327 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: 21Cob 52/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29.3.2018
Dátum uverejnenia v EPI: 29.5.2018

I keď návrhu navrhovateľa nebolo vyhovené z dôvodu nepredloženia pre vykonanie zápisu potrebných príloh, ktoré podľa pokynu súdu prvej inštancie navrhovateľ v námietkovom konaní...

Spisová značka: C-327/16 a C-421/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 22.3.2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2.5.2018

1. Článok 8 smernice Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich...

Spisová značka: C-533/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 21.3.2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2.5.2018

Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej za okolností, o aké ide vo veci samej, keď bola daň z pridanej...

Spisová značka: 7Cob/7/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15.3.2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19.4.2018

Tzv. postupnosť krokov pri uplatnení zodpovednostného právneho vzťahu, prípadne využitie iných foriem ochrany záujmov spoločníkov (akcionárov) v kapitálových obchodných...

Spisová značka: C-462/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20.12.2017
Dátum uverejnenia v EPI: 2.3.2018

Vzhľadom na zásady definované Súdnym dvorom Európskej únie v rozsudku z 24. októbra 1996, Elida Gibbs (C‑317/94, EU:C:1996:400, body 28 a 31),...

Spisová značka: C-305/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14.12.2017
Dátum uverejnenia v EPI: 5.2.2018

1. Články 17 a 27 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný...

Spisová značka: C-39/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 26.10.2017
Dátum uverejnenia v EPI: 6.11.2017

1. Článok 4 ods. 2 smernice Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností...

Spisová značka: C-90/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 26.10.2017
Dátum uverejnenia v EPI: 6.11.2017

Článok 132 ods. 1 písm. m) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom...

Spisová značka: C-101/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 19.10.2017
Dátum uverejnenia v EPI: 6.11.2017

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej...

Spisová značka: 3 Sžf 26/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 18.10.2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22.1.2018

V okamihu, kedy správca dane spochybní dôveryhodnosť údajov v daňovom priznaní, musí daňový subjekt v daňovom konaní preukázať, že k realizácii plnenia skutočne došlo. Vzniknuté...

...

Partner