www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
328 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Dôchodca, ktorý má príjem z príležitostných činností, je povinný podať daňové priznanie za rok 2016? Ide o občana, ktorý príležitostne kosí trávu, odhadzuje sneh, vykonáva drobné opravy v bytovom dome. Jeho odmena za tieto drobné činnosti je 1 350 €. Nie je s ním spísaná žiadna zmluva, všetko vykonáva na základe ústneho dohovoru.

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Viera Kubanková

Daňovník bol od 23. 7. 2016 do 31. 12. 2016 v zahraničí, kde sa venoval nadobudnutiu vedomostí z anglického jazyka, ale nemal tam žiadny príjem. Na Slovensku bol externým študentom vysokoškolského štúdia do 31. 5. 2016 a do 30. 6. 2016 bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Od 1. 7. 2016 je dobrovoľne nezamestnaný. Je potrebné, aby daňovník podal nulové daňové priznanie za rok 2016?

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Daňovník, rezident SR, pracoval ako zamestnanec do septembra 2016 v ČR. Od októbra 2016 pracuje ako zamestnanec v SR. Ako sa má vyplniť daňové priznanie, ak sú aj príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia? Akým kurzom sa prepočíta príjem z ČR?

Dátum publikácie: 27.3.2017
Autor: Viera Kubanková

Zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2015 si neuplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá sa do 23. 11. 2015 starala o dieťa do veku 3 rokov a od 24. 11. 2015 do konca roka 2015 bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Akú má zamestnanec možnosť o spätné požiadanie tejto nezdaniteľnej časti?

Dátum publikácie: 10.3.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Daňovník si podáva daňové priznanie. Prílohou bude potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2016 od zamestnávateľa. V tomto potvrdení má uvedenú sumu 480 eur na zrazené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Nemusí prikladať iné potvrdenie a uplatní si nezdaniteľnú časť na tieto príspevky v sume 180 eur?

Dátum publikácie: 7.3.2017
Autori: Ing. Jana Repáčová, Ing. Vladimír Ozimý

Manžel, SZČO, dovŕši dôchodkový vek v júli 2017. Ako SZČO prevádzkuje maloobchodnú predajňu, v ktorej manželka pracuje tiež na mandátnu zmluvu (SZČO). Keby chcel manželke odovzdať túto predajňu, aby pokračovala v prevádzkovaní, akým spôsobom a aké povinnosti by z toho plynuli pre neho a aké povinnosti by mala manželka? Mohol by jej potom manžel pomáhať? Čo všetko by sa zmenilo, keby ostal ako starobný dôchodca podnikateľ (SZČO)? Mal by ako SZČO dôchodca nárok na odpočítateľnú časť základu dane na daňovníka v daňovom priznaní k dani z príjmov alebo už nie?

Dátum publikácie: 7.3.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Daňovník si platí sám príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Pri výpočte nezdaniteľnej časti základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2016 sa počíta aj príspevok za december 2016 zaplatený v januári 2017?

Dátum publikácie: 6.3.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Platí naďalej aj pre rok 2016, že povinný prídel do rezervného fondu zo zisku po zdanení je podľa starých podmienok max. 10 % ZI zapísaného v registri? Spoločnosť v roku 2013 tvorila rezervný fond v sume 500 eur zo zisku (ZI má 5 000 eur) a odvtedy už nič povinne nenavyšovala, pretože hneď dosiahla strop. Platia stále tie isté podmienky aj pre rok 2016 a zatiaľ budúce roky?

Dátum publikácie: 6.3.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Právnická osoba požičia spoločníkovi (FO nepodnikateľ) finančnú čiastku napr. 10 000 € a opačne. Je potrebné spracovať transferovú dokumentáciu pre mikro, malé, veľké účtovné jednotky? V národnej legislatíve vymedzuje závislé osoby zákon  o dani z príjmov v § 2 písm. n). Závislou osobou je blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba. Pre objasnenie pojmu blízka osoba sa zákon o dani z príjmov ďalej odvoláva na § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka, kde sú blízke osoby definované...

Dátum publikácie: 6.3.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

SZČO fakturuje slovenskej firme stavebné práce, ktoré sú vykonávané v Nemecku vždy na inom mieste (na inej stavbe). Môže si dať do daňových výdavkov stravné? SZČO sa pravidelne vracia domov raz za tri týždne - celý rok. Stavba trvá približne tri mesiace.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie