Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2019

Čo je výhodnejšie? Byť zamestnaný? Byť živnostníkom? Príspevok vysvetľuje základné pojmy, ktoré súvisia s daňovým a odvodovým zaťažením SZČO. Formou modelových situácií porovnáva, v akej výške ostane čistý príjem zamestnancovi a živnostníkovi v porovnateľnej platovej situácii.

Dátum publikácie:11. 6. 2019
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

tt_chlapik-po-krk-v-papieroch-s-kalkulackouPríspevok vymenováva a vysvetľuje základné pojmy, ktoré súvisia s daňovým a odvodovým zaťažením zamestnanca a živnostníka. Pre porovnanie uvádza modelové príklady.

V prvom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca.

V druhom a treťom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie živnostníka.

Základné pojmy

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva závislú prácu pre zamestnávateľa v rámci pracovného pomeru a vo výnimočných prípadoch aj v obdobných pracovnoprávnych vzťahoch.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Samostatnou zárobkovou činnosťou je živnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených v zákone č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje aj:

  • činnosť vykonávaná podľa osobitných predpisov, napr. činnosť advokátov (zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a činnosť notárov (zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti);
  • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25 tohto zákona;
  • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29 tohto zákona;
  • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58 tohto zákona.

Príjmy zo závislej činnosti sú definované v § 5 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP). Príjmy z podnikania sú definované v § 6 ods. 1 ZDP. Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú definované v § 6 ods. 2 ZDP.

Základ dane sa zistí ako súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2019

1. Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019

2. Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanca v roku 2019

3. Daňovo-odvodové zaťaženie samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2019

4. Záver - čo je výhodnejšie?

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Súvisiace kalkulačky

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner