Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
48 výsledkov

typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 24. 09. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 25. 09. 2014, Žilina

Cieľom školenia je podať komplexný pohľad na problematiku riešenia štatutárov z právneho hľadiska, z hľadiska odvodových povinností voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni a dane zo závislej činnosti. Rozoberieme si právne možnosti odmeňovania členov štatutárnych orgánov, detailne si vysvetlíme platenie odvodov a daní pri pravidelných a nepravidelných odmenách za výkon funkcie. Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme odvodové a daňové zaťaženie pri kombinácii odmeny za výkon funkcie na danej pozícii a pracovnej zmluvy štatutára. Dotkneme sa aj nárokov na cestovné náhrady a problematiky dividend. Riešiť budeme štatutárov tuzemských aj zahraničných.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 26.9.2014, Bratislava

Na školení si preberieme aktuálne platnú legislatívu cestovných náhrad teoreticky a aj na praktických príkladoch.

Cieľom školenia je podať  komplexný pohľad na danú problematiku tak, aby účastníci zvládli danú tému v súlade so zákonom.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 16. - 17. 10. 2014, Bratislava

Cieľom školenia je vysvetliť účastníkom základné legislatívne náležitosti pri výpočte hrubej mzdy, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie a pri výpočte dane z príjmov zo závislej činnosti.
Prejdeme si teoreticky a na praktických príkladoch príslušnú legislatívu.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová
Termín a miesto konania: 9. 10. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 14. 10. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 15. 10. 2014, Košice

Seminár bude popisovať všetky povinnosti, ktoré prevádzkovateľom vyplývajú zo zákona na ochranu osobných údajov, ale s dôrazom na kamerové systémy.

Prejdeme si podrobne, aké rôzne kamerové systémy môžete vo svojich spoločnostiach mať. Vysvetlíme si, že dôležitý je účel, či ide o monitorovanie zamestnancov na pracovisku alebo o bezpečnosť a ochranu majetku a zdravia, alebo ide o majetkové, finančné alebo iné záujmy.

Povieme si, akú dokumentáciu je potrebné mať vypracovanú a ktorý kamerový systém sa oznamuje na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

Na školení sa dozviete okrem iného i to, či môžete podľa novely zákona o ochrane osobných údajov účinnej od 15. 4. 2014 kopírovať úradné doklady na účely pracovnoprávneho vzťahu.

Každý účastník školenia obdrží študijné materiály, zákon, vyhlášky, vzor záznamu poučenia oprávnenej osoby, vzorové evidenčné listy, vzor poverenia zodpovednej osoby a ostatné zákonom stanovené formuláre.

Na našich školeniach lektorka ukáže názorne na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR, ako sa prihlásiť na skúšku zodpovednej osoby alebo ako vyplniť všetky potrebné formuláre, napr. ako vyplniť nový vzor poučenia oprávnenej osoby a iné.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 19. - 20. 11. 2014, Bratislava

Po zvládnutí základných legislatívnych pravidiel a procesných princípov výpočtu mzdy sme si pripravili rozšírenie témy miezd o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zrážky zo mzdy vrátane exekúcií a problematiku odmien štatutárov.


typ školenia
Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
Termín a miesto konania: 22.–23. 10. 2014, Bratislava

Seminár je určený najmä pre manažérov, personalistov a všetkých, ktorí potrebujú získať alebo si prehĺbiť svoje odborné vedomosti  zo Zákonníka práce s najnovšími zmenami v roku 2014.

Rámcovo bude zamerané napr. na pracovnú disciplínu, prekážky v práci, pracovný pomer, odstupné a odchodné alebo na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Školenie vás obohatí o niekoľko praktických rád a riešení, o ktoré sa s vami podelí doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.


typ školenia
Autor(i): Ing. Eva Gášpárová
Začiatok kurzu:
12. 9. 2014

Počas prevádzkovania živnosti alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti je povinnosťou daňovníka vyčísliť základ dane z príjmov. Jednou z možností je vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Aby sme vám uľahčili rozlišovanie príjmov a výdavkov na tie, ktoré základ dane ovplyvňujú a tie, ktoré základ dane neovplyvňujú, vytvorili sme pre vás elektronický kurz Vedenie jednoduchého účtovníctva.


typ školenia
Lektor: Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD., doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D. LLM., doc. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Imrich Fekete, CSc., JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
Termín a miesto konania: 13. - 14. 11. 2014

Spoločnosť Poradca podnikateľa pripravila ďalšiu Epi konferenciu zameranú na rekodifikačné práce občianskeho práva na Slovensku. Cieľom konferencie je informovať účastníkov o zámeroch a východiskách rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka (súkromného práva) a vysvetliť obsahové zameranie navrhovaných zmien.

 

Odbornými garantmi konferencie sú:

doc. JUDr. Anton Dulak, PhD. – predseda Rekodifikačnej komisie nového Občianskeho zákonníka

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – predseda Rekodifikačnej komisie pre nový Občiansky súdny poriadok

 

Konferencie sa zúčastnia aj prizvaní českí odborníci, ako sú prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš – ktorý je tvorcom koncepcie nového českého OZ, a JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

 


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 11. 11. 2014, Košice
Termín a miesto konania: 28. 10. 2014, Banská Bystrica

Týmto školením chceme účastníkom vzdelávacej aktivity priblížiť praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona a upozorniť na časté chyby, ktoré sa vyskytujú  v praxi pri poskytovaní náhrad podľa tohto zákona.  

Poukážeme na  možnosti úpravy nárokov zamestnancov alebo iných osôb v dohodách, zmluvách a na povinnosti zamestnávateľa, pripomenieme si základné zásady poskytovania náhrad  a variantnosť riešení pri ich poskytovaní.


typ školenia
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Termín a miesto konania: 28. 10. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 29. 10. 2014, Bratislava

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným zaručiť správnu orientáciu v problematike INTRASTATU a poskytnúť dostatočný základ pre prácu v oblasti zostavovania štatistických hlásení týkajúcich sa pohybu tovaru medzi členskými štátmi EÚ.

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ, alebo iných pracovníkov, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT.

/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (39)
Košice (35)
Trenčín (32)
Nitra (32)
Poprad (32)
Prešov (23)
Trnava (18)