www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Príklady z praxe
3909 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma X zo SR, platiteľ DPH, vykonáva dopravné služby - vývoz a odvoz tovaru pre obchodného partnera Y zo SR, platiteľa DPH. Firma X objednávku dovozu tovaru z tretej krajiny (nakládka v prístave Hamburg – príjemca tovaru firma Y) zabezpečila prostredníctvom ďalšej firmy Z zo SR, platiteľa DPH. Firma Z fakturuje dopravu firme X. Vystavená faktúra je bez DPH s poznámkou: Oslobodené od dane podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH a v zmysle čl. 193 a 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 je odberateľ povinný platiť daň. Firma X zaevidovala faktúru ako oslobodenú od dane a neuvádza ju v daňovom priznaní DPH ani v kontrolnom výkaze a následne vyfakturuje dopravu firme Y taktiež oslobodenú od dane. Je postup firmy X správny? Ak nie, ako sa má postupovať?

Dátum publikácie: 19.1.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ako správne zaradiť plynovú prípojku, vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, prípojku na telefón na prevádzkovú budovu? Ide o drobné stavby?

Dátum publikácie: 19.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť chce predať motorové vozidlo, na ktoré si uplatnila DPH v tuzemsku. Ak ho predá do členského štátu EÚ (platiteľovi DPH), má spoločnosť fakturovať aj DPH? Ide o výnimočný predaj, spoločnosť sa nezaoberá predajom áut.

Dátum publikácie: 19.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Nový účtovný softvér umožňuje firme robiť Intrastat výkaz iba tak, že napr. za mesiac september doň pôjdu všetky dodania tovaru, ktoré fyzicky prišli do skladu v mesiaci september, a to na základe príjemok tovaru na sklad. Potom by Intrastat (hlásenie o prijatí tovaru) nesedel vo vzťahu k daňovému priznaniu k DPH. Musí sa Intrastat a výkaz DPH rovnať? Je spôsob zahŕňania dodaní tovaru do Intrastatu podľa nového účtovného softvéru v poriadku alebo nie?

Dátum publikácie: 19.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Môže mať organizačná zložka zriadená na území SR zahraničným subjektom funkčnú menu inú ako euro, čiže funkčnú menu zriaďovateľa? Pod funkčnou menou sa rozumie mena, v ktorej vedie účtovníctvo. Ak áno, podľa akého zákona?

Dátum publikácie: 19.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Kúpnou zmluvou podnikateľ fyzická osoba kúpil automobil za sumu 55 900 € s DPH. Záloha na tento automobil vo výške 16 770 € je vystavená 11. 11. 2016. 

Podnikateľ si dokúpil zimné pneumatiky vo výške 2 223 € s DPH (ešte nie na automobil v jeho vlastníctve). 

Zálohu a pneumatiky zaúčtuje ako obstaranie hmotného majetku, uplatní iba DPH v roku 2016 (vedie jednoduché účtovníctvo). V zmluve je poznámka o 4-mesačnom používaní automobilu za sumu 1 540 € vrátane DPH. 

Zároveň bola vyhotovená Zmluva o výpožičke podľa § 659 Občianskeho zákonníka uvedeného automobilu od 18. 11. 2016 na dobu 4 mesiacov, t. j. končí v 2/2017. Daňový doklad bude vyhotovený po ukončení zapožičania vozidla, t. j. vo februári 2017. 

Ako podnikateľ upraví daňový základ v roku 2016, keď automobil má hodnotu väčšiu ako 48 000 € a daňový doklad bude za vypožičanie zaúčtovaný a vyplatený až v roku 2017. Nemal by dodávateľ vyhotoviť faktúru (daňový doklad) na konci zdaňovacieho obdobia za 11/2016 a 12/2016?

Dátum publikácie: 19.1.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť s r. o. má prijatú objednávku na stavbu na práce so žeriavom s obsluhou, práce s kopacím strojom s obsluhou (výkopové práce, nakladanie odpadu a zeminy na stavbe, preprava zeminy a odpadu na skládku mimo stavby nákladným vozidlom a tiež i dovoz kameniva z lomu, dodávka betónu domiešavačom a následné prečerpanie betónovou pumpou) a tieto práce sú vykonané na požiadanie zákazníka v priebehu jedného týždňa. Má sa vystaviť faktúra s DPH alebo bez DPH?

Dátum publikácie: 19.1.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť sprostredkováva prostredníctvom Ticketportal koncert. Je dostačujúce, keď má v OR v predmete činnosti reklamné a marketingové služby alebo je potrebné pridať činnosť - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí? Ak áno, aký postup je potrebné zvoliť? Je táto činnosť viazaná?

Dátum publikácie: 19.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma chce dať pracovníkom na konci roka peňažné poukážky na nákup tovaru vo vlastnej predajni. Ide o naturálnu mzdu, ktorá sa zdaní spolu s peňažnou mzdou? Ako sa to zaúčtuje? Uplatní sa DPH na výstupe?

Dátum publikácie: 19.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma nakúpila od poskytovateľa masážne služby pre svojich pracovníkov. Pracujú v odbore, kde je veľmi zaťažená chrbtica. V sociálnom fonde nemá dostatok prostriedkov, zúčtuje to z nákladov. Pôjde o daňovo uznaný náklad? Zdaní sa to pracovníkom ako naturálny príjem?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie