Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
49 výsledkov

typ školenia
Lektor: Mgr. Jaroslav Lexa
Termín a miesto konania: 29. 4. 2014, Košice
Termín a miesto konania: 6. 5. 2014, Žilina

Prvá novela v roku 2014 s účinnosťou od 27. 2. 2014 prišla rýchlo a potichu. Upravila viaceré sporné paragrafy, čo pomôže ich aplikovaniu, no zároveň priniesla aj pár neočakávaných a závažných zmien. Zmeny sa týkajú ako obstarávateľov, tak aj záujemcov a uchádzačov.

Z analýz rozhodnutí a usmernení Úradu pre verejné obstarávanie vyplývajú viaceré časté pochybenia obstarávateľov, verejných obstarávateľov a osôb podľa § 7 pri zadávaní zákaziek. Súčasne sa stále viac zdôrazňuje potreba správne nastavených kritérií vo verejnom obstarávaní a pri elektronických aukciách. Správne nastavené kritériá sú základom úspešného obstarávania.

Viaceré rozhodnutia o námietkach a metodické usmernenia poukazujú na problémy aplikovať zákon zo strany uchádzačov. Je dôležité vedieť, kedy podať námietku a kedy žiadosť o nápravu.  Zmeny sa budú rozoberať na našom školení, ktoré organizuje spoločnosť Poradca podnikateľa v spolupráci so spoločnosťou APUeN SK.

Cieľová skupina: verejní obstarávatelia, obstarávatelia, osoby podľa § 7, záujemcovia, uchádzači 


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová
Termín a miesto konania: 15. 4. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 16. 4. 2014, Prešov
Termín a miesto konania: 29. 4. 2014, Košice
Termín a miesto konania: 9. 4. 2014, Žilina
 Viete o tom, že: 
  • zodpovednú osobu môže mať každý prevádzkovateľ bez ohľadu na počet oprávnených osôb?
  • od 15. 4. 2014 nemusíte mať „obyčajnú“ registráciu, ale stačí oznamovacia povinnosť formou online formulára cez webovú stránku Úradu na ochranu osobných údajov SR a je bezplatná? 
Príďte k nám na školenie a dozviete sa okrem iného i to, či môžete podľa novely zákona o ochrane osobných údajov účinnej od 15. 4. 2014 kopírovať úradné doklady na účely pracovnoprávneho vzťahu.
Lektorka počas školenia predstaví účastníkom všetky okruhy otázok na skúšku zodpovednej osoby. Okruhy sú rozdelené do jednotlivých častí podľa obsahu školenia, pričom každá časť končí testom. Takto každý účastník školenia bude mať k dispozícií viac ako 100 otázok, na ktorých si preverí svoje vedomosti a tak sa zodpovedne pripraví na skúšku zodpovednej osoby.

typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Dátum publikácie:
18.3.2014
Minutáž: 80 min.

Poznámky sú spolu so súvahou a výkazom ziskov a strát súčasťou účtovnej závierky zostavenej v sústave podvojného účtovníctva. Zostavujú sa ako súhrn slovných informácií a číselných informácií, ktorých časť je zostavená formou tabuliek. Účtovná jednotka má možnosť niektoré tabuľky upraviť a prispôsobiť vlastným potrebám alebo uviesť vlastné tabuľky, ak to považuje za potrebné vzhľadom na svoje špecifiká.

Skúsený lektor Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. vo videoškolení upozorňuje na zmeny v poznámkach platné už pre účtovné obdobie roka 2013 a prináša komentovaný postup na vyplnenie textovej aj tabuľkovej časti poznámok. Poukazuje na niektoré súčasti poznámok a pomocou praktických príkladov pomáha zorientovať sa v ich obsahovej náplni.

V závere videoseminára lektor priamo na stránke Finančného riaditeľstva SR objasňuje postup podania poznámok a spôsob uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok.

V prílohe pod videom nájdete vyplnené tlačivo poznámok.

 

*Pri zakúpení prístupu na portál máte k dispozícii uvedené videoškolenie bezplatne.


typ školenia
Lektor: Mgr. Kamila Hermannová
Termín a miesto konania: 27. 5. 2014, Bratislava

Kurz je doplnený praktickým nácvikom asertívnych zručností v modelových situáciách.

Po úspešnom absolvovaní tohto školenia účastník disponuje nasledujúcimi výstupnými vedomosťami:

Zásady asertívnej komunikácie, schopnosť uplatniť asertívne práva, komunikácia v náročných situáciách, prijímanie kritiky a schopnosť konštruktívnej kritiky, predchádzanie konfliktom, formulovanie a vyjadrenie spätnej väzby, riešenie náročných situácií.

Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín (1 tréningový deň).


typ školenia
Lektor: Mgr. Kamila Hermannová
Termín a miesto konania: 13. 5. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 29. 5. 2014, Žilina

Kurz je doplnený praktickým nácvikom verbálnej a neverbálnej komunikácie a testom komunikačných schopností.

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu účastník disponuje nasledujúcimi výstupnými vedomosťami:

Zásady efektívnej komunikácie, ako čo najpresnejšie vyjadriť myšlienku, schopnosť aktívneho počúvania, ako predchádzať konfliktom, formulovanie a vyjadrenie otázok a spätnej väzby.

Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín (1 tréningový deň).


typ školenia
Lektor: Mgr. Kamila Hermannová
Termín a miesto konania: 17. 6. 2014, Bratislava

Školenie je doplnené praktickým nácvikom jednotlivých zručností v modelových situáciách.

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu účastník disponuje nasledujúcimi výstupnými vedomosťami:

Budovanie charizmy a osobného príkladu, efektívna organizácia času, proaktívnosť a riešenie problémov, schopnosť odhadnúť typ osobnosti pracovníka a zvoliť štýl vedenia, tvorba a motivácia pracovného tímu, efektívna komunikácia s pracovníkmi, schopnosť delegovať, motivovať a hodnotiť, prevencia chýb vo vedení a riadení.

Rozsah kurzu je 8-16 vyučovacích hodín (1-2 tréningové dni).


typ školenia
Lektor: Mgr. Kamila Hermannová
Termín a miesto konania: 26. 6. 2014, Bratislava

Kurz je doplnený praktickým nácvikom modelových komunikačných situácií.

Výstupné vedomosti a zručnosti

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu budete disponovať nasledujúcimi výstupnými vedomosťami:

Zásady efektívnej komunikácie so zákazníkom, schopnosť rozpoznať typ zákazníka, schopnosť aktívneho počúvania a kladenia otázok, zásady telefonickej komunikácie, budovanie vzťahu so zákazníkom.

Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín (1 tréningový deň).


typ školenia
Lektor: Mgr. Kamila Hermannová
Termín a miesto konania: 25. 6. 2014, Bratislava

Kurz je doplnený praktickým nácvikom modelových komunikačných situácií.

Výstupné vedomosti a zručnosti

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu budete disponovať nasledujúcimi výstupnými vedomosťami:

Zásady efektívnej komunikácie so zákazníkom, prevencia nevhodných elementov v správaní predavača, schopnosť rozpoznať typ zákazníka a zvoliť vhodný komunikačný štýl, schopnosť aktívneho počúvania a kladenia otázok.

Rozsah školenia je 8 vyučovacích hodín (1 tréningový deň).


typ školenia
Lektor: Mgr. Kamila Hermannová
Termín a miesto konania: 28. 5. 2014, Bratislava

Kurz je doplnený praktickým nácvikom riešenia konfliktov v modelových situáciách.

Výstupné vedomosti a zručnosti

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu budete disponovať nasledujúcimi výstupnými vedomosťami:

Zásady efektívnej komunikácie v problémových situáciách, schopnosť aktívneho počúvania a kladenia otázok, princípy zvládania hnevu, účinná spätná väzba, spôsoby riešenia konfliktov.

Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín (1 tréningový deň).


typ školenia
Lektor: Mgr. Kamila Hermannová
Termín a miesto konania: 10. 6. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 19. 6. 2014, Žilina

Kurz je doplnený praktickým nácvikom jednotlivých typov rétorického prejavu. Kurz kladie dôraz na individuálny prístup ku každému účastníkovi a praktický tréning prezentačných zručností.

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu účastník disponuje nasledujúcimi výstupnými vedomosťami:

Zásady rétorického prejavu, vhodné a nevhodné prvky prezentácie, ako stanoviť ciele prednášky, vytvorenie správnej štruktúry prezentácie, analýza a prispôsobenie prezentácie konkrétnemu publiku, zásady argumentácie, sebaistota a dobrý dojem pri prezentácii, korektné používanie názorných pomôcok, kreatívne riešenia prednášok a prezentácií.

Rozsah kurzu je 8 alebo 16 vyučovacích hodín (1 alebo 2 tréningové dni).

/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (38)
Košice (35)
Trenčín (30)
Nitra (29)
Poprad (28)
Prešov (22)
Trnava (15)
Nízke Tatry (0)