Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Ak daňovník v roku 2019 používal vozidlo na podnikanie, má povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára 2020 a v tomto daňovom priznaní vyrovnať daň za jeho použitie.

Dátum publikácie:15. 1. 2020
Autor:Ing. Jana Fülöpová

tt_auto-dan-2017

Téma daň z motorových vozidiel je nanajvýš aktuálna vždy na začiatku kalendárneho roka v mesiaci január, kedy sa blíži lehota na podanie daňového priznania za príslušné ročné zdaňovacie obdobie.

Ak daňovník v roku 2019 používal vozidlo na podnikanie, má za tento rok (zdaňovacie obdobie) povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára 2020 a v tomto daňovom priznaní vyrovnať daň za jeho použitie.

Daňové priznanie daňovník podá správcovi dane (daňovému úradu) miestne príslušnému (§ 13), a to podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Na to, aby daňovník správne postupoval pri vyčíslení dane za použitie vozidla na podnikanie, je vhodné pripomenutie si najdôležitejších ustanovení zákona o dani z motorových vozidiel. Daňovník totiž musí poznať zloženie vozového parku podliehajúce dani z motorových vozidiel, podmienky, za akých sa vozidlo, patriace do tohto vozového parku, stáva predmetom dane.

Predmet zdanenia podľa zákona

Predmet zdanenia je obsiahnutý v § 1 zákona o dani z motorových vozidiel a týka sa, tak ako názov zákona napovedá, vozidla. No nie každé vozidlo je predmetom dane. Predmetom dane je iba to vozidlo, ktoré patrí do niektorej z vymedzených kategórií vozidiel uvedených v § 1.

Týmito zákonom vymedzenými kategóriami vozidiel sú:

 • kategória L, M a N (motorové vozidlá) a
 • kategória O (prípojné vozidlá).

Od účinnosti zákona o dani z motorových vozidiel (od 1. januára 2015) tak podliehajú zdaneniu vozidlá kategórie L (dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky) označené v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej len „doklady o vozidle“) ako L1e až L7e, vozidlá kategórie M (motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny – podrobnejšie M1 osobný automobil, M2 a M3 autobusy), vozidlá kategórie N (motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu N1 až N3) a kategórie O (O1 až O4 prípojné vozidlá, ktorými sú návesy a prívesy). Rozdelenie vozidiel do jednotlivých kategórií vozidiel je uvedené v § 4 ods. 3 a 4 zákona č. 106/2018 Z. z., pričom pri jednotlivých kategóriách vozidiel je odkaz na príslušné právne predpisy, ktoré uvádzajú podrobnejšiu definíciu a členenie na subkategórie vozidiel týchto jednotlivých kategórií.

Iba samotné vymedzenie predmetu zdanenia bez uvedenia podmienok, za akých sa predmetné vozidlo stáva objektom zdanenia, je nedostatočné. Preto v § 2 ods. 1 sú ustanovené podmienky, za akých sa predmet dane – vozidlo – stáva objektom „záujmu“ zdanenia daňou z motorových vozidiel. Podľa cit. ustanovenia je v zdaňovacom období iba to vozidlo predmetom dane, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

  1. ide o vozidlo patriace do niektorej zo zákonom vymedzených kategórií,
   [vozidlo prislúchajúce do inej ako zákonom vymedzenej kategórie (napr. T, C, R, S a pod.) nepodlieha dani z motorových vozidiel],
  2. ide o vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike (vozidlo evidované v inej ako Slovenskej republike predmetom dane nie je),
   Evidenciu vozidla v Slovenskej republike upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v § 114 a § 115, podľa ktorých každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru (PZ) a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne PZ príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne PZ príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky. Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí, pričom uvedie, kto má byť ako držiteľ uvedený v dokladoch vozidla. Orgán PZ pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii časť II a držiteľovi vozidla vydá doklady o vozidle a tabuľku s evidenčným číslom.

Poznámka:

Miesto skutočného používania vozidla na podnikanie nie je dôležitým a ani rozhodujúcim pre posúdenie predmetu dane z dôvodu podmienky, ktorou je evidencia vozidla v Slovenskej republike, nie teritoriálne vymedzenie jeho použitia.

  1. a ktoré sa používa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov (ďalej len „podnikanie“).
   Použitie vozidla na podnikanie v zmysle odkazu v zákone o dani motorových vozidiel je nielen činnosťou zadefinovanou v § 2 Obchodného zákonníka (OZ), v § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z., ale aj inou samostatnou zárobkovou činnosťou podľa § 6 ods. 2 ZDP.

Upozornenie!

Pri posúdení predmetu dane je dôležité vychádzať z dokladov o vozidle.

V zmysle § 2 zákona č. 106/2018 Z. z. každé vozidlo podliehajúce prihláseniu do evidencie vozidiel musí mať vydané doklady, ktorými sú osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II (resp. skôr vydávané doklady vozidla).

Jedinou výnimkou sú vozidlá kategórie vozidiel L1e – malé motocykle, ktoré ak boli vyrobené pred 1. januárom 2000, lehota na ich prihlásenie do evidencie vozidiel je do 31. 12. 2022.

To, či je vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel, závisí od súčasného splnenia podmienok predmetu dane v zdaňovacom období: či ide o vozidlo patriace do príslušnej kategórie vozidiel ustanovenej zákonom o dani z motorových vozidiel, či toto vozidlo je v Slovenskej republike evidované a používa sa na podnikanie v súlade s doplneným spresnením definície predmetu dane.

Príklad č. 1

Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo, ktoré prináleží do zákonom vymedzenej kategórie vozidiel (L, M, N a O), je používané na podnikanie a súčasne je evidované v Slovenskej republike. Stáva sa automaticky vozidlo predmetom dane dňom jeho zakúpenia?

Všetky uvedené skutočnosti musia byť splnené súčasne. Ak ide o kúpu vozidla, neznamená to, že v ten deň, kedy sa vozidlo zakúpilo, stáva sa automaticky predmetom dane. Treba mať na zreteli jednu z podmienok vymedzenia predmetu dane a tou je evidencia vozidla v Slovenskej republike, t. j. vozidlu boli vydané doklady (osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II) a má pridelené evidenčné číslo. Ak by sa aj takéto novokúpené vozidlo použilo hneď na podnikanie tým, že podmienka jeho evidencie v evidencii vozidiel v Slovenskej republike nie je splnená (vozidlo nemá pridelené evidenčné číslo), vozidlo nepodlieha dani z motorových vozidiel.

Príklad č. 2

Daňovník používal auto na podnikanie. Zisk nedosiahol. Podlieha vozidlo dani z motorových vozidiel?

Podmienka použitia vozidla na podnikanie o. i. súvisí s tzv. aktívnymi príjmami obsiahnutými v § 6 ods. 1 alebo § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Podľa § 2 OZ, pokiaľ by podnikateľ vykonával sústavnú činnosť samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku, nedosiahnutie zisku neznamená, že táto sústavná činnosť nebola vykonávaná, a preto vozidlo použité na (činnosť) podnikanie podlieha dani z motorových vozidiel, samozrejme za podmienky, že je z príslušnej kategórie vozidiel a je evidované v Slovenskej republike.

 

KLIKNITE SEM: Editovateľné tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel

KLIKNITE SEM: Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Príklad č. 3

Podnikateľ používa vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike. Je využívané ale na území SR. Je predmetom dane z motorových vozidiel?

Určenie predmetu dane z motorových vozidiel v zdaňovacom období je podmienené splnením troch podmienok súčasne, t. j. vozidlo prináleží do zákonom vymedzenej kategórie vozidiel (L, M, N a O), je používané na podnikanie a súčasne je evidované v Slovenskej republike. Jedna z podmienok teda stanovuje, že vozidlo je evidované v Slovenskej republike. Podmienka výlučnosti použitia vozidla na podnikanie na území Slovenskej republiky nie je v zákone o dani z motorových vozidiel ustanovená. Ak sa na podnikanie používa vozidlo evidované v inej krajine (nie v Slovenskej republike), považuje sa táto skutočnosť za nesplnenie jednej z troch podmienok vymedzenia predmetu dane, a preto vozidlo nepodlieha dani z motorových vozidiel.

Napriek tomu, že sú v predmete dane vymedzené kategórie vozidiel, ktoré podliehajú dani z motorových vozidiel, neznamená, že jej podliehajú vždy.

Zákon o dani z motorových vozidiel totiž pomenúva tzv. negatívne vymedzenie predmetu dane a tiež niektoré vozidlá radí medzi také, ktoré sú oslobodené od dane (§ 4). Uvedené vymedzenie má vplyv aj na daňové priznanie, ktorým daňovník deklaruje svoj vzťah k vozidlám. Za vozidlá, ktoré spĺňajú negatívne vymedzenie predmetu dane, sa daňové priznanie nepodáva vôbec, v prípade vozidiel oslobodených od dane tomu tak nie je, daňové priznanie je potrebné podať vždy, s výnimkou vozidiel diplomatických misií a konzulárnych úradov.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok vrátane praktického príkladu a vyplneným tlačivom daňového priznania:

Daň z motorových vozidiel

Obsah:
Predmet zdanenia podľa zákona
Negatívne vymedzenie predmetu dane
Vozidlá oslobodené od dane
Stanovenie základu dane
Zmeny ročnej sadzby dane
Kombinovaná doprava
Daňovník podľa zákona o dani z motorových vozidiel
Vznik daňovej povinnosti
Zánik daňovej povinnosti
Informácia pre správcu dane o vzniku a zániku daňovej povinnosti
Zdaňovacie obdobie, lehota a povinnosti
Výpočet dane za použitie vozidla na podnikanie
Povinnosť platiť preddavky na daň
Záver

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jana Fülöpová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner