www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
258 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma dostala ročné zúčtovanie poistného od poisťovní, poväčšine preplatky. Majú sa účtovať do výnosov alebo na účet 524?

Dátum publikácie: 24.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Aký zákon, resp. usmernenie deklaruje zmenu výšky stravného a cestovných náhrad? Je správne tvrdenie, že tento zákon nadobudne účinnosť od 1. 12. 2016? Takže od tohto dátumu budú zamestnanci dostávať vyššie náhrady? 

Dátum publikácie: 11.1.2017
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Občianske združenie zamestnáva zamestnancov na hlavný pracovný pomer na dobu určitú v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva". Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje účelovú dotáciu na celkovú cenu práce. Čo tvorí celkovú cenu práce, patrí tam aj tvorba sociálneho fondu? Je zamestnávateľ povinný tvoriť sociálny fond, keď nemá finančné zdroje na jeho tvorbu? Ako zaúčtuje tvorbu sociálneho fondu, ak združenie účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva?

Dátum publikácie: 27.12.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
  1. Je možné hmotný majetok do 1 700 € zhodne daňovo a účtovne odpísať za 2 roky (= čo je predpokladaná doba použiteľnosti alebo technicko-prevádzkových funkcií majetku), ak bol zaradený ako dlhodobý majetok a účtovaný na účte 022? Prípadne treba takýto majetok odpisovať daňovo v takej odpisovej skupine, do ktorej by patril, ak by jeho cena bola viac ako 1 700 €? Existuje totiž i taký názor, že sa zaradí ako dlhodobý majetok, napr. na 022, a musí sa použiť daňová odpisová skupina (napr. na 4 roky) pre hmotný majetok podľa zákona o dani z príjmov. Je možné odpisovať drobný hmotný majetok napríklad 2 roky? 
  2. Je možné nehmotný majetok do 2 400 € zhodne daňovo a účtovne odpísať za 2 roky (= predpokladaná doba použiteľnosti alebo technicko-prevádzkových funkcií majetku), ak bol zaradený ako dlhodobý majetok a účtovaný na účte 013?
Dátum publikácie: 20.12.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť s r. o. má zamestnancov, ktorým robí vianočný večierok. Pri tejto príležitosti nakúpila aj ceny do tomboly. Zamestnanci si potom žrebujú ceny a každý zamestnanec niečo vyhrá v tombole. Bude to pre zamestnancov nepeňažný príjem?

Dátum publikácie: 20.12.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Je príjem z predaja budovy oslobodený od daňového priznania FO? Ide o budovu nadobudnutú dedením v priamom rade v roku 1996. Budova bola zaradená v obchodnom majetku firmy. Podnikanie firmy bolo ukončené v roku 2000, kedy majetok bol zdanený. Budova bola prenajímaná a každý rok bolo podávané daňové priznanie a príjem z prenájmu bol zdaňovaný. V máji 2016 bola budova predaná.

Dátum publikácie: 20.12.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Slovenská spoločnosť ako dodávateľ vystaví pre odberateľa z Bosny a Hercegoviny (tretí štát) faktúru. Prepravu tovaru (DAP), ako aj preclenie tovaru zabezpečuje slovenská spoločnosť. Má JCD aj CMR. Dodacia adresa na faktúre je Slovinsko (EÚ), ktoré potvrdí aj príjem tovaru na CMR. Faktúru zaplatí Bosna a Hercegovina. Do ktorého riadka daňového priznania sa uvedie uvedený obchod?

Dátum publikácie: 19.12.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Advokátska kancelária poskytuje právnickej osobe právne služby. Advokát sa s klientom dohodol na zmluvnej odmene za právne služby, ktorá sa určí podielom na hodnote veci (ďalej len „podielová odmena“) v zmysle § 7 vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Keďže advokát považuje vyplatenie podielovej odmeny v prípade, že klient bude mať plný úspech vo veci, za neisté, čomu nasvedčuje majetková štruktúra klienta, požaduje od klienta vystavenie zmenky. Po čase bol na klienta vyhlásený konkurz a advokát si pohľadávku uplatnil v stanovenej lehote. Zmenka sa v zmysle príslušných predpisov stala splatnou. K akému dňu má advokát účtovať o novej pohľadávke, ktorá vznikla z titulu splatnosti zmenky, keďže o nej predtým, ako sa stala splatnou, neúčtoval? Bude opravná položka k pohľadávke, ktorú advokát účtoval z dôvodu vyhlásenia konkurzu na klienta, daňovým výdavkom?

Dátum publikácie: 19.12.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť je platiteľom DPH a fakturuje služby zdaniteľnej osobe v inom členskom štáte EÚ, ale služba je vykonaná v tuzemsku. Ide o oslobodené plnenie od DPH a uvádza sa na riadkoch 15 a 17 v daňovom priznaní k DPH alebo ide o prenesenie daňovej povinnosti? 

Dátum publikácie: 19.12.2016
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Ako má obec vyrubiť v roku 2016 daň z nehnuteľností, ak daňovník zomrel 10. 1. 2016? Obec rozhodnutia vyhotovovala v marci 2016. Dedičské konanie bolo ukončené 9. 5. 2016 a daňové priznanie si nový daňovník podal v novembri 2016.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie