Vyhľadávanie > Príklady z praxe
5745 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Účtovníčka vo výplatnej páske navýšila čiastkový základ dane o výšku nedoplatku na zdravotnom poistení z ročného zúčtovania a tak to aj zdanila. Peniaze, ktoré sa odvádzajú zdravotnej poisťovni nie sú predsa zdaniteľným príjmom, odpočítavajú sa rovno z hrubej mzdy. Ako potom bude účtovanie?

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť eviduje v účtovníctve pohľadávku z roku 2013. Na túto pohľadávku boli tvorené daňovo uznané opravné prostriedky - § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Spoločnosť dostala ponuku na postúpenie tejto pohľadávky. Úhrada za postúpenú pohľadávku by sa mala rovnať výške postúpenej pohľadávky. Podmienkou je, že nový veriteľ spoločnosti postúpenú pohľadávku zaplatí až po jej vymožení. Ak sa nepodarí pohľadávku vymôcť, bude musieť spoločnosť podľa zmluvy pohľadávku znova odkúpiť. Aké bude účtovanie pri postúpení pohľadávky a aké bude účtovanie, keby prišlo k situácii, že spoločnosť musí pohľadávku znova prevziať?

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť s r. o. má v predmete podnikania ubytovacie služby. Budova, v ktorej podniká, nie je v jej vlastníctve, ale má ju v prenájme. Vlastník budovy vystavuje každý mesiac faktúry za nájom. Spoločnosť dostala rozhodnutie z mestského úradu o zaplatení dane z nehnuteľností za rok 2018 vystavené na vlastníka budovy. Môže spoločnosť toto rozhodnutie považovať za daňový výdavok? Alebo má spoločnosti vlastník budovy prefakturovať zaplatenie uvedenej dane?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spoločnosti z daňového úradu dôjde výzva k úhrade úrokov za omeškanie s  úhradou preddavkov na daň za rok 2014. Spoločnosť vychádza z toho, že mali povinnosť platiť preddavky na daň, zaplatili ich neskôr - má teda daňový úrad nárok uplatniť si úroky z omeškania? Úroky z omeškania sa počítajú od prvého dňa omeškania, najneskôr do dňa, kedy sa podá DPPO za príslušné obdobie? Spoločnosť zaplatí daňovému úradu úroky z omeškania. Čo ale v prípade, že firma bude v strate, a teda v konečnom dôsledku daňový úrad "nemá nárok na zaplatené preddavky" a musí jej ich vrátiť? Vráti jej aj úroky?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 4. 2009

Podnikateľ vedie jednoduché účtovníctvo a je platiteľ DPH. Za mesiac 7/2018 doniesol doklad z registračnej pokladnice s DPH až 11. 9. 2018. Môže sa tento doklad z registračnej pokladnice z pohľadu DPH zaúčtovať do 9/2018? Môže si aj faktúry z mesiaca 7/2018 zaúčtovať do 9/2018 a uplatniť si odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť dostala faktúru od dodávateľa, v ktorej fakturuje pracovnú obuv, ale nemá sa uhrádzať, lebo pre dodávateľa spoločnosť robí sprostredkovateľské služby, takže sa v tejto faktúre hneď odpočítala odmena za sprostredkovanie - čiže faktúra je na úhradu v sume 0 eur. Ako správne faktúru zaúčtovať?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: JUDr. Kvetoslava Kolínová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Spoločnosť je na colnom úrade registrovaná ako spotrebiteľ pohonných látok (odoberá naftu od Slovnaftu do nádrže). Bola jej doručená faktúra za dodávku nafty, v ktorej je vyčíslená a zahrnutá aj spotrebná daň. Vyplýva jej ako spotrebiteľovi povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani, príp. iná povinnosť?

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Firma, platiteľ DPH, predá tovar inému platiteľovi DPH z Južného Cypru na základe objednávky. Južný Cyprus následne predá tovar českej firme (je platiteľom DPH) a česká firma predá tovar do Bieloruska. Tovar bol naložený na Slovensku a priamo odoslaný do Bieloruska. O uvedenej skutočnosti je potvrdený medzinárodný prepravný list s príslušnými podpismi. Tovar bol preclený na Slovensku zástupcom českej firmy, odosielateľ je česká firma a príjemca firma z Bieloruska. Ide o trojstranný obchod? Tovar nebol odoslaný do českej firmy. Aký správny postup aplikovať z hľadiska DPH? 

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Konateľ s. r. o. používa súkromný automobil na firemné účely. Konateľ nie je zamestnancom. Môže si konateľ uplatniť v takomto prípade nárok na pohonné látky (PHL), paušálnu náhradu 0,183 € za každý prejdený km? 

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako sa budú fakturovať programovacie služby poskytnuté zdaniteľnej osobe do tretích krajín? Ide o vývoz služieb a posudzuje sa podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH, a teda sa uvádza v daňovom priznaní k DPH v riadkoch 15 a 17?

...

Partner