2855 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2014

Firma zaoberajúca sa potlačou na tričká (neplatiteľ DPH) má automobil v podnikaní. Teraz sa rozhodla kúpiť si nové auto a toto auto chce predať, prípadne ho použiť ako akontáciu pri kúpe nového auta. Príjem z predaja auta, ktorý mala zaradený v majetku firmy, sa zahŕňa do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH alebo sa tento príjem považuje za príjem z príležitostne predaného hmotného majetku? Je zdaniteľná osoba povinná sa zaregistrovať za platiteľa DPH?

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.3.2009

Spoločnosť dala do priestorov, ktoré využíva ako skladové a kancelárske priestory, namontovať kamerový a zabezpečovací systém v hodnote 3 300 €. Priestory nie sú jej vlastníctvom, využíva ich na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s iným podnikateľským subjektom. Náklady na tento systém nebudú vlastníkovi budovy nikdy prefakturované ani započítané s hodnotou nájmu. Do ktorej odpisovej skupiny má zaradiť vybudovaný kamerový a zabezpečovací systém?

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

Konateľ/spoločník s. r. o. kúpil nehnuteľnosť v sume 100 000 eur dňa 15. 6. 2017 ako fyzická osoba nepodnikateľ. Konateľ má vypracovaný znalecký posudok nie starší ako 6 mesiacov, kde hodnota nehnuteľnosti je vyčíslená na 150 000 eur. Následne sa rozhodol nehnuteľnosť vložiť do s. r. o, kde je spoločník/konateľ, a to na základe zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka bezodplatne dňa 19. 6. 2017. Nevkladá ju však do základného imania. Otázka sa týka vyradenia takéhoto majetku z účtovníctva a vrátenia vkladu.

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2016

Firma má uzatvorenú rámcovú zmluvu o dielo so SZČO. Živnostníci vykonávajú práce v zahraničí pre firmu. Môže ubytovanie živnostníkom platiť firma, ak to bude v zmluve podpísané oboma stranami? Môžu živnostníci využívať firemné auto na pracovné účely?

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2012

V internej smernici si spoločnosť stanovila, že základný spôsob prepočtu majetku a záväzkov v cudzej mene sa prepočítava na eurá kurzom vyhláseným ECB, a to v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Vznik pohľadávky a záväzku je viazaný na deň uskutočnenia účtovného prípadu. Pri pohľadávke je to deň splnenia dodávky a pri záväzku deň príchodu faktúry. Ako správne má spoločnosť pre záväzky stanoviť deň uskutočnenia účtovného prípadu?

Dátum publikácie: 26.9.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2011

Slovenský platiteľ DPH predáva tovar fyzickej osobe – neplatiteľovi DPH – do Nórska. Faktúru vystavuje s DPH alebo bez DPH?

Dátum publikácie: 25.9.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Ako zaúčtovať zostatkovú cenu a obstarávaciu cenu zlikvidovaného stavebného objektu z dôvodu novej výstavby? Bude OC nového objektu účtovná iná ako OC pre daňové odpisy? Akým spôsobom sa účtovný prípad zaúčtuje? Obstarávacia cena nového objektu je 40 000 €, obstarávacia cena pôvodného stavebného objektu je 20 000 € a uplatnené účtovné odpisy sú vo výške 15 000 €, daňové odpisy vo výške 6 000 €.

Dátum publikácie: 25.9.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016

Ako účtovať v s. r. o. darovanú nehnuteľnosť (administratívna budova) od inej s. r. o. (zostatková cena 21 000 eur)? Ako účtovať účtovné a daňové odpisy?

Dátum publikácie: 25.9.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.7.2009

Nezisková organizácia (občianske združenie) má 2 druhy príjmov – príjmy z reklamnej činnosti (na základe zmlúv o reklame), ktoré zdaňuje, a príjmy plynúce z hlavnej činnosti (dary, dotácie, 2 % z daní a predovšetkým príjmy plynúce z registračných poplatkov na konferenciu, ktorú každoročne organizuje a je to hlavná činnosť občianskeho združenia). Príjmy z reklamnej činnosti do obratu pre povinnú registráciu na účely DPH občianske združenie započítava, pretože je zrejmé, že ide o dodanie služieb.

Dátum publikácie: 25.9.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Právnická osoba, platiteľ DPH, vystavila preddavkovú faktúru na základe zmluvy o vykonaní stavebných prác. Stavebné práce budú vykonané v inom členskom štáte. Odberateľ zálohovú faktúru zaplatil. Spoločnosť ešte práce nevykonala. Ako sa zaúčtuje faktúra, ktorú spoločnosť vystavila na základe prijatej platby?

...

Partner