3734 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 19. 6. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

V prípade, že v mesiaci september spoločnosť A stornuje dodávateľskú faktúru z marca z dôvodu chybného naúčtovania zo strany spoločnosti A (takže žiadna opravná faktúra neexistuje), do ktorého riadku kontrolného výkazu uvádzať toto storno?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ide o zámennú zmluvu bez uvedenia súm, na základe ktorej dochádza medzi dvoma obchodnými spoločnosťami A a B (nejde o závislé osoby) k zámene majetku. Spoločnosť A vlastní majetok 1 a spoločnosť B vlastní majetok 2 a po transakcii bude spoločnosť A vlastniť majetok 2 a spoločnosť B bude vlastniť majetok 1. Tým majetkom je nehnuteľnosť. Ako sa účtuje pri zámene?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ide o zámennú zmluvu bez uvedenia súm, na základe ktorej dochádza medzi dvoma obchodnými spoločnosťami A a B (nejde o závislé osoby) k zámene majetku. Spoločnosť A vlastní majetok 1 a spoločnosť B vlastní majetok 2 a po transakcii bude spoločnosť A vlastniť majetok 2 a spoločnosť B bude vlastniť majetok 1. Tým majetkom je nehnuteľnosť. Zákon o dani z príjmov nerieši vstupnú cenu pri majetku nadobudnutom zámenou. Uplatní sa aj pre daňové účely reálna hodnota?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017

SZČO má predajňu zeleniny a drobných potravín. Nie je platiteľom DPH. SZČO chce prejsť z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky. Na konci roka 2017 vykázala vo výkaze majetku a záväzkov stav pokladnice a stav tovaru v predajni. Môže SZČO prejsť z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Má nárok zamestnanec - vodič nákladného auta - na preplatenie zdravotnej prehliadky – z dôvodu obnovy dokladov "Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča", "Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča"? Môže tieto náhrady zamestnávateľ dať do nákladov?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť B kúpila areál od spoločnosti A, pričom spoločnosť A si uplatnila predkupné právo v prípade ďalšieho predaja tohto areálu. Spoločnosť B majetok zaradila do užívania a odpisovala. Spoločnosť B po určitom čase predala areál spoločnosti C. Bola vystavená faktúra, majetok bol vyradený z účtovníctva. Spoločnosť A teraz fakturuje spoločnosti B vzdanie sa predkupného práva k nehnuteľnosti. Ako má spoločnosť B posudzovať túto faktúru?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosť, ktorá nie je platiteľ DPH, sa zaoberá výrobou krátkych filmov. Spoločnosť zaplatila nepovinný členský príspevok spoločnosti v Austrálii. Austrálska spoločnosť je registrovaná pod č. VAT: EU82..... a vystavila faktúru bez DPH. Má povinnosť registrácie k DPH podľa § 7a zákona o DPH tuzemská spoločnosť alebo DPH nemusí riešiť? Z pohľadu dane z príjmov je potrebné znížiť odplatu za faktúru a odviesť zrážkovú daň?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla v roku 2017. Za rok 2018 dosiahla účtovný zisk v hodnote 10 000 €. Za rok 2017 má neuhradenú stratu vo výške 15 000 €, zaúčtovanú na účte 429. Na valnom zhromaždení sa rozhodlo, že z účtovného zisku za rok 2018 sa bude tvoriť zákonný rezervný fond a pokrývať strata z minulých období. Má prioritu tvoriť zákonný rezervný fond alebo je potrebné najskôr pokryť zo zisku neuhradenú stratu?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Je legislatívne správne, keď si centrum voľného času vymedzí v internom predpise (o zaradení majetku): „Majetok v hodnote do 150 € s DPH je možné zaúčtovať priamo do spotreby a nie je nutné ho evidovať"? Je potrebné evidovať majetok, ktorý účtuje centrum ako zásoby, priamo do spotreby? Ak áno, ako/kde ho má evidovať (sklad centrum voľného času nemá ani na to zamestnancov)?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanec (pracovná zmena od 7:00 do 15:30 hod.) bol na pracovnej ceste, ktorá začala o 8:30 hod., od zamestnávateľa a z pracovnej cesty späť cestoval od 14:20 hod. Do sídla zamestnávateľa prišiel 15:30 hod. Má nárok na uznanie nadčasových hodín od 15.00 do15.30 hod.? Zamestnanec absolvoval cestu služobným vozidlom so šoférom na príkaz zamestnávateľa.

...

Partner