Novela zákona o dani z príjmov v novele zákona o byrokracii

S účinnosťou od 1. decembra 2019 a od 1. 1. 2021 sa novelou zákona o byrokracii mení a dopĺňa aj zákon o dani z príjmov. Pozrite si, ktoré konkrétne paragrafy sa menia a dopĺňajú.

Dátum publikácie:6. 8. 2019
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_paragraf

Informácia č. 10/DZPaU/2019/I o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

[článok XV zákona č. 221/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony]

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. 6. 2019 schválila zákon č. 221/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V článku XV tohto zákona sa s účinnosťou od 1. 12. 2019 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) s výnimkou bodu 3, ktorý nadobudne účinnosť 1. 1. 2021.

Zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 12. 2019, sa týkajú nasledovných ustanovení:

§ 32 ods. 10

  • daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) a uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP, okrem daňovníka, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus v plnej sume, na ktorú mal daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie nárok, nebude musieť k daňovému priznaniu s účinnosťou od 1. 12. 2019 predkladať potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiomna škole so sídlom na území Slovenskej republiky.

    Povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná pre tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (deti študujúce na školách v zahraničí).

§ 37 ods. 3

  • zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP u svojho zamestnávateľa, nebude musieť predkladať potvrdenie zo školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky.

    Ide len o tých zamestnávateľov, ktorí v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. budú mať poskytnutý prístup do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, a centrálneho registra študentov.

§ 50 ods. 6 písm. g)

  • prijímateľ podielu zaplatenej dane nebude povinný, na účely zápisu do zoznamu prijímateľov, preukazovať notárovi, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov (§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z., § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.).
    Uvedené si sám notár overí prostredníctvom informačných systémov.

Zmena, ktorá nadobudne účinnosť od 1. 1. 2021, sa týka ustanovenia:

§ 37 ods. 3 ZDP

  • zamestnanec uplatňujúci si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 6 ZDP nebude mať povinnosť preukázať nárok na jej uplatnenie rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner