www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Súdne rozhodnutia
283 výsledkov
...
R číslo:
Spisová značka: 8 Sžf 10/2015
Dátum rozhodnutia: 23.2.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k vyrubeniu rozdielu DPH žalobcovi za zdaňovacie obdobie IV. štvrťrok 2010 v sume 2572,40 €. Žalovaný napadnutým rozhodnutím na odvolanie žalobcu potvrdil dodatočný platobný výmer. Účelom daňovej kontroly a daňového konania bolo zistenie, či si daňový subjekt splnil v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Zákon o správe daní a poplatkov, resp. daňový poriadok, osobitne upravuje zisťovanie preverovania základu dane alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti daňového subjektu.

R číslo:
Spisová značka: 8 Sžf 8/2015
Dátum rozhodnutia: 23.2.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Krajský súd v Trenčíne napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobcu, ktorou žiadal súd o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného. Správca dane vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie I. štvrťrok 2010 vo výške 18 676,88 €, keď správca dane neuznal žalobcovi právo odpočítať si DPH z dodávateľských faktúr.

R číslo:
Spisová značka: 5 Sžf 23/2016
Dátum rozhodnutia: 26.1.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k vyrubeniu rozdielu dane z pridanej hodnoty, keď správca dane neuznal žalobcovi nárok na uplatnené odpočítanie dane z faktúry od dodávateľa z dôvodu, že dodaný tovar (stavebný materiál) pre dom nebol žalobcom ďalej vyfakturovaný, t. j. použitý na účely jeho podnikania ako platiteľa, čím žalobca porušil ustanovenie § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

R číslo:
Spisová značka: 5 Sžf 43/2015
Dátum rozhodnutia: 26.1.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Rozsudok Najvyššieho súdu SR k vyrubeniu rozdielu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január 2005 v sume 588,95 €. Žalobca si uplatnil odpočítanie DPH vo výške 17 743,- Sk (588,95 €), pričom hodnoverným spôsobom nepreukázal, že tovar (papier pre polygrafickú výrobu) mu dodala práve na faktúre uvedená spoločnosť, čím porušil § 49 ods. 2 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

R číslo:
Spisová značka: 5 Sžf 45/2015
Dátum rozhodnutia: 26.1.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k základným kritériám pre uznanie daňového výdavku.

R číslo:
Spisová značka: 5 Sžf 14/2015
Dátum rozhodnutia: 26.1.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Rozsudok Najvyššieho súdu SR k nároku na odpočítanie DPH.

R číslo:
Spisová značka: 5 Sžf 75/2015
Dátum rozhodnutia: 26.1.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k vlastnoručnému podpisu povereného zamestnanca správcu dane ako jednou z obsahových náležitostí rozhodnutia.

R číslo:
Spisová značka: C-14/16
Dátum rozhodnutia: 8.3.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Prejudiciálne otázky:

1. Ak členský štát prostredníctvom vnútroštátnej právnej úpravy preberie do svojho vnútroštátneho právneho poriadku možnosť stanovenú v článku 11 ods. 1 smernice [90/434], sú akty prijaté na účely uplatnenia uvedenej možnosti preskúmateľné z hľadiska primárneho práva Únie?

2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, majú sa ustanovenia článku 49 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby vnútroštátna právna úprava, ktorej cieľom je boj proti daňovému podvodu alebo daňovým únikom, podriadila uplatňovanie spoločného systému zdaňovania pri zlúčeniach a rovnocenných operáciách postupu predchádzajúceho udelenia povolenia výhradne v prípade prevodov majetku na zahraničné právnické osoby, pričom prevody majetku na právnické osoby založené podľa vnútroštátneho práva sú z tohto postupu vylúčené?

R číslo:
Spisová značka: C-390/15
Dátum rozhodnutia: 7.3.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Je bod 6 prílohy III zmenenej smernice 2006/112 neplatný, pretože v rámci legislatívneho postupu nebola dodržaná podstatná formálna náležitosť konzultácie s Európskym parlamentom?

Je článok 98 ods. 2 zmenenej smernice 2006/112 v spojení s bodom 6 prílohy III tejto smernice neplatný, pretože v rozsahu, v akom vylučuje uplatnenie zníženej sadzby dane na knihy, ktoré sú vydávané v elektronickej podobe a na iné elektronické publikácie, je v rozpore so zásadou daňovej neutrality?

R číslo:
Spisová značka: C-573/15
Dátum rozhodnutia: 9.3.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Bráni článok 98 ods. 1 a 2 smernice o DPH v spojení s prílohou III bodmi 3 a 4 tejto smernice, najmä so zreteľom na zásadu daňovej neutrality, takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje zníženú sadzbu DPH na liečbu kyslíkom prostredníctvom kyslíkových fliaš, hoci liečba kyslíkom prostredníctvom kyslíkového koncentrátora podlieha štandardnej sadzbe DPH?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie