1389 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 15.2.2018
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1.1.2018

Vo všetkých výkazoch k DPH nastali pre rok 2018 zmeny. V príspevku uvádzame, aký vplyv majú zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2018 na daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz.

Dátum publikácie: 13.2.2018
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1.1.2018

Definíciou výrobcu vyhradeného výrobku a vyhradeným výrobkom sme sa zaoberali v článku „Pre koho platí povinnosť uzatvoriť zmluvu s OZV podľa novely zákona o odpadoch platnej od 1. 1. 2018?“ Ohlasovacie povinnosti, ktoré je potrebné splniť za rok 2017 do 28. februára 2018, spôsob vypĺňania tlačív, ako aj samostatné tlačivá poskytneme a vysvetlíme v tomto článku. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2017?

Dátum publikácie: 2.2.2018
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1.1.2017

Časové rozlíšenie upravuje zákon o účtovníctve a Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ. Daná účtovná jednotka musí dodržiavať akruálny princíp (zásada nezávislosti účtovných období).

Dátum publikácie: 1.2.2018
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1.1.2017

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku. V súlade s príslušnými predpismi je účtovná jednotka povinná vyhotoviť výročnú správu, prípadne mať účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom. Je tiež povinná uložiť v registri účtovných závierok účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora v súlade so zákonom o účtovníctve alebo inými predpismi, na základe ktorých jednotlivé účtovné jednotky vznikli.

Dátum publikácie: 1.2.2018
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1.1.2017

V rámci kontroly bilančnej kontinuity je potrebné prekontrolovať, či začiatočné stavy účtov aktív a pasív na začiatku bežného účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, sú zhodné s konečnými zostatkami účtov aktív a pasív ku koncu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. Týmto sa zabezpečí nadväznosť jednotlivých vykazovaných účtovných období.

Dátum publikácie: 1.2.2018
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1.1.2017

Účty hlavnej knihy sa na konci účtovného obdobia uzavierajú účtovnými zápismi.

Dátum publikácie: 1.2.2018
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1.1.2017

V záujme znižovania administratívnej záťaže pre účtovné jednotky bol zriadený register účtovných závierok, ktorý je jediné miesto, kam sú účtovné jednotky povinné ukladať účtovnú závierku, prípadne ďalšie účtovné dokumenty.

Dátum publikácie: 1.2.2018
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1.1.2017

Ak musí mať účtovná jednotka účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom, potom je povinná vyhotoviť aj výročnú správu. V článku sa tiež dozviete o povinnosti pre prijímateľov podielu zaplatenej dane v zmysle zákona o dani z príjmov (2 %).

Dátum publikácie: 1.2.2018
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1.1.2017

V príklade sú uvedené účtovné prípady v priebehu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2017, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Príklad obsahuje účtovné prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť vo všetkých typoch účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené na účely podnikania.

Dátum publikácie: 1.2.2018
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1.1.2018

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je s účinnosťou od 1. 1. 2018 novelizovaný dvomi zákonmi, a to: zákonom č. 275/2017 Z. z. a č. 264/2017 Z. z.

...

Partner