Chyby v priznaniach k dani z príjmov

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k úpravám v tlačivách daňových priznaní, najmä v nadväznosti na rozsiahle zmeny legislatívy. Cieľom tohto článku je poukázanie na praktické problémy pri vyplňovaní tlačív daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2015 s dôrazom zmeny v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Dátum publikácie:22. 3. 2016
Autor:Ing. Martina Oravcová

banner_muz-ukazuje-kde-podpisat-papiere_375x250

Napriek tomu, že daňovníci si môžu lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2015 predĺžiť, pre podstatnú časť daňovníkov je práve aktuálne vyplňovanie daňových priznaní.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k úpravám v tlačivách, najmä v nadväznosti na rozsiahle zmeny legislatívy.

Pridané riadky v tlačivách, zmenená náplň jednotlivých riadkov, presuny jednotlivých častí v priznaní oproti zaužívaným usporiadaniam môžu spôsobiť nejasnosti pri vyplňovaní tlačív daňových priznaní.

POZNÁMKA

Okrem chýb vyplývajúcich zo zmien v tlačivách sa pri vyplňovaní daňových priznaní vyskytujú aj chyby, ktoré sa každoročne opakujú.

Mnohé z chýb majú za následok to, že daňovník sa musí svojím priznaním opätovne zaoberať, pretože správca dane ho vyzval na odstránenie pochybností v daňovom priznaní. Nereagovaním na výzvu správcu dane v ním určenej lehote si môže daňovník privodiť daňovú kontrolu. Cieľom tohto článku je poukázanie na praktické problémy pri vyplňovaní tlačív daňových priznaní s akcentom na zmeny v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

1. Chyby v daňovom priznaní fyzickej osoby

Voľba správneho typu tlačiva priznania a použitie správneho tlačiva

Pre fyzické osoby sú k dispozícii 2 typy daňových priznaní:

  • typ A (MF/017083/2015-721) podáva daňovník, ktorému plynú v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
  • typ B (MF/017080/2015-721) podáva daňovník, ktorý má okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné zdaniteľné príjmy, a daňovník, ktorý nemá príjmy zo závislej činnosti, ale má zdaniteľné príjmy uvedené v § 6 až § 8 zákona.

Ak má daňovník platné živnostenské oprávnenie, ale v príslušnom zdaňovacom období (kalendárnom roku) nedosiahol žiadne iné zdaniteľné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, podá daňové priznanie na tlačive typ A. Ak daňovník podal daňové priznanie typ A a následne zistí, že mal aj iné zdaniteľné príjmy, podá opravné, resp. dodatočné daňové priznanie typ B. Za fyzickú osobu môže byť za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) podané len jedno daňové priznanie. To platí aj v prípade, ak je fyzická osoba v konkurze, kedy daňové priznanie za túto osobu podá správca konkurznej podstaty, a to správne zo všetkých jej príjmov. Preto, ak má táto osoba aj iné príjmy, ktoré nesúvisia s konkurzom (napr. zo závislej činnosti, z predaja alebo prenájmu iného ako obchodného majetku), musí poskytnúť údaje na správne zostavenie daňového priznania správcovi konkurznej podstaty.

UPOZORNENIE

Priznanie podané na neplatnom tlačive (napr. na tlačive platnom pre rok 2014) má za následok výzvu zo strany správcu dane, aby priznanie bolo podané na správnom tlačive. Ak daňovník výzve v lehote určenej správcom dane vyhovie, priznanie sa považuje za riadne a včas podané. Ak daňovník výzve v lehote určenej správcom dane nevyhovie, priznanie sa považuje za nepodané s následnou sankciou.

Správne vyplnenie údajov na 1. strane tlačiva

Identifikácia daňového subjektu

Každý daňovník uvádza svoje identifikačné údaje, ktorými môže byť daňové identifikačné číslo (DIČ), ak ho má daňovník od správcu dane pridelené, a to aj v prípade, ak podáva daňové priznanie typ A a DIČ mu bolo v minulosti pridelené z titulu poberania príjmov, ktoré zakladali povinnosť podania daňového priznania typ B (napr. zo živnosti). Ak fyzická osoba nemá pridelené DIČ, uvádza rodné číslo (spravidla ide o daňovníkov, ktorí majú iba príjmy nezakladajúce povinnosť registrácie) a ak nemá ani rodné číslo, uvádza dátum narodenia (cudzí štátni príslušníci).

Označenie druhu daňového priznania

Prvé priznanie, ktoré daňovník podá po skončení zdaňovacieho priznania, sa označí ako „daňové priznanie“. Priznanie podané ako ďalšie v poradí, ak daňovník zistí nezrovnalosti v podanom daňovom priznaní a ktoré bude podané do lehoty na podanie daňového priznania (do 31. marca 2016), resp. do predĺženej lehoty (najneskôr do 30. septembra 2016), sa označí ako „opravné daňové priznanie“ a priznanie podané po tejto lehote sa označí ako „dodatočné daňové priznanie“.

Označenie zdaňovacieho obdobia

Dôležitým údajom na 1. strane tlačiva je označenie kalendárneho roka, za ktoré sa priznanie podáva. To platí pre všetky typy daňových priznaní. Iba v prípade, ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie, uvedie na 1. strane tlačiva aj dátum, kedy zistil skutočnosť, na základe ktorej dodatočné daňové priznanie podáva. Tento dátum je dôležitý kvôli overeniu dodržania lehoty na podanie dodatočného daňového priznania v prípade, ak daňovník zistí, že daň má byť vyššia, ako bola priznaná. Lehota na podanie dodatočného daňového priznania je súčasne lehotou splatnosti dodatočne priznanej dane.

Označenie hlavnej, resp. prevažnej činnosti

V daňovom priznaní fyzickej osoby iba u typu B a iba u daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti) sa uvádza kód SK NACE podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktorý možno zistiť z vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. Ak daňovník dosahoval príjmy z činností zaradených do viacerých kódov klasifikácie, uvedie kód činnosti, z ktorej dosiahol v príslušnom zdaňovacom období najvyšší príjem.

Uvedenie údajov o daňovníkovi

V I. oddiele je potrebné uviesť údaje podľa predtlače aktuálne v deň podania daňového priznania, nie k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Údaje na riadkoch 14 až 17 vypĺňa iba daňovník, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a uvádza tam svoje údaje o pobyte na území SR.

Uvedenie údajov, ak za daňovníka podáva daňové priznanie iná osoba

Touto inou osobou môže byť zákonný zástupca v zmysle § 26 a nasl. Občianskeho zákonníka (napr. za maloleté dieťa), dedič (za zomretého), zástupca v zmysle § 9 z. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) alebo správca v konkurznom konaní v prípade fyzickej osoby v konkurze.

POZNÁMKA

Nepovinnými údajmi sú telefónne číslo a emailová adresa, pričom sa uvádzajú údaje daňovníka, ak on podáva daňové priznanie. Ak za daňovníka podáva daňové priznanie niekto iný (zákonný zástupca, zástupca podľa § 9 daňového poriadku, dedič, správca v konkurznom konaní), uvedie svoje údaje, ak sa s daňovníkom nedohodol inak. Podstatné je, aby boli uvedené údaje toho, s kým sa môže správca dane vo veci daňového priznania v prípade potreby kontaktovať.


Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku nájdete v súvisiacich dokumentoch.
 

2. Chyby v daňovom priznaní právnickej osoby 

Správne vyplnenie údajov na 1. strane tlačiva

Označenie druhu daňového priznania

Pokiaľ ide o označenie druhu daňového priznania, platí to, čo uvádzame pri daňovom priznaní fyzickej osoby.

Identifikácia daňového subjektu

Právnická osoba sa vždy identifikuje DIČom, IČOm a na r. 03 uvádza právnu formu podľa zoznamu, ktorý je prílohou poučenia na vyplnenie daňového priznania, trojmiestnym kódom. Spoločenstvá by nemali prehliadnuť, že prvýkrát pri daňovom priznaní za rok 2015 majú uviesť štvormiestny kód tak, že pozemkové spoločenstvo uvádza ako štvrtý údaj číslo 1, spoločenstvá vlastníkov bytov a iné spoločenstvá číslo 2.

Označenie zdaňovacieho obdobia

Ak má právnická osoba zdaňovacie obdobie kalendárny rok, vyznačí zdaňovacie obdobie od: 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. V prípade hospodárskeho roka alebo kratšieho zdaňovacieho obdobia ako rok uvedie začiatok a koniec konkrétneho zdaňovacieho obdobia. O opravných a dodatočných daňových priznaniach platí to, čo uvádzame pri daňovom priznaní fyzickej osoby.

Označenie hlavnej, resp. prevažnej činnosti

Na rozdiel od daňového priznania fyzickej osoby vyplňuje právnická osoba riadok 04 vždy, a to v číselnom aj slovnom vyjadrení (kód SK NACE, hlavná, prevažná činnosť podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z.).

Uvedenie údajov o daňovníkovi

V uvádzaní týchto údajov sa vyskytujú chyby v prípadoch organizačných zložiek, resp. stálych prevádzkarní zahraničných právnických osôb. Organizačná zložka ani stála prevádzkareň nemajú právnu subjektivitu, preto nemôžu byť daňovníkom. Daňovníkom je zahraničná právnická osoba, ktorá ich zriadila. Preto v I. časti na r. 05 až 10 ako daňovník musí byť uvedená táto zahraničná osoba a údaje o nej. Údaje o stálej prevádzkarni (aj organizačnej zložke, ktorá je stálou prevádzkarňou) sa uvádzajú na r. 13 až 16. Údaje o sídle sa uvádzajú aktuálne v deň podania daňového priznania.

NEPREHLIADNITE

V prípade zrušenia daňovníka s právnym nástupcom je častou chybou pri podávaní priznania za tohto daňovníka uvádzanie ako daňovníka a uvádzanie identifikačných údajov právneho nástupcu, ak daňové priznanie podáva právny nástupca (§ 49 ods. 6 zákona o dani z príjmov). V takomto prípade sa na 1. strane uvádzajú údaje zrušeného daňovníka a nie právneho nástupcu. Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právneho nástupcu sa uvedie na 10. strane priznania.

Označenie zaškrtávacích políčok

Z tejto časti 1. strany tlačiva zvlášť upozorňujeme na správne zaškrtnutie údajov k plateniu daňovej licencie, pretože to má význam pre posúdenie povinnosti platenia a výšky daňovej licencie. Daňovníci, ktorým povinnosť platenia daňovej licencie nevzniká z dôvodu, že ich vykázaná daňová povinnosť prevyšuje výšku daňovej licencie, často nesprávne zaškrtnú text „neplatenie daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 zákona“. Toto políčko majú správne zaškrtnúť len daňovníci, ktorí neplatia daňovú licenciu z dôvodu, že sú priamo uvedení v § 46b ods. 7 zákona, napr. v daňovom priznaní za rok 2015 tí, ktorí vznikli v tomto roku (okrem právnych nástupcov daňovníkov zrušených bez likvidácie) alebo daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie.

Správne vyplnenie tabuľky B – Odpisy hmotného majetku

Pomocná tabuľka B sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zmenila. V predchádzajúcom roku mala táto tabuľka štyri riadky a rozdiel medzi riadkami 1 a 2 sa uvádzal na riadku 150, resp. 250, kde sa uvádza rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi, o ktorý sa upravuje základ dane. Ďalšie dva riadky boli informatívne. V tabuľke uvedenej v platnom tlačive sa údaje na riadok 150, resp. 250 prenesú ako rozdiel údajov z riadka 1 (účtovné odpisy) a riadka 6 (odpisy zahrnuté do základu dane) tabuľky B. Údaj na riadku 6 je potrebné vypočítať z údajov na riadkoch 2 až 5, pričom údaje na týchto riadkoch sa vyplnia podľa textu na jednotlivých riadkoch a podľa poučenia na vyplnenie priznania.

Správne vyplnenie tabuľky D – Evidencia a odpočet straty

Táto tabuľka je v porovnaní s predchádzajúcim rokom upravená. Daňovník v nej vypočíta výšku straty odpočítavanej v zdaňovacom období, za ktoré podáva priznanie a tento údaj prenesie na r. 410 priznania. V tejto tabuľke sa neuvádza tá strata, ktorá je vykázaná v aktuálnom zdaňovacom období (do tabuľky D sa uvedie až v nasledujúcom zdaňovacom období).

Tabuľka D je rozdelená na 4 časti. Údaje do prvých dvoch častí (stĺpce 1 až 3) uvádza iba daňovník, ktorý uplatňuje úľavu na dani, napr. príjemca investičnej pomoci, investičných stimulov. Ostatní daňovníci budú vyplňovať údaje len v tretej časti (stĺpec 4 a 5) v prípade, že v období rokov 2010 až 2014 vykázali daňovú stratu.

POZNÁMKA

Ak daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vykázal daňovú stratu v rokoch 2010 – 2013, už v minulom roku vypočítaval z úhrnu neuplatnených strát za tieto roky, ktorú si mohol odpočítať v daňovom priznaní za rok 2014. Tento daňovník vyplní stĺpec 4. Súčet týchto strát uvedie na r. 1, na riadku 2 uvedie druhú štvrtinu, na riadku 3 sumu na odpočítanie v nasledujúcich dvoch rokoch.

Daňovník, ktorý vykázal stratu za rok 2014, vyplní stĺpec 5. Túto stratu uvádza v daňovom priznaní v tabuľke D prvýkrát na r. 1, na r. 2 vypočíta z výšky straty a zostávajúce štvrtiny bude môcť odpočítavať v ďalších 3 rokoch (uvedie na r. 3).

V stĺpci 7 sa uvedie súčet strát odpočítavaných v roku 2015 a zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich rokoch.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku nájdete v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Oravcová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.