Cestovné kancelárie a cestovné agentúry v čase koronakrízy

Aktuálny sumár povinností a možností prevádzkovateľov cestovných kancelárií a agentúr. Špecifiká účtovníctva i osobitná úprava uplatňovania DPH, zmeny legislatívy súvisiace s mimoriadnou situáciou a prostriedky štátnej pomoci. Pôžičky od štátu - žiadosti do 31. 10. 2021!!!

Dátum publikácie:22. 9. 2021
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_rodina-na-plazi

Pandémia koronavírusu ochromila trh cestovného ruchu, teda aj činnosť cestovných kancelárií. Cestovné kancelárie do 11. 3. 2020 štandardne ponúkali produkty v rámci svojej podnikateľskej činnosti, pričom pri uzatváraní zmluvy o zájazde inkasovali od klientov preddavky. V dôsledku pandémie došlo celosvetovo k obmedzeniu cestovania, obmedzeniu prevádzky ubytovacích a reštauračných zariadení, kultúrnych inštitúcií.

Protipandemické opatrenia v prevažnej väčšine neumožnili zájazdy zrealizovať.

Opatrenia na podporu a záchranu podnikateľov vykonávajúcich činnosť cestovných kancelárií a cestovných agentúr sú predmetom:

 • zákona č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, ktorý ustanovil postup vyrovnania sa cestovných kancelárií s rezervovanými neuskutočnenými zájazdmi,
 • zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, ktorý zrušil niekoľko administratívnych povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr,
 • zákona č. 342/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorý umožnil vytvorenie Schémy pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia Covid-19, v zmysle ktorej sa v oblasti cestovného ruchu poskytujú finančné príspevky na pokrytie časti fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia,
 • zákona č. 279/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, ktorý ustanovil finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:

Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárii dňa 10. 9. 2021. Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje vo forme návratnej finančnej výpomoci v súlade s § 25b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. Výlučným účelom pomoci je prefinancovanie záväzkov vyplývajúcich z vydaných oznámení o náhradnom zájazde a vrátenie záloh za zrušené zájazdy. Schéma štátnej pomoci bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 177/2021 dňa 14. 9. 2021.

Platnosť a účinnosť schémy štátnej pomoci končí 31. 12. 2021.

Ministerstvo financií SR dňa 14. 9. 2021 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej pomoci vo forme návratnej finančnej výpomoci. Lehota na predloženie žiadostí je do 31. 10. 2021. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo financií SR. Vykonávateľom pomoci je Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., ktorá v mene a za poskytovateľa pomoci bude vykonávať administratívne úlohy spojené s poskytovaním pomoci.

Štátnu pomoc je možné poskytnúť žiadateľovi, ak bude podaná žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci a budú splnené podmienky podľa schémy štátnej pomoci a výzvy. Podaním žiadosti vrátane príloh žiadateľovi nevzniká právny nárok na poskytnutie finančnej pomoci.

Pomoc je určená pre podniky bez ohľadu na ich veľkosť, t. j. mikro, malé, stredné a veľké podniky, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činností cestovnej kancelárie (SK NACE 79120).

(Viac sa dočítate v časti 4.1. Štátna pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárii v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19)

1. Podnikanie cestovných kancelárií a cestovných agentúr

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia. Ide o podnikanie v rámci viazanej živnosti, kde okrem splnenia všeobecných podmienok je potrebné aj preukazovanie odbornej spôsobilosti dokladom o vzdelaní a praxi. Podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v skupine 214:

 • pod poradovým číslom 50 ide o „Prevádzkovanie cestovnej kancelárie“, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky (od 1. 8. 2021 jeden rok) praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky (od 1. 8. 2021 dva roky) praxe v odbore, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky (od 1. 8. 2021 tri roky) praxe v odbore,
 • pod poradovým číslom 51 ide o „Prevádzkovanie cestovnej agentúry“, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok (od 1. 8. 2021 šesť mesiacov) praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky (od 1. 8. 2021 jeden rok) praxe v odbore, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky (od 1. 8. 2021 dva roky) praxe v odbore.

Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností trieda:

 • 79.11 Činnosti cestovných agentúr – zahŕňa činnosti agentúr, ktoré sa predovšetkým zaoberajú veľkoobchodným alebo maloobchodným predajom ciest, zájazdov, dopravných a ubytovacích služieb širokej verejnosti a komerčným klientom,
 • 79.19 Činnosti cestovných kancelárií – zahŕňa usporadúvanie a organizovanie zájazdov, ktoré sa predávajú prostredníctvom cestovných agentúr, alebo priamo cez cestovné kancelárie. Tieto zájazdy môžu zahŕňať niektoré alebo všetky z nasledovných služieb: dopravu, ubytovanie, stravovanie, návštevy múzeí, historických a kultúrnych pamiatok, divadelných, hudobných alebo športových podujatí.

Podľa § 5 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu cestovnou kanceláriou je obchodník, ktorý:

 • kombinuje služby cestovného ruchu na účely zostavenia zájazdu,
 • predáva alebo ponúka na predaj zájazdy,
 • uzatvára zmluvu o zájazde alebo sprostredkúva spojené služby cestovného ruchu.

POZNÁMKA:

Cestovná kancelária má výlučné právo:

 • uzatvárať zmluvy o zájazde vo vlastnom mene, prostredníctvom iného obchodníka alebo spolu s iným obchodníkom,
 • zasielať údaje, ktoré sa týkajú cestujúceho, inému obchodníkovi,
 • sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu.

Cestovná kancelária okrem uvedených činností:

 • vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,
 • ponúka a predáva služby cestovného ruchu,
 • sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,
 • sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu – zmluva o zájazde sa uzatvára v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a tá zodpovedá za splnenie zmluvy o zájazde,
 • predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.

Cestovnou agentúrou je obchodník, ktorý v rozsahu predmetu podnikania:

 • vytvára kombinácie cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,
 • ponúka a predáva služby cestovného ruchu,
 • sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,
 • sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu (zmluvu o zájazde uzatvára v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde),
 • predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.

Zájazdom je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu na účel tej istej cesty. Službou cestovného ruchu je:

 • preprava,
 • ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania,
 • prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny A,
 • iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou uvedených služieb cestovného ruchu.

Podľa § 16 zákona o zájazdoch sa zmluvou o zájazde cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd, a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu.

NEPREHLIADNITE!

Ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, zmluvu o zájazde tvoria všetky zmluvy, ktoré sa vzťahujú na služby cestovného ruchu v rámci zájazdu. Zmluva o zájazde musí byť formulovaná jednoznačne, zrozumiteľne a určito a musí obsahovať zákonom vymedzené informácie.

1.1. Účtovníctvo cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry

Cestovná kancelária, bez ohľadu na to, či ju prevádzkuje právnická osoba alebo fyzická osoba, je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve postupom podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Táto povinnosť je ustanovená v § 12 ods. 1 zákona o zájazdoch.

Pri obstaraní a predaji služieb cestovného ruchu a zájazdov vo vlastnom mene a na svoj účet cestovná kancelária účtuje nasledovne:

Účtovný prípad

MD

D

Služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb (DPH nie je možné odpočítať)

381

321

Úhrada za obstarané služby

321

221

Nákup tovarov a služieb súvisiacich s poskytovaním vlastnej služby (DPH je možné odpočítať)

 

 

• hodnota tovaru a služby

5xx

 

• DPH

343

 

• celkom

 

321

Tržby z predaja služieb cestovného ruchu a zájazdov

 

 

• cena obstaraných služieb od iných osôb (účtovaná na účte 381) – nevstupuje do základu dane DPH

 

602

• cena vlastných služieb – základ dane DPH

 

602

• prirážka cestovnej kancelárie – základ dane DPH

 

602

• DPH – daňová povinnosť z dodania vlastných služieb a prirážky

 

343

• celková predajná cena dohodnutá v zmluve

311

 

Prijatá platba od zákazníka

211, 221

311

Zúčtovanie predaných služieb do nákladov v časovej a vecnej súvislosti so zúčtovanými tržbami z predaja služieb na účte 602

518

381

Prijatý preddavok dohodnutý v zmluve

211, 221

324

Zúčtovanie preddavku s pohľadávkou voči zákazníkovi

324

311

Uplatnenie zmluvnej pokuty pri odstúpení zákazníka od zmluvy

324

644

Vrátenie zvyšnej sumy preddavku zákazníkovi

324

211, 221

Provízia za sprostredkovanie predaja služieb cestovného ruchu a zájazdov vyúčtovaná cestovnou agentúrou alebo inou cestovnou kanceláriou

 

 

• suma provízie

518

 

• DPH

343

 

• celkom

 

321

Úhrada provízie

321

221

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Poznámky pod čiarou:

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
 • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
 • 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
 • 91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu
 • 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
 • 136/2020 Z. z. Novela zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
 • 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
 • 279/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.