www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
120 výsledkov

typ školenia

INCOMA Slovakia v spolupráci s Poradcom podnikateľa a odbornou asistenciou KRAS zakladá tradíciu odborného podujatia v spolupráci s ďalšími  odborníkmi na marketing, komunikáciu, legislatívu, aby sme odbornej verejnosti z rôznych odvetví národného hospodárstva mohli každoročne prinášať hodnotné informácie z oblasti marketingu a komunikácie.


typ školenia
Lektor: Mgr. Kateřina Koláčková
Termín a miesto konania: 3.11. 2016, Bratislava

Od 1. októbra 2016 je účinný český zákon o „ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 135/2016". Naučte se pripraviť ponuku do verejného obstarávania v ČR podľa nových pravidiel. Na školení vám ukážeme, kde vyhľadávať verejné zákazky v ČR, ako získať od obstarávateľa ďalšie informácie potrebné na spracovanie ponuky. Dáme vám návod, ako čítať súťažné podklady tak, aby ste boli schopní pripraviť ponuku do verejného obstarávania. Povieme vám, čo môže obstarávateľ od vás požadovať na preukázanie kvalifikačných predpokladov, dozviete sa aj o spôsoboch ich preukazovania. Na otvorenom a zjednodušenom podlimitnom verejnom obstarávaní ukážeme celý priebeh procesu verejného obstarávania. Dozviete sa, čo sa deje s vašou ponukou po jej podaní, na aké informácie od obstarávateľa máte nárok a ako sa môžete brániť.


typ školenia
Lektor: doc. JUDr. Marek Števček, PhD., doc. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD., doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD., JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., JUDr. Marián Ďurana, PhD., JUDr. Martin Kubinec, PhD., JUDr. Miroslava Zelenáková, JUDr. Monika Némethová, PhD., JUDr. Tomáš Lysina, PhD., Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
Termín a miesto konania: 15. - 16. 11.2016, Vysoké Tatry
Termín a miesto konania: 15. - 16. 11.2016, Vysoké Tatry

Obchodný zákonník – tradícia verzus progres

V čase, keď je slovenské právo poznačené zásadnou zmenou civilného procesného práva, chceme upriamiť vašu pozornosť aj na ďalšie novinky, ktoré posilnia vašu právnu prax v oblasti obchodného práva.

Autori jedinečnej novinky v knižnej produkcii slovenskej právnickej literatúry – Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku, ktorí sa špecializujú na túto oblasť práva, vám predstavia posledné zmeny v Obchodnom zákonníku z pohľadu konfrontácie očakávaní a poznatkov aplikačnej praxe.


typ školenia
Lektor: doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., JUDr. Jozef Milučký
Termín a miesto konania: 10.11. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 11.11. 2016, Bratislava

Okrem vybraných otázok týkajúcich sa správneho konania podľa Správneho poriadku bude na školení venovaný priestor aj jednému z nových kódexov, ktoré sú účinné od 1. 7. 2016, a to Správnemu súdnemu poriadku. Školenie poskytne účastníkom priestor nielen na získanie informácií k niektorým problematickým otázkam správneho konania, ale aj k novému režimu správneho súdnictva v SR. Sprevádzať vás bude špičkový lektorský tím zvolený tak, aby predstavoval kombináciu zástupcov verejnej správy, resp. praxe, akademickej sféry, advokácie a súdnictva.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
12 min.

Ing. Vladimír Ozimý rozoberá vo videoškolení problematiku pomerného odpisu pri predaji hmotného majetku. Ide o zmenu, ktorá nastala novelou zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016, ale už s aplikáciou aj pre rok 2015 cez prechodné ustanovenie.


typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Termín a miesto konania: 5.10. 2016, Žilina

Na školení s Ing. Dagmar Melotíkovou zistíte, ako identifikovať bežnú dostupnosť na trhu – test bežnej dostupnosti. Dozviete sa tiež, ako stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s novým zákonom o verejnom obstarávaní či ako pripraviť Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky tovar, služby, stavebné práce. Chýbať nebudú ani postupy a pravidlá, ktoré stanovil zákon o verejnom obstarávaní pre zákazku s nízkou hodnotou, ktoré verejný obstarávateľ implementuje do internej Smernice pre verejné obstarávanie.


typ školenia
Lektor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Termín a miesto konania: 8.11. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 15.11.2016, Košice
Termín a miesto konania: 16.11. 2016, Žilina

Uplatňovanie zrážkovej dane na príjmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré plynú od subjektov farmaceutického trhu (tzv. držiteľov, resp. farmaceutických spoločností), rozoberie na školení odborník JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. Vychádzať bude z aktuálnej právnej úpravy a zameria sa na praktické problémy súvisiace s uplatňovaním zrážkovej dane. Vzhľadom na pretrvávajúce ťažkosti s uplatňovaním týchto pravidiel ponúka školenie systematický prehľad platnej legislatívy a účinných daňových pravidiel s cieľom vysvetliť fungovanie osobitného režimu zrážkovej dane. Ponúka tiež vysvetlenie oznámení voči Národnému centru zdravotníckych informácií a rozdiely oproti zrážkovej dani.


typ školenia
Lektor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
49 min.

Videoškolenie s Ing. Zuzanou Uríkovou je zamerané na problematiku stavebných prác, t. j. kedy sa nás týka tuzemský prenos daňovej povinnosti v tejto oblasti, s množstvom praktických príkladov.


typ školenia
Lektor: PhDr. Mária Munková
Termín a miesto konania: 26.10.2016 Bratislava

Nezabudnite, že odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Minuloročná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci priniesli do oblasti správy dokumentov na Slovensku niekoľko zmien. Informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry vrátane posledných noviel a nových právnych predpisov získate na školení s PhDr. Máriou Munkovou. Okrem iného spoznáte i zásady odbornej správy záznamov, systémy správy registratúry, odbornú terminológiu, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov po uplynutí ustanovenej lehoty ich uloženia, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu) s usmernením, ktorý typ pôvodcov si vypracúva kompletné smernice a kto iba registratúrny plán.


typ školenia
Lektor: Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Termín a miesto konania: 18. 10. 2016, Trenčín

Nezabudnite, že odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Minuloročná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci priniesli do oblasti správy dokumentov na Slovensku niekoľko zmien. Informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry vrátane posledných noviel a nových právnych predpisov získate na školení s Mgr. Janou Bauerovou, PhD. Okrem iného spoznáte i zásady odbornej správy záznamov, systémy správy registratúry, odbornú terminológiu, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov po uplynutí ustanovenej lehoty ich uloženia, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu) s usmernením, ktorý typ pôvodcov si vypracúva kompletné smernice a kto iba registratúrny plán.

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (29)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Martin (1)
Bratislava (113)
Košice (101)
Nitra (97)
Poprad (93)
Prešov (85)
Sliač (41)
Trenčín (99)
Trnava (78)
Žilina (108)