Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
535 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 15.11.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.5.2014

Spoločnosť A nakúpila počas minulých rokov postupne súčasti zariadenia, ktoré ešte nie je dokončené, účtovne je stále evidované na účte 042. Na toto zariadenie si požičala od fyzickej osoby – nepodnikateľa. Táto fyzická osoba si založila novú spoločnosť B. Môže spoločnosť A predať zariadenie za 1 € + DPH a vytvoriť zmluvu, že pôvodnú obstarávaciu cenu započíta s pôžičkou?

Dátum publikácie: 14.11.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1.1.2016

Zamestnávateľ chce poskytnúť zamestnancom „zdravotné darčekové poukážky" na regeneráciu, resp. na vitamíny. Musia sa platiť z takýchto poukážok odvody a daň?

Dátum publikácie: 13.11.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2014

V roku 2015 bola nesprávne vyfakturovaná odberateľská faktúra (viac), zaúčtovaná zápisom 318/648 a na konci roka zápisom 589/351, zostatok sa evidoval ako pohľadávka a až v r. 2017 sa zistilo, že išlo o nesprávne vyfakturovanú sumu. Môže spoločnosť v r. 2017 opraviť účty opačným zápisom alebo ako postupovať (voči odberateľovi nemá žiadnu pohľadávku, faktúru uhradil v správnej výške)?

Dátum publikácie: 10.11.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2017

Konateľ s. r. o. kúpil v r. 2016 motorové vozidlo a na základe zmluvy o prenájme ho prenajal spoločnosti s r. o. za dohodnutú cenu za prenájom. Je možné na prenajaté motorové vozidlo na základe zmluvy o prenájme za odplatu uplatniť výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke?

Dátum publikácie: 8.11.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.10.2012

Vznikne daňová povinnosť podľa ustanovenia § 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, to znamená 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru? Uvádza sa tiež do kontrolného výkazu pri samozdanení dátum 15. deň nasledujúceho mesiaca alebo dátum vystavenia faktúry?

Dátum publikácie: 7.11.2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1.1.2014

Má zamestnanec, ktorý poberá výsluhový príspevok, nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Dátum publikácie: 2.11.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2009

Zamestnanec má so zamestnávateľom podpísanú Dohodu o použití motorového vozidla na pracovnú cestu, pričom cestovné náklady sa mu preplácajú vo výške ceny cestovného lístka verejnej dopravy. Je potrebné aj v tomto prípade dokladovať cestu osvedčením o evidencii vozidla a dokladom o nákupe PHL?

Dátum publikácie: 27.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2014

Spoločnosť dodáva tovar do iných členských štátov, s niektorými odberateľmi má dohodu na skonto pri včasnej úhrade faktúry. Na toto skonto je povinná vyhotoviť dobropis. Dobropis musí vyhotoviť ku každej faktúre zvlášť alebo môže vyhotoviť dobropis k viacerým faktúram? Aký dátum treba uviesť do dátumu plnenia v prípade dobropisu? Je to dátum pôvodnej faktúry alebo dátum prijatia platby, kedy sa zistilo, že spoločnosť má nárok na skonto?

Dátum publikácie: 26.10.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2017

Zamestnávateľ obstaral osobný automobil v auguste 2017. Nárokoval si 100 % odpočítanie DPH, v 9/2017 pridelil auto zamestnancovi, ten ho bude využívať aj na súkromné účely. Od 9/2017 bude zamestnancovi zdaňovať 1 % z OC ako nepeňažný príjem. V tomto prípade všetky náklady na prevádzku okrem PHL uplatňuje spoločnosť v 100 % výške? Takisto chce preplácať PHL spotrebovanú na súkromné účely zamestnancovi.

Dátum publikácie: 24.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Spoločnosť zaoberajúca sa dopravou a servisom má materiálové zásoby náhradných dielov, ktoré sú už zastarané a nepoužiteľné. Aký je presný postup pri likvidácii zásob?

...

Partner