Bytové spoločenstvá z hľadiska daní a účtovníctva

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú účtovnými jednotkami a sú povinné viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku. V určitých prípadoch nemusia podávať daňové priznanie.

Dátum publikácie:25. 7. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_novostavba-bytovky

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktoré:

 • spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy,
 • zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. 

Správa bytového domu je obstaranie služieb a tovaru, ktorými spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových prostriedkov v dome:

 • prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
 • služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
 • vedenie účtu domu v banke,
 • vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv, iných pohľadávok a nárokov,
 • iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedeného obvodným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva. Do registra sa zapisuje.

 • názov a sídlo spoločenstva,
 • identifikačné číslo,
 • orgány spoločenstva, 
 • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu.

Zmluva o spoločenstve sa uzatvára v písomnej forme na neurčitú dobu. Zmluva sa schvaľuje rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluva je záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú na nového vlastníka práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o spoločenstve.

POZNÁMKA:

Spoločenstvo hospodári:

 • s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, okrem úhrad za tie služby a práce, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi,
 • s fondom prevádzky, údržby a opráv, ktorý sa tvorí z príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
 • s majetkom získaným svojou činnosťou (do majetku spoločnosti nepatria byty a nebytové priestory v dome, spoločenstvo nemôže nadobúdať do vlastníctva byty, nebytové priestory alebo iný nehnuteľný majetok, spoločenstvo môže v mene vlastníkov bytov prenajímať spoločné nebytové priestory, spoločné časti domu a zariadenia domu, príslušenstvo a priľahlý pozemok).

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu.

Príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv sú:

 • mesačné preddavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku,
 • výnosy z účtu domu vedeného v banke,
 • príjmy z výťažku exekúcie bytu alebo nebytového priestoru alebo z dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru, vo výške pohľadávok voči vlastníkovi bytu zo zákonného záložného práva,
 • zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu.

NEPREHLIADNITE!

Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky:

 • spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku,
 • výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu,
 • na opravy balkónov, lodžií a terás, ktoré sú spoločnými časťami domu.

Spoločenstvo sa zrušuje:

 • dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
 • rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva,
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Spoločenstvo zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov z daňového a účtovného hľadiska:

1. Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov z daňového hľadiska

2. Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov z účtovného hľadiska

2.1 Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva

2.2 Účtovanie v sústave podvojného účtovníctva

2.3 Uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner