www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
224 výsledkov
...
Dátum publikácie: 2.12.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ako sa bude platiť zdravotné poistenie z dividend v roku 2017? Spoločník si chce v roku 2017 vyplatiť dividendy za roky 2014 až 2016 v úhrnnej sume 250 000 eur. Ako sa vypočítajú odvody na zdravotné poistenie? Ako by sa platilo poistenie, ak by sa súčasne vyplatili aj dividendy za roky 2011 a 2012?

Dátum publikácie: 28.11.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Na základe kolektívnej zmluvy spoločnosť zabezpečí pre zamestnancov pracujúcich na rizikovom pracovisku nad rámec Zákonníka práce rekondičný pobyt v dĺžke 4 dní. Pre zamestnanca je to nepeňažný benefit, ktorý spoločnosť musí zdaniť a platiť odvody do poisťovní? Zdaniteľná je celá suma poskytnutého pobytu, vrátane preplateného cestovného, alebo sa to dá rozdeliť na zdaniteľný a nezdaniteľný príjem?

Dátum publikácie: 28.11.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak je faktúra dodaná po podaní daňového priznania k DPH, v ktorej je uplatnené samozdanenie na stavebné práce, je na strane účtovníčky povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH?

Dátum publikácie: 25.11.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Slovenský platiteľ DPH si objednal u českého platiteľa DPH dodanie tepelnej technológie na vykurovanie (prostredníctvom tepelného čerpadla). Súčasťou realizácie tejto dodávky sú aj vrty do zeme, ktoré budú realizované na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR. Ako sa má postupovať pri:

  1. vystavení faktúry od českého platiteľa dane za projektovú dokumentáciu tepelnej technológie – pri jej spracovaní slovenský platiteľ DPH ešte nevedel, že realizáciu tohto projektu bude riešiť prostredníctvom dodávateľa projektu,
  2. vystavení zálohovej faktúry na dodanie tepelnej technológie českým platiteľom DPH,
  3. vystavení vyúčtovacej faktúry za dodanie tepelnej technológie?
Dátum publikácie: 25.11.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Dňa 21. 8. 2015 spoločnosť uhradila preddavkovú platbu do zahraničia. Následne dňa 11. 9. 2015 spoločnosti prišla vyúčtovacia faktúra za dodávku tovaru, ktorý jej český partner vyexpedoval dňa 1. 9. 2015. Platba za tovar mu bola pripísaná dňa 24. 8. 2015. Aký bude dátum daňovej povinnosti a dátum odpočítania dane? Faktúru uvedie v kontrolnom výkaze v sekcii B.1. za august?

Dátum publikácie: 24.11.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť má podpísanú zmluvu o budúcej zmluve o kúpe pozemku s fyzickou osobou, kde chce v budúcnosti postaviť prevádzkareň. Môže si už teraz uplatniť všetky náklady súvisiace so zriaďovaním novej prevádzkarne alebo až keď bude pozemok v jej majetku a spoločnosť bude zapísaná v katastri nehnuteľností?

Dátum publikácie: 24.11.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V 10/2015 spoločnosť zaplatila zálohu za stroj 30 % z celkovej ceny. Daňová zálohová faktúra bola vystavená, ale do učtárne sa nedostala. Spoločnosť dostala až riadnu vyúčtovaciu faktúru v 5/2016 a vtedy si uplatnila celú DPH. Bolo to správne?

Dátum publikácie: 23.11.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Dátum publikácie: 23.11.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Dátum publikácie: 23.11.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť prijala od 1. 9. 2016 na dohodu o brigádnickej práci študentku (dcéru konateľa), ktorá bude zabezpečovať pre spoločnosť preklady rôznych dokumentov do anglického jazyka. Spoločnosť poslala v auguste študentku na jazykový pobyt do Anglicka. Je tento výdavok daňovo uznateľný?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie