www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Súdne rozhodnutia
251 výsledkov
...
R číslo:
Spisová značka: C-478/15
Dátum rozhodnutia: 21.9.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Prejudiciálna otázka:

„Majú sa ustanovenia Dohody o voľnom pohybe osôb, najmä jej preambula, články 1, 2, 4, 11, 16, 21, ako aj články 7, 9 a 15 prílohy I, vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, podľa ktorej sa v tomto štáte daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, jeho štátnemu príslušníkovi, neprizná nárok na odpočet sumy oslobodenej od dane získanej za vykonávanie pedagogickej činnosti vo vedľajšom pracovnom pomere z toho dôvodu, že sa uvedená činnosť neposkytuje v službách alebo na účet právnickej osoby verejného práva, ktorá má svoje sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, na ktorý sa vzťahuje Dohoda o EHP, ale v službách alebo na účet právnickej osoby verejného práva so sídlom na území Švajčiarskej konfederácie?“

R číslo:
Spisová značka: C-516/14
Dátum rozhodnutia: 15.9.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Dovoľuje správny výklad článku 226 bodu 6 smernice [2006/112], aby [daňová a colná správa považovala] opis faktúry, ktorá obsahuje údaj ‚právne služby poskytnuté od určitého dátumu do dnešného dňa‘ alebo len ‚právne služby poskytnuté do dnešného dňa‘… za nedostatočný s prihliadnutím na to, že na základe zásady spolupráce [táto správa] môže získať doplňujúce informácie, ktoré považuje za potrebné na potvrdenie existencie a podrobných charakteristík transakcií?

R číslo:
Spisová značka: C-400/15
Dátum rozhodnutia: 15.9.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

§ 15 ods. 1 druhá veta UStG (zákona o dani z obratu) stanovuje, že dodanie, dovoz alebo nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva, ktoré podnikateľ používa na svoju podnikateľskú činnosť v rozsahu menšom ako 10 %, sa nepovažujú za plnenia na účely podnikania – a tak vylučujú právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe. Táto úprava sa zakladá na článku 1 rozhodnutia o povolení, ktoré odchylne od článku 17 ods. 2 šiestej smernice oprávňuje Spolkovú republiku Nemecko vyňať výdavky na tovar a služby z práva na odpočítanie DPH, ak sú predmetné služby a tovar použité z viac ako 90 % na súkromné účely daňovníka alebo jeho zamestnancov, alebo všeobecnejšie, na účely nesúvisiace s podnikaním. Platí toto oprávnenie – v súlade s jeho znením – len pre prípady upravené v článku 6 ods. 2 šiestej smernice (článok 26 smernice 2006/112, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/162) alebo aj na všetky prípady, keď je tovar alebo služba len čiastočne používaná na podnikateľské účely?

R číslo: 63/2015
Spisová značka: 9 Sžso 10/2013
Dátum rozhodnutia: 28.4.2014
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Krajský súd dospel k záveru, že reštrukturalizácia nemá žiadne účinky na iné ako vykonávacie, exekučné, súdne a rozhodcovské konania pre pohľadávky, ktoré sa uplatňujú v reštrukturalizačnom konaní; nemá účinky na konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia, na také konanie sa preto nemôžu vzťahovať účinky potvrdeného Plánu. Reštrukturalizácia teda nebráni žalovanej vydať rozhodnutie voči účastníkovi reštrukturalizačného konania, pričom takým rozhodnutím správny orgán nerozhoduje o zaradení pohľadávky v reštrukturalizačnom konaní, a preto jeho vydaním nemôže byť porušený zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

R číslo: 44/2016
Spisová značka: 4Sžo/35/2015
Dátum rozhodnutia: 2.2.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Krajský súd uviedol, že spornou zostala otázka, či mohla dňom 20.09.2013 nastať fikcia doručenia rozhodnutia, keď sa žalobca minimálne do 21.09.2013 zdržiaval v zahraničí, a preto si zásielku objektívne v čase od 17.09.2013 od 20.09.2013 na pošte prevziať nemohol. Poukázal, že za daných okolností sa zásielka s rozhodnutím nemôže považovať za doručenú žalobcovi dňom 20.09.2013 a na tom nič nemení ani skutočnosť, že žalobca si vyhradil doručovanie zásielok do poštového priečinku v zmysle § 25 ods. 4 Správneho poriadku.

R číslo: 49/2016
Spisová značka: 3 Sžf/118/2014
Dátum rozhodnutia: 2.12.2015
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR

Žalobca oznámil príslušnému daňovému úradu skutočnosť, že sa dňom 10.10.2012 stal platiteľom DPH v dôsledku toho, že je právnym nástupcom platiteľa DPH, obchodnej spoločnosti, ktorá zanikla bez likvidácie. Následne na to žalovaný správca dane nevydal žalobcovi rozhodnutie, ale listom, ktorý nazval „Oznámenie o nevydaní osvedčenia“ podľa § 4 ods. 6 zákona o DPH oznámil žalobcovi, že registráciu pre DPH nevykoná a osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty nevydá. Dôvodom nevydania osvedčenia žalobcovi o jeho registrácii pre DPH bolo, že žalovaný zrušenie právneho predchodcu žalobcu bez likvidácie rozdelením na dvadsať samostatných spoločností posúdil ako formálny prevod z dôvodu získania výhody registrácie pre daň z pridanej hodnoty pre dvadsať samostatných obchodných spoločností, ktoré na základe projektu rozdelenia obchodnej spoločnosti stali sa jej právnymi nástupcami. Správca dane vychádzal zo zistenia, že právny predchodca žalobcu, hoci bol registrovaným platcom DPH, ku dňu jeho výmazu z obchodného registra v skutočnosti nebol zdaniteľnou osobou s ekonomickou činnosťou na pokračujúcej báze tak, ako to definuje § 3 zákona o DPH.

R číslo:
Spisová značka: C-267/15
Dátum rozhodnutia: 22.6.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Má zdaniteľná osoba v takom prípade, ako je prejednávaný prípad, v ktorom si zdaniteľná osoba dala postaviť budovu a predala ju za cenu nepokrývajúcu náklady, zatiaľ čo kupujúci budovy postúpi tretej osobe časť tejto budovy na bezplatné užívanie, právo na odpočítanie celej DPH fakturovanej za stavbu budovy alebo iba na čiastočné odpočítanie v pomere k častiam budovy, ktoré kupujúci využíva na hospodárske činnosti (v prejednávanom prípade na nájom za odplatu)?

R číslo:
Spisová značka: C-186/15
Dátum rozhodnutia: 16.6.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Sú členské štáty povinné uplatňovať pravidlo zaokrúhľovania upravené v článku 175 ods. 1 smernice 2006/112/ES, ak je odpočítateľná časť vypočítaná podľa jedného z osobitných postupov upravených v článku 173 ods. 2 písm. a), b), c) alebo d) tejto smernice?

Sú členské štáty povinné uplatňovať pravidlo zaokrúhľovania upravené v článku 175 ods. 1 smernice 2006/112 v prípade úpravy odpočítania dane podľa článku 184 a nasl. tejto smernice, ak je odpočítateľná časť vypočítaná v zmysle článku 175 ods. 1 tejto smernice podľa jedného z osobitných postupov upravených v článku 173 ods. 2 písm. a), b), c) alebo d) [uvedenej] smernice, resp. podľa článku 17 ods. 5 tretieho pododseku písm. a), b), c) alebo d) šiestej smernice?

Sú členské štáty povinné vykonať úpravu odpočítania dane podľa článku 184 a nasl. smernice 2006/112 prostredníctvom uplatnenia pravidla zaokrúhľovania (druhá otázka) takým spôsobom, že výška odpočítania, ktorá sa má upraviť, sa zaokrúhli v prospech zdaniteľnej osoby na celé číslo percentuálnej sadzby nahor alebo nadol?“

R číslo:
Spisová značka: C-229/15
Dátum rozhodnutia: 16.6.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

Má sa článok 18 písm. c) [smernice o DPH] vykladať v tom zmysle, že hmotný majetok zdaniteľnej osoby – ak zdaniteľná osoba odpočítala daň zaplatenú na vstupe za jeho nadobudnutie – po uplynutí obdobia na úpravu odpočítanej dane upraveného v článku 187 tejto smernice v prípade ukončenia jej činnosti nepodlieha zdaneniu a nemá byť zahrnutý do likvidačného zoznamu, keďže uplynulo zákonom stanovené obdobie na úpravu dane zaplatenej na vstupe pri jeho nadobudnutí, ktoré sa určuje podľa odhadovaného času používania tohto majetku pri ekonomickej činnosti zdaniteľnej osoby, alebo v tom zmysle, že tento hmotný majetok v prípade ukončenia ekonomickej činnosti zdaniteľnej osoby podlieha zdaneniu bez ohľadu na obdobie na úpravu odpočítanej dane?

R číslo:
Spisová značka: C-586/14
Dátum rozhodnutia: 9.6.2016
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor

S prihliadnutím na ustanovenia OUG č. 9/2013 a predmet [environmentálnej dane] je nevyhnutné vychádzať z predpokladu, že článok 110 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby členský štát Únie zaviedol daň za znečisťujúce emisie, zaťažujúcu motorové vozidlá dovezené z iných členských štátov Únie pri ich zápise do evidencie, pričom táto daň sa neuplatňuje pri zápise do evidencie v prípade prevodu vlastníckeho práva k domácim vozidlám, za ktoré sa táto alebo podobná daň už zaplatila v minulosti, za podmienok, že hodnota tejto zostatkovej dane zahrnutá do hodnoty motorových vozidiel dostupných na vnútroštátnom trhu je nižšia, než je nová daň?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie