www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4046 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

V roku 2012 sa na právnickú osobu kúpili pozemky v hodnote 50 000 €. Boli v evidencii spoločnosti a nič sa s nimi nerobilo (trávnaté pozemky, lúky a pod.). Teraz tieto pozemky chce spoločnosť predať, ale predáva ich za hodnotu 10 000 €. Vzniknutý rozdiel je po vyradení z majetku pripočítateľnou položkou?

Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
  1. Spoločnosť A poskytla spoločnosti B bezúročnú pôžičku 3 000 € na päť mesiacov. Pán Ondrej je konateľom i spoločníkom aj v spoločnosti A, aj v spoločnosti B s viac ako 50 % podielom v oboch s. r. o. na ZI. Je to prípad ekonomického prepojenia medzi závislými osobami a je nutné vypracovať transferovú dokumentáciu v oboch spoločnostiach? Skrátenú, keďže spoločnosti sú MIKRO ÚJ.
  2. Pán Vlastimil je SZČO. Práce fakturuje aj spoločnosti B, v ktorej je konateľom a spoločníkom s viac ako 50 % podielom na ZI. Je toto prípad ekonomického prepojenia medzi závislými osobami, aj keď SZČO fakturuje spoločnosti práce za cenu obvyklú 11 eur/hodina?
Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť má faktúru zo servisu na sumu 1 000 € + DPH, náhrada z poisťovne je 850 €. Sumu spoluúčasti 150 € a DPH spoločnosť sama zaplatila. Podľa informácie z daňového úradu má spoločnosť vychádzať z § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov a výdavok za opravu je daňovým nákladom len do výšky náhrady z poisťovne. Je táto informácia správna?

Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Firma, platiteľ DPH, kúpi nehnuteľnosť od neplatiteľa DPH. Uvedenú nehnuteľnosť zrekonštruuje a predá ďalej. V prípade, že si na vstupe neuplatní DPH z faktúr, ktoré prislúchajú k uvedenej nehnuteľnosti, predá uvedenú nehnuteľnosť ďalej ako oslobodenú od DPH? Ak áno, faktúry na vstupe sa neuvádzajú v kontrolnom výkaze?

Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť je platiteľom DPH. Štátny kontrolný orgán spoločnosti vyfakturoval službu bez DPH. Časť tejto služby potrebuje prefakturovať inému platiteľovi DPH. 

Ako postupovať? Má ju spoločnosť vyfakturovať s DPH alebo bez DPH? Ak bez DPH, do akého riadku daňového priznania k DPH to bude patriť?

Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Podnikateľ si obstaral nákladné motorové vozidlo formou finančného lízingu v januári 2016. Dňa 23. 9. 2016 nákladné motorové vozidlo ukradli. Splátky platí podnikateľ 10. deň v mesiaci. Lízingové splátky musí platiť naďalej, zatiaľ nemá vyjadrenie od polície. Môže si zo splátok zaplatených po krádeži uplatňovať odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma vlastní tri budovy a je platiteľom DPH. V jednej sú len byty, ktoré prenajíma len bez DPH. V druhej sú len nebytové priestory a garáže, ktoré prenajíma len s DPH. V tretej budove sú byty, ktoré prenajíma bez DPH, a nebytové priestory, ktoré prenajíma s DPH. Firma objedná revíziu výťahov vo všetkých troch budovách. Služba revízie výťahov je pre nájomníkov zahrnutá v nájomnom, t. j. neplatia ju ako samostatne fakturovanú službu. Dodávateľ za opravu výťahov – platiteľ DPH – vystaví jednu faktúru, kde uvedie sumu za revíziu výťahu č. 1 (100 €), výťahu č. 2 (200 €) a výťahu č. 3 (250 €). Základ dane = 550 € + DPH 110 €. Ako uplatniť odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 20.2.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Kde zaúčtovať v podvojnom účtovníctve „vystavovateľský poplatok počas konferencie“?

Dátum publikácie: 20.2.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť dostala faktúru za stavebné práce, ktoré sa týkajú opravy parkoviska pred budovou. Táto faktúra je bez DPH. Ak sa polovica nákladov prefakturuje druhej firme – druhá časť budovy (keďže ide o spoločné parkovisko), je nutné túto faktúru vystaviť s DPH alebo bez DPH? 

Dátum publikácie: 20.2.2017
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Zamestnávateľa kontaktoval správca konkurznej podstaty so žiadosťou o zaslanie výplatnej pásky zamestnanca. Po jej prijatí zamestnávateľovi vypočítal zrážky, ktoré sa majú zrážať dotknutému zamestnancovi. Je to takto správne? Nemal by mať zamestnávateľ aj nejaký doklad o konkurznom konaní, resp. o povinnosti zrážať zamestnancovi konkrétnu sumu? Nepostupuje sa rovnako ako v prípade exekúcie, že platiteľovi mzdy je najskôr doručený príkaz a až na jeho základe zamestnávateľ realizuje dotknutému zamestnancovi zrážky zo mzdy?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie