Metodické usmernenie k dani z motorových vozidiel, k podávaniu daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2014 - určeniu miestnej príslušnosti a predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie roku 2015

Metodické usmernenie FR SR k § 10, § 13 a § 15 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov – k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2014, určeniu miestnej príslušnosti a predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie roku 2015.

Dátum publikácie:19. 1. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

Podávanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2014

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) nadobudne účinnosť 1. januára 2015. Týmto zákonom bol v čl. III zmenený a doplnený zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“). Podľa čl. III bodu 3. zákona o dani z motorových vozidiel sa jedenásta časť zákona č. 582/2004 Z. z., ktorá upravovala daň z motorových vozidiel vypúšťa.

Podľa § 15 ods. 1 prechodného ustanovenia zákona o dani z motorových vozidiel, ak daňová povinnosť k dani a oznamovacia povinnosť vznikne podľa zákona č. 582/2004 Z. z. do 31. decembra 2014, postupuje sa podľa zákona účinného do 31. decembra 2014, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Vychádzajúc z vyššie uvedeného ustanovenia daňovníci dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2014 podávajú daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 Z. z. na tlačive daňového priznania schváleného opatrením MF SR z 10. septembra 2012 č. MF/021314/2012-722, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Organizačná zložka právnickej osoby zapísaná v obchodnom registri, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení časť I a osvedčení časť II (ďalej len „doklad“) s účinnosťou zákona o dani z motorových vozidiel od 1.1.2015, nie je daňovníkom dane z motorových vozidiel na zdaňovacie obdobie roku 2015 a za zdaňovacie obdobie roku 2014 nebude podávať daňové priznanie v lehote do 31. 1. 2015. Uvedené vyplýva z § 15 ods. 2 prechodného ustanovenia zákona o dani z motorových vozidiel, podľa ktorého správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili najneskôr 31. decembra 2014, je od 1. januára 2015 príslušný správca dane podľa § 13. Pretože správou dane je aj podávanie daňového priznania daňovníkom, na daňovníka – organizačnú zložku sa po 1. 1. 2015 – bude nahliadať ako na právnickú osobu a pri miestnej príslušnosti správcu dane sa bude postupovať podľa § 13.

Miestna príslušnosť správcu dane

Podľa § 15 ods. 2 prechodného ustanovenia zákona o dani z motorových vozidiel na správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili najneskôr 31. decembra 2014, je od 1. januára 2015 príslušný správca dane podľa § 13. Podľa § 13 citovaného zákona správu dane vykonáva správca dane, ktorým je daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. Decembru predchádzajúceho roka. Ak ide o daňovníka podľa § 3 písm. e), správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa. Ak vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Na zmenu miestnej príslušnosti počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Na základe uvedeného daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2014 budú daňovníci podávať podľa predmetného ustanovenia.

Právnická osoba, ktorá má v doklade vozidla zapísané svoje organizačné zložky a tieto organizačné zložky sú zapísané v obchodnom registri na území SR, podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2014 nasledovne:

Príklad č. 1:

Právnická osoba so sídlom v Nemecku má na území Slovenskej republiky organizačné zložky v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Organizačné zložky sú ako držitelia motorových vozidiel zapísané na dopravnom inšpektoráte v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Podľa § 13 zákona o dani z motorových vozidiel, správu dane vykonáva miestne príslušný daňový úrad podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. V tomto prípade právnická osoba, ktorá má sídlo v Nemecku, podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na príslušný daňový úrad v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave.

Príklad 2:

Právnická osoba so sídlom v Banskej Bystrici má na území Slovenskej republiky organizačné zložky, ktorých sídla sú v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Organizačné zložky sú ako držitelia motorových vozidiel zapísané na dopravnom inšpektoráte v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Podľa § 13 zákona o dani z motorových vozidiel, správu dane vykonáva miestne príslušný daňový úrad podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. V tomto prípade právnická osoba, ktorá má sídlo v Banskej Bystrici, podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na príslušný daňový úrad v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave.

Určenie predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie roku 2015

Podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Z dôvodu účinnosti zákona o dani z motorových vozidiel od 1. januára 2015, výpočet predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie roku 2015 sa vypočíta podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel. Pri určení predpokladanej dane daňovník zníži ročnú sadzbu dane alebo ročná sadzba dane zostane zachovaná podľa prílohy č. 1, alebo zvýši ročnú sadzbu dane podľa § 7 ods. 1 až 3 zákona o dani z motorových vozidiel počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla. Údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovník, ktorý bude podávať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2014 v daňovom priznaní určí na riadku 40 predpokladanú daň na zdaňovacie obdobie roku 2015 podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel i napriek tomu, že na uvedenom riadku je uvedený § 91 ods. 5 zákona k 1. januáru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Predpokladaná daň sa určí podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel:

- pre vozidlá, ktoré sú predmetom dane k 1. 1. zdaňovacieho obdobia

Daňovník je vlastníkom aj držiteľom 2 motorových vozidiel, ktoré nadobudol koncom roka 2014 a zároveň boli prvýkrát aj evidované v roku 2014. Vozidlá využíval v zdaňovacom období roku 2014 na podnikanie. Dňa 1. januára 2015 sú tieto motorové vozidlá predmetom dane. Ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň, a ak predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň. Predpokladaná daň sa určí podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel upravenej podľa § 7, v ktorom je zavedené zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. 1. zdaňovacieho obdobia. V tomto prípade daňovník zníži ročnú sadzbu dane o 25 % k 1. 1. 2015 za obidve vozidlá a spočítaním týchto upravených ročných sadzieb dane určí predpokladanú daň na zdaňovacie

obdobie roku 2015.

- pre vozidlá, u ktorých sa v priebehu roka 2015 mení výška ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 1 až 3 zákona o dani z motorových vozidiel

Daňovník je vlastníkom aj držiteľom motorových vozidiel, ktoré využíva na podnikanie.

V priebehu zdaňovacieho obdobia 2015 dôjde k zmene výšky zníženia ročnej sadzby dane z 25 % na 20 %. Predpokladanú daň daňovník určí z ročnej sadzby dane k 1. 1. zdaňovacieho obdobia jej znížením o 25 %, pretože ročnú sadzbu dane je potrebné upraviť podľa § 7 za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane, k 1. 1. zdaňovacieho obdobia.

- pre hybridné motorové vozidlá alebo hybridné elektrické vozidlá, pre vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a pre vozidlá na vodíkový pohon

Ak predmetom dane k 1. 1. zdaňovacieho obdobia je hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidlo na vodíkový pohon, v takomto prípade sa ročná sadzba dane zníži alebo zvýši podľa § 7 ods. 1 až 3 a následne sa zníži o 50 % podľa § 7 ods. 4 zákona o dani z motorových vozidiel.

- pre vozidlá používané v kombinovanej doprave

V prípade daňovníka, ktorý použil motorové vozidlo v kombinovanej doprave sa predpokladaná daň vypočíta z ročnej sadzby dane po znížení alebo zvýšení ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 1 až 4 bez zníženia dane o 50 % podľa § 7 ods. 5 zákona o dani z motorových vozidiel, pretože splnenie podmienky použitia vozidla v zdaňovacom období najmenej 60- krát, daňovníkovi bude zrejmé až po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

- pre vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy

Pri návesových jazdných súpravách sa predpokladaná daň vypočíta z ročných sadzieb dane upravených podľa § 7 ods. 1 až 4 zákona o dani z motorových vozidiel, bez ich zaradenia do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, pretože ktoré ťahače a návesy budú tvoriť návesovú jazdnú súpravu, ak počas zdaňovacieho obdobia daňovník bude používať napr. jeden ťahač a dva návesy, daňovník určí až po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

- pre vozidlá kategórie L

S účinnosťou od 1. 1. 2015 predmetom úpravy je zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O. Ak vozidlo kategórie L má pridelené evidenčné číslo a je podľa zákona o dani z motorových vozidiel predmetom dane z motorových vozidiel, v takomto prípade ročná sadzba dane upravená podľa § 7 za toto vozidlo sa započíta do predpokladanej dane.

 

Vypracoval:
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky, január 2015

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.