1952 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 10.8.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015
Právny stav do: 31.12.2016

Firme došlo upovedomenie o začatí exekúcie. Trovy exekúcie majú vyčíslenú 20 % DPH. Trovy exekúcie účtuje na účet 548.900 ako nedaňové náklady. Ako je to s uplatnením DPH? Je nárok na jej odpočítanie? 

Dátum publikácie: 5.5.2017
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1.1.2015
Právny stav do: 31.12.2016

Spoločnosť za v roku 2014 zatriedila ako malá účtovná jednotka – resp. nie ako mikro účtovná jednotka [nespĺňala podmienku pre mikro účtovnú jednotku za rok 2013]. K 1. 1. 2015 sa spoločnosť zaradila ako malá účtovná jednotka (za rok 2014 spĺňala podmienku pre mikro účtovnú jednotku, no za rok 2013 nie). V roku 2016 sa posudzujú dve predchádzajúce účtovné obdobia, a to rok 2015 a rok 2014, v ktorých podmienky pre zatriedenie pre mikro účtovnú jednotku sú splnené (nie sú splnené iba v roku 2013). Môže sa účtovná jednotka od roku 2016 zatriediť ako mikro ÚJ alebo z nejakého dôvodu nie?

Dátum publikácie: 24.4.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015
Právny stav do: 31.12.2016

Spoločnosť vznikla v roku 2013. V roku 2014, keďže nebolo možné testovať presiahnutie alebo nespĺňanie veľkostných kritérií za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia, nemohla byť účtovná jednotka mikro účtovnou jednotkou. V roku 2015 bola znova malou účtovnou jednotkou. Môže byť v roku 2016 mikro účtovnou jednotkou, keďže 2 bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia spĺňa veľkostné kritériá mikro účtovnej jednotky?

Dátum publikácie: 11.4.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015
Právny stav do: 31.12.2016

Je možný prestup z malej účtovnej jednotky na mikro účtovnú jednotku od 1. 1. 2016, keď sa firma dobrovoľne rozhodla byť malou účtovnou jednotkou napriek tomu, že spĺňala podmienky mikro účtovnú jednotku? V roku 2014 sa vypĺňalo tlačivo účtovnej závierky pre malé a veľké jednotky, v 2015 tiež.

Dátum publikácie: 2.11.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.7.2015
Právny stav do: 31.8.2017

V roku 2015 spoločnosť, ktorá účtuje lekára (podvojné účtovníctvo – s. r. o.), si prihlásila a zriadila virtuálnu registračnú pokladnicu, ale príjem v hotovosti doteraz spoločnosť nemala, t. j. nie je pohyb v pokladnici a ani v budúcnosti sa neuvažuje nad hotovostným príjmom. Má spoločnosť zrušiť virtuálnu registračnú pokladnicu alebo ponechať a naďalej nemať príjem?

Dátum publikácie: 3.10.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2013
Právny stav do: 31.12.2017

Spoločnosť má zmluvu na výhradné dodanie výrobkov do firmy v Maďarsku – projekt, ktorý sa rozbehol na konci roka 2015. V decembri 2015 dodala materská firma v Nemecku prvé výrobky priamo do Maďarska, pretože spoločnosť ich ešte nestihla vyrobiť.

Maďarská firma vytvorila doklad o prijatých výrobkoch pre slovenskú firmu, nie na materskú firmu v Nemecku. Faktúry z Nemecka neakceptujú a nezaplatia, pretože majú rámcovú zmluvu na tieto výrobky len so slovenskou firmou.

Materská firma v Nemecku sa preto v júli 2016 rozhodla faktúry vystavené na Maďarsko stornovať a vystaviť ich na slovenskú firmu s tým, že má spoločnosť tovar ďalej fakturovať do Maďarska. Majú úmysel vytvoriť trojstranný obchod. Faktúry z Nemecka na spoločnosť sú vystavené s dátumom júl 2016 a aj faktúry do Maďarska budú vystavené s dátumom júl 2016.

Môže spoločnosť tento trojstranný obchod zahrnúť do daňového priznania k DPH za mesiac júl 2016? Skutočná dodávka sa však uskutočnila v decembri 2015, avšak táto dodávka nebola prvotne trojstranným obchodom, k dodatočnému prerobeniu dokladov došlo až v júli 2016.

Dátum publikácie: 16.9.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

Ak platiteľ DPH vystaví faktúru inému platiteľovi DPH za stavebné práce, ktoré patria do sekcie F s prenesením daňovej povinnosti, do ktorého riadka daňového priznania DPH uviesť tento základ dane?

Dátum publikácie: 15.8.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1.1.2014
Právny stav do: 31.12.2016

Rozhodnutím valného zhromaždenia má akciová spoločnosť so sídlom v SR vyplatiť členom štatutárneho orgánu (občania SR) tantiémy z nerozdeleného zisku minulých období nasledovne:

1. tantiému – členom predstavenstva, ktorí majú majetkovú účasť na ZI zo zisku r. 2007,
2. tantiému – členom predstavenstva, ktorí nemajú majetkovú účasť na ZI zo zisku r. 2007,
3. tantiému – členom predstavenstva, ktorí majú majetkovú účasť na ZI zo zisku r. 2014,
4. tantiému – členom predstavenstva, ktorí nemajú majetkovú účasť na ZI zo zisku r. 2014.

Aké odvodové a daňové povinnosti vyplývajú z vyplatených tantiém?

Dátum publikácie: 11.8.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2017

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH, má prenajatú kanceláriu v ČR ako priestor na rokovania s českými dodávateľmi, do ČR nedodáva ani tovar, ani služby. Je táto kancelária stála prevádzkareň? Ak áno, aké povinnosti z toho vyplývajú?

Dátum publikácie: 9.8.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2017

Ak zahraničná osoba registrovaná pre DPH na Slovensku vlastní na Slovensku tovar, ktorý fakturuje inej zahraničnej osobe registrovanej pre DPH na Slovensku, a tovar zostáva na území Slovenskej republiky, vystaví faktúru bez DPH a príjemca uplatní tzv. slovenské samozdanenie?

...

Partner