1574 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

V článku sa venujeme odmenám obchodných zástupcov. V praxi existuje viacero zmluvných typov, ktoré činnosť uzatvárania obchodu špecificky upravujú v závislosti od konkrétne dojednaných podmienok. Správne zadefinovanie podstaty transakcie pomáha pri posúdení kontraktu z daňového hľadiska. Aké sú špecifiká pri dani z príjmov alebo dani z pridanej hodnoty? V tomto príspevku si rozoberieme základné pravidlá, ktoré je nutné zohľadniť.

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Provízie sú z pohľadu dane z príjmov riešené v dvoch rovinách - provízia za vymáhanie pohľadávky – relevantná je výška vymoženej pohľadávky od odberateľa (limit: max. 50 %) a ostatné provízie – relevantná je podmienka zaplatenia a výška sprostredkovaného obchodu (limit: max. 20 %).

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Od 1. januára 2018 sa za stálu prevádzkareň a za výkon činnosti s trvalým miestom považuje aj opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania prostredníctvom digitálnej platformy. Medzi takéto digitálne platformy patrí napríklad firma Booking.com, Expedia, Airbnb, Uber a podobne.

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Pravidlá fakturácie sú upravené Fakturačnou smernicou Rady 2010/45/EÚ, podľa ktorej členské štáty umožnia zdaniteľným osobám vyhotoviť súhrnné faktúry, v ktorých sú uvedené viaceré samostatné dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, pod podmienkou, že daňová povinnosť v súvislosti s dodaniami tovaru alebo poskytnutiami služieb uvedenými na súhrnnej faktúre vzniká v tom istom kalendárnom mesiaci.

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Sprostredkovanie je službou, ktorá môže fungovať na základe viacerých spotrebiteľských zmlúv. Firma, ktorá ju platí, musí riešiť to, či ide o províziu vzťahujúcu sa na majetok, kedy vstupuje do obstarávacej ceny, alebo či je výdavkom v čase, keď nárok na províziu vzniká.

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Podľa Obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Môže byť postihnutá platobnou neschopnosťou, ale nemusí byť v predlžení a naopak. Ak podnik podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je v úpadku. Pre firmu v nepriaznivej ekonomickej situácii platia osobitné pravidlá fungovania. Potrebné je dostať pomer vlastného imania a záväzkov na zákonom stanovenú úroveň. Za týchto okolností dôležitú úlohu zohráva správne vedenie a „čítanie“ účtovníctva.

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Jaroslav Jaroš, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Na praktickom príklade prezentujeme nové poznatky z teórie kapitálovej štruktúry. V praxi sa neosvedčuje rozhodnutia prijímať na základe jediného kritéria, ale o optimálnej výške dlhu musí rozhodnúť analýza všetkých kľúčových faktorov, ktoré na podnik a jeho štruktúru kapitálu pôsobia. V článku predostrieme niektoré metódy a postupy, ktoré je možné uplatniť pri analýze a riadení finančnej štruktúry podniku v našich podmienkach.

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Jaroslav Jaroš, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Z pohľadu hodnotenia finančného zdravia podniku vystupujú do popredia faktory ako finančná flexibilita podniku, výška priemerných nákladov kapitálu či štruktúra dlhu. Základnú orientáciu vo finančnej štruktúre poskytuje zlaté pravidlo vyrovnania rizika označované aj ako pravidlo vertikálnej kapitálovej štruktúry.

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Jaroslav Jaroš, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ďalším krokom v navrhnutom postupe je výpočet priemerných vážených nákladov kapitálu – WACC (weighted average cost of capital), ktoré pri hľadaní optimálnej finančnej štruktúry predstavujú minimalizačné kritérium, čo znamená, že podnik pri riadení svojich pasív bude vychádzať z predpokladu, že jeho finančná štruktúra je optimálna vtedy (pri takom zložení pasív), ak sú náklady podniku na kapitál najnižšie.

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Jaroslav Jaroš, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Prvú alternatívu výpočtu nákladov vlastného kapitálu uskutočníme pomocou modelu INFA, ktorého súčasťou je komplexná stavebnicová metóda na odhad nákladov vlastného kapitálu.

...

Partner