www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Súdne rozhodnutia
263 výsledkov
...
R číslo:
Spisová značka: 5Sžf/39/2015
Dátum rozhodnutia: 13.9.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

V prípade nadmerného odpočtu však právny titul existuje, ide o nárok vyplývajúci z ustanovenia § 79 zákona o DPH v znení neskorších predpisov. Nadmerný odpočet nie je preto možné vrátiť formou preplatku na dani.

R číslo: 24/2015
Spisová značka: 2 Sžf 21/2013
Dátum rozhodnutia: 29.1.2014
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Reálne plnenie samo osebe nezakladá právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Pri uplatnení práva na odpočítanie dane je platiteľ úspešný, keď splní zákonné podmienky uvedené v § 51 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

R číslo: 60/2016
Spisová značka: 3Sžf/46/2015
Dátum rozhodnutia: 27.7.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Ak správca dane preruší výkon daňovej kontroly za účelom realizácie medzinárodnej výmeny informácií, nemožno mať za to, že by správca dane pokračoval vo výkone predmetnej daňovej kontroly, a preto lehota na jej vykonanie z tohto dôvodu neplynie, a teda uplynúť nemôže.

R číslo:
Spisová značka: 3 Sžf 1/2011
Dátum rozhodnutia: 15.3.2011
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Ak daňový subjekt disponuje existenciou materiálneho plnenia ,faktúrou a prílohami s podrobným položkovitým opisom druhu a ceny u dodaných služieb a tovarov od určitého dodávateľa, vyčerpal vlastné dôkazné bremeno. Na preukázanie opaku v dôsledku skutočností, ktoré nastali u dodávateľa a jeho subdodávateľov znáša dôkazné bremeno i dôkaznú núdzu správca dane.

R číslo:
Spisová značka: 1 Sžf 9/2015
Dátum rozhodnutia: 3.2.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Najvyšší súd s odkazom na ustanovenia § 49 ako aj § 51 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení musí zdôrazniť, že overenie oprávnenosti odpočítania dane znamená objasnenie všetkých skutočností, ktoré umožnia prijať hodnoverné závery, či hmotnoprávne podmienky na uplatnenie odpočítania dane boli splnené a či uplatňovaný nárok pre nesplnenie, hoci len jednej zo všetkých vyžadovaných podmienok, nie je vylúčený.

R číslo:
Spisová značka: 4 Sžf 51/2015
Dátum rozhodnutia: 1.3.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

V prípade pohonných hmôt dodávaných spôsobom čerpania priamo do nádrží motorových vozidiel, nemôže ísť o naplnenie ustanovenia § 43 zákona o DPH, a teda o dodanie tovaru s oslobodením, v dôsledku jeho prepravy do iného členského štátu, pretože takýmto spôsobom dodaný tovar nemôže byť prepravený alebo odoslaný v dodanom množstve alebo štruktúre, pretože ide o tovar slúžiaci k okamžitej spotrebe a nie určený na prepravu alebo odoslanie.

R číslo:
Spisová značka: 1 Sžf 31/2015
Dátum rozhodnutia: 5.4.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Ak daňová kontrola ako špecificky vymedzený úsek správy daní začala pred zmenou zákonných kritérií na určenie miestnej príslušnosti správcu dane, potom túto daňovú kontrolu vrátane doručenia rozhodnutia vydaného právoplatne vo vyrubovacom konaní dokončuje pôvodný správca dane bez ohľadu na zmenu uvedených zákonných kritérií. Avšak, ak sa daňová kontrola začne po zmene zákonných kritérií na určenie miestnej príslušnosti správcu dane, potom je irelevantné, a to aj s prihliadnutím na zásadu efektivity a hospodárnosti daňového konania, že skoršie daňové kontroly vykonáva už konkrétne, pred zmenou zákonných kritérií miestne určený správca dane.

R číslo:
Spisová značka: C-412/15
Dátum rozhodnutia: 5.10.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Má sa článok 132 ods. 1 písm. d) smernice 2006/112 vykladať v tom zmysle, že dodanie ľudskej krvi zahŕňa aj dodanie plazmy, ktorá sa získava z ľudskej krvi?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, platí to aj pre plazmu, ktorá nie je určená priamo na liečebné účely, ale výlučne na výrobu liekov?

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku, je z hľadiska zatriedenia plazmy ako ‚krvi‘ rozhodujúci výlučne stanovený účel alebo aj teoreticky existujúca možnosť využitia plazmy?

R číslo:
Spisová značka: C-576/15
Dátum rozhodnutia: 5.10.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Majú sa článok 273, článok 2 ods. 1 písm. a), článok 9 ods. 1 a článok 14 ods. 1 smernice [o DPH] s ohľadom na zásady daňovej neutrality a proporcionality vykladať tak, že členský štát musí byť oprávnený zaobchádzať so skutočnou neexistenciou tovaru, ktorý bol zdaniteľnej osobe odovzdaný v rámci zdaniteľných dodaní, ako s ďalším odplatným dodaním toho istého tovaru rovnakou osobou za protihodnotu bez toho, aby bol známy jeho príjemca, keď je účelom uvedeného predchádzanie podvodom s DPH?

Majú sa ustanovenia uvedené v prvej otázke s ohľadom na zásady daňovej neutrality a proporcionality vykladať tak, že členský štát musí byť oprávnený zaobchádzať vyššie opísaným spôsobom s chýbajúcim zaúčtovaním daňovo relevantných dokladov o získaných zdaniteľných dodaniach zo strany zdaniteľnej osoby, keď to slúži na ten istý účel?

Majú sa články 273, 73 a 80 smernice [o DPH] s ohľadom na zásady rovnosti zaobchádzania a proporcionality vykladať tak, že členské štáty musia byť oprávnené na to, aby na základe vnútroštátnych predpisov, ktoré neslúžia na prebratie smernice o DPH, určili základ dane pri dodaní tovaru, ktoré uskutočnila zdaniteľná osoba, a to odchylne od všeobecných pravidiel stanovených v článku 73 smernice o DPH a od úpravy výnimiek výslovne uvedených v článku 80 tejto smernice, keď účelom tejto úpravy je na jednej strane predchádzanie podvodom s DPH a na druhej strane stanovenie čo možno najspoľahlivejšieho základu dane pre príslušné plnenia?

R číslo:
Spisová značka: C-340/15
Dátum rozhodnutia: 12.10.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Sú tri združenia osôb, ktoré sa skladajú z rôznych príslušníkov jednej rodiny a ktoré navonok vystupujú voči svojim dodávateľom a orgánom verejnej moci samostatne a s výnimkou dvoch hospodárskych aktív majú vlastné prevádzkové prostriedky, ich výrobky však z veľkej časti predáva pod spoločnou ochrannou známkou kapitálová spoločnosť, v ktorej majú obchodné podiely členovia týchto združení osôb, ako aj iní členovia rodiny, tromi samostatnými podnikateľmi (zdaniteľnými osobami)?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie