2092 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

Pripravili sme pre vás aktuálnu príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2016. Aktualizovaná publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v účtovnom období 2016. Sú v nej zapracované zmeny a doplnenia, ktoré boli vykonané novelami postupov účtovania a zákona o účtovníctve v priebehu roka 2015 a sú platné v účtovnom období roka 2016.

Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

Dlhodobý majetok je majetok, ktorý sa v podniku používa dlhšie ako jeden rok. Nemení svoju formu a postupne sa opotrebúva. Svoju hodnotu prenáša do hodnoty vyrábaných výrobkov alebo poskytovaných služieb postupne. Podnik ho obstaráva za účelom využitia pri podnikaní.

Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

Zásoby sú súčasťou obežného majetku účtovnej jednotky. Do obežného majetku sa zaraďujú preto, že nie sú určené na dlhodobé používanie pri činnosti účtovnej jednotky, ale ich potreba súvisí s bežnou prevádzkovou činnosťou. V závislosti od predmetu činnosti účtovnej jednotky to môže byť výrobná alebo obchodná činnosť (vrátane poskytovania služieb). Zásobami sú materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá a tovar.

Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

Obsahom účtovej triedy 2 je finančný majetok a finančné zdroje. Jeho charakteristickou črtou je vysoká likvidnosť, bezprostredná obchodovateľnosť a predpokladaná držba do jedného roka. Ide o tzv. krátkodobý finančný majetok. Pri finančných zdrojoch (pôžičkách a úveroch) sa predpokladá dohodnutá splatnosť do jedného roka, tzv. krátkodobé finančné zdroje.

Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

Na účtoch účtovej triedy 3 sa účtujú pohľadávky a záväzky účtovnej jednotky odo dňa ich vzniku po ich zaplatenie. Ide predovšetkým o záväzky a pohľadávky z obchodných vzťahov, poskytnuté preddavky na zásoby alebo služby a práce, okrem preddavkov súvisiacich s obstaraním dlhodobého majetku. Z časového hľadiska zúčtovacie vzťahy členíme na dlhodobé a krátkodobé. Časové hľadisko uplatňujeme ku vzniku účtovného prípadu a k 31.12.

Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

V účtovej triede 4 sa účtujú

  1. základné imanie, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku, oceňovacie rozdiely, prevedené výsledky hospodárenia, výsledok hospodárenia v schvaľovaní,
  2. rezervy,
  3. dlhodobé bankové úvery,
  4. dlhodobé záväzky,
  5. odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka,
  6. vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa.
Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

V tejto účtovej triede 5 – Náklady sa účtujú prvotné náklady alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené.

Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

V účtovej triede 6 sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa v tejto účtovej triede účtujú časovo rozlíšené. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

Účtová trieda 7 obsahuje súvahové uzávierkové účty, výsledkový uzávierkový účet a podsúvahové účty.

Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku s ocenením nad 2 400 € a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok. Ak je jeho ocenenie nižšie 2 400 €, účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, či ho bude evidovať ako DNM, alebo ho bude účtovať do nákladov.

...

Partner