330 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: 21Cob 52/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 5. 2018

I keď návrhu navrhovateľa nebolo vyhovené z dôvodu nepredloženia pre vykonanie zápisu potrebných príloh, ktoré podľa pokynu súdu prvej inštancie navrhovateľ v námietkovom konaní...

Spisová značka: C-327/16 a C-421/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 22. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 5. 2018

1. Článok 8 smernice Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich...

Spisová značka: C-533/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 5. 2018

Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej za okolností, o aké ide vo veci samej, keď bola daň z pridanej...

Spisová značka: 7Cob/7/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 4. 2018

Tzv. postupnosť krokov pri uplatnení zodpovednostného právneho vzťahu, prípadne využitie iných foriem ochrany záujmov spoločníkov (akcionárov) v kapitálových obchodných...

Spisová značka: 1 Obo 16/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 8. 2018

Je potrebné rozlišovať medzi vznikom povinnosti daňovníka podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a vyrubením dane správcom dane. Z ustanovenia § 41 ods. 1...

Spisová značka: 3 Sžfk 14/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 8. 2018

Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právna úprava týkajúca sa plnenia daňových povinností iným ako daňovým subjektom vylučuje možnosť postúpenia pohľadávok v...

Spisová značka: C-462/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 3. 2018

Vzhľadom na zásady definované Súdnym dvorom Európskej únie v rozsudku z 24. októbra 1996, Elida Gibbs (C‑317/94, EU:C:1996:400, body 28 a 31),...

Spisová značka: C-305/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 12. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 2. 2018

1. Články 17 a 27 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný...

Spisová značka: 2 S 283/2015
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 12. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 7. 2018

Žalovaný v prejednávanej veci vydal rozhodnutie o prerušení kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH. Rozhodnutie žalovaného súvisí s výkonom...

Spisová značka: C-39/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 26. 10. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 11. 2017

1. Článok 4 ods. 2 smernice Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností...

...

Partner