3435 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka je u niektorých platiteľov DPH spojené s dvoma povinnosťami a to v súvislosti s odpočítaním DPH. Ide o povinnosť vykonania ročného zúčtovania tej DPH, ktorá bola v priebehu kalendárneho roka odpočítavaná pomernou časťou (bola prepočítaná koeficientom) a povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia, alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel. Spoločným menovateľom uvedených povinností je určitá reparácia v súvislosti s odpočítanou DPH.

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Odpočítaná môže byť len tá suma DPH, ktorou boli priamo zaťažené jednotlivé nákladové prvky zdaniteľného plnenia. Existencia priameho a bezprostredného spojenia medzi konkrétnym plnením na vstupe a konkrétnym plnením na výstupe alebo plneniami, ktoré sú dôvodom pre vznik nároku na odpočet, je nevyhnutná ešte pred tým, ako je zdaniteľná osoba oprávnená na odpočet DPH na vstupe, ako aj z dôvodu stanovenia rozsahu tohto oprávnenia.

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Zúčtovanie vstupnej dane sa vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na všetkých platiteľov, ale len na tých, ktorí prijali na účely svojho podnikania plnenia určené čiastočne aj na činnosť oslobodenú od DPH bez nároku na odpočítanie. U ostatných platiteľov, ktorých sa netýka povinnosť zúčtovania odpočtu dane, sa považuje ich vzťah voči štátnemu rozpočtu za príslušný rok za vyrovnaný.

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

K prehodnoteniu odpočítanej alebo neodpočítanej dane vzťahujúcej sa k investičnému majetku (ide o investičný majetok definovaný na účely DPH) môže dôjsť u platiteľov, u ktorých na základe určitých zmien v ich podnikateľskej činnosti došlo k zmene pôvodného účelu použitia investičného majetku. Dôsledky takejto zmeny sa odrazia tiež práve v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom došlo k zmene účelu využitia podnikateľského majetku, a to na účely DPH považovaného za investičný majetok.

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Komplexný príklad k úprave odpočítanej dane za rok 2017 s konkrétnymi zdaniteľnými obchodmi, s výpočtom ročného koeficientu, so zmenou účelu používania investičného majetku a s vyplnenými daňovými priznaniami za I. – IV. štvrťrok 2017.

Dátum publikácie: 3. 11. 2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 24. 5. 2018

Dôvodom na prijatie nového zákona o ochrane osobných údajov je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpra­vou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady.

Dátum publikácie: 3. 11. 2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 24. 5. 2018

Podľa platného zákona o ochrane osobných údajov účinného od 15. apríla 2014 zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby môže mať prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb. Prevádzkovateľ teda môže mať zodpovednú osobu bez ohľadu na počet oprávnených osôb. Je iba na jeho rozhodnutí, či bude mať zodpovednú osobu alebo nie. Ak prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu, je povinný oznámiť úradu tie informačné systémy, ktoré podľa zákona o ochrane osobných údajov podliehajú oznamovacej povinnosti podľa § 34 cit. zákona.

Dátum publikácie: 26. 10. 2017
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 5. 2018

Príspevok objasňuje príjmy fyzickej osoby vylúčené z predmetu dane, určené pre všetky fyzické osoby, bez ohľadu na druh dosahovaného príjmu a príjmy vylúčené z predmetu dane, určené pre zamestnancov.

Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Cieľom príspevku je poukázať na podstatné skutočnosti pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane fyzickej osoby, a to nezdaniteľnej časti na daňovníka, nezdaniteľnej časti na manžela (manželku) a nezdaniteľnej časti vo výške príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Príspevok je zameraný na problematiku uplatnenia jednotlivých nezdaniteľných častí. Zoberá sa otázkami ako napr. kedy vzniká nárok na nezdaniteľné časti, ako sa vypočíta ich výška, spôsob preukazovania nároku, pričom tieto otázky sú doplnené praktickými príkladmi.

Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka sa odvíja od celkovej výšky čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 ZDP, § 6 ods. 1 a 2 ZDP a od výšky platného životného minima, t. j. životného minima platného k 1 januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Posudzuje sa tu základ dane, nie hrubý príjem. V prípade zamestnanca je základ dane daný ako jeho príjem znížený o jeho odvody.

...

Partner