3308 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 15.8.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2017

Pri výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne sa prihliada na to, že ide o príjem z dohody o brigádnickej práci študentov a je možné uplatniť odvodovú úľavu, ktorú zamestnanci z iných dohôd – inej závislej činnosti nemajú.

Dátum publikácie: 27.3.2017
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2017

Koncom roka 2016 bol v NR SR schválený zákon č. 341/2016 Z. z., ktorý novelizoval zákon o dani z príjmov. Najdôležitejšími zmenami v tomto zákone boli úpravy: zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 %, zavedenie zdanenia podielov na zisku (dividend) pri súčasnom zrušení zdravotných odvodov z týchto podielov na zisku (dividend), zvýšenie maximálneho limitu uplatňovania paušálnych výdavkov...

Dátum publikácie: 27.3.2017
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2017

S účinnosťou od 1. 1. 2017 sú podiely na zisku príjmami, ktoré sú predmetom dane, čo znamená, že od 1. 1. 2017 podliehajú zdaneniu. Jedným z dôvodov opätovného zdanenia (boli zdaňované aj do 31. 12. 2003) je, že zdaňovanie dividend je štandardným nástrojom zdaňovania kapitálových ziskov v najvyspelejších krajinách sveta a v krajinách EÚ, a preto aj SR opätovne implementuje tento spôsob zdanenia do svojej legislatívy.

Dátum publikácie: 27.3.2017
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2017

S účinnosťou od 1. 1. 2017 sa medzi držiteľov dopĺňa aj držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Úprava uvedená v § 43 v novom odseku 23 ZDP rieši spôsob uplatnenia metód na zamedzenie dvojitého zdanenia. Tento odsek upravuje presnejšie spôsob uplatnenia metód na zamedzenie dvojitého zdanenia v prípadoch, ak ide o príjmy vo forme prijatých peňažných a nepeňažných plnení poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od držiteľa, ktorý má bydlisko alebo sídlo v štáte, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o ZDZ alebo ak ide o príjmy vo forme výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok a výnosov (príjmov) z ich predaja.

Dátum publikácie: 27.3.2017
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2017

S účinnosťou od 1. 1. 2017 dochádza k trom zásadným zmenám pri uplatňovaní paušálnych výdavkov, a to k zvýšeniu percenta pre uplatnenie paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 %, k zvýšeniu maximálnej ročnej výšky z 5 040 eur ročne na sumu 20 000 eur ročne a k zrušeniu povinnosti sledovania v roku začatia a skončenia podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela alebo z umeleckého výkonu pomernej výšky uplatnenia paušálnych výdavkov len k mesiacom, kedy sa činnosť vykonávala. Takto zvýšené paušálne výdavky bude odpočítavať po 1. 1. 2017, t. j. prvýkrát pri podávaní daňového priznania za rok 2017.

Dátum publikácie: 27.3.2017
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2017

Najdôležitejšími úpravami týkajúcimi sa oblasti závislých osôb a transferového oceňovania je spresnenie pojmu blízkej osoby, zadefinovanie pojmu kontrolovaná transakcia, spresnenie primárnej a korešpondujúcej úpravy základu dane, spresnenie procesu žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia, ak daňovník požiada o odsúhlasenie metódy ocenenia a sprísnenie sankcií, ak sa daňovník dopustí konania, ktoré nemá ekonomické opodstatnenie a ktorého výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti.

Dátum publikácie: 27.3.2017
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2017

S účinnosťou od 1. 1. 2017 dochádza v zníženiu sadzby dane z príjmov právnickej osoby z 22 % na 21 %. Znížená sadzba dane vo výške 21 % sa použije prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. 1. 2017. V nadväznosti na uvedené sa pri platení preddavkov na daň z príjmov počnúc 1. 1. 2017 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2016 (do 31. 3. 2017 v prípade kalendárneho roka) vychádza z daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2015 pri použití sadzby dane 21 %. V dôsledku zníženia sadzby dane môže dôjsť v určitých prípadoch k situácii, kedy daňovník, ktorý platil v zdaňovacom období 2016 mesačné preddavky na daň, bude do lehoty na podanie daňového priznania platiť štvrťročné preddavky.

Dátum publikácie: 27.3.2017
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2017

Zmenou dochádza k jednoznačnému vymedzeniu a spresneniu, že podmienka uznania výdavkov po zaplatení sa aplikuje na prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľnosti a na odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrob­no-tech­nic­kých a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu.

Dátum publikácie: 27.3.2017
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2017

Novelou zákona o správnych poplatkoch sa dopĺňa položka sadzobníka správnych poplatkov, podľa ktorej zápis držiteľa úplne nového vozidla, ktoré ešte nikdy nebolo celosvetovo evidované, podlieha správnemu poplatku vo výške 33 eur, a to pri splnení zákonom stanovených podmienok. Túto možnosť môže využiť len výrobca vozidiel, zástupca výrobcu alebo fyzická alebo právnická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla – autorizovaný predajca vozidiel (ďalej len „výrobca alebo predajca vozidiel“).

Dátum publikácie: 27.3.2017
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.12.2017

Zákon o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2014 stanovuje povinnosť platenia daňovej licencie pre všetky právnické osoby s výnimkou daňovníkov oslobodených od platenia, a to bez ohľadu na vyčíslený základ dane alebo daňovú stratu. S účinnosťou od 1. 1. 2018 dochádza k zrušeniu inštitútu daňovej licencie. Zdaňovacie obdobie, v ktorom bude povinnosť platiť daňovú licenciu posledný krát, sa vymedzuje v § 52zk zákona.

...

Partner