10 základných faktov pri podávaní daňového priznania fyzických osôb (typ B) za rok 2020

Rekapitulácia, na čo pamätať pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov.

Dátum publikácie:24. 3. 2021
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_dp-bankovky (1)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B podáva daňovník (fyzická osoba), ktorý deklaruje za príslušné zdaňovacie obdobie príjmy podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ide o príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú oslobodené (napríklad príjmy z vykonávania podnikateľskej činnosti, zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, zdaniteľné príjmy z predaja nehnuteľnosti a pod.).

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v prípade, ak jej zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 207,10 € alebo ak vykázala daňovú stratu. 

Uvedené znamená, že na fyzickú osobu, ktorej zdaniteľné príjmy nepresiahli ustanovenú sumu, ale vykázala daňovú stratu, sa taktiež vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Fyzická osoba môže podať daňové priznanie aj dobrovoľne, alebo v prípade, ak ju na to vyzve správca dane.

V roku 2020 platí nový vzor tohto daňového priznania označený DPFOBv20.

Tento nový vzor bol ustanovený oznámením Ministerstva financií SR č. MF/020519/2020-721 (Finančný spravodajca č. 22/2020).

DPFOBv20

1. Termín na podanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je daňovník povinný podať v termíne do 31. marca 2021. Toto je základná lehota, ale môže sa predĺžiť oznámením:

 • najviac o 3 celé kalendárne mesiace, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty príslušnému správcovi dane (miestne príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého pobytu) najneskôr do 31. 3. 2021,
 • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak má daňovník príjmy zo zdrojov v zahraničí – tu je tiež oznamovacia povinnosť do 31. 3. 2021.

V roku 2020 platí nový vzor oznámenia číslo OZN493v20, v ktorom je povinnosť uviesť novú lehotu, ktorou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca.

V praxi to teda vyzerá tak, že daňovník uvedie novú (predĺženú) lehotu, v ktorej podá daňové priznanie a v ktorej je aj daň splatná. Musí ísť vždy o koniec mesiaca, a teda napr. 30. 4., 31. 5. alebo 30. 6., resp. ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, aj 31. 7., 31. 8. alebo 30. 9.

OZN493v20

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1. 1. 2021)

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1. 1. 2021)

 

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO 

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Spôsob podania daňového priznania

Ak sa podáva daňové priznanie v papierovej forme, môže sa podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, neskúma sa miestna príslušnosť fyzickej osoby (daňovníka).

Povinnosť elektronickej komunikácie od 1. 7. 2018 sa týka len fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov.

Ak ale občan dosahuje príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP, táto elektronická komunikácia sa ho netýka. Daňové priznanie môže podať aj poštou.

Ešte dopĺňame, že definícia „podnikateľa“ je uvedená v § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. Oprávnenie na podnikanie mimo živnostenských oprávnení vyplýva z osobitných právnych úprav, ktoré sú súhrnne uvedené v odkazoch k ustanoveniu § 3 živnostenského zákona (pri negatívnom vymedzení živnosti).

2. Povinnosť platiť daň

Daň z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR) z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A alebo B) sa uhradí pri zohľadnení nasledovných (platobných) údajov:

500208 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 v tvare IBAN,
variabilný symbol 1700992020

Za deň platby sa považuje pri bezhotovostných prevodoch z účtu deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala.

2.1. Je možné určiť aj iný termín na zaplatenie dane, resp. platiť daň v splátkach?

Áno, takáto alternatíva existuje. Základné pravidlo je, že daňovník je povinný zaplatiť daň do lehoty (aj predĺženej) na podanie daňového priznania. Vzhľadom na pandemickú situáciu je ale možné od tohto pravidla ustúpiť.

POZNÁMKA:

Viac informácií k plateniu daní je možné nájsť na internetovej stránke: https://www.financnasprava.sk/sk/ infoservis/platenie-dani

Musí sa však podať žiadosť príslušnému správcovi dane, ktorá nemá štruktúrovanú formu.

Uplatní sa ustanovenie § 57 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Tento inštitút určený FR SR sa vzťahuje na všetky dane vrátane sankcií, akými sú pokuty či úrok z omeškania. Nevzťahuje sa na preddavky na daň, pretože tieto nie sú daňou.

NEPREHLIADNITE!

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je splne­ná aspoň jedna z týchto podmienok:

 1. zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;
 2. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti, a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;
 3. zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;
 4. iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

2.2. Čo sa má uviesť do žiadosti o odklad platenia dane, resp. platenie dane v splátkach?

Ako bolo už uvedené, forma (ako má žiadosť vyzerať) nie je dôležitá (resp. striktne určená), skôr je nutné sa sústrediť na jej vecný obsah. Podľa vyjadrení FR SR platí, že zo žiadosti musí byť zrejmé, kto žiadosť podáva, v akej veci a čo sa navrhuje. V prípade žiadosti o povolenie odkladu/splátok sa musí v žiadosti jednoznačne uviesť niektorá z vyššie uvedených podmienok v bodoch a) – d) a musia byť predložené aj doklady preukazujúce tvrdenia daňovníka. Ak sa rieši písomná forma žiadosti, podpis musí byť realizovaný osobou podávajúcou túto žiadosť. Osoby vymedzené v ustanovení § 14 daňového poriadku (podnikatelia – fyzické osoby) majú povinnosť doručiť žiadosť elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku.

2.3. Kedy sa daň neplatí?

 • Ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 5 eur, neplatí sa.
 • Fyzická osoba daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2020 daň nepresiahne sumu 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie 2020 nepresiahnu sumu 2 207,10 eura. To neplatí v prípadoch uvedených v § 46a zákona o dani z príjmov.
 • Správca dane vráti daňový preplatok, ak je väčší ako 5 eur.

2.4. Špecifická úľava v čase mimoriadnej situácie platná od 26. 2. 2020

Vychádzajúc z § 160 ods. 3 Daňového poriadku môže vláda SR nariadením ustanoviť podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, prípadne upustiť od uloženia pokuty, úroku z omeškania. Ministerstvo financií sa v čase pandemickej situácie rozhodlo túto právomoc uplatniť a dňa 26. 2. 2021 bolo vyhlásené nariadenie vlády SR č. 88/2021 Z. z. o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie.

Ide o odpustenie úrokov z omeškania za daň, preddavok na daň so splatnosťou v období začatia pandémie: od 12. 3. 2020 do konca roka 2020 (do 31. 12. 2020), pričom základným predpokladom je fakt, že príslušný daňový subjekt si svoje povinnosti splní najneskôr do 30. júna 2021. Uvedený princíp sa nevzťahuje na miestne dane a poplatky za odpady.

Týka sa to aj situácie, keď je daňovníkovi do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach.

Podľa § 2 predmetného nariadenia je za rovnakých podmienok možné upustiť aj od pokuty za porušenie povinnosti podať:

 • daňové priznanie, ale i
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.

Posledný deň na podanie vyššie uvedených dokumentov by mal uplynúť v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020 a povinnosť musí byť splnená tiež do konca júna 2021.

POZNÁMKA:

Špecifická situácia, ktorá sa netýka väčšiny daňovníkov§ 3 nariadenia umožňuje upustiť aj od pokuty v nasledovnom prípade:

Zákon č. 67/2020 Z. z. „lex korona“ v § 12 ods. 4 stanovil, že ak si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov vyšší daňový preplatok, než na ktorý mal skutočne nárok, dostane za takéto konanie pokutu vo výške 100 % zo sumy, o ktorú si takto neoprávnene navýšil svoj preplatok. Toto ustanovenie platilo pre daňové priznania podané od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020. Predmetnú pokutu daňový subjekt však vďaka prijatému nariadeniu nedostane, ak sumu, ktorá mu neprislúchala, vráti správcovi dane.

3. Povinnosť podať daňové priznanie vo väzbe na výšku príjmov

Za predpokladu, že daňovník za rok 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD), pričom v roku 2020 je to suma 2 207,10 €, musí podať daňové priznanie. Uvedené definuje § 32 zákona o dani z príjmov. Daňové priznanie je však povinný podať napr. aj podnikateľ, ktorého celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli uvedenú sumu, ak vykazuje daňovú stratu.

Výpočet 50 % NČZD za rok 2020:

NČZD = 21 x 210,20 (platné životné minimum)
NČZD = 4 414,20 eura
50 % NČZD = 4 414,20/2 = 2 207,10 eura

Príklad č. 1:

Výška príjmov ovplyvňujúca podanie daňového priznania (písomná verzus elektronická forma daňového priznania)

Výsluhový dôchodca sa zaregistroval v priebehu roka 2020 na daňovom úrade z titulu prenájmu nehnuteľnosti. Ako občan prenajíma chatu, a teda deklaruje príjmy v súlade s § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Z prenájmu dosiahol príjem 350 eur, pričom príjem zo závislej činnosti presahuje 1 500 eur. Má povinnosť podať daňové priznanie? Ak táto povinnosť existuje, podáva ho elektronicky alebo stačí poštou?

Riešenie:

Dôchodok je oslobodený, ten sa do zdaniteľných príjmov nezahrnie – a teda ani do daňového priznania. Podľa § 32 zákona o dani z príjmov nemusí podávať daňové priznanie osoba, ktorá má za všetky základy dane § 5 – § 8 ZDP príjmy nižšie ako 50 % NČZD. V roku 2020 je to suma neprevyšujúca 2 207,10 € (50 % zo 4 414,20 €). Vzhľadom na skutočnosť, že dôchodcove zdaniteľné príjmy sú v sume 1 850 eur (1 500 + 350), povinnosť podať daňové priznanie nemá. Ak by hranicu 2 207,10 eura presiahol, stačilo by zaslať daňové priznanie poštou.

4. Stanovenie základu dane z príjmov FO v roku 2020 podľa nových pravidiel

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

 

Základ dane v roku 2020
(§ 4 ZDP)

 

 

 

 

 

§ 5 ZDP– NČZD (§ 11 ZDP)

+ § 6 ods. 3 ZDP + 4 a § 8 ZDP

§ 6 ods. 1 ZDP + 2 – zostatok NČZD (§ 11 ZDP)

 

Zmena od roku 2020:

Ak fyzická osoba dosiahne dostatočný príjem zo závislej činnosti, kde si uplatní všetky nezdaniteľné časti základu dane, teda:

 1. na daňovníka (§ 11 ods. 2 ZDP),
 2. na manželku (manžela) (§ 11 ods. 3 až 5 ZDP),
 3. príspevky na DDS max. 180 eur (§ 11 ods. 10 a 11 ZDP),
 4. kúpeľná starostlivosť do výšky 50 eur na daňovníka, manželku (man­žela) a nezaopatrené deti,

potom bude musieť vyčísliť vyšší základ dane z príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP), keďže sadzba dane bude uplatnená z príjmov bez zníženia nezdaniteľných častí. Ak sa takéto nezdaniteľné časti neuplatnia v celom rozsahu z dôvodu nízkeho príjmu zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), potom sa priradia k príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

NEPREHLIADNITE!

Zmena systému výpočtu základu dane nastala hlavne preto, lebo pri § 6 ods. 1 a 2 ZDP je možné použiť od roku 2020 aj zníženú sadzbu dane – 15 %, ak príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti nie sú vyššie ako 100 000 eur.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 10 základných faktov pri podávaní daňového priznania fyzických osôb (typ B) za rok 2020

1. Termín na podanie daňového priznania

2. Povinnosť platiť daň

3. Povinnosť podať daňové priznanie vo väzbe na výšku príjmov

4. Stanovenie základu dane z príjmov FO v roku 2020 podľa nových pravidiel

5. Uplatnenie nezdaniteľných častí

6. Prehľad sadzieb dane fyzickej osoby

7. Uplatnenie daňovej straty v roku 2020 v porovnaní s rokom 2021

8. Princíp uplatnenia výdavkov u fyzických osôb a väzba na oslobodené dotácie Prvej pomoci (plus)

8.1. Základné postupy pre výdavky súvisiace s dotáciou Prvá pomoc plus (oslobodenou od dane)

9. Vyplatenie podielov na zisku fyzickým osobám

10. Platenie preddavkov v roku 2021 a zmeny v roku 2022

 

VIDEOŠKOLENIE:
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020

jar-screan (1)

 

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.