www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Súdne rozhodnutia
270 výsledkov
...
R číslo:
Spisová značka: C-37/16
Dátum rozhodnutia: 18.1.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

1. Poskytujú autori, výkonní umelci, ako aj iné oprávnené osoby služby v zmysle článku 24 ods. 1 a článku 25 písm. a) smernice o DPH výrobcom a dovozcom prístrojov na zaznamenávanie zvuku a iných podobných prístrojov, ako aj prázdnych nosičov, z ktorých organizácie kolektívnej správy vyberajú poplatky za predaj týchto prístrojov a nosičov na účet prvých menovaných, ale vo vlastnom mene?

2. Pokiaľ bude odpoveď na prvú otázku kladná, organizácie kolektívnej správy vyberajúce od výrobcov a dovozcov poplatky za predaj prístrojov a nosičov konajú ako zdaniteľné osoby v zmysle článku 28 smernice o DPH, ktoré sú povinné tieto transakcie v zmysle článku 220 ods. 1 bodu 1 tejto smernice uviesť na faktúre vystavenej príslušnému výrobcovi alebo dovozcovi prístrojov na zaznamenávanie zvuku a iných podobných prístrojov, ako aj prázdnych nosičov, v ktorej je vykázaná DPH odvedená z týchto poplatkov, a v okamihu rozdelenia vybraných poplatkov autorom, výkonným umelcom a iným oprávneným osobám, sú posledné uvedené osoby povinné preukazovať príjem z poplatkov faktúrou uvádzajúcou DPH vystavenou pre organizáciu kolektívnej správy vyberajúcu poplatok?

R číslo:
Spisová značka: C-471/15
Dátum rozhodnutia: 18.1.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Možno diely pochádzajúce z vozidiel po dobe životnosti, ktoré podnik zaoberajúci sa opätovným využitím vozidiel, ktorý je zaregistrovaný ako platiteľ DPH, demontuje z vozidiel na účely ich ďalšieho predaja ako náhradných dielov, považovať za použitý tovar v zmysle článku 311 ods. 1 bodu 1 smernice [2006/112]?

R číslo:
Spisová značka: C-189/15
Dátum rozhodnutia: 18.1.2017
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

1. Vzťahuje sa rozsah pôsobnosti smernice [2003/96] na vnútroštátnu právnu úpravu (ako je tá, ktorá je predmetom konania vo veci samej), ktorá na jednej strane obsahuje vymedzenie pojmu ‚energeticky náročný podnik‘, zlučiteľné s príslušnou definíciou uvedenou v smernici, a na druhej strane vyhradzuje tomuto druhu podnikov výhody vo forme príspevkov na pokrytie všeobecných nákladov týkajúcich sa elektrickej sústavy (a nie výhody vo veci zdaňovania energetických výrobkov a elektriny ako takej)?

2. Bráni právo [Únie], najmä články 11 a 17 smernice [2003/96], legislatívnemu a správnemu rámcu (akým je úprava platná v talianskom právnom poriadku, opísaná v tomto uznesení), ktorý na jednej strane zavádza systém výhod na základe spotreby energetických výrobkov (elektriny) ‚energeticky náročnými‘ podnikmi v zmysle uvedeného článku 17 a na druhej strane obmedzuje možnosť využívať tieto výhody len na podniky s vysokou spotrebou energie, ktoré pôsobia vo výrobnom sektore, čím túto možnosť vylučuje vo vzťahu k podnikom pôsobiacim v iných výrobných sektoroch

R číslo:
Spisová značka: C-453/15
Dátum rozhodnutia: 8.12.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Má sa článok 56 ods. 1 písm. a) smernice o DPH vykladať v tom zmysle, že ‚kvóta‘ podľa článku 3 písm. a) smernice 2003/87…, ktorá oprávňuje vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitého obdobia, predstavuje ‚podobné právo‘ v zmysle článku 56 ods. 1 písm. a) smernice o DPH?

R číslo:
Spisová značka: C-378/15
Dátum rozhodnutia: 14.12.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Majú sa články 168 a 173 až 175 smernice [2006/112] vykladať s ohľadom na zásady proporcionality, efektivity a neutrality upravené v práve Únie v tom zmysle, že pri výkone práva na odpočet bránia talianskej právnej úprave (konkrétne článku 19 ods. 5 a článku 19a [DPR č. 633/72]) a praxi talianskej daňovej správy, ktoré aj vo vzťahu k identifikácii tzv. ,doplnkových‘ plnení povinne odkazujú na zloženie obratu hospodárskeho subjektu, pričom nestanovujú metódu výpočtu vychádzajúcu zo zloženia a skutočného určenia nákupov, ktorá by objektívne odrážala reálnu pomernú časť výdavkov vynaložených na každú z jednotlivých činností – zdaňovaných aj nezdaňovaných – vykonávaných zdaniteľnou osobou?

R číslo:
Spisová značka: 5Sžf/39/2015
Dátum rozhodnutia: 13.9.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

V prípade nadmerného odpočtu však právny titul existuje, ide o nárok vyplývajúci z ustanovenia § 79 zákona o DPH v znení neskorších predpisov. Nadmerný odpočet nie je preto možné vrátiť formou preplatku na dani.

R číslo: 24/2015
Spisová značka: 2 Sžf 21/2013
Dátum rozhodnutia: 29.1.2014
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Reálne plnenie samo osebe nezakladá právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Pri uplatnení práva na odpočítanie dane je platiteľ úspešný, keď splní zákonné podmienky uvedené v § 51 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

R číslo: 60/2016
Spisová značka: 3Sžf/46/2015
Dátum rozhodnutia: 27.7.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Ak správca dane preruší výkon daňovej kontroly za účelom realizácie medzinárodnej výmeny informácií, nemožno mať za to, že by správca dane pokračoval vo výkone predmetnej daňovej kontroly, a preto lehota na jej vykonanie z tohto dôvodu neplynie, a teda uplynúť nemôže.

R číslo:
Spisová značka: 3 Sžf 1/2011
Dátum rozhodnutia: 15.3.2011
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Ak daňový subjekt disponuje existenciou materiálneho plnenia ,faktúrou a prílohami s podrobným položkovitým opisom druhu a ceny u dodaných služieb a tovarov od určitého dodávateľa, vyčerpal vlastné dôkazné bremeno. Na preukázanie opaku v dôsledku skutočností, ktoré nastali u dodávateľa a jeho subdodávateľov znáša dôkazné bremeno i dôkaznú núdzu správca dane.

R číslo:
Spisová značka: 1 Sžf 9/2015
Dátum rozhodnutia: 3.2.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Najvyšší súd s odkazom na ustanovenia § 49 ako aj § 51 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení musí zdôrazniť, že overenie oprávnenosti odpočítania dane znamená objasnenie všetkých skutočností, ktoré umožnia prijať hodnoverné závery, či hmotnoprávne podmienky na uplatnenie odpočítania dane boli splnené a či uplatňovaný nárok pre nesplnenie, hoci len jednej zo všetkých vyžadovaných podmienok, nie je vylúčený.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie