Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018

Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie. Účtovným obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Dátum publikácie:28. 1. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_uspech

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť aj účtovnú závierku, čo vyplýva z § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Účtovnú závierku zostavuje vždy, keď uzavrie účtovné knihy. Ak účtovné knihy uzavrie k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako riadnu, v ostatných prípadoch zostavuje účtovnú závierku mimoriadnu. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípadoch, ak to vyžaduje osobitný predpis, napr. zákon o bankách.

Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie. Účtovným obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Väčšina účtovných jednotiek má účtovné obdobie kalendárny rok. Podľa § 3 ods. 4 zákona o účtovníctve účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok, t. j. obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. K zmene účtovného obdobia môže dôjsť vždy len k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

Zmenu účtovného obdobia je účtovná jednotka podľa § 3 ods. 6 zákona o účtovníctve povinná písomne oznámiť miestne príslušnému správcovi dane najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia.

Podľa § 17 ods. 8 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý v § 49 ods. 2 ustanovuje, že daňovník podáva daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný podľa § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok podľa zákona o účtovníctve.

Ak sa daňovníkovi na základe podaného oznámenia podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj termín na vyhotovenie účtovnej závierky.

Účtovná jednotka pri zostavovaní účtovnej závierky realizuje nasledovné činnosti:

 • vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
 • kontrolu vedenia účtovníctva v priebehu účtovného obdobia vrátane zúčtovania výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie a zaúčtovania všetkých účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
 • účtovanie závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov,
 • zistenie výsledku hospodárenia pred zdanením,
 • zaúčtovanie dane z príjmov,
 • uzatvorenie účtovných kníh,
 • zostavenie účtovnej závierky,

pričom postupuje podľa platných právnych predpisov, vnútorných predpisov, predovšetkým predpisu k účtovnej závierke, ktorý by mal obsahovať najmä:

 • termín na odovzdanie všetkých dokladov a informácií pre uzatvorenie roka z jednotlivých prevádzok na ekonomický úsek zamestnancom zodpovedným za ich spracovanie a zaúčtovanie,
 • postup a časový harmonogram na spracovanie všetkých účtovných dokladov a jednotlivých závierkových prác,
 • zodpovedné osoby za výkon jednotlivých závierkových prác,
 • termín a zodpovednú osobu za zostavenie účtovnej závierky.

KLIKNITE sem na tlačivo účtovnej závierky:

1) mikro účtovnej jednotky 

2) malej účtovnej jednotky a veľkej účtovnej jednotky

 

Pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky za rok 2018 podnikatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva postupujú podľa:

 • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:
 • opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (postupy účtovania) v znení neskorších predpisov:
 • opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení neskorších predpisov:
 • opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení neskorších predpisov:
 • opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení neskorších predpisov:
 • ďalších právnych noriem, predovšetkým:

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
 • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
 • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
 • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky

Funkcie

Partner