www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
292 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Keď v mzdovom účtovníctve zadá účtovníčka zamestnancom príspevky zo sociálneho fondu, uvádza tam možnosť zadať ich na prvok sociálny fond povinný alebo sociálny fond nepovinný. Ako postupovať, ak kolekcie pre zamestnancov boli v zmysle smernice hradené zo sociálneho fondu? Okrem zdanenia a odvodov má ich zadať na sociálny povinný alebo nepovinný prídel do sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 7.2.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak SZČO účtuje 10 rokov v jednoduchom účtovníctve a za rok 2016 mala príjmy v sume, kedy sa jej oplatí použiť pre výpočet základu dane paušál 40 %, môže tak urobiť? Môže jeden rok účtovať v jednoduchom účtovníctve a ďalší rok použiť paušálne výdavky? V roku 2016 kúpila stroj za zhruba 5 000 € (platila aj clo), ktorý treba odpisovať, a chce ho použiť ďalšie roky. Môže aj napriek tomu použiť paušálne výdavky? Od príjmov sa pri paušále odpočítavajú aj odvody. Môže ich uplatniť, aj keď si minulé roky o ne znižovala základ dane? Môže si pri paušálnych výdavkoch uplatniť daňový bonus na 2 deti (hranicu príjmu na uplatnenie daňového bonusu spĺňa)?

Dátum publikácie: 7.2.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak je zamestnanec na pracovnej ceste 11 hodín a má poskytnutú večeru, z ktorého pásma sa skráti suma stravného?

Dátum publikácie: 2.2.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Môže spoločnosť s r. o. ešte v roku 2016 vyplatiť dividendy zo zisku dosiahnutého v roku 2009 a v roku 2010? Aké by boli daňové a odvodové dôsledky?

Dátum publikácie: 31.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť je investor, platiteľ DPH, a stavia pre vlastné účely nehnuteľnosť - napríklad na prenájom priestorov alebo sídlo firmy. Pri prenájme bude prenajímať priestory s DPH. Nehnuteľnosť bude vo vlastníctve spoločnosti. Ak dostáva faktúry za stavebné práce od platiteľov DPH a tieto faktúry sú vystavené v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona o dani z pridanej hodnoty, stáva sa osobou povinnou platiť daň správcovi dane. Aj v tomto prípade si spoločnosť uplatní tzv. samozdanenie, t. j. uplatní si daň na vstupe a aj na výstupe? Je vplyv na výšku daňovej povinnosti v podstate nulový? 

Dátum publikácie: 31.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V akej výške sa majú poskytovať cestovné náhrady zahraničným hosťom pri krátkodobej návšteve ústavu (do 21 dní)? Ak bude mať spoločnosť zahraničného hosťa z Kuvajtu na 5 dní, v akej výške mu má vyplatiť stravné?

Dátum publikácie: 31.1.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť s ručením obmedzeným zatiaľ nie je platiteľom DPH. Bola jej zamietnutá žiadosť o registráciu. V prípade prekročenia obratu si podľa § 55 zákona o DPH môže uplatniť odpočítanie dane z tovarov a služieb, ktoré nadobudla pred registráciou dane.

Spoločnosť obstarala náves v júni 2016 formou finančného lízingu. Môže si aj tieto jednotlivé splátky v prípade registrácie uplatniť?

Dátum publikácie: 31.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak zamestnanec použije na služobnú cestu nie svoje auto, ale príbuzného, platí zamestnávateľ daň z motorových vozidiel za príslušný mesiac, kedy bolo auto použité?

Dátum publikácie: 30.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V akom časovom odstupe je možné vystaviť dobropis od vystavenia faktúry? Podnikateľ, platiteľ DPH, účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva v roku 2014 zákazníkovi vystavil faktúru za tovar. V roku 2016 však tovar vrátil (dôvod, že sa mu nepredáva). Je možné na tento vrátený tovar vystaviť dobropis? Ak áno, aké číslo faktúry uviesť ako číslo pôvodnej faktúry?

Dátum publikácie: 30.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť na základe rozhodnutia o povolení na predčasné užívanie časti stavby začala prevádzkovať reštauráciu. Rekonštrukciu stavby a s tým súvisiace náklady účtuje na 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Budova ešte nie je celkom dokončená, na prízemí je reštaurácia a na poschodí sa ešte pracuje, kde prebiehajú dokončovacie práce. Odkedy môže spoločnosť odpisovať stavbu? Má počkať na kolaudáciu a až potom?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie