Vyhľadávanie > Príklady z praxe
5555 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 25. 9. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť si plánuje prenajať byt, v ktorom chce realizovať školenia pre zamestnancov, pripadne ho využiť na ubytovanie pre členov predstavenstva, ktorí sú z iných miest, keď prídu na stretnutie. Nájom by bol napr. 400 € mesačne. V čase, kedy by sa školenia nerealizovali a byt by bol voľný, chcela by spoločnosť poskytnúť ho pre zamestnancov, ktorí denne dochádzajú do práce na prechodné ubytovanie. Zamestnanec by platil napr. 1 € nájomne za deň využitia bytu. Ako sa na takýto náklad pozerá z pohľadu spoločnosti?

Dátum publikácie: 25. 9. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Odberateľ elektriny s mesačným vyúčtovaním prijal dňa 19. 2. 2018 vyúčtovaciu faktúru (ťarchopis) k dodávke elektrickej energie za január 2018. Zálohové platby sú platené k 15. dňu v mesiaci na základe dohody o platbách za opakované dodávky elektriny (daňový doklad), t. j. 15. 1. 2018. Na vyúčtovacej faktúre (ťarchopise) sú nasledovné dátumy: dátum vystavenia: 7. 2. 2018, dátum splatnosti: 21. 2. 2018, dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 1. 2018. V ktorom mesiaci vznikne nárok na odpočítanie DPH a v ktorom mesiaci je potrebné uviesť ťarchopis v kontrolnom výkaze DPH?

Dátum publikácie: 25. 9. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosť s r. o. so sídlom a miestom podnikania v tuzemsku je registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH. V roku 2018 neprekročí hranicu 14 000 € pre tovar. Ak spoločnosť dodá službu s miestom dodania v sídle odberateľa – inom členskom štáte, vyhotoví faktúru bez dane s informáciou – prenesenie daňovej povinnosti. Podáva súhrnný výkaz a daňové priznanie k DPH?

Dátum publikácie: 25. 9. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť má vozidlo, ktoré je na osvedčení o evidencii zapísané ako nákladné vozidlo špeciálne, kategória N1 a druhé vozidlo, kategória N3. Ide o vozidlá na čerpanie fekálií. Do ktorej odpisovej skupiny sa uvedené vozidlo zaradí?

Dátum publikácie: 24. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2016

Združenie osôb je zriadené podľa § 829 až § 841 Občianskeho zákonníka. Účelom združenia je hospodárenie na lesných pozemkoch. Ako sa zdaňuje príjem jednotlivým členom združenia za odpredaj drevnej hmoty? Môžu si uplatniť oslobodenie príjmu od dane do 500 €? Akým spôsobom sa vyplatí odmena pre niektorých členov, ktorí čistili les po ťažbe stromov a vysádzali nové stromčeky a odmena členom združenia za vedenie evidencie, kontrolnú činnosť?

Dátum publikácie: 24. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2012

Česká s. r. o. fakturuje poskytnutie služby v automobilovom priemysle slovenskej spoločnosti. Česká firma si objednala túto službu od českého živnostníka. Ide o službu na jednom mieste, v sídle zákazníka (SR), na konkrétnom projekte, napr. zodpovedá za kvalitu, za logistiku. Je to špecifická odborná práca v automobilovom priemysle. K tejto práci potrebuje osoba, ktorá vykonáva túto prácu (český živnostník) na Slovensku, svoj notebook, mobilný telefón. Mesačná fakturácia je 5 000 až 6 000 €, obrat 49 790 € je prekročený. Vznikne českej s. r. o. stála prevádzkareň?

Dátum publikácie: 24. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2005

V roku 2016 spoločnosť kúpila tovar s tým, že splatnosť faktúry bola po častiach, t. j. v 20 splátkach. V roku 2017 sa tovar zaplatil naraz a dodávateľská zahraničná firma vystavila dobropis (zľavu za skoršiu platbu) s dátumom 27. 1. 2017 vzťahujúci sa na nákup tovaru v roku 2016. Ako zaúčtovať uvedený dobropis? Časť zakúpeného tovaru je už predaná a z dobropisu nie je jasné, ku ktorému tovaru sa vzťahuje. Je uvedená len celková suma.

Dátum publikácie: 24. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2009

Ako je to s náhradou za použitie auta pri zahraničnej pracovnej ceste? Zamestnanec použije pri zahraničnej pracovnej ceste vlastné auto. Náhrada je na základe dohody o použití vlastného motorového prostriedku na pracovnú cestu medzi ním a zamestnávateľom na jeho žiadosť vo výške cestovného hromadného dopravného prostriedku. Zamestnanec použije auto pri ceste na letisko a späť. Sú to dva rôzne dni. Náhrada vo výške jednosmerného lístka je napr. 14 €. Zamestnanec nenechal auto na parkovisku pri letisku, ale po príchode na letisko s jeho autom odišla iná osoba (nie zamestnanec firmy) späť do miesta bydliska. V deň príletu táto osoba prišla vlastným osobným autom vyslaného zamestnanca preňho na letisko. Zamestnanec si nárokuje preplatenie čiastky 4 x 14 €, t. j. 56 €. Má nárok na uvedenú čiastku alebo mu zamestnávateľ môže preplatiť ako náhradu za auto iba čiastku 28 €, t. j. cesta tam a späť na letisko, ako keby išiel bežným hromadným dopravným prostriedkom?

Dátum publikácie: 24. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť predáva tovar, ktorý zákazník financuje lízingovou spoločnosťou. Spoločnosť zákazníkovi vystaví zálohovú faktúru. Po jej uhradení vystaví daňový doklad. Ostrú faktúru vystaví spoločnosť na lízingovú spoločnosť a na základe dohody odpočíta zálohovú faktúru, ktorú uhradil zákazník, ale bez rozpisu DPH. Nakoniec spoločnosť vystaví pre zákazníka, ktorý dostal daňový doklad k zálohovej faktúre, aj dobropis, aby bola DPH v poriadku. Je tento postup správny alebo je potrebné rozúčtovať odpočítanú zálohu?

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako správne zaúčtovať franšízu pri podnikaní (reštauračné služby) - účtovanie z oboch zmluvných strán? Ide o účtovanie licencie, ako aj mesačnej dohodnutej sumy.

...

Partner