www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4399 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Môže podnikateľ prenajať neveste priestory na podnikanie? Obidvaja sú podnikatelia. Považuje sa nevesta za blízku osobu a musí sa viesť transferová dokumentácia tak, ako ukladá § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Klient investoval do cenných papierov. V r. 2013 zakúpil 41 ks za 852 €, v r. 2016 podľa výpisu majetkového účtu mu boli splatené v cene 1 000 €. Na majetkovom výpise k 30. 12. 2016 sú  stále  uvedené CP. Rozdiel nákupu a splatenia cenných papierov je predmetom dane z príjmov za rok 2016 aj napriek tomu, že fyzicky neboli vyplatené?

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak má spoločnosť neuhradený záväzok (došlú faktúru) za stavbu budovy, ktorý bol pôvodne účtovaný súvzťažne s účtom 042 a následne bola budova zaradená do majetku, urobí sa úprava základu dane. Ak je po splatnosti viac ako 1 rok, odpíše sa 20 % zo záväzku.

Tento odpis záväzku pôjde do výnosov alebo sa odpočíta odtiaľ, kde to bolo účtované, teda z "042" a následne sa zníži hodnota budovy?

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť fakturuje práce, ktoré majú charakter stavebnej činnosti (maľovanie výkladov, výmena poškodenej dlažby, oprava mrežových dverí – zatvárania, montáž regálov, obkladanie stien, výmena skla vo výkladoch, lepenie zliav do výkladov, oprava zámkov vo dverách, oprava vodovodných batérií – výmena...), pre butiky, s ktorými je uzatvorená zmluva na výkon drobných opráv a údržby predajných jednotiek. Poskytované služby sa fakturovali s DPH a teraz odberateľ (majiteľ butikov) oslovil spoločnosť s tým, že má prerobiť faktúry, lebo asi ide o prenos daňovej povinnosti. Fakturovať poskytované služby s DPH alebo bez DPH s prenosom daňovej povinnosti, keďže sa fakturujú služby z rôznych sekcií?

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve nasledovné prípady:

1. Zamestnanec bol na pracovnej ceste v zahraničí, kde aj tankoval PHL firemnou debetnou kartou. Firemné auto sa používa 100 % na firemné účely – vedie sa kniha jázd.

tankovanie:                             501x/261x

daň uhradená v EÚ:               501x/261x

2. Zároveň si uhradil niekoľko dní pred nástupom na pracovnú cestu ročné cestovné poistenie (cca 5x do roka absolvuje pracovné cesty v zahraničí), ktoré chce preplatiť od zamestnávateľa. Ide o daňovo uznaný výdavok v plnej výške? Ročná poistka je zaúčtovaná 548x/211 v 100 % výške.

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Mária Nováková

Do ktorej odpisovej skupiny a CPA patria nasledujúce stroje: bigovací stroj, laminovací stroj a rozrezávací, bigovací a perforovací stroj DUPLO? Je kompetentným orgánom na zatriedenie majetku do kódu CPA Finančné riaditeľstvo SR?

Dátum publikácie: 22.5.2017
Autor: Ing. Alena Zimová

Podliehajú príjmy z prenájmu v príspevkovej organizácii zriadenej mestom, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť (príjmy z prenájmu dosahuje z majetku, ktorý jej bol zverený do správy zriaďovateľom), zdaneniu alebo sú oslobodené od dane ? Ak ide o zdaniteľné príjmy, môže príspevková organizácia uplatniť k týmto príjmom daňové výdavky, akým percentom, resp. akým pomerom?

Dátum publikácie: 19.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť je platiteľ DPH – spoločnosť so sídlom v SR. Ide uzatvoriť zmluvu o obchodnom zastúpení s českou spoločnosťou, ktorá je platiteľom DPH v Česku. Obchodné zastúpenie bude táto spoločnosť poskytovať v rámci EÚ, ale aj tretích krajín. Túto službu spoločnosť vyfakturuje bez DPH. Slovenská spoločnosť ju samozdaní na Slovensku? Čo v prípade, ak česká spoločnosť nebude platiteľom DPH? Je slovenská spoločnosť povinná aj v tom prípade samozdaniť službu alebo sa táto musí registrovať na Slovensku?

Dátum publikácie: 19.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosti bol poškodený plynomer. Z Distribúcie SPP spoločnosti po oprave plynomera prišlo vyúčtovanie škody za odber zemného plynu a podľa spotrebičov vyčíslili odber a sumu zemného plynu za 1 až 11/2016. Môže túto sumu spoločnosť zaúčtovať na účet 502? Ešte sa čaká na vyúčtovanie z SPP za odber plynu za rok 2016.

Dátum publikácie: 19.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, nakupuje tovar od českej spoločnosti, platiteľa DPH. Tovar nepríde do SR, ale hneď ho vyváža do USA. Ako má slovenská spoločnosť postupovať v tomto prípade?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie