Vyradenie auta z podnikania z daňového a účtovného hľadiska

Ako má spoločnosť postupovať pri vyradení auta z podnikania? Môže ho ihneď po odhlásení z dane z motorových vozidiel vyradiť, odpredať alebo prípadne darovať?

Dátum publikácie:10. 5. 2018
Autor:Ing. Zuzana Uríková

tt_auto-kalkulacka-mince-graf

Spoločnosť môže postupovať niekoľkými spôsobmi, tak ako uvádza, napr. vyradiť likvidáciou, predajom alebo darovaním.

Keďže z otázky nie je zrejmé, či je auto plne odpísané alebo nie, budeme vychádzať z toho, že ešte nie je plne odpísané.

Vyradenie auta likvidáciou

Pri vyradení auta likvidáciou spoločnosť z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) uplatní § 19 ods. 3 písm. b) bod 2 ZDP, kedy daňovým výdavkom je zostatková cena likvidovaného majetku. To znamená, že zostatková cena je uznaná za daňový výdavok v plnej výške

V roku vyradenia auta likvidáciou sa do daňových výdavkov neuplatní daňový odpis, pretože spoločnosť o tomto majetku nebude účtovať k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (§ 22 ods. 11 ZDP). Do daňových výdavkov sa však pri vyradení auta likvidáciou zahrnie v plnej výške jeho daňová zo­statková cena. Rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou bude pripočítateľnou alebo odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia, a to na riadku 180 alebo na riadku 290 daňového priznania.

Účtovanie pri vyradení likvidáciou je nasledovné:

  • zostatková cena auta                         551/082
  • vyradenie auta                                   082/022.

Pri vyradení dlhodobého majetku likvidáciou je potrebné doložiť ho hodnoverným dôkazom, napr. bezpečné uloženie na skládke, potvrdením zberných surovín alebo posudok znalca s tým, že po likvidácií by sa majetok nemal ďalej hospodársky využívať v existujúcej podobe.

Vyradenie auta predajom

Pri vyradení auta predajom spoločnosť postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP, kedy zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny je daňovým výdavkom, avšak len do výšky príjmov (výnosov) z predaja.

V súlade s § 22 ods. 12 ZDP si spoločnosť pri aute môže v roku predaja uplatniť do daňových výdavkov odpis vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých sa majetok účtoval.

Účtovanie pri vyradení predajom je nasledovné:

  • zostatková cena auta                         541/082
  • vyradenie auta                                   082/022.

Vyradenie auta darovaním

V prípade darovania auta dary nie sú uznanými daňovými výdavkami. To znamená, že daňovým výdavkom nie je ani zostatková cena darovaného hmotného majetku podľa § 21 ods. 2 písm. f) ZDP. Darované auto bude preto predstavovať položku zvyšujúcu základ dane a v daňovom priznaní PO sa uvedie na r. 130 tabuľky A III. časť r. 8. Zároveň sa v daňovom priznaní vyrovná rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou auta.

Účtovanie pri vyradení darovaním je nasledovné:

  • zostatková cena auta                       543/082
  • vyradenie auta                                 082/022.

DPH

Ak si spoločnosť na vstupe odpočítala DPH, pri darovaní jej vzniká povinnosť vrátiť DPH z daňovej zostatkovej ceny auta a účtovanie by bolo zápisom 543/343 (§ 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty).

Záver:

Podľa toho, akým spôsobom sa auto vyradí, bude spoločnosť postupovať pri účtovaní. Odhlásenie auta z dane z motorových vozidiel súvisí so zánikom daňovej povinnosti, ale nie je podmienka, že najskôr je vyradenie z dane z motorových vozidiel a až potom vyradenie z majetku spoločnosti.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Zuzana Uríková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.