3172 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 21.2.2017
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 1.1.2018

Minimálna mzda je najnižšia úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenie. Dosahuje výšku životného minima. Na rok 2017 sa minimálna mzda ustanovuje na 435 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,50 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Právny nárok na minimálnu mzdu sa vzťahuje na zamestnancov v pracovnom pomere a na fyzické osoby vykonávajúce práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 24.1.2017
Autor: Ing. Viliam Višňovský
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 1.1.2018

Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na 435 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Úprava sumy minimálnej mzdy má vplyv na zamestnávateľov i zamestnancov a prejaví sa nielen potrebou úpravy dojednaných mzdových podmienok alebo potrebou doplácania do novej sumy minimálnej mzdy, ale aj vo výške niektorých ďalších zákonných nárokov odvodených od sumy minimálnej mzdy.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2016

Obsahom príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov. Uvádzame aj najčastejší prípad zostavenia účtovnej závierky k poslednému dňu účtovného obdobia.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2016

Účtovnú závierku k 31. 12. 2016 je povinná zostaviť každá účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Termín zostavenia účtovnej závierky určuje termín odovzdávania daňového priznania dane z príjmov fyzických osôb. Tento termín býva spravidla 31. 3. nasledujúceho roka po ukončení účtovného obdobia. Ak by účtovná jednotka (daňovník) požiadala o neskorší termín podania daňového priznania, účtovná závierka musí byť zostavená najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2016

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykonáva inventarizácia. Zistené inventarizačné rozdiely musia byť zaúčtované v príslušných účtovných knihách v účtovnom období, kedy boli zistené, a tiež ako uzávierkové účtovné operácie v peňažnom denníku.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2016

Peňažný denník predstavuje základnú účtovnú knihu v jednoduchom účtovníctve, ktorá sa vedie samostatne v každom účtovnom období. Pri uzatváraní peňažného denníka účtovná jednotka zaúčtuje uzávierkové účtovné operácie, uvedie súhrnné sumy príjmov a výdavkov a uvedie výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami zahrnovanými do základu dane a daňovými výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií. Účtovné zápisy uzávierkových operácií uzatvárajú účtovanie v peňažnom denníku a predstavujú predovšetkým aplikáciu ustanovení zákona o dani z príjmov. Rozdeľujeme ich na štyri skupiny, podľa toho, akým spôsobom ovplyvňujú základ dane z príjmov. V ďalšej časti si uvedieme príklady účtovania uzávierkových operácií.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2016

Účtovná závierka sa zostavuje z údajov peňažného denníka (po zaúčtovaní uzávierkových účtovných operácií), z knihy pohľadávok, z knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov. Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva obsahuje výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2016

Komplexný príklad k zostaveniu účtovnej závierky za rok 2016 v jednoduchom účtovníctve s vybranými účtovnými prípadmi účtovného obdobia roka 2016, s uzatvorením účtovných kníh, zistením výsledku hospodárenia a zostavením výkazov vrátane vyplnených tlačív účtovnej závierky – výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2016

Účtovné jednotky, podnikatelia, budú zostavovať účtovnú závierku za rok 2016 po tom, čo k prvému dňu účtovného obdobia overia správnosť zaradenia do veľkostnej skupiny, t. j. či sú mikro, malou alebo veľkou účtovnou jednotkou.Pre každú veľkostnú skupinu sa pre zostavenie účtovnej závierky aj v roku 2016 použijú osobitné opatrenia obsahujúce postupy zostavenia účtovnej závierky, tiež postupy, ako vykazovať údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v prípade, ak došlo v bežnom účtovnom období (2016) k zmene veľkostnej skupiny oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu (2015). Pre účtovnú závierku zostavenú za rok 2016 sa použijú rovnaké tlačivá ako pre účtovnú závierku zostavovanú za rok 2015.

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2016

Príspevok popisuje účtovné právne predpisy, ktoré ovplyvňujú postupy účtovania a zostavenie individuálnej účtovnej závierky podnikateľov za účtovné obdobie roka 2016; konkrétne ide o rozsiahlejšie zmeny zavedené zákonom o účtovníctve a zmeny zavedené do postupov účtovania pre podnikateľov.

...

Partner