236 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
FS - 12/2017
Dátum publikácie: 29.12.2017
Číslo: MF/20544/2017-732

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20544/2017-732 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 28.12.2017
Číslo: MF/019392/2017-721

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019392/2017-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov. Odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby, sú prílohou tohto oznámenia.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 28.12.2017
Číslo: MF/0019393/2017-721

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/0019393/2017-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov. Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú súčasťou tohto oznámenia.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 22.12.2017
Číslo: MF/16021/2017-721

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2017 č. MF/16021/2017-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, kotrým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 22.12.2017
Číslo: MF/020671/2017-731

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020671/2017-731 o vydaní poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 22.12.2017
Číslo: MF/016923/2017-731

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/016923/2017-731 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 22.12.2017
Číslo: MF/017353/2017-352

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky Z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 19.12.2017
Číslo: MF/016923/2017-731

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. januára 2018.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 19.12.2017
Číslo: MF/14776/2017-74

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 6. decembra 2017 č. MF/14776/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 18.12.2017
Číslo: MF/14775/2017-74

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 6.decembra decembra 2017 č. MF/14775/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74.

...

Partner