1913 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 10.8.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015
Právny stav do: 31.12.2016

Firme došlo upovedomenie o začatí exekúcie. Trovy exekúcie majú vyčíslenú 20 % DPH. Trovy exekúcie účtuje na účet 548.900 ako nedaňové náklady. Ako je to s uplatnením DPH? Je nárok na jej odpočítanie? 

Dátum publikácie: 5.5.2017
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1.1.2015
Právny stav do: 31.12.2016

Spoločnosť za v roku 2014 zatriedila ako malá účtovná jednotka – resp. nie ako mikro účtovná jednotka [nespĺňala podmienku pre mikro účtovnú jednotku za rok 2013]. K 1. 1. 2015 sa spoločnosť zaradila ako malá účtovná jednotka (za rok 2014 spĺňala podmienku pre mikro účtovnú jednotku, no za rok 2013 nie). V roku 2016 sa posudzujú dve predchádzajúce účtovné obdobia, a to rok 2015 a rok 2014, v ktorých podmienky pre zatriedenie pre mikro účtovnú jednotku sú splnené (nie sú splnené iba v roku 2013). Môže sa účtovná jednotka od roku 2016 zatriediť ako mikro ÚJ alebo z nejakého dôvodu nie?

Dátum publikácie: 24.4.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015
Právny stav do: 31.12.2016

Spoločnosť vznikla v roku 2013. V roku 2014, keďže nebolo možné testovať presiahnutie alebo nespĺňanie veľkostných kritérií za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia, nemohla byť účtovná jednotka mikro účtovnou jednotkou. V roku 2015 bola znova malou účtovnou jednotkou. Môže byť v roku 2016 mikro účtovnou jednotkou, keďže 2 bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia spĺňa veľkostné kritériá mikro účtovnej jednotky?

Dátum publikácie: 11.4.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015
Právny stav do: 31.12.2016

Je možný prestup z malej účtovnej jednotky na mikro účtovnú jednotku od 1. 1. 2016, keď sa firma dobrovoľne rozhodla byť malou účtovnou jednotkou napriek tomu, že spĺňala podmienky mikro účtovnú jednotku? V roku 2014 sa vypĺňalo tlačivo účtovnej závierky pre malé a veľké jednotky, v 2015 tiež.

Dátum publikácie: 2.11.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.7.2015
Právny stav do: 31.8.2017

V roku 2015 spoločnosť, ktorá účtuje lekára (podvojné účtovníctvo – s. r. o.), si prihlásila a zriadila virtuálnu registračnú pokladnicu, ale príjem v hotovosti doteraz spoločnosť nemala, t. j. nie je pohyb v pokladnici a ani v budúcnosti sa neuvažuje nad hotovostným príjmom. Má spoločnosť zrušiť virtuálnu registračnú pokladnicu alebo ponechať a naďalej nemať príjem?

Dátum publikácie: 15.8.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1.1.2014
Právny stav do: 31.12.2016

Rozhodnutím valného zhromaždenia má akciová spoločnosť so sídlom v SR vyplatiť členom štatutárneho orgánu (občania SR) tantiémy z nerozdeleného zisku minulých období nasledovne:

1. tantiému – členom predstavenstva, ktorí majú majetkovú účasť na ZI zo zisku r. 2007,
2. tantiému – členom predstavenstva, ktorí nemajú majetkovú účasť na ZI zo zisku r. 2007,
3. tantiému – členom predstavenstva, ktorí majú majetkovú účasť na ZI zo zisku r. 2014,
4. tantiému – členom predstavenstva, ktorí nemajú majetkovú účasť na ZI zo zisku r. 2014.

Aké odvodové a daňové povinnosti vyplývajú z vyplatených tantiém?

Dátum publikácie: 26.7.2016
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1.1.2015
Právny stav do: 31.12.2016

Obchodná spoločnosť sa za rok 2014 rozhodla považovať za nie mikro účtovnú jednotku. Môže sa za rok 2015 považovať za malú účtovnú jednotku alebo za mikro účtovnú jednotku, i keď nespĺňa veľkostné kritériá?

Dátum publikácie: 6.6.2016
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1.7.2013
Právny stav do: 17.10.2016

Od 1. 4. 2016 zamestnávateľ zamestnal pracovníčku, ktorá bude robiť verejné obstarávanie, evidenciu majetku. Musí mať zamestnankyňa na verejné obstarávanie  odbornú spôsobilosť?

Dátum publikácie: 1.6.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2016
Právny stav do: 31.12.2016

V roku 2014 sa vyhotovovala pre klienta účtovná závierka mikro účtovnej jednotky, pretože spĺňal všetky podmienky na jej vyhotovenie. V priebehu roku 2015 však naplnil podmienky malej účtovnej jednotky a k nej prislúchajúcej účtovnej závierky. Účtovná závierka za rok 2015 sa vyhotoví ako účtovná závierka mikro účtovnej jednotky alebo malej účtovnej jednotky?

Dátum publikácie: 23.5.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015
Právny stav do: 31.12.2016

Spoločnosť účtujúca v podvojnom účtovníctve spĺňala podmienky pre mikro účtovnú jednotku, avšak v minulom roku ňou nebola. Môže sa v ďalšom roku stať mikro účtovnou jednotkou?

...

Partner