1349 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Silvia Karelová
Právny stav od: 1.1.2017

Daňovník môže viesť niekoľko druhov dokumentačnej povinnosti, a to v závislosti od toho, s akými závislými osobami realizuje kontrolované transakcie. Pre kontrolované transakcie s tuzemskými závislými osobami daňovník vedie skrátenú dokumentáciu (ak nie je daňovníkom uvedeným v Článku 2 bod 4 Usmernenia). V prípade, že daňovník uskutoční . jednorazovú transakciu so závislou osobou – daňovníkom nezmluvného štátu a hodnota tejto transakcie bude presahovať 1 000 000 eur, bude musieť vyhotoviť dokumentáciu v úplnom rozsahu.

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1.7.2017

Životné minimum sa od 1. júla 2017 po 4 rokoch zmenilo. Výška životného minima je nasledovná: 199,48 € pri plnoletej osobe, 139,16 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe, 91,06 € pri zaopatrenom neplnoletom dieťati alebo pri nezaopatrenom dieťati.

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Dagmar Piršelová
Právny stav od: 1.9.2017

Okrem zvýšenia daňového bonusu, nezdaniteľných častí základu dane a hranice výšky základu dane na účely zvýšenia sadzby dane a preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb (z 19 % na 25 %) bude ukazovateľ životného minima v daňovej oblasti znamenať aj zvýšenie výšky príjmov na účely povinnosti podať daňové priznanie a minimálnej výšky dane a sumy od dane oslobodeného plnenia poisťovňou v dôsledku úrazu. Tieto zmeny budú platiť od 1. januára 2018.

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1.1.2017

Možnosť zdaňovania príjmov z podnikateľskej činnosti zahraničného daňovníka závisí od formy podnikania na území SR, pričom do tejto otázky zasahujú v prípade existencie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia aj tieto zmluvy. Článok rozoberá možnosti takéhoto podnikania v súlade s Obchodným zákonníkom a živnostenským zákonom.

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1.1.2017

Cieľom príspevku je poukázať na uplatňované zásady pri vrátení DPH z iných členských štátov tuzemským platiteľom DPH a poskytnúť informácie o postupe pri podávaní žiadosti o vrátenie DPH. Osobitná časť príspevku rozoberá túto problematiku aj z účtovného hľadiska a vplyvu na základ dane z príjmov.

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Oceňovanie je v účtovníctve kľúčovým metodickým prostriedkom. Účtovná jednotka musí vedieť správne posúdiť zložky obstarávacej ceny. Odhadmi sa stanovujú opravné položky, odpisy majetku i súčasná hodnota pri dlhodobých pohľadávkach a záväzkoch. Vznikajú tiché rezervy, ktoré sa v praxi často zamieňajú s pojmom rezervy. Tiché rezervy sú skryté, nie sú uvedené v súvahe. Ich cieľom je primárne podhodnotiť majetok alebo nadhodnotiť záväzky.

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1.1.2017

Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná podľa § 20 zákona o účtovníctve vyhotovovať výročnú správu. Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke.

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1.1.2018

Návrh zmeny zákona o správe daní je pokračovaním plnenia Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2017 – 2018 a plnenia Programového vyhlásenia vlády SR. Zmeny sa budú týkať všetkých daňových subjektov okrem podnikateľov, ktorí majú oprávnenie na podnikanie podľa osobitného zákona. Pôjde napr. o vytvorenie a zavedenie „indexu daňovej spoľahlivosti“, zvyšovanie daňovej transparentnosti, zavedenie povinnej elektronickej komunikácie, zavedenie povinnej elektronickej komunikácie a ďalšie.

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 23.2.2017

Daňový judikát Najvyššieho súdu SR vo veci vyrubenia rozdielu dane z príjmov PO daňovníkovi, ktorý si ako daňový výdavok uplatnil výdavok spojený so sprostredkovaním predaja hovädzieho dobytka a výdavky, ktoré sa týkali cestovného a ostatných služieb v súvislosti so zabezpečením veterinárnej prehliadky.

Dátum publikácie: 30.8.2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1.3.2017

Podstatou zmien v oblasti automatickej výmeny informácií a ktoré nadobudli účinnosť 1. marca 2017 je zavedenie nových pravidiel v oblasti automatickej výmeny informácií. Tie ukladajú nové oznamovacie povinnosti nadnárodným spoločnostiam a veľmi úzko sa dotýkajú daňovej problematiky transferového oceňovania. V článku vymedzujeme nové pravidlá v členení na jednotlivé nové povinnosti nadnárodných spoločností a venujeme sa tiež sankciám zakotveným pre prípad porušenia týchto povinností.

...

Partner