3640 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb je upravená v § 4, § 4b, § 7 a § 7a ZDPH. Postavenie platiteľa dane so všetkými právami a povinnosťami získava tuzemská zdaniteľná osoba iba registráciou podľa § 4, príp. § 4b ZDPH (registrácia skupiny). Registráciu tuzemských zdaniteľných osôb rozlišujeme ako registráciu povinnú, dobrovoľnú a zákonnú.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Po vzniku spoločnosti musí štatutárny orgán vykonať niekoľko ďalších krokov na to, aby spoločnosť splnila základné povinnosti voči úradom vyplývajúce z daňových a ostatných zákonov. Ide predovšetkým o registráciu spoločnosti na daňovom úrade k rôznym druhom daní a o registráciu v Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Dátum publikácie: 5. 3. 2018
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

S účinnosťou od 1. 1. 2018 dochádza na základe zákona č. 334/2017 Z. z. (novela zákona o DPH) k zmenám zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 15. 2. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie má každá právnická osoba, ktorej táto povinnosť priamo vyplýva z ustanovenia § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Právnická osoba založená (zriadená) s cieľom podnikania má povinnosť podať daňové priznanie vždy, t. j. aj vtedy, ak nemala v zdaňovacom období žiadne príjmy alebo iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 15. 2. 2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

V tejto časti sa sústredíme najmä na to, ktoré zo zmien spôsobených novelami zákona o dani z príjmov majú po prvý raz vplyv na výšku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2017.

Dátum publikácie: 15. 2. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Hoci daňovník ešte nevie, či a aký základ dane dosiahne v zdaňovacom období, je povinný počas zdaňovacieho obdobia platiť preddavky na daň. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Dátum publikácie: 15. 2. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Daňovník je oprávnený rozhodnúť, že časť ním zaplatenej dane správca dane poukáže konkrétnemu subjektu na stanovený účel. Právnická osoba je oprávnená vyhlásiť v podanom daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane (riadok 1050 daňového priznania) do výšky 2 % sa má poukázať ňou určeným prijímateľom. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane sa uvádza v daňovom priznaní na str. 12, VI. časť.

Dátum publikácie: 15. 2. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Daňová licencia ako minimálna daň je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania. Ak daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, aj splatnosť daňovej licencie je v tejto predĺženej lehote.

Dátum publikácie: 15. 2. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

V období od 1. januára 2018 do termínu na podanie daňového priznania za rok 2017 sa platia preddavky na daň z poslednej známej daňovej povinnosti, v danom prípade za zdaňovacie obdobie 2016. Od termínu na podanie daňového priznania do 31. decembra 2018 sa platia preddavky na základe daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2017.

Dátum publikácie: 15. 2. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Príspevok obsahuje vyplnené tlačivo daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roka 2017, pričom zahŕňa vybrané príklady z predchádzajúcich príspevkov.

...

Partner