Daň z motorových vozidiel za rok 2014

Daňovník dane z motorových vozidiel je povinný za motorové vozidlá, ktoré sú predmetom dane, podať daňové priznanie za rok 2014 do 2. 2. 2015, a to aj ak mu vznikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia niekoľkokrát. Výšku dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení.

Dátum publikácie:7. 1. 2015
Autor:Ing. Jana Galová

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobudol účinnosť 1. 11. 2004. Zákon č. 582/2004 Z. z. bol novelizovaný 22-krát (nie všetky novely sa týkajú dane z motorových vozidiel, týkajú sa aj ostatných miestnych daní a poplatku uvedených v tomto zákone).

Novela účinná od 1. 1. 2014 je publikovaná v zákone č. 484/2013 Z. z., novela účinná od 15. 10. 2014 v zákone č. 268/2014 Z. z. a novela účinná od 1. 12. 2014 v zákone č. 333/2014 Z. z.

Novým zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel sa s účinnosťou od 1. 1. 2015 ruší XI. časť zákona č. 582/2004 Z. z. a daň z motorových vozidiel sa riadi týmto novým zákonom.

Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je povinný podať daňovník do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva. Na základe uvedeného, ak daňovníkovi vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia niekoľkokrát, daňové priznanie podá do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla. Lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014 je do 2. 2. 2015.

Príklad:

Daňovníkovi vznikla daňová povinnosť v zdaňovacom období r. 2014 20. januára, 20. mája, 18. júla, 12. októbra, 24. októbra. Povinnosť podať daňové priznanie za všetky vozidlá miestne príslušnému správcovi dane má daňovník do 2. 2. 2015.

V prípade, ak daňovníkovi zanikla daňová povinnosť, daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti, a to vždy do 30 dní odo dňa jej zániku. Vznik daňovej povinnosti daňovník správcovi dane neoznamuje.

Iné lehoty podania daňového priznania majú daňovníci, ktorí sa zrušujú s likvidáciou alebo bez likvidácie, daňovníci, na ktorých bol vyhlásený konkurz, a dedičia, ktorí podávajú daňové priznanie za zomretého daňovníka.

Výšku dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení.

Predmet dane z motorových vozidiel

Podľa § 84 je predmetom dane vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ide o príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr. súdnych znalcov, exekútorov, športovcov, hercov, tlmočníkov a pod.).

Príklad č. 1:

Ak obec, ktorá je právnickou osobou, avšak nie je zriadená na podnikanie, používa vozidlo v rámci svojej hlavnej činnosti, t. j. na samosprávne funkcie, resp. ak obec vypláca v rámci tejto činnosti cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, vozidlo nepodlieha dani z motorových vozidiel.

To znamená, že ak obec používa vozidlo výlučne len na činnosti súvisiace s jej hlavnou činnosťou, vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel, pretože sa nepoužíva na podnikanie.

Príklad č. 2:

Ak občianske združenie, ktoré je právnickou osobou nezriadenou na podnikanie, používa motorové vozidlo štatutárneho zástupcu združenia na zabezpečenie svojej činnosti, pričom nejde o podnikateľskú činnosť alebo o činnosť, z ktorej plynúce príjmy sú predmetom dane podľa ZDP, nie je naplnený predmet dane a vozidlo nepodlieha dani z motorových vozidiel.

Príklad č. 3:

Osobný automobil, ktorý je na elektropohon, je zaradený do kategórie M1. Vozidlo má v technickom preukaze v časti palivo označenie EL (elektropohon) a zdvihový objem motora je bez uvedenia údajov, lebo vozidlo nemá spaľovací motor.

Vzhľadom na skutočnosť, že v dokladoch vozidla (osvedčení o evidencii) nie je uvedený zdvihový objem motora, nie je možné určiť základ dane a sadzbu dane [pri osobnom automobile je podľa § 87 zákona č. 582/2004 Z. z. základom dane zdvihový objem motora v cm3 a sadzba dane sa podľa § 88 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. určí podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v dokladoch vozidla], nie je takéto vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel.

Daňovník dane z motorových vozidiel

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá je v prvom rade držiteľom vozidla zapísaná v dokladoch vozidla. Držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch vozidla je daňovníkom dane z motorových vozidiel vždy, ak používa vozidlo na podnikanie v Slovenskej republike.

Zákon taxatívne vymedzuje daňovníka ako užívateľa v prípade, ak používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná:

  • fyzická osoba, ktorá zomrela,
  • právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla,
  • osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, napr. ak fyzická osoba (nepodnikateľ), zapísaná v dokladoch vozidla ako držiteľ vozidla, požičia svoje vozidlo na podnikanie inej osobe.
Príklad:

Vozidlo nie je majetkom spoločnosti, ale patrí priateľke konateľa spoločnosti a bolo používané na podnikanie.

Daňovníkom, ktorý používa na podnikanie vozidlo, v dokladoch (t. j. v osvedčení o evidencii časť I alebo v osvedčení o evidencii časť II) ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, je užívateľ vozidla podľa § 85 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z., teda spoločnosť.

Daňovníkom je tiež zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel. Pri vymedzení daňovníka dane z motorových vozidiel v prípade zamestnávateľa je zamestnávateľ daňovníkom dane z motorových vozidiel iba v tom prípade, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady.

Pre účely dane z motorových vozidiel za zamestnanca možno považovať osobu, ktorej patrí cestovná náhrada podľa zákona č. 283/2002 Z. z., to znamená, že ak medzi zamestnávateľom a osobou nie je uzatvorený pracovnoprávny vzťah a podľa zákona č. 283/2002 Z. z. sa táto osoba považuje za zamestnanca (napr. konateľ spoločnosti, člen správnej rady), pre účely dane z motorových vozidiel je táto osoba zamestnancom.

Zamestnanec, ktorý používa vozidlo pre zamestnávateľa, nemusí byť držiteľom vozidla zapísaným v dokladoch vozidla.

Platenie dane

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a ak vznikne a zanikne daňová povinnosť v jeden deň, je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane za zdaňovacie sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie alebo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme.

Príklad:

Daňovníkovi vznikla daňová povinnosť dňa 7. 3. 2014, ročná sadzba dane je 1 665 €.

Výpočet dane: 1 665 : 365 x 300 (počet dní od 7. 3. 2014 do 31. 12. 2014) = 1 368,30 €.

Daňovník je povinný zaplatiť pomernú časť dane do 2. 2. 2015. 

 

Metodické usmernenie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2014, 2015

- usmernenie objasňuje nový výpočet predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie roku 2015, na základe ktorej sa platia preddavky na daň v roku 2015.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku vrátane komplexných príkladov na výpočet výšky daňovej povinnosti a vyplnené tlačivá daňových priznaní nájdete zverejnené v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jana Galová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.