www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
68 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Termín a miesto konania: 22. 9. 2015, Žilina

Cieľom seminára je komplexne informovať poslucháčov o pravidlách a postupoch pri čerpaní verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ, o tom, ako pripraviť a realizovať činnosti v oblasti verejného obstarávania z pohľadu dotačných fondov, o povinnej dokumentácii prijímateľa pri ex-ante kontrole a súbore povinnej dokumentácie z verejného obstarávania, ktorú prijímateľ odovzdá na kontrolu poskytovateľovi.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 7. 10. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 19. 10. 2015, Žilina

Jedinečný seminár aký tu ešte nebol má netradičnú formu totálnej diskusie o optimalizácií daní a odvodov fyzických a právnických osôb s rešpektovanými a obľúbenými lektormi. Na „Daňový a odvodový kolotoč“ samozrejme môžete svojimi otázkami a problémami nastúpiť aj vy.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 12. 10. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 13.10. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 19. 11. 2015, Poprad

Pripravili sme pre vás niekoľko zaujímavých tém z oblastí, ako sú zdravotné a sociálne poistenie. Na školení vás odborným slovom bude sprevádzať odborníčka RNDr. Jana Motyčková, ktorá bude hovoriť napr. aj o zmenách, ktoré nastali po 1. 7. 2015 pri minimálnom dôchodku.


typ školenia
Lektor: Ing. Mária Cvečková
Termín a miesto konania: 02. 10. 2015, Bratislava

Školenie vysvetlí postup audítora, jeho požiadavky tak legislatívneho a procesného charakteru ako aj požiadavky týkajúce sa prípravy podkladov k auditu. Tieto zahŕňajú nielen účtovné knihy a samotné účtovné doklady, ale viacero výstupov v požadovaných, resp. dostupných formátoch, ktoré sú predmetom nezávislého testovania a vyhodnocovania.


typ školenia
Lektor: Ing. Mária Cvečková
Termín a miesto konania: 5. – 6. 11. 2015, Bratislava

Cieľom školenia je oboznámiť odbornú verejnosť s problematikou dlhodobého majetku podľa IAS/IFRS a ilustrovať spôsoby účtovného zobrazenia prostredníctvom príkladov.


typ školenia
Lektor: Ing. Mária Cvečková
Termín a miesto konania: 12. 10. 2015, Bratislava

Prístup k odloženej dani v slovenskej legislatíve v podstate kopíruje medzinárodný štandard, za užitočné však považujeme ilustrovať výpočet a analýzu prechodných rozdielov v kontexte s domácou daňovou legislatívou na konkrétnych príkladoch. Pani školiteľka osobitne vysvetlí vznik a účtovanie odloženej dane súvisiacej s goodwillom a to tak v individuálnej ako aj v konsolidovanej účtovnej závierke.


typ školenia
Lektor: Ing. Mária Cvečková
Termín a miesto konania: 19.11.2015, Žilina

Školenie je vhodné pre vedúcich pracovníkov samospráv, ktorí potrebujú praktický prehľad o systéme podvojného účtovníctva a jeho väzbe na rozpočtové hospodárenie. Predmetom školenia bude vysvetlenie hlavných požiadaviek na správne vedenie účtovníctva v zmysle platnej a aktuálnej legislatívy, štruktúry účtovnej závierky, významu inventarizácie majetku a záväzkov; významu vnútornej kontroly, významu a úlohy interných smerníc súvisiacich s účtovníctvom, problematiky inventarizácie majetku a záväzkov vrátane odporúčaní pre koordináciu prác nielen v rámci obce/mesta, jeho odborných referátov, ale aj ich RO, PO, prípadne založených podnikateľských subjektov v tých oblastiach, kde sú spoločné obojstranné finančné toky; významu odsúhlasovania vzájomných väzieb v rámci individuálnej účtovnej závierky aj pre účely konsolidovanej účtovnej závierky; významu a metodiky KÚZ, účtovnej politiky, auditu IÚZ, overenia hospodárenia, auditu KÚZ, výročnej správy, zverejňovacích povinností.


typ školenia
Lektor: Ing. Silvia Karelová
Termín a miesto konania: 12. 11. 2015, Bratislava

Školenie nadväzuje na základné poznatky z oblasti transferového oceňovania, ktoré mali účastníci príležitosť získať na úvodnom školení k tejto problematike.
Poskytneme vám praktický návod, čo by malo byť obsahom dokumentácie k transferovému oceňovaniu, ako ju pripraviť, na ktoré vybrané oblasti je potrebné upriamiť pozornosť. Zároveň sa zameriame na posúdenie špecifických atribútov vybraných transakcií medzi závislými osobami, akú najvhodnejšiu metódu transferového oceňovania si zvoliť pre stanovenie transferovej ceny pri špecifických transakciách. Záverečná časť školenia bude venovaná analýze porovnateľnosti a praktickému príkladu, ako vypracovať funkčnú a rizikovú analýzu.


typ školenia
Lektor: Ing. Silvia Karelová
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
240 min.

Povinnosťou daňovníka je byť pripravený čo možno najlepšie a najpresvedčivejšie zdokumentovať nastavenie transferových cien v transakciách so závislými osobami. V praxi sa stretávame, že daňovník nevie, čo všetko má dokumentácia obsahovať a nevie, ktoré transakcie má zdokumentovať. Videoškolenie vám poskytne základné poznatky z problematiky transferového oceňovania vysvetlené na praktických príkladoch a zároveň návod, ako by mala vyzerať dobrá dokumentácia a ako ju treba pripraviť.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 18.09. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 30.09. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 06.10. 2015, Nitra
Termín a miesto konania: 08.10. 2015, Poprad
Termín a miesto konania: 04. 11. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 05. 11. 2015, Prešov

Od 1. 1. 2016 dochádza k zmenám zákona o dani z pridanej hodnoty vo viacerých oblastiach.  Najdôležitejšou zmenou, ktorá sa zavádza novelou zákona, je zavedenie „cash flow“ princípov u vybraných platiteľov dane z pridanej hodnoty. Čo to v praxi bude znamenať, sa práve dozvieme na seminári zameranom na problematiku dane z pridanej hodnoty a na vybrané okruhy. Zavedenie osobitnej úpravy má chrániť menšie subjekty pred skutočnosťou odvodu DPH v prípadoch, ak predmetnú daň neobdržali. Okrem zavedenia nového princípu sa zmeny týkajú problematiky registrácie a zábezpeky na daň, tvorby základu dane  a nároku na odpočítanie dane. Pokúsime sa vysvetliť predmetnú problematiku aj na konkrétnych príkladoch.

/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (18)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (62)
Košice (54)
Trenčín (50)
Nitra (53)
Poprad (52)
Prešov (41)
Trnava (37)