Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Blog DÚPP DaÚ
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
58 výsledkov

typ školenia
Lektor: JUDr. Jaroslav Macek
Termín a miesto konania: 24. 9. 2015, Žilina

Seminár je zameraný na aktuálne problémy konkurzných a reštrukturalizačných konaní po novele ZKR č.87/2015 Z. z. Výklad zmien, ktoré prináša novela, je zameraný najmä na zmeny v reštrukturalizácii s osobitným dôrazom na prípravu reštrukturalizačného posudku. Predmetom seminára je aj aktuálna judikatúra prvostupňových a odvolacích konkurzných súdov, Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, a to vrátane problematiky incidenčných konaní.


typ školenia
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Termín a miesto konania: 7. 9. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 8. 9. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 16. 9. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 20. 10. 2015, Banská Bystrica

Dôležité informácie, ktoré zavádza nový zákon o odpadoch od 1. 1. 2016, sa dotýkajú pracovníkov štátnej správy a samosprávy, pracovníkov v organizáciách zodpovedných za nakladanie s odpadmi a podnikových ekológov.

Lektor na školení poskytne informácie z nového zákona v nadväznosti na praktické návody a riešenia, ktoré sú nevyhnutné pri zavádzaní vyplývajúcich povinností zo zákona do praxe.


typ školenia
Lektor: JUDr. Ján Šanta, PhD., Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Termín a miesto konania: 28. 10. 2015, Bratislava

Aká tenká je hranica medzi daňovou optimalizáciou a daňovou trestnou činnosťou?
Ako je to s náhradou škody pri ekonomických trestných činoch?
Aké sú trestné následky poškodzovania finančných záujmov EÚ?
 


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 08.09. 2015, Nitra
Termín a miesto konania: 16.09. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 17.09.2015, Žilina
Termín a miesto konania: 29.09. 2015, Košice

Školenie je zamerané na problematiku daňovej optimalizácie, a teda posúdenie možných alternatív v zákonných intenciách, aby daňovník neplatil vyššiu daň, ako je "nutné". Cieľom je poukázať na súvislosti jednotlivých ustanovení tak, aby daňovník mohol využiť jednotlivé efekty pri výpočte základu dane, prípadne uplatňovaní daňovej straty.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová
Právny stav od:
1.2.2015
Minutáž:
33 min.

Prehľadné a zrozumiteľné videoškolenie odpovie na všetky vaše otázky, ktoré sa týkajú whistleblowingu, v preklade oznamovania protispoločenskej činnosti. Dozviete sa, čo tento termín znamená, aké možnosti prináša nový zákon zamestnancom a ktoré povinnosti musia splniť zamestnávatelia. Zdôrazňujeme, že v súvislosti s týmto zákonom sú všetky orgány verejnej moci a všetci zamestnávatelia s počtom zamestnancov vyšším ako 50 povinní do 30. 6. 2015 zaviesť do praxe nový informačný systém.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
6 min.

Aj vy hľadáte odpovede na uplatnenie alebo neuplatnenie odpočítateľnej položky? Možno práve na tú vašu otázku nájdete odpoveď v našom bezplatnom videoškolení. Pripravili sme pre vás 5 najčastejších otázok a odpovedí o odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie, ktoré vás zaujímali.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 28. 05. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 11. 06. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 15. 07. 2015, Bratislava

V tento deň bude lektor  preberať zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015. Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 15. - 16. 10. 2015, Bratislava

Na školení pre pokročilých si v prvý deň rozoberieme problematiku majetku, jeho účtovanie pri obstaraní, zaradení, odpisovaní a vyradení majetku; porovnanie účtovného a daňového hľadiska na účely zákona o dani z príjmov, možnosti optimalizácie pri odpisovaní majetku prostredníctvom prerušenia odpisovania, prípadne kedy vzniká povinnosť prerušenia daňového odpisovania; odpis ako daňový výdavok na účely zákona o dani z príjmov a jeho zmeny od 1. 1. 2015. Druhý deň rozoberieme účtovné uzávierkové operácie na účely účtovníctva, čo všetko musí účtovná jednotka riešiť predtým, než uzavrie účtovníctvo a úprava základu dane v daňovom priznaní a vplyv na základ dane pri jednotlivých uzávierkových operáciách ako tvorba rezerv, opravných položiek, rezervy, nevyfakturované dodávky, inventarizačné rozdiely....


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
73 min.

Od 1. januára 2015 sa zaviedli nové pravidlá v uplatňovaní daňových odpisov, ktoré ešte viac prehĺbia rozdiely medzi účtovným a daňovým odpisovaním. Zmeny v odpisovaní sa týkajú nielen hmotného majetku zaradeného do užívania a odpisovaného od 1. 1. 2015, ale aj hmotného majetku zaradeného do užívania a odpisovaného do 31. 12. 2014, a preto je aj dosah týchto zmien na podnikateľskú prax ďaleko širší.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
97 min.

Vo videoškolení sa dozviete o zmenách, ktoré od 1. 1. 2015 ovplyvnia základ dane z príjmov fyzických aj právnických osôb.

/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (55)
Košice (53)
Trenčín (49)
Nitra (51)
Poprad (49)
Prešov (40)
Trnava (36)