1499 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

V roku 2019 má daňovník možnosť uplatniť si štyri nezdaniteľné časti základu dane: na daňovníka, na manželku/manžela, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou. Na ploche 30 situácií z praxe ilustrujeme možnosti ich uplatnenia a postup výpočtu.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka už pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti, ktorá zodpovedá 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. 328,12 €.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť iba raz ročne, t. j. po skončení zdaňovacieho obdobia, a to v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo podaním daňového priznania. Počas zdaňovacieho obdobia pri výpočte preddavkov na daň to nie je možné.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Za túto nezdaniteľnú časť základu dane sa považujú príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov maximálne vo výške 180 € ročne.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Je to nová nezdaniteľná časť základu dane, ktorá súvisí s preukázateľne zaplatenými úhradami, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženými v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach v úhrne najviac do výšky 50 € za rok.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností predstavujú formy zrušenia a zániku spoločnosti bez likvidácie. V príspevku vysvetlíme správny postup u zanikajúcej i nástupníckej spoločnosti – predovšetkým z hľadiska účtovníctva, ale aj dane z príjmov, DPH, dane z nehnuteľností a z motorových vozidiel.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Účtovná jednotka, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, vedie účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu. Účtovné knihy uzavrie podľa ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku. Ak je tento deň totožný s dňom riadnej účtovnej závierky, považuje sa táto závierka aj za riadnu účtovnú závierku.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, je povinný on alebo jeho právny nástupca podať daňové priznanie v lehote do 3 mesiacov odo dňa predchádzajúceho rozhodnému dňu. Daňové priznanie sa zostavuje z podkladov mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu. Daň za právnickú osobu, ktorá zanikla, je povinný zaplatiť právny nástupca.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ak zanikajúca spoločnosť a aj nástupnícka spoločnosť sú platiteľmi DPH, zanikajúca spoločnosť bez likvidácie je povinná v zmysle § 81 ods. 2 zákona o DPH oznámiť správcovi dane zrušenie pred svojím zánikom. Ak sa právnická osoba zrušuje bez likvidácie, daňový úrad rozhodnutie o zrušení registrácie nevydá a právnická osoba prestáva byť platiteľom dane dňom jej zániku, ktorým je deň výmazu z obchodného registra.

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, napr. zánikom z dôvodu zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia a prechodu vlastníctva na právneho nástupcu.

...

Partner