3425 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 14. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť s r. o. prenajíma neziskovej spoločnosti lietadlo, pričom s. r. o. je 100 % spoločníkom tejto neziskovej organizácie. Musí dodržiavať cenu obvyklú alebo môže použiť aj nižšiu cenu? Nezisková organizácia používa lietadlo pre svojich členov v rámci predplatených letových hodín, kedy ide o príjem nepodliehajúci dani z príjmu.

Dátum publikácie: 14. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Konateľ používa na služobné cesty v EÚ súkromné vozidlo. Účtuje sa mu základná sadzba a spotreba PHL na základe predložených výkazov jázd a dokladov o nákupe PHL. Konateľ za prvý polrok vyhodil doklady o nákupe PHL, má len cestovné príkazy a doklad o platbe - platí platobnou kartou z firemného účtu, na ktorom je preukázateľné len to, že tankoval na určitom mieste za istú sumu. Je toto možné považovať za preukázateľný doklad? FR SR usmerňuje, že je nutné doložiť doklady o nákupe - ale opätovne je tu otázka, či je doklad o nákupe i výpis z účtu?

Dátum publikácie: 14. 8. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Konateľ má dve spoločnosti, jedna sídli v ČR a jedna v SR. Vznikla situácia, chce na Slovensku svojim zamestnancom objednať ako benefit MultiSport karty hradené zo sociálneho fondu, nespĺňajú však minimálny počet pre ich objednanie. Konateľ by to chcel riešiť tak, že česká firma, ktorá takéto karty svojim zamestnancom objednáva, objednala by aj pre SK zamestnancov a vyfakturovala by to slovenskej firme ako predaj cenín. Je takýto postup možný?

Dátum publikácie: 14. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2009

SZČO, platiteľ DPH, plánuje kúpiť byt ako investíciu na prenájom inému platiteľovi DPH (firme, ktorá platí zahraničnému zamestnancovi bývanie, pričom   on to má ako nepeňažný príjem). Byt sa  plánuje prenajímať s DPH na výstupe. Obstaranie nehnuteľnosti  sa financuje  čiastočne  na hypotéku. Byt bude zaradený do obchodného majetku SZČO s nastavenou dobou odpisovania 40 rokov. Je nárok na odpočet DPH z bytu, ak   bude napísaný na katastri nie  na SZČO ale rodné číslo fyzickej osoby (kvôli hypotéke)? 

Dátum publikácie: 14. 8. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť účtuje v podvojnom účtovníctve spôsobom B. Od zákazníka dostala bezodplatne späť tovar, ktorý už nepoužíva - nebol vystavený dobropis, iba preberací protokol o počte kusov tovaru. Tento tovar chce spoločnosť prijať späť na sklad ako repasovaný tovar s jednoročnou zárukou a znova tovar predať. Ako má spoločnosť správne postupovať z pohľadu príjmu na sklad (obstarávacia cena - hodnota tovaru sa stanovila na 1/4 z predajnej ceny, pretože ide o používaný tovar)? Z pohľadu účtovania sa použije účet 504? Ako postupovať z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 13. 8. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnanec tankuje firemné vozidlo kartou zamestnávateľa. Od firmy, u ktorej tankuje, takto získava body, ktoré si vymieňa za určité predmety, podľa počtu bodov. Keby netankoval firemné auto, tak by tieto body nemal. Predmety, ktoré takto získava, je potrebné viesť ako nepeňažný príjem zamestnanca?

Dátum publikácie: 10. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Materská spoločnosť zakladá dcérsku spoločnosť, do ktorej chce vložiť ako nepeňažný vklad pozemok, ktorý eviduje vo svojom majetku. Účtovná hodnota pozemku je 30 000 €, hodnota určená znaleckým posudkom je 50 000 € a hodnota uznaná na vklad je 30 000 €. Ak je hodnota uznaná na vklad rovnaká ako účtovná hodnota, je vkladateľ povinný upravovať základ dane o rozdiel medzi účtovnou hodnotou a hodnotou určenou v znaleckom posudku? 

Dátum publikácie: 10. 8. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zamestnávateľ vyslal v decembri 2017 svojho zamestnanca na pracovnú cestu do zahraničia (ČR). Zamestnanec predložil v januári 2018 vyúčtovanie cestovných výdavkov. Akým kurzom zaúčtuje účtovná jednotka cestovné náklady v roku 2017 a akým kurzom ich vyrovná pri vyplatení cestovných náhrad v roku 2018?

Dátum publikácie: 10. 8. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť poskytuje zamestnancom služobné vozidlo na súkromné účely. Spotrebovanú PHL na súkromné účely si zamestnanec hradí. Zamestnancovi sa zároveň zdaňuje použitie 1 % z obstarávacej ceny vozidla + zrážajú sa odvody a zamestnancovi sa za nepeňažný príjem považuje ešte aj cesta do práce a z práce. Spoločnosť sa stretla s názorom, že ide o naturálnu mzdu a malo by sa o tom účtovať zápisom MD 521/D 331.

Dátum publikácie: 10. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť plánuje sponzorovať športovcov, pričom môže ísť aj o amatérskych športovcov, ktorí sa zúčastňujú rôznych športových podujatí. Išlo by o podporu športovcov formou nepeňažných darov vo forme výrobkov, ktoré spoločnosť vyrába. Ako má spoločnosť, ktorá poskytuje takýto nepeňažný dar, postupovať ohľadom dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty?

...

Partner