ale prenajíma aj nezávislým osobám. Je potrebné v tomto prípade porovnať sadzu nájmu za m2 medzi nezávislou a závislou osobou a v prípade rozdielu zvýšiť základ dane? Je v tomto prípade možné, aby sadzba za m2 bola rozdielna vzhľadom na vybavenie alebo prístup do predajne a nebolo potrebné upravovať základ dane?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie