Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
44 výsledkov

typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 19. - 20. 11. 2014, Bratislava

Po zvládnutí základných legislatívnych pravidiel a procesných princípov výpočtu mzdy sme si pripravili rozšírenie témy miezd o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zrážky zo mzdy vrátane exekúcií a problematiku odmien štatutárov.


typ školenia
Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
Termín a miesto konania: 22.–23. 10. 2014, Bratislava

Seminár je určený najmä pre manažérov, personalistov a všetkých, ktorí potrebujú získať alebo si prehĺbiť svoje odborné vedomosti  zo Zákonníka práce s najnovšími zmenami v roku 2014.
Rámcovo bude zamerané napr. na pracovnú disciplínu, prekážky v práci, pracovný pomer, odstupné a odchodné alebo na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Školenie vás obohatí o niekoľko praktických rád a riešení, o ktoré sa s vami podelí doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.


typ školenia
Autor(i): Ing. Eva Gášpárová
Začiatok kurzu:
12. 9. 2014

Počas prevádzkovania živnosti alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti je povinnosťou daňovníka vyčísliť základ dane z príjmov. Jednou z možností je vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Aby sme vám uľahčili rozlišovanie príjmov a výdavkov na tie, ktoré základ dane ovplyvňujú a tie, ktoré základ dane neovplyvňujú, vytvorili sme pre vás elektronický kurz Vedenie jednoduchého účtovníctva.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 26. 11. 2014 Bratislava

Aké zrážky zo mzdy existujú? Môže zamestnávateľ realizovať zrážky vo svoj prospech? Čo je tretinový systém?

Neviete? Naučíme vás nielen toto, ale ukážeme aj postup pri výpočte zrážok, postup pri exekúciách a posúdení výživného.


typ školenia
Lektor: Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD., doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D. LLM., doc. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Imrich Fekete, CSc., JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Moderátor Viktor Vincze, prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
Termín a miesto konania: 13. - 14. 11. 2014

Cieľom konferencie je informovať účastníkov o zámeroch a východiskách rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadkuObčianskeho zákonníka (súkromného práva) a vysvetliť obsahové zameranie navrhovaných zmien.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 11. 11. 2014, Košice

Týmto školením chceme účastníkom vzdelávacej aktivity priblížiť praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona a upozorniť na časté chyby, ktoré sa vyskytujú  v praxi pri poskytovaní náhrad podľa tohto zákona.  Poukážeme na  možnosti úpravy nárokov zamestnancov alebo iných osôb v dohodách, zmluvách a na povinnosti zamestnávateľa, pripomenieme si základné zásady poskytovania náhrad  a variantnosť riešení pri ich poskytovaní.


typ školenia
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Termín a miesto konania: 28. 10. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 29. 10. 2014, Bratislava

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným zaručiť správnu orientáciu v problematike INTRASTATU a poskytnúť dostatočný základ pre prácu v oblasti zostavovania štatistických hlásení týkajúcich sa pohybu tovaru medzi členskými štátmi EÚ.

 


typ školenia
Lektor: Ing. Mária Cvečková
Termín a miesto konania: 27. - 28. 10. 2014, Bratislava

Školenie je zamerané na obsah a chápanie štandardu na konkrétnych príkladoch a modeloch. Metodická orientácia bude praktická (príklady, posúdenia, úvahy), pričom deduktívnym spôsobom vznikne priestor aj pre porovnanie medzinárodnej a domácej legislatívy.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 16. 10. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 17. 10. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 26. 11. 2014, Bratislava

Cieľom seminára je poukázať na možnosti legálnej daňovej optimalizácie vymedzením daňovej uznateľnosti vybraných daňových výdavkov a voľby optimálnych možností, s cieľom daňovej optimalizácie v súlade s platnými právnymi predpismi.
Na seminári sa budeme zaoberať základnými princípmi daňových výdavkov, uzatváraním určitých druhov zmlúv a ich daňovými aspektmi na daňovníka, výdavkami spojenými s používaním motorového vozidla, výdavkami na zamestnancov, benefitmi pre spoločníkov.
 


typ školenia
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová
Termín a miesto konania: 21. 1. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 27. 1. 2015, Poprad
Termín a miesto konania: 28. 1. 2015, Žilina

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Zrazené preddavky na daň vysporiada zamestnávateľ po uplynutí kalendárneho roka formou vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo si ich vysporiada sám zamestnanec formou podania daňového priznania. Akým spôsobom je zamestnávateľ povinný postupovať a v akých lehotách je  povinný splniť si zákonom uložené povinnosti?

/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (36)
Košice (33)
Trenčín (31)
Nitra (32)
Poprad (33)
Prešov (22)
Trnava (17)