Rekondičný pobyt a rodinný príslušník

Zamestnávateľ zabezpečil pre svojich zamestnancov rekondičný pobyt, na ktorý išli aj niektorí rodinní príslušníci.
Je potrebné zdaniť takýto príspevok zamestnancovi aj za rodinného príslušníka?

Dátum publikácie:6. 9. 2019
Autor:Ing. Zuzana Uríková

tt_rodina-na-vylete

Ustanovenie § 5 ods. 5 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov definuje príjem, ktorý nie je predmetom dane - je to hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom, a to je zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zákon o BOZP).

Podľa § 11 ods. 17 zákona o BOZP – zamestnávateľ určí zamestnancovi spôsob dopravy a ďalšie podmienky rovnako ako pri pracovnej ceste a poskytne cestovné náhrady. Náklady na rekondičný pobyt podľa § 6 ods. 11 ZDP je povinný uhrádzať zamestnávateľ.

Ak sú rekondičné pobyty hradené v súlade s týmto ustanovením, sú u zamestnávateľa v plnom rozsahu uznaným daňovým výdavkom, a to podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o dani z príjmov.

Iba v prípade, ak zamestnávateľ poskytne rekondičný pobyt nad rámec zákona o BOZP, náklady zamestnávateľa vynaložené na takéto rekondičné pobyty nie sú uznaným daňovým výdavkom a u zamestnanca je hodnota rekondičného pobytu zdaniteľným nepeňažným príjmom zo závislej činnosti.

Platí to aj v prípade, ak sa spolu s ním zúčastní manželka alebo iný rodinný príslušník a má to hradené zamestnávateľom (z nedaňových nákladov/výdavkov). Časť hradená za rodinného príslušníka sa zamestnancovi musí zdaniť.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Zuzana Uríková

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner