260 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
FS - 12/2018
Dátum publikácie: 22. 12. 2018
Číslo: MF/015819/2018-352
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 21. 12. 2018
Číslo: MF/019153/2018-724
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu vydáva usmernenie, ktorým určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch. Toto usmernenie nahrádza doterajšie usmernenie č. MF/014283/2016-724.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/013724/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/013724/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/13418/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/13418/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/13417/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/13417/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/16648/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/16715/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/16715/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 18. 12. 2018
Číslo: MF/017028/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/017028/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Číslo: MF/018612/2018-721

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018612/2018-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Číslo: MF/018416/2018-721
Problematika: daňová

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018416/2018-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018.

...

Partner