Ďalšie mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19) – zákon č. 96/2020 Z. z.

Novela č. 96/2020 Z. z. prináša napr. oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov na daň, zvýhodnený odpočet daňovej straty, úpravu daňových preplatkov a nedoplatkov, úpravy v použití podielu zaplatenej dane...

Dátum publikácie:27. 4. 2020
Autor:Ing. Vladimír Pastierik

tt_zena-s-ruskom

Národná rada SR schválila zákon č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení zákona č. 75/2020 Z. z. s účinnosťou od 25. apríla 2020.

A. Opatrenia v oblasti dane z príjmov

Preddavky na daň z príjmov

Preddavky na daň z príjmov – splatné počas obdobia pandémie sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím (mesiac, štvrťrok) minulého roka.

Neplatenie preddavkov si treba uplatniť predložením vyhlásenia o splnení podmienok správcovi dane, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku, prvýkrát na preddavky splatné v mesiaci máj 2020 (§ 24a ods. 1).

Príklad č. 1

Pre platenie preddavkov za máj 2020 bude rozhodujúce, či tržby dotyčného daňovníka za apríl 2020 budú najmenej o 40 % nižšie ako tržby dosiahnuté v apríli 2019. Podľa dôvodovej správy sa uvedené nezaplatené preddavky nebudú doplácať po skončení pandémie, pričom daňová povinnosť sa vyrovná až podaním daňového priznania za rok 2020.


Definícia pojmu tržby (čistý obrat) –
odkazuje na ustanovenia § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve, kde v podvojnom účtovníctve, zjednodušene povedané, patria všetky výnosy z hlavnej činnosti, resp. nepatria výnosy z príležitostného predaja majetku; obdobne to platí pre príjmy v jednoduchom účtovníctve alebo daňovej evidencii.


Odpočet daňovej straty

Neuplatnené daňové straty pri dani z príjmov za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 mil. eur odpočítať od základu dane z príjmov daňovník (FO, PO), ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020; daňové straty sa odpočítavajú v časovej postupnosti od najskoršie vykázanej straty (§ 24b).

Uvedený kumulatívny odpočet daňovej straty je možnosť (nie povinnosť), ak ju daňový subjekt nevyužije, odpočítava daňovú stratu podľa § 30 zákona o dani z príjmov.

Odpočet daňovej straty môže daňovník (PO), ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019 (§ 24b ods. 2).

Podiel zaplatenej dane

Počas obdobia pandémie až do konca roka 2021 môže prijímateľ podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie (§ 22 ods. 3); podiel zaplatenej dane z roku 2019 možno použiť na všetky zákonné tituly tiež do konca roku 2021 (§ 22 ods. 4).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19) – zákon č. 96/2020 Z. z.

 

Pozrite si DÓVODOVÚ SPRÁVU k zákonu 96/2020 Z. z.:

Dôvodová správa k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Získajte ZDARMA E-BOOK: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
  • 96/2020 Z. z.

Funkcie

Partner