1540 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2018

Transferové oceňovanie je postavené na uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu, ktorý sa najpreukázateľnejšie dokáže formou komparácie. Cena a podmienky zistené komparáciou sa vyznačujú vyššou mierou precíznosti a komplexnosti použitej metodológie, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť vo výsledku, ktorý nemusí byť v každom prípade totožný s trhovou cenou.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Peňažné a nepeňažné vklady do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, prevody obchodných podielov, akcií, tvorba kapitálového fondu príspevkami spoločníkov a jeho prípadné prerozdelenie medzi spoločníkov, príjmy zo zníženia základného imania – z aspektu dvoch minuloročných noviel ZDP.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018, keď nadobudol účinnosť zákon č. 264/2017 Z. z., sa za „vklad“ považuje na daňové ciele nielen vklad do základného imania, ale aj príspevok do kapitálového fondu z príspevkov podľa doplneného ustanovenia § 217a Obchodného zákonníka. Rozširuje sa tým možnosť „operatívne“ zdaniť prípadné rozdiely aj v ocenení vkladov (príspevkov) do kapitálového fondu z príspevkov, ako aj príjmy z jeho prerozdelenia. Spresňuje (dopĺňa) sa zároveň, čo sa rozumie splateným vkladom (na ciele uplatnenia výdavku).

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, pričom sa použije na príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

V príspevku sa venujeme postupom platiteľov dane pri vyberaní dane zrážkou, možnostiam vyrovnania dane vyberanej zrážkou daňovníkmi, špecifikám jednotlivých druhov príjmov takto zdaňovaných u daňovníkov s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

V príspevku sa venujeme postupom platiteľov dane pri vyberaní dane zrážkou, možnostiam vyrovnania dane vyberanej zrážkou daňovníkmi, špecifikám jednotlivých druhov príjmov takto zdaňovaných u daňovníkov s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je hrubý príjem neznížený o výdavky. V prípadoch uvedených v § 43 ods. 5, 9 a 10 zákona sa príjem pri výpočte základu dane znižuje o položky uvedené v týchto odsekoch. Daň sa vypočíta zo základu dane, pričom sa použije sadzba dane 19 % napriek tomu, že podľa § 15 zákona sa u fyzických osôb uplatňuje pri zdanení príjmov progresívne zdanenie a u právnických osôb v roku 2018 sadzba dane 21 %.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zrážkou sa zdaňujú príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa zákonom vymedzených ustanovení. Zrážkou sa nevyberá daň z uvedených príjmov plynúcich stálej prevádzkarni daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorá je registrovaná na území Slovenskej republiky. Stála prevádzkareň zdaní tieto príjmy ako súčasť základu dane tejto stálej prevádzkarne v daňovom priznaní. Pred uplatnením zrážkovej dane sa musí skúmať, či je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou rezidentom štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo či ide o daňovníka z nezmluvného štátu.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Podľa ustanovenia § 43 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa zdaňujú zrážkou taxatívne určené príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo s obmedzenou daňovou povinnosťou.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka sa považuje aj príjem dosiahnutý v dôsledku zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov alebo priradenie nákladov stálej prevádzkarni jej zriaďovateľom, ktorý uskutočnil úhrady vzťahujúce sa k týmto nákladom v inom štáte. Zrážka sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka, pričom za úhradu sa považuje aj nepeňažné plnenie.

...

Partner