Podanie dodatočného daňového priznania a ukladanie sankcií

Podaním dodatočného daňového priznania je daňovníkovi umožnené upraviť dodatočne zistené rozdiely a upraviť aj neúplné alebo nesprávne údaje. Všetky tieto nesprávnosti sa považujú za porušenia povinností a majú charakter správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu, ak mu vzniká povinnosť pokutu uložiť.

Dátum publikácie:20. 11. 2014
Autor:Ing. Božena Jurčíková, doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Podanie dodatočného daňového priznania a ukladanie sankcií, toptéma DC 11/2014Podaním dodatočného daňového priznania, dodatočného kontrolného výkazu a dodatočného súhrnného výkazu je daňovníkovi umožnené upraviť dodatočne zistené rozdiely daňovej povinnosti alebo nároku na vrátenie nadmerného odpočtu v porovnaní s údajmi uvedenými v podanom daňovom priznaní a upraviť aj neúplné alebo nesprávne údaje uvedené v daňovom priznaní, kontrolnom výkaze alebo súhrnnom výkaze.

Všetky tieto zistenia, ako sú nesprávnosti uvedených údajov v predložených tlačivách (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz), sa považujú za porušenia povinností a vo svojej skutkovej podstate majú charakter správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu, ak vzniká pre správcu dane povinnosť pokutu uložiť.

Podľa § 154 daňového poriadku správneho deliktu sa dopustí osoba (právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – nepodnikateľ alebo iná osoba), ak vykonala úkon po ustanovenej lehote alebo po lehote uvedenej vo výzve správcu dane.

Podanie dodatočného daňového priznania ako správny delikt upravuje § 154 ods. 1 písm. e), písm. i) a písm. j) daňového poriadku.

Správnym deliktom podľa § 154 ods. 1 písm. e) daňového poriadku je, ak daňový subjekt uvedie v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal daňový subjekt v daňovom priznaní uviesť.

Správnym deliktom podľa § 154 ods. 1 písm. i) daňového poriadku je, ak daňový subjekt uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje:

a) zvýšenie dane,

b) zníženie nadmerného odpočtu,

c) zníženie uplatneného vrátenia dane,

d) zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu.

Správnym deliktom podľa § 154 ods. 1 písm. j) daňového poriadku je, ak daňový subjekt alebo iná osoba nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa daňového poriadku alebo osobitných zákonov, pričom nejde o správny delikt podľa písmen a) až i).

Poznámka:

Za správny delikt nepeňažnej povahy možno považovať aj podanie dodatočného kontrolného výkazu alebo podanie dodatočného súhrnného výkazu.


Uložiť pokutu za zistené porušenie daňového poriadku alebo osobitných predpisov je pre správcu dane (daňový úrad, colný úrad alebo obec) povinnosť; daňový poriadok už neumožňuje správcovi dane rozhodnúť sa, či pokutu uložiť.

Postup pri uložení pokuty, ako aj výšku uloženej pokuty upravuje ustanovenie daňového poriadku v § 155 – Pokuty.

 

Príklad:

Pokuta podľa § 155 ods. 1 písm. g) z rozdielu dane medzi daňou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a daňou uvedenou v (riadnom) daňovom priznaní za rok 2012

Daňový subjekt podal v apríli 2014 dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2012, v ktorom uviedol:

  • priznanú daň (posledná známa daň z r. 800 DP) vo výške
1 245,25 €
  • novozistená daň z r. 800 dodatočného DP vo výške
1 801,00 €
  • zvýšenie alebo zníženie dane – rozdiel dane medz sumou uvedenou v dodatočnom DP a (R)DP
555,75 €
  • uložená pokuta v polovičnej výške
27,78
  • uložená pokuta v plnej výške
55,57

a) Výpočet pokuty podľa § 155 ods. 1 písm. g) a ods. 4 v polovičnej výške, ak daňovník podá dodatočné DP bez výzvy správcu dane

Súčin rozdielu dane a 1,5-násobku ZÚS ECB, pričom ZÚS ECB je od 13. 11. 2013 (do 10. 6. 2014) vo výške 0,25 %, potom súčin 1,50 x 0,25 = 0,375, čo je menej ako 5 %; pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 5 % z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom DP a sumou uvedenou v DP.
Výpočet : 5 % x 555,75 = 27,78

b) Výpočet pokuty podľa § 155 ods. 1 písm. f) a ods. 4 v plnej výške za podanie dodatočného daňového priznania na výzvu správcu dane

Súčin rozdielu dane a 3-násobku ZÚS ECB, pričom ZÚS ECB je od 13. 11. 2013 (do 10. 6. 2014) vo výške 0,25 %, potom súčin 3,00 x 0,25 = 0,75, čo je menej ako 10 %; pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 10 % z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom DP a sumou uvedenou v DP.
Výpočet pokuty: 10 % x 555,75 = 55,57


Dôležitá informácia pre daňovníka:

Správca dane (daňový úrad, colný úrad a obec) je povinný pokutu uložiť, ak sa daňový subjekt dopustí správneho deliktu podľa § 154 daňového poriadku, v danom prípade za podanie dodatočného daňového priznania. Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo 5 rokov od konca roka, v ktorom sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) až d), i) a j) alebo od konca roka, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie správcu dane, ak sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. e) až h) daňového poriadku.


Článok je uvedený v skrátenom znení. Pokračovanie príkladu a celé znenie článku nájdete zverejnené v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., Ing. Božena Jurčíková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.