4 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: C-74/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 27.6.2017
Dátum uverejnenia v EPI: 4.8.2017

Oslobodenie od dane, ako je oslobodenie od dane v konaní vo veci samej, ktoré sa poskytuje kongregácii patriacej ku katolíckej cirkvi, na stavebné práce vykonané v nehnuteľnosti určenej na výkon činností, ktoré nemajú čisto náboženský účel, môže patriť pod zákaz stanovený v článku 107 ods. 1 ZFEÚ, pokiaľ a v rozsahu, v akom sú tieto činnosti hospodárskymi činnosťami, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu.

Spisová značka: C-522/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 9.10.2014
Dátum uverejnenia v EPI: 13.4.2015
Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od dane z nehnuteľností v prípade parcely pozemku vo vlastníctve štátu a poskytnutého na užívanie podniku, ktorého celé základné imanie vlastní štát, a ktorý na uvedenej parcele vyrába tovary a poskytuje služby, ktoré môžu byť predmetom obchodu medzi členskými štátmi na trhu otvorenom hospodárskej súťaži, môže predstavovať štátnu pomoc, ktorá je uvedeným ustanovením zakázaná. Vnútroštátnemu súdu však prináleží overiť, či s ohľadom na všetky relevantné informácie v spore, ktorý prejednáva, posudzované s ohľadom na výklad poskytnutý Súdnym dvorom Európskej únie, sa takéto daňové oslobodenie má považovať za štátnu pomoc v zmysle uvedeného ustanovenia.
Spisová značka: 8 Sžf 17/2011
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 14.2.2012
Dátum uverejnenia v EPI: 14.2.2012
Pre rozhodnutie vo veci samej je totiž podstatný výrok rozhodnutia o povolení stavby a tým je skutočnosť, že bola povolená stavba záhradnej chatky a nie jej nadstavba alebo prístavba alebo zmena už jestvujúcej stavby.
Spisová značka: I. ÚS 241/07
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 18.9.2008
Dátum uverejnenia v EPI: 18.9.2008
Ani záujem štátu na realizácii príjmovej stránky štátneho rozpočtu nemôže byť a nie je nadradený dodržiavaniu a rešpektovaniu práv, ktoré zákony priznávajú daňovým subjektom. Za situácie, keď právo umožňuje rozdielny výklad, nemožno pri riešení prípadu obísť fakt, že na poli verejného práva (daňového práva) štátne orgány môžu konať len to, čo im zákon výslovne umožňuje (na rozdiel od občanov, ktorí môžu konať všetko, čo nie je zakázané). Z tejto maximy potom vyplýva, že pri ukladaní a vymáhaní daní podľa zákona, teda pri de facto odnímaní časti nadobudnutého vlastníctva, sú orgány verejnej moci povinné šetriť podstatu a zmysel základných práv a slobôd.

Partner