266 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
FS - 4/2019
Dátum publikácie: 26. 4. 2019
Číslo: MF/7321/2019-732
Problematika: daňová

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu súkromným výrobcom destilátu.

FS - 4/2019
Dátum publikácie: 25. 4. 2019
Číslo: MF/7106/2019-732
Problematika: daňová

Vzor oznámenia o výrobe destilátu, ktorý je prílohou vyhlášky MF SR č. 108/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu, ustanovený podľa § 49a ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 290/2018 Z. z.

FS - 4/2019
Dátum publikácie: 5. 4. 2019
Číslo: MF/008005/2019-1411
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

Ministerstvo financií SR vydáva toto metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite s cieľom zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. Metodické usmernenie je záväzné pre orgány verejnej správy vykonávajúce finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z.; prílohou metodického usmernenia sú odporúčané vzory, ktoré si orgány verejnej správy môžu upraviť s ohľadom na svoje potreby.

FS - 3/2019
Dátum publikácie: 18. 3. 2019
Číslo: MF/009168/2019-411

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy obsahuje textovú a prílohovú časť. Prílohu č. 1 tvoria Kódy zdrojov, prílohu č. 2 Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, prílohu č. 3 tvorí Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií.

FS - 3/2019
Dátum publikácie: 15. 3. 2019
Číslo: MF/009261/2019-441
Problematika: finančná

Ministerstvo financií SR vydáva „Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu".

FS - 1/2019
Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Číslo: MF/007027/2019-75
Problematika: colná

Ministerstvo financií Slovenskej republiky uverejňuje funkčné platy pre jednotlivé platové triedy colníkov na rok 2019 zvýšené podľa § 5 ods. 5 prvej vety zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 22. 12. 2018
Číslo: MF/015819/2018-352
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 21. 12. 2018
Číslo: MF/019153/2018-724
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu vydáva usmernenie, ktorým určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch. Toto usmernenie nahrádza doterajšie usmernenie č. MF/014283/2016-724.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/013724/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/013724/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/13418/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/13418/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

...

Partner