Účtovanie výskumu a vývoja

Správne stanovenie a posúdenie vznikajúcich účtovných prípadov napomôže zjednodušiť zaúčtovanie výskumu a vývoja a následne uľahčí aj samotnú realizáciu uplatnenia odpočtu výdavkov z pohľadu zákona o dani z príjmov.

Dátum publikácie:5. 11. 2021
Autor:Ing. Jana Böszörmenyi

tt_zena-v-laboratoriu

Z pohľadu ustanovení § 28 ods. 4 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov odpisuje účtovná jednotka nehmotný majetok, ktorým sú aj aktivované náklady na vývoj. Ak nie je možné životnosť aktivovaných nákladov na vývoj odhadnúť spoľahlivo, musí ich účtovná jednotka odpisovať najneskôr do piatich rokov od ich obstarania.

Ak možno životnosť majetku spoľahlivo určiť, doba odpisovania môže byť dlhšia ako päť rokov, napríklad licencia obstaraná na obdobie 8 rokov sa bude odpisovať počas ôsmich rokov, ak sa bude počas celého obdobia využívať. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.

Výskum a vývoj majetku v intenciách postupov účtovania

Výskumom rozumieme pôvodné a plánované zisťovanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké alebo technické poznatky. Táto činnosť sa prevažne zameriava na získanie nových poznatkov.

Podstatou je skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov a hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb, formulácií, dizajnu, hodnotenie a konečný výber možných alternatívnych postupov na zlepšenie materiálov alebo zavedenie nových materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb v zmysle § 37 ods. 5 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov („ďalej len postupy účtovania pre podvojné účtovníctvo“).

Výdavky (náklady) na výskum sa neúčtujú na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, ale na ťarchu účtov v účtovej triede 5 – Náklady v období, v ktorom vznikli. Výdavky (náklady) na výskum sa týkajú činnosti zameranej na nové poznatky, skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov, hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb, formuláciu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

Podľa postupov účtovania v ustanovení § 37 ods. 1 – 5 nám vznikajú účtovné prípady, napríklad:

P. č.

Ocenenie

Účtovný prípad

Má Dať

Dal

1

Obstarávacia cena, reálna hodnota podľa typu nadobudnutia

Spotreba materiálu

501

321,112

2

Vo výške miezd alebo častí miezd zamestnancov prislúchajúcich vykonávaniu činností výskumu

Mzdové náklady

521, 524, 523

331

3

Obstarávacia cena

Služby dodávané
subdodávkou

518

321

4

Hodnota podľa právnych predpisov

Poplatky

538

211, 221

5

Vysvetlivky: UT – účtová trieda

Iné

UT5

UT3, UT2


Vývoj
predstavuje vývoj aplikácií zistených výskumom alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových materiálov alebo zlepšenie pôvodných materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo slu­žieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania, dizajn, zhotovenie a testovanie prototypov a modelov, zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie, zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby, zhotovenia a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, služby alebo systémy.

Podľa ustanovenia § 37 ods. 1 až 4 postupov účtovania v PÚ sa vývojom rozumie aplikácia zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím používania alebo sériovej výroby. Z uvedeného vyplýva posúdenie už hotovej aplikácie výsledkov výskumu, ktoré môžeme považovať za dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu vývoja po jeho aktivovaní na účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku ku dňu ukončenia vývoja.

Splnením podmienok po legislatívnej stránke vývoja sa rozumie to, že účtovná jednotka musí súčasne vedieť preukázať:

  1. technické dokončenie, a to tak, že takýto majetok bude možné predať alebo používať,
  2. schopnosť účtovnej jednotky, že majetok je možné predať alebo používať,
  3. zámer dokončenia, používania alebo predaja majetku, ktorý je predmetom vývoja,
  4. spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok jeho skutočné použitie,
  5. technické zdroje, finančné zdroje a ostatné zdroje na dokončenie vývoja nehmotného majetku,
  6. spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s obstaraním nehmotného majetku v priebehu vývoja.

Najčastejšími výsledkami vývoja dlhodobého nehmotného majetku, ktorý sa aktivuje práve do majetku, je vývojová aplikácia získaná výskumom alebo aplikácia iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania, t. j. pôjde o nový dizajn a zhotovenie a testovanie prototypov a modelov, zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie, zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby, zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

Medzi výsledky vykonaných vývojových prác zaraďujeme:

  1. práce, ktoré nie sú súčasťou dodávky iného dlhodobého majetku a jeho ocenenia, t. j. samostatnou kúpou,
  2. nejde o výsledky zákazky alebo súčasť dodávky dlhodobého majetku, t. j. vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom obchodovania,
  3. vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky.

Ďalším kritériom vývoja a nákladov aktivovaných do majetku je práve suma výdavkov (nákladov) na vývoj, ktorá neprevýši sumu získanú z ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov týkajúcich sa marketingu alebo procesov výrobkov.

Účtovné zápisy, ktoré vznikajú pri dlhodobom nehmotnom majetku vytvorenom vlastnou činnosťou pri vývojových prácach sú nasledovné:

Text účtovného prípadu

MD

D

Výdavky (náklady) súvisiace s vývojovými prácami

UT5

UT3

Aktivácia nákladov na vývoj podľa § 37 ods. 1 – 4 postupov účtovania v PÚ

041

623

Zaradenie do majetku – po dokončení vývoja

012

041

Vysvetlivky: UT – účtová trieda

Pri dlhodobom nehmotnom majetku v rámci vývojových prác môže nastať situácia, že výdavky (náklady) nie sú súčasťou dodávky iného dlhodobého majetku a jeho ocenenia, ale sú zakúpené samostatne s cieľom vývoja.

V tomto prípade vznikajú účtovné prípady obdobne ako pri vývojových prácach vytvorených vlastnou činnosťou.

Vznikajúce účtovné prípady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Prístup k celému článku Účtovanie výskumu a vývoja
majú len UŽÍVATELIA PORTÁLU S PREDPLATENÝM PRÍSTUPOM.

Poznámky pod čiarou:

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.