Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4594 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 16.8.2017
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1.1.2012

Spoločnosť A poskytuje logistické služby pre spoločnosť B, ktoré spočívajú v manipulácii s materiálom v sklade spoločnosti B. Často pri manipulácii s materiálom vysokozdvižnými vozíkmi zamestnancami spoločnosti A dochádza k poškodeniu sprinklerov (zariadení na zabezpečenie požiarnej ochrany – spúšťanie vody). Pri poškodení došlo k spusteniu sprinklera a zaplaveniu skladu vodou. Preto spoločnosť B požiadala spoločnosť A, aby zabezpečila nápravné opatrenie a ochranu sprinklerov pred poškodením pri manipulácii. Spoločnosť A vykonala zabezpečenie spriklerov pomocou chráničiek v hodnote 33 000 eur bez DPH, faktúra bola vyhotovená pre spoločnosť A. Spoločnosť A bude toto zabezpečenie odpisovať. V prípade ukončenia spolupráce si spoločnosť A demontuje tieto chráničky a vezme so sebou. Do ktorej odpisovej skupiny je potrebné toto zabezpečenie zaradiť?

Dátum publikácie: 15.8.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.1992

Spoločnosť s r. o. je platiteľ DPH. Jeden jej obchodný partner XY postúpil na ňu pohľadávku na spoločnosť Z, voči ktorej s. r. o. má záväzky.

Obchodný partner XY mal so spoločnosťou Z len objednávku, kde nebolo uvedené, že pohľadávku nemôže postúpiť.

Tým, že s. r. o. mala voči spoločnosti Z záväzok, tak spravila jednostranný zápočet, o ktorom mu zaslala oznámenie, na ktoré on nereagoval.

Môže dať s. r. o. do účtovníctva postúpenie aj napriek tomu, že to nemá odsúhlasené spoločnosťou Z, že s tým súhlasí?

Dátum publikácie: 15.8.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.5.2004

Spoločnosť nakúpila tovar z Talianska, tovar prišiel dňa 22. 5. 2017, k čomu je aj doklad CMR, ale faktúra od dodávateľa je vystavená dňa 22. 4. 2017. Bola doručená spolu s tovarom. Ako postupovať v tomto prípade pri uplatnení a odvedení DPH? Je spoločnosť povinná spraviť dodatočné DPH za apríl alebo môže odviesť DPH a zároveň si ju aj odpočítať v májovom daňovom priznaní k DPH?

Dátum publikácie: 15.8.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.5.2004

Spoločnosť má faktúru od slovenského dodávateľa. Faktúra je za pohonné látky. Na faktúre je vyúčtovanie za tankovanie v ČR, ale cena je uvedená v eurách. Na doklade je uvedená cena bez DPH, potom DPH je vyčíslená v hodnote nula a za tým je uvedené 21 %. Má sa uplatniť samozdanenie alebo ako sa mám postupovať?

Dátum publikácie: 15.8.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Spoločnosť s r. o., mesačný platiteľ DPH, má v ČR zriadený konsignačný sklad (KS) pre jedného odberateľa. V priebehu mesiaca sa premiestňuje tovar na KS. Pri každom premiestnení je pre odberateľa vystavený doklad, zálohová faktúra – prevod zo skladu v Prešove na KS v ČR, zdokumentovaný CMR, dodacím listom.

Podľa informácie od partnera sa na konci mesiaca vystaví faktúra za skutočný predaj z KS v ČR.

Napríklad:

1. mesiac/premiestnenie tovaru počas mesiaca na KS                    1 000

    skutočný predaj z KS                                                                      700

2. mesiac/premiestnenie tovaru počas mesiaca na KS                       600

    skutočný predaj z KS                                                                      800

Ktorá hodnota sa uvádza v r. 15 a 16 daňového priznania a v súhrnnom výkaze?    

Dátum publikácie: 15.8.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2011

Firma má ročnú poistku (flotilu) na autá od 6/2016 do 6/2017 v hodnote 12 000 €. Z účtu 381 – Náklady budúcich období sa mesačne postupne rozpúšťa do nákladov 1 000 €. Firma v roku 2017 zrušila poistnú zmluvu k 30. 3. 2017, čiže do nákladov postupne rozpustila 9 x 1 000 €. Poisťovňa poslala na firmu list o zrušený poistky k 30. 3. 2017 a zároveň informuje, že v súlade so zákonom o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla má nárok na poistné do dátumu zániku poistenia. V prípade, že v danom poistnom období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť nahradiť škodu, má poisťovateľ právo na poistné do konca tohto poistného obdobia. Firma mala škodovú udalosť, z ktorej vznikla povinnosť nahradiť škodu.

Ako správne zaúčtovať zostatok, ktorý vznikol tým, že sa zrušila poistka a poisťovňa má právo na poistné do konca poistného obdobia do 6/2017?

Dátum publikácie: 15.8.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Spoločnosť kúpila nasledujúce stavby, ktoré zaradila do odpisových skupín podľa tabuľky. Je zaradenie do odpisových skupín správne? Je spoločnosť povinnáodpisovať stavby v bodoch 4 až 8, aj keď ich vstupná cena je nižšia ako 1 700 €? Využívanie ihriska nesúvisí s výkonom podnikateľskej činnosti, preto odpisy majetku zúčtuje ako pripočítateľnú položku k základu dane?

1.

Administratívna budova

20 000 €

6 / 40

6 odpis. skupina / 40 rokov odpisovania

2.

Budova dielne

13 000 €

5 / 20

 

3.

Oplotenie

2 000 €

4 / 12

drobná stavba

4.

Spevnené plochy - cesta

250 €

5 / 20

inžinierska stavba

5.

Studňa

530 €

4 / 12

drobná stavba

6.

Vodovodná prípojka

520 €

4 / 12

drobná stavba

7.

Kanalizačná prípojka

120 €

4 / 12

drobná stavba

8.

Žumpa

600 €

4 / 12

drobná stavba

9.

Športové ihrisko

3 000 €

6 / 40

inžinierska stavba

 

Dátum publikácie: 15.8.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.3.2014

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, prijala marketingové a reklamné služby uskutočnené na území SR od firmy registrovanej na Gibraltári. Podľa výkladu k zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Spojeným kráľovstvom táto zmluva sa na územie Gibraltáru nevzťahuje. Je slovenská firma povinná zraziť zrážkovú daň z uvedených služieb a v akej výške?

Dátum publikácie: 15.8.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.3.2009

Ak firma dá nainštalovať GPS do osobných automobilov a vedie svoju knihu jázd, má daňová kontrola právo vyžadovať knihu jázd z GPS?

Dátum publikácie: 15.8.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Dňa 15. 7. 2013 si spoločnosť obstarala nákladný automobil v sume 17 267,59 €, ktorý aj v tomto mesiaci zaradila do používania. Za rok 2013 prerušila odpisovanie, pomerný odpis za 6 mesiacov v hodnote 2 159 € si teda v roku 2013 neuplatnila, presunula ho do roku 2014. 

  1. V akej výške sa mal skutočne uplatniť odpis za rok 2014? Za 6 mesiacov alebo za 12 mesiacov? Ak za 12 mesiacov, môže sa rozdiel odpisov uplatniť dodatočným daňovým priznaním (DDP) za r. 2014?
  2. Ak by sa spoločnosť rozhodla nepodať DDP, auto by sa teoreticky doodpisovalo v roku 2017, neuplatnený odpis by sa len uviedol v karte majetku (ZCD 2 157,59 €), ZHD by bola nulová k 31. 12. 2017?
  3. Keďže daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 podáva spoločnosť do 30. 6. 2017, pri počítaní odloženej dane môže vychádzať zo ZC daňovej, akú má spoločnosť k 31. 12. 2016, teda podľa skutočného stavu na karte IM k 31. 12. 2016? Alebo je nejaké iné riešenie? 
  4. Ako by mala vyzerať karta IM po prerušení odpisov? 
...

Partner