Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2014

Právnické osoby podávajú daňové priznanie za rok 2014, ak je ich zdaňovacím obdobím kalendárny rok, na nových tlačivách do 31. 3. 2015. V rovnakej lehote je splatná aj vypočítaná daňová povinnosť. Ak je firma v strate alebo jej vypočítaná daňová povinnosť je nižšia, ako je ustanovená výška daňovej licencie, musí zaplatiť minimálnu daň - daňovú licenciu, ktorá je novinkou v daňovom priznaní za rok 2014.

Dátum publikácie:11. 2. 2015
Autor:Ing. Vladimír Pastierik

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2014

Zdaňovacím obdobím je spravidla kalendárny rok. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do troch mesiacov od skončenia kalendárneho roka, teda do 31. marca 2015 (utorok) a v tejto lehote je daň aj splatná.

Daň je splatná na individuálne číslo účtu pre každého daňovníka, ktoré mu správca dane oznámil. Číselné údaje vyjadrujúce peňažné sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na eurocenty.

Zdaňovacím obdobím môže byť aj hospodársky rok, t. j. iných dvanásť mesiacov ako kalendárny rok, potom je termín podania daňového priznania do troch mesiacov po skončení takto individuálne vytýčeného hospodárskeho roka. Pri zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok plynie samostatné zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka do začiatku hospodárskeho roka (obdobie kratšie ako 12 mesiacov).

Novinkou v daňovom priznaní za rok 2014 je daňová licencia právnickej osoby podľa § 46b ZDP – je to v podstate minimálna daň, ktorú platí právnická osoba, aj keď je v daňovej strate alebo jej daň je nižšia ako minimálna daň.

Predĺženie lehoty podania daňového priznania oznámením až o tri, resp. šesť kalendárnych mesiacov, a tým aj predĺženie lehoty splatnosti dane sa opäť môže použiť, lebo prechodné ustanovenie § 52t ods. 7 ZDP túto možnosť obmedzilo len na rok 2013.

Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok. Novinkou pre rok 2014 pre najmenšie účtovné jednotky je možnosť zostaviť mikro účtovnú závierku, ktorá je administratívne menej náročná.

Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania, len sa ukladá do registra účtovných závierok cez webovú stránku FR SR. Pre úplnosť poznamenávame, že z účtovného pohľadu platí povinnosť zostaviť účtovnú závierku do 6 mesiacov od konca účtovného obdobia.

Podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku je daňové priznanie povinný podať každý, komu vznikla povinnosť ho podať alebo koho na to daňový úrad vyzve. Ak právnická osoba podá daňové priznanie po zákonnej lehote, daňový úrad jej uloží pokutu v rozmedzí od 30 € do 16 000 €.

Zdaňovacím obdobím môže byť aj iné obdobie ako kalendárny rok alebo hospodársky rok, napríklad zdaňovacie obdobie ukončené vstupom do likvidácie alebo konkurzu alebo zdaňovacie obdobie počas likvidácie alebo konkurzu.

Daňové priznanie sa musí podať na tlačive, ktorého vzor záväzne ustanoví Ministerstvo financií SR. Ide o opatrenie č. MF/14317/ 2014-721, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (FS č. 11/2014); je tu uverejnené aj Poučenie na vyplnenie daňového priznania. Nové tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby má vľavo dole index MF/9901/2014-721. Nové tlačivá sa použijú, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania je po 31. 12. 2014 – teda aj za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2014.

Daňový subjekt je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, ak zistí, že daň v podanom daňovom priznaní má byť nižšia alebo nadmerný odpočet vyšší, alebo daňová strata vyššia, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje.

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové priznanie, pričom na predchádzajúce priznanie sa neprihliada. Ak daňovník podal riadne daňové priznanie chybne, potom po lehote na podanie daňového priznania podáva dodatočné daňové priznanie. Ak daňovník pochybil v neprospech štátu, musí podať dodatočné daňové priznanie. Ak daňovník pochybil v prospech štátu, môže podať dodatočné daňové priznanie alebo môže opravu chyby minulého účtovného obdobia nechať vplývať na základ dane bežného roku, pokiaľ nezaniklo právo na vyrubenie dane.

Pripočítateľné a odpočítateľné položky

Pri zisťovaní základu dane u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva vychádza z výsledku hospodárenia (zisk alebo strata). Výsledok hospodárenia pred zdanením (riadok 100 daňového priznania) sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5, okrem účtov 591, 592, 595 a účtov vnútroorganizačných nákladov (účet 599) a vnútroorganizačných výnosov (účet 699). Súčasťou riadka 100 je aj výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí v nadväznosti na § 17 ods. 14 ZDP (tzv. celosvetový základ dane).

Účtovný výsledok hospodárenia zo správne vedeného účtovníctva nie je automaticky základom dane. Tlačivo daňového priznania (včítane príslušného poučenia) je zostavené tak, že vedie daňovníka k správnej mimoúčtovnej transformácii účtovného výsledku hospodárenia na základ dane systémom pripočítateľných a odpočítateľných položiek. Napriek tomu je potrebné pri zostavovaní daňového priznania vychádzať z úplného znenia platného zákona o dani z príjmov.

Odporúčame spracovať zoznam upravujúcich položiek, ktorými sa transformuje (zvyšuje alebo znižuje) účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením na základ dane. Zoznam (daňový spis) by napríklad mohol byť v tejto štruktúre – riadok daňového priznania, suma, právna opora (číslo paragrafu), zdroj informácie (číslo účtu alebo pomocná evidencia).

Zoznam upravujúcich položiek (daňový spis), ako aj všetky pomocné evidencie a výpočty k tejto mimoúčtovnej transformácii treba dôsledne archivovať, aby v prípade daňovej kontroly s časovým odstupom mnohých rokov mohli byť podané daňovému úradu potrebné vysvetlivky, lebo podľa § 24 daňového poriadku dôkazné bremeno znáša daňový subjekt. Všeobecná premlčacia lehota je 5 rokov.   

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku vrátane postupu pri vypĺňaní jednotlivých riadkov daňového priznania a komplexného príkladu s vyplneným tlačivom daňového priznania nájdete zverejnené v súvisiacich dokumentoch.

Odporúčame pozrieť si priložené videoškolenia, v ktorých sa dozviete, čo je potrebné vedieť pri zostavovaní daňového priznania a uvidíte ukážku, ako ho vyplniť.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.