Odložená a splatná daň v účtovníctve

Účtovanie o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, alebo ktoré sa tak rozhodnú. Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overenia riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky i verejná obchodná a komanditná spoločnosť. Hlavnou úlohou odložených daní je rovnomerné rozloženie daňového základu, t. j. dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku a záväzkov v jednotlivých obdobiach.

Dátum publikácie:14. 7. 2020
Autor:Ing. Jana Böszörmenyi

tt_kalendar

Účtovanie o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa môžu rozhodnúť, či budú o odloženej dani účtovať v zmysle Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Pre mikro účtovné jednotky platí § 10 ods. 4 postupov účtovania v PÚ, u týchto účtovných jednotiek sa o odloženej dani z príjmov neúčtuje.

Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overenia riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky i verejná obchodná a komanditná spoločnosť. Uvedené účtovné jednotky budú overovať účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce najneskôr 1. 1. 2020.

1. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve v § 10 ustanovujú postup pri účtovaní odloženej a splatnej dane, ktorá ovplyvňuje hospodársky výsledok účtovnej jednotky. Povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov nemajú všetky účtovné jednotky. Podľa § 10 ods. 5 postupov účtovania v PÚ o odloženej dani z príjmov sú povinné účtovať účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a účtujú o nej aj po zániku tejto povinnosti. Účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, môžu o odloženej dani účtovať podľa vlastného uváženia.

Pri účtovaní o odloženej dani sa v medzinárodných štandardoch IAS 12 využíva najčastejšie tzv. záväzková metóda založená na súvahovom princípe. Pri tejto metóde sa skúmajú rozdiely, ktoré majú vplyv na výkaz ziskov a strát alebo vplyv na vlastné imanie v súvahe. Z tohto dôvodu sa vychádza z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázaných v súvahe a daňovým základom na základe súvahového princípu. Základným krokom pri stanovení dôkladnej analýzy rozdielov je správna identifikácia všetkých možných rozdielových položiek, kde je daňová uznateľnosť alebo zdanenie v inom období, než sú predmetom zaúčtovania v účtovných knihách. O odloženej dani účtujeme v prípade možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie odpočítanie daňovej straty od základu dane v budúcnosti. Rovnako o nej budeme účtovať pri prevedení nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov do budúcich období.

Odložená daň v zásade ovplyvňuje pravdivý a verný obraz účtovnej jednotky, ktorý patrí medzi základné požiadavky kladené na účtovníctvo. Vykázanie tejto dane súvisí so základnými účtovnými zásadami a pri účtovaní uvedenej dane používame zásadu opatrnosti pri vykazovaní hospodárskeho výsledku, vzhľadom na to, že táto situácia sa môže prejaviť vo vzťahu k majetkovej podstate spoločnosti. Všetko so všetkým súvisí a rovnako i účtovanie uvedenej dane je založené na predpoklade trvania a ďalšieho fungovania spoločnosti.

V opačnom prípade by nemalo zmysel účtovať o tejto dani. Účtovanie o odloženej dani nám dáva verný a pravdivý obraz v účtovníctve účtovnej jednotky, a to priradením vzniknutého nákladu z titulu povinnosti platenia dane z príjmu do správneho účtovného obdobia.

Pri odloženej dani sa stretávame s pojmami:

  1. Odložený daňový záväzok
  2. Odložená daňová pohľadávka


Odložený daňový záväzok
– účtovná zostatková cena je vyššia ako daňová zostatková cena. Jeho zaúčtovaním môžeme napríklad zabrániť predčasnému rozdeleniu zisku, čo by sa v budúcnosti mohlo prejaviť ako príčina ekonomických problémov spoločnosti.

Príklady rozdielov, z ktorých vzniká odložený daňový záväzok a jeho zaúčtovanie, sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

Odložený daňový záväzok – príklady

Účtovanie MD

Účtovanie Dal

UZC je vyššia ako DZC

592

481

Neuhradené zmluvné pokuty

592

481

Neuhradené úroky z omeškania

592

481

Nezahrnuté kurzové rozdiely

592

481

Precenenie majetkových a dlhových cenných papierov

592

481

Zvýšenie ocenenia podielov na základnom imaní

414

481

Goodwill po prvotnom zaúčtovaní

015

481

Účtovanie na účty 428, 429

428 (429)

481

Rozdiely účtované na účte 416

416

481

POZNÁMKA:

UZC – účtovná zostatková cena,

DZC – daňová zostatková cena


Odložená daňová pohľadávka
– účtovná zostatková cena je nižšia ako daňová zostatková cena. Jej zaúčtovaním dochádza k úspore na dani z príjmov v budúcich obdobiach, čo sa prejaví alebo bude mať kladný vplyv pri posudzovaní ekonomickej situácie spoločnosti. O daňovej pohľadávke účtujeme v základe dane v tom prípade, ak využité rozdiely budú v budúcnosti dosiahnuteľné a vychádzame pritom z účtovnej zásady, a to konkrétne zo zásady opatrnosti. Pokiaľ existuje primeraná istota na dosiahnutie daňového základu v budúcich zdaňovacích obdobiach, odporúča sa uvedenú odloženú pohľadávku nevykazovať v aktívach.

Z akých rozdielov vzniká práve odložená daňová pohľadávka a ako sa o nej účtuje, je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Odložená daňová pohľadávka – príklady

Účtovanie MD

Účtovanie Dal

UZC je nižšia ako DZC

481

592

Opravné položky k dlhodobému majetku

481

592

Opravné položky k zásobám

481

592

Opravné položky k pohľadávkam

481

592

Záväzky daňovo uznané po zaplatení

481

592

Rezervy – pripočítateľné položky

481

592

Daňová strata – umorovanie daň. straty

481

592

Dodanenie záväzkov

481

592

Účtovanie na účty 428, 429

481

428 (429)

Goodwill po prvotnom zaúčtovaní

481

015

Rozdiely účtované na účte 416

481

416

POZNÁMKA:

UZC – účtovná zostatková cena,

DZC – daňová zostatková cena

 

Článok je skrátený. Celé znenie článku: Odložená a splatná daň v účtovníctve

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jana Böszörmenyi

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.