Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve

Podrobne rozoberieme účtovanie elektronických stravovacích kariet a rekreačných poukazov pre zamestnancov a tiež účtovanie elektronickej stravovacej karty a rekreačného poukazu pre podnikateľa v sústave jednoduchého účtovníctva.

Dátum publikácie:11. 9. 2020
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_terminal-platobny

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia nahrádzajú klasické papierové stravovacie poukážky elektronickými stravovacími kartami, tzv. gastrokartami a príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov.

Sú to osobitné platobné prostriedky, ktoré uchovávajú peňažnú hodnotu, vyzerajú takmer ako bežná platobná karta a spôsob platby s nimi je rovnaký ako s bežnou platobnou bankovou kartou.

Elektronická stravovacia karta je modernou náhradou štandardných papierových stravovacích poukážok, ktorá umožňuje bezkontaktné aj kontaktné platby, je zabezpečená modernou technológiou s vysokými bezpečnostnými parametrami a prináša výhody pre zamestnávateľa, podnikateľa aj samotného zamestnanca.

Slúži výlučne na zabezpečenie stravovania v súlade so Zákonníkom práce a zákonom o dani z príjmov, na úhradu stravy alebo jej časti v stravovacom zariadení cez POS terminál alebo aj prostredníctvom mobilnej platby.

Vydanie a aktiváciu elektronickej stravovacej karty zabezpečí spoločnosť oprávnená vykonávať sprostredkovanie stravovacích slu­žieb, s ktorou má zamestnávateľ (podnikateľ) uzatvorenú zmluvu. Spoločnosť zároveň zamestnávateľovi (podnikateľovi) vytvorí a sprístupní účet na svojom webovom portáli. Na portáli zamestnávateľ karty zamestnancom dobíja mesačne, prípadne v inom termíne, v sume v závislosti od počtu zamestnancom odpracovaných dní a hodnoty stravy. Na portáli podnikateľ svoju kartu dobíja mesačne, prípadne v inom termíne, v sume maximálne 5,10 € za každý odpracovaný deň.

Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve

1.1. Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať za­mestnancom stravovanie ustanovuje § 152 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom vo všetkých zmenách zabezpečiť stravovanie zodpove­dajúce zásadám správnej výživy, a to najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátene vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny.

Zamestnancovi vzniká nárok na zabezpečenie stravovania, ak v rámci pracovnej zmeny vykonával prácu viac ako štyri hodiny.

Príklad

Zamestnávateľ, platiteľ DPH, má uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľom stravovacích služieb a zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet. Hodnota stravy na jedno jedlo je 5 €, pričom:

  • 55 % hodnoty stravy, t. j. 2,75 € uplatňuje do daňových výdavkov zamestnávateľa
  • a zo 45 % hodnoty stravy zrážka zamestnancom zo mzdy (na základe dohody o zrážkach zo mzdy na úhradu záväzkov zamestnanca za poskytovanie stravovania zamestnávateľom uzatvorenej podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce), 1,80 € a 0,45 € prispieva zo sociálneho fondu.

Za vydanie 10 ks gastrokariet zaplatil poplatok 30 € + DPH. Zamestnancom karty dobíja pravidelne mesačne v hodnote násobku hodnoty stravy a odpracovaných dní za príslušný kalendárny mesiac. Na základe dobitia kariet vydavateľ kariet vyhotoví faktúru, ktorá obsahuje celkovú dobitú hodnotu (táto hodnota nie je predmetom DPH) a poplatok za službu dobitia s DPH. Zamestnancom sa hodnota na gastrokartách navýši po úhrade faktúry.

Zamestnávateľ prostredníctvom webového portálu poskytovateľa gastrokariet dobil zamestnancom karty spolu v hodnote 1 000 €. Poplatok za službu činil 8 € + DPH. Celková fakturovaná hodnota je 1 009,60 €. Poplatok za službu je uznaným daňovým výdavkom. Hodnota stravy vo výške 550 € je uznaným daňovým výdavkom na stravovanie zamestnancov. Zamestnancom v najbližšom vyúčtovaní mzdy vykoná zrážku zo mzdy v celkovej hodnote 360 €. Zo sociálneho fondu prispeje na stravovanie zamestnancov v hodnote 90 €.

Účtovanie v peňažnom denníku je nasledovné:

Účtovný prípad

Peňažné
prostriedky – banka

Výdavky vynaložené na
dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

Výdavky neovplyvňujúce
základ dane

Príjem

Výdaj

Celkom

Služby

Mzdy

DPH

Ostatné

Sociálny fond

Poplatok za vydanie gastrokariet

 

36,00

30,00

30,00

 

6,00

 

 

Navýšenie hodnoty na kartách – dobitie

 

1 000,00

550,00

550,00

 

 

360,00

90,00

Poplatok za dobitie

 

9,60

8,00

8,00

 

1,60

 

 

Úhrada od zamestnancov zrážkou zo mzdy

 

 

 

 

360,00

 

 

 

1.2. Elektronická stravovacia karta pre podnikateľa

Stravovanie podnikateľov – fyzických osôb nie je riešené osobitným predpisom. Daňovú uznateľnosť nákladov na stravovanie je potrebné posudzovať v súlade zo zákonom o dani z príjmov. Fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov môže:

Podnikateľ má nárok na stravovanie za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku bez ohľadu na to, či činnosť vykonáva mimo miesta obvyklého podnikania alebo v mieste obvyklého podnikania. Výška daňových výdavkov je však obmedzená.

Daňovo možno uznať náklady na stravovanie v 100 % výške stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa § 5 zákona o cestovných náhradách a aktuálnom opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, t. j. od 1. 7. 2019 vo výške 5,10 €.

Pri uplatňovaní výdavkov na stravovanie nejde o uplatnenie paušálnych náhrad, ale výdavky na stravovanie je potrebné preukázať napr.:

  • dokladom o nákupe stravy v reštauračnom zariadení alebo inom zariadení, ktoré poskytuje stravovacie služby,
  • faktúrou za nákup stravných lístkov, stravovacích poukážok, faktúrou za obstaranie elektronickej stravovacej karty a faktúrou za navyšovanie hodnoty na karte.

Výdavky podnikateľa na stravovanie za každý odpracovaný deň sa účtujú rovnako ako výdavky na stravovanie zamestnancov. V prípade stravovania podnikateľa prostredníctvom elektronickej stravovacej karty sa v peňažnom denníku účtuje:

 

Článok je skrátený. Celé znenie článku: Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.