136 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Mgr. Matej Trnavský, JUDr. Alexandra Vicová
Právny stav od: 1.1.2014
Dátum aktualizácie: 5.5.2015

Ust. § 44 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) stanovuje povinnosť fyzickým a právnickým osobám, ktoré vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, okrem daňovníka podľa § 2 písm. t) alebo daňovníka štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, povinný zrážať sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia a v prospech daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) povinný zrážať sumu vo výške 35 % z peňažného plnenia.

Autor: JUDr. Martina Palušková
Právny stav od: 1.1.2014
Dátum aktualizácie: 31.8.2015

Všeobecná právna úprava vrátenia daňových preplatkov je obsiahnutá v § 79 Daňového poriadku. Podľa § 2 písm. d) Daňového poriadku je daňovým preplatkom: „suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň.“

Autor: Mgr. Alexandra Vicová
Právny stav od: 1.1.2012

Daňový subjekt je povinný plniť si voči správcovi dane všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Autor: JUDr. Zuzana Reiffová
Právny stav od: 1.1.2012
Dátum aktualizácie: 31.8.2015

Podľa § 79 DP správca dane použije daňový preplatok podľa ustanovenia § 55 DP o použití platieb, resp. ak nemožno takto postupovať, preplatok sa použije na kompenzáciu nedoplatkov u iného správcu dane. Ak nemožno preplatok použiť uvedeným spôsobom, vráti sa daňovému subjektu.

Autor: Mgr. Martin Fabian
Právny stav od: 1.1.2012

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť tomuto daňovému subjektu odklad platenia dane, a to až na dobu 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane, resp. odo dňa vyrubenia dane.

Autor: JUDr. Mária Kostolná
Právny stav od: 1.1.2012

V prípade, ak daňovému subjektu vznikne daňový preplatok podľa § 79 Daňového poriadku, je správca dane v prvom rade povinný použiť takýto preplatok na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti. 

Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Právny stav od: 1.1.2012

Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy vyžadované osobitnými predpismi. 

Autor: JUDr. Martina Palušková
Právny stav od: 1.1.2012
Dátum aktualizácie: 31.8.2015

Správca dane môže povoliť platenie dane v splátkach, len ak bude dlžná suma zabezpečená niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka alebo Daňového poriadku.

Autor: Mgr. Peter Vachan
Právny stav od: 1.11.2004
Dátum aktualizácie: 6.7.2015

Podľa platnej a účinnej právnej úpravy zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  je možné obec požiadať o zníženie dane zo stavby, len ak takúto možnosť obec upraví vo všeobecne záväznom nariadení.

Autor: JUDr. Mária Kostolná
Právny stav od: 1.1.2014
Dátum aktualizácie: 31.8.2015

V zmysle zákona o správe daní, ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii u správcu dane,  ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, je daňový subjekt povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali alebo požiada o zrušenie registrácie. 

Partner