Informácia FR SR k dotáciám na stravu a zvýšenému daňovému bonusu od 1. 8. 2021

Finančné riaditeľstvo vydalo informáciu k posudzovaniu nároku na vyšší daňový bonus pre dieťa od 6 do 15 rokov a dotácie na stravu po novele zákona od 1. 8. 2021.

Dátum publikácie:9. 8. 2021
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_ziak-v-skolskej-jedalni (1)

30/DZPaU/2021/I - Informácia k zákonu č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. 6. 2021 schválila zákon č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 257/2021 Z. z.").

V článku I zákona č. 257/2021 Z. z., v dôsledku doplnenia ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 544/2010 Z. z."), sa s účinnosťou od 01.08.2021 ustanovuje nová skupina detí, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z., dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP"); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z. z. preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené, sa v článku II zákona č. 257/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2021 mení prechodné ustanovenie § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP a s účinnosťou od  1. 1. 2022 ustanovenie § 33 ods. 1 písm. c) ZDP.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzj ods. 2 ZDP účinným od 1. 8. 2021, suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

  1. 22,17 eura mesačne,
  2. dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
  3. 1,7-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Pri uplatnení daňového bonusu za mesiac január 2022 a nasledujúce mesiace sa bude postupovať v súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. c) ZDP účinným od  1. 1. 2022, v zmysle ktorého, suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

  1. 22,17 eura mesačne,
  2. dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
  3. 1,85-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu [§ 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.].

Z uvedeného vyplýva, že suma daňového bonusu závisí výlučne od veku vyživovaného dieťaťa. V nadväznosti na znenie zákona č. 257/2021 Z. z., daňovníkovi vyživujúcemu dieťa, na ktoré bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z., nevzniká nárok na daňový bonus na toto dieťa od 1. 8. 2021 (§ 52zzj ods. 2 ZDP), resp. od  1. 1. 2022 (§ 33 ods. 1 ZDP).

Daňovník vyživujúci dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má možnosť rozhodnúť sa, či bude poberať daňový bonus v sume podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP, resp. § 33 ods. 1 písm. c) ZDP alebo či bude uplatňovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, pričom ak sa na dieťa poskytuje predmetná dotácia, daňovníkovi nárok na daňový bonus zanikne.

Prechodné ustanovenie § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP, ktoré sa uplatní na daňový bonus za mesiace august až december roku 2021, sa vo vzťahu k ustanoveniu § 33 ods. 1 písm. c) ZDP posudzuje analogicky. Tzn., že nárok na daňový bonus za mesiace august až december 2021 stratí len daňovník vyživujúci dieťa, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. Daňovník vyživujúci dieťa, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 544/2010 Z. z., nárok na daňový bonus za mesiace august až december 2021 nestratí.

Daňovník, ktorý je zamestnancom, je povinný v zmysle § 36 ods. 7 ZDP oznámiť svojmu zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje daňový bonus, všetky skutočnosti ovplyvňujúce vznik nároku na daňový bonus v listinnej podobe, napr. zmenou vo vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 ZDP, ak sa so zamestnávateľom nedohodnú na ich oznamovaní elektronickými prostriedkami, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Tzn., že daňovník, ktorý je zamestnancom uplatňujúcim si daňový bonus, v prípade poberania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z., je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť ustanoveným spôsobom svojmu zamestnávateľovi.

Predmetná informácia bola vypracovaná po konzultácii s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

 

Vypracoval:
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
August 2021

 

Prečítajte si tiežV niektorých prípadoch vzniká nárok na vyšší bonus i obed zadarmo

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.