1485 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Komplexný prehľad zmien v oblasti DPH, ktoré priniesli posledné novely zákona, ako napr.: nová definícia obratu pre účely registrácie za platiteľa dane, spresnenie pravidiel pri bezodplatnom dodaní tovaru, cezhranične poskytovaný finančný lízing ako dodanie tovaru, zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, dodanie tovaru/služby pri použití poukazu, dodanie a prenájom nehnuteľnosti, úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku a mnohé ďalšie.

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Príspevok na rekreáciu zamestnancov je novým benefitom pre zamestnanca a zároveň nástrojom na podporu domáceho cestovného ruchu. Ide o povinnosť uhrádzať príspevky na domácu rekreáciu zamestnancom s pracovným pomerom minimálne 24 mesiacov za splnenia istých podmienok. Táto novinka je účinná už od 1. januára 2019.

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Pravidlá na účtovanie a zdaňovanie virtuálnej meny zákonodarcovia v roku 2018 spresnili a zakotvili priamo v legislatíve. Tieto zásady treba aplikovať už pri podaní daňového priznania po 31. 9. 2018 a pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018. V článku vysvetľujeme, ako sa obchodovanie s kryptomenou správne zdaní u fyzickej osoby – občana i fyzickej osoby – podnikateľa.

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zdanenie príjmu z predaja virtuálnej meny mimo podnikateľskej činnosti u daňovníka – fyzickej osoby je zadefinované ako ostatný príjem v § 8 ods. 1 písm. t) ZDP. Ide o príjmy z predaja virtuálnej meny, ktoré vznikajú pri výmene virtuálnej meny za majetok, výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo pri odplatnom prevode virtuálnej meny.

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Príjem z predaja virtuálnej meny, ktorým sa rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, za inú virtuálnu menu, za poskytnutie služby, sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene, pričom na ocenenie tohto príjmu sa použije reálna hodnota vymieňanej virtuálnej meny platná ku dňu tejto výmeny (v prípade vedenia účtovníctva je týmto dňom deň zaúčtovania účtovného prípadu).

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Stanovenie daňovej rezidencie je prvým a rozhodujúcim kritériom pre určenie daňových povinností daňovníkov. Od stanovenia daňovej rezidencie alebo nerezidencie daňovníka sa odvíja rozsah zdanenia jeho príjmov, a to buď všetkých príjmov dosahovaných tak z územia rezidencie, ako aj z územia zdroja, alebo len príjmov, ktoré dosahuje z činností vykonávaných na území štátu zdroja.

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Príjmy nepodnikajúcej fyzickej osoby z predaja hnuteľných vecí v princípe nepodliehajú zdaneniu. Situácia sa mení, keď občan začne vykonávať podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, resp. ak má príjmy podľa § 6 ZDP. V článku si cez optiku ZDP priblížime príjmy súvisiace s používaním vlastných hnuteľných vecí na podnikanie a uplatniteľné výdavky, stručne sa vyjadríme k príjmom z prenajímania vlastných hnuteľných vecí, ako aj k používaniu cudzej hnuteľnej veci nájomcom a k uplatneniu nájomného vo výdavkoch.

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Likvidácia je ďalším krokom, ktorý nasleduje po zrušení spoločnosti, ak jej imanie neprechádza na právneho nástupcu a spoločnosť má dostatok majetku na vyrovnanie svojich záväzkov. Ako si poradiť s likvidačným procesom v účtovníctve, ale aj z pohľadu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, dane z nehnuteľností a dane z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Peter Šubík
Právny stav od: 1. 1. 2019

Dňa 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Autor v príspevku poukazuje na úskalia takéhoto zlegalizovania domácej produkcie alkoholu.

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 22. 11. 2018

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. 11. 2018, ktorý potvrdil rozhodnutie daňového úradu neuznať daňovníkovi uplatnené daňové výdavky, ktoré zaúčtoval v peňažnom denníku ako platby v hotovosti a ich vynaloženie nebol schopný dostatočne preukázať.

...

Partner