1502 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 8.6.2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1.1.2018

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú ako špecifická forma právnickej osoby definované v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zriaďujú sa za účelom správy domu, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou alebo fyzickou osobou – správcom.

Dátum publikácie: 8.6.2018
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1.1.2018

Súčasťou vstupnej ceny je aj technické zhodnotenie a daň z pridanej hodnoty v určitých prípadoch. Technické zhodnotenie je súčasťou vstupnej ceny v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu (rozdiel medzi vstupnou cenou a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov).

Dátum publikácie: 8.6.2018
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1.1.2018

Internetový obchod (e-shop) sa zaraďuje medzi služby poskytované na diaľku v čase spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou. Poskytovanie uvedených služieb nie je samostatným osobitným predmetom podnikania, pričom na ich poskytovanie a využívanie nie je potrebné osobitné oprávnenie alebo povolenie.

Dátum publikácie: 8.6.2018
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1.1.2018

V príspevku sa zameriavame hlavne na spôsoby poskytovania nenávratných prostriedkov z rôznych zdrojov, systém ich účtovania v podmienkach jednoduchého aj podvojného účtovníctva, ako aj daňové hľadisko nenávratných prostriedkov, ktoré sa poskytujú aj organizáciám mimovládneho a neziskového sektora.

Dátum publikácie: 8.6.2018
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1.5.2018

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o dani z pridanej hodnoty. Ustanovenia upravujúce odpočítanie dane v zákone o DPH sú transpozíciou článku 167 a nasl. smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

Dátum publikácie: 8.6.2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1.4.2018

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na zákon schválený NR SR 13. 3. tohto roku, ktorý komplexne upravuje sociálnu ekonomiku a týka sa (o. i.) aktívnej politiky trhu práce, sociálnej sféry, investičnej a inej pomoci, ale aj účtovníctva a daní – zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hneď na úvod si uveďme, že Národná rada SR prijala v tomto roku už tri novely zákona č. 595/2003 Z. z.

Dátum publikácie: 8.6.2018
Autor: JUDr. Lenka Hmírová
Právny stav od: 1.1.2018

Podnikateľské prostredie na Slovensku čelí výzvam, na ktoré podnikatelia a podnikateľské združenia neustále upozorňujú. Cieľom vlády je primárne znižovať administratívne a regulačné zaťaženie systematicky a koncepčne. Podnikateľské prostredie je prierezovou agendou a zmeny v jednotlivých politikách, či smerovaniach agend štátnej správy sa ho priamo dotýkajú a ovplyvňujú ho.

Dátum publikácie: 8.6.2018
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1.1.2018

Zo všeobecných skúseností môžeme povedať, že vznikom odpadov sa väčšinou zaoberajú iba výrobné firmy. Malí podnikatelia si myslia, že „neprodukujú“ žiadny odpad, a teda ani zákon o odpadoch sa ich netýka. Omyl! V nasledujúcom príspevku vám objasníme základné povinnosti každej právnickej firmy, resp. fyzickej osoby – podnikateľa, bez ohľadu na ich predmet podnikania.

Dátum publikácie: 7.6.2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1.1.2018

Z časového hľadiska sa finančný majetok účtovnej jednotky člení na dlhodobý finančný majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, a krátkodobý finančný majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je najviac jeden rok. O peňažných prostriedkoch a ich ekvivalentoch (ceninách a šekoch) sa účtuje v pomocných účtovných knihách a v peňažnom denníku v prehľade peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v bankách. Ide o peňažné operácie, o ktorých sa zároveň v peňažnom denníku účtuje s ohľadom na zákon o dani z príjmov ako o príjmoch a výdavkoch zahrnovaných alebo nezahrnovaných do základu dane z príjmov. O ďalšom krátkodobom finančnom majetku sa účtuje v knihe finančného majetku, resp. pomocných účtovných knihách a o transakciách súvisiacich s ich obstaraním, predajom a splatnosťou aj v peňažnom denníku v závislosti od zahrnutia alebo nezahrnutia do základu dane v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 7.6.2018
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Základom uplatnenia princípu nezávislého vzťahu je komparácia, ktorá je v režime transferového oceňovania realizovaná pomerne komplexným spôsobom a vyžaduje zohľadnenie porovnateľných nekontrolovaných transakcií vrátane tzv. faktorov porovnateľnosti a pravidiel pre výber a uplatnenie metód transferového oceňovania.
V tomto ohľade je tiež možné uviesť, že porovnateľné ceny a podmienky získané na základe analýzy porovnateľnosti nie je možné za každých okolností stotožňovať so všeobecným pojmom „trhová cena“. Je to dané skutočnosťou, že pravidlá analýzy porovnateľnosti idú nad rámec výpočtu štandardnej trhovej ceny a s cieľom konzistentnosti princípu nezávislého vzťahu vyžadujú viaceré osobitné postupy (ako príklad je možné uviesť napr. pravidlá pre výber interných a externých porovnateľných transakcií, eliminovanie z komparácie všetkých potenciálnych vzťahov medzi závislými osobami a pod.).

...

Partner