Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
56 výsledkov

typ školenia
Lektor: Mgr. Martina Neuročná
Termín a miesto konania: 4. 9. 2014, Košice

Nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prináša pre prevádzkovateľov e-shopov nové, prísnejšie povinnosti pre predávajúceho, a to najmä v procese objednávania, pri vybavení reklamácie, zmene lehôt v súvislosti so zákonným odstúpením bez uvedenia dôvodu, rozširuje okruh výnimiek pre odstúpenie, povinnosť  zverejniť formulár na odstúpenie. Zákonom boli novelizované súvisiace zákony – Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa.

Cieľom školenia je poukázať na všetky povinnosti predávajúceho pri zverejňovaní produktov, cien, samotnom objednávaní, reklamáciách, zákonnom odstúpení bez uvedenia dôvodu, aby sa vyhol sankciám zo strany kontrolných úradov, ktoré sa pohybujú až do výšky 16 500 €.

Účastník školenia má možnosť pre svoju spoločnosť získať „CERTIFIKÁCIU INTERNETOVÉHO OBCHODU“ s 50 % zľavou od spoločnosti SOS – ochrana spotrebiteľa.  

 

Certifikácia zvyšuje ochranu spotrebiteľa pri nákupe cez internet. Ide o proces udelenia certifikátu a loga, ktorého obsahom je spracovanie obchodných podmienok na základe zákona, a to buď úpravou pôvodných obchodných podmienok (tzv. audit obchodných  podmienok), alebo vytvorením úplne nových obchodných podmienok (tzv. obchodné podmienky na mieru).


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová
Termín a miesto konania: 3. 10. 2014, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 4. 9. 2014, Košice
Termín a miesto konania: 8. 9. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 9. 9. 2014, Žilina

Nový zákon o ochrane osobných údajov so sebou prináša niekoľko zmien. Spoločnosti sú podľa nového zákona povinné prerobiť kompletne celú dokumentáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov.  Seminár bude obsahovať ucelené informácie týkajúce sa dokumentácie, ktorú sú spoločnosti povinné zosúladiť s novým zákonom do konca júna 2015. Účastníci sa dozvedia, čo všetko majú mať vypracované, ako to má vyzerať a hlavne to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

Na školení sa dozviete okrem iného i to, či môžete podľa novely zákona o ochrane osobných údajov účinnej od 15. 4. 2014 kopírovať úradné doklady na účely pracovnoprávneho vzťahu.

Každý účastník školenia obdrží študijné materiály, zákon, vyhlášky, vzor záznamu poučenia oprávnenej osoby, vzorové evidenčné listy, vzor poverenia zodpovednej osoby a ostatné zákonom stanovené formuláre.

Na našich školeniach lektorka ukáže názorne na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR, ako sa prihlásiť na skúšku zodpovednej osoby alebo ako vyplniť všetky potrebné formuláre, napr. ako vyplniť nový vzor poučenia oprávnenej osoby a iné.


typ školenia
Lektor: Mgr. Lenka Pavlíková, PhDr. Mária Munková
Termín a miesto konania: 11. 9. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 9. 9. 2014, Bratislava

Seminár je určený subjektom verejnej správy a podnikateľskej sféry, konkrétne správcom registratúry, prípadne ich vedúcim, pracovníkom IT oddelení, predstaviteľom manažmentu manažérskych systémov riadenia podľa noriem radu ISO, interným audítorom manažérskych systémov riadenia kvality.

Absolvent seminára získa informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry, spozná zásady odbornej správy záznamov, systémy správy registratúry vrátane odbornej terminológie, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov po uplynutí ustanovenej lehoty ich uloženia, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu).


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 03. - 05. 6. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 10. - 12. 9. 2014, Bratislava

Pripravované školenie ponúkne tri okruhy tém – daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz a vybrané problémy DPH a komunikásia s FS SR.

Uvedené témy budú preberané ako z daňového, tak aj z účtovného hľadiska. Takéto vysoko odborné školenie pomôže klientom  lepšie sa zorientovať v danej problematike, keďže lektori budú uvedené témy názorne vysvetľovať on-line na praktických príkladoch.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 03. 06. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 10. 09. 2014, Bratislava

Osoby povinné podať daňové priznanie k DPH, spôsob a postup pri vyplňovaní daňového priznania k DPH vymedzením obsahovej náplne jeho jednotlivých riadkov


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 04. 06. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 11. 09. 2014, Bratislava

Vyplnenie kontrolného výkazu a súhrnného výkazu na praktických príkladoch. Upozornenie na najčastejšie chyby pri vyplňovaní kontrolného výkazu a upozornenie na problematické prípady pri vyplňovaní týchto výkazov.


typ školenia
Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
Termín a miesto konania: 18. 9. 2014, Žilina

Seminár je určený najmä pre manažérov, personalistov a všetkých, ktorí potrebujú získať alebo si prehĺbiť svoje odborné vedomosti  zo Zákonníka práce s najnovšími zmenami v roku 2014.

Rámcovo bude zamerané napr. na pracovnú disciplínu, prekážky v práci, pracovný pomer, odstupné a odchodné alebo na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Školenie vás obohatí o niekoľko praktických rád a riešení, o ktoré sa s vami podelí doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 05. 06. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 12. 09. 2014, Bratislava

Praktický postup pri komunikácii s finančnou správou v oblasti daní. Vybrané problémy DPH aplikované na praktických príkladoch. Výber z rozsudkov súdov SR a ESD v oblasti DPH.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 24. 09. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 25. 09. 2014, Žilina

Cieľom školenia je podať komplexný pohľad na problematiku riešenia štatutárov z právneho hľadiska, z hľadiska odvodových povinností voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni a dane zo závislej činnosti. Rozoberieme si právne možnosti odmeňovania členov štatutárnych orgánov, detailne si vysvetlíme platenie odvodov a daní pri pravidelných a nepravidelných odmenách za výkon funkcie. Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme odvodové a daňové zaťaženie pri kombinácii odmeny za výkon funkcie na danej pozícii a pracovnej zmluvy štatutára. Dotkneme sa aj nárokov na cestovné náhrady a problematiky dividend. Riešiť budeme štatutárov tuzemských aj zahraničných.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 26.9.2014, Bratislava

Na školení si preberieme aktuálne platnú legislatívu cestovných náhrad teoreticky a aj na praktických príkladoch.

Cieľom školenia je podať  komplexný pohľad na danú problematiku tak, aby účastníci zvládli danú tému v súlade so zákonom.

/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (46)
Košice (38)
Trenčín (33)
Nitra (32)
Poprad (33)
Prešov (23)
Trnava (18)