Daň z motorových vozidiel za rok 2021

Do 31. januára 2022 je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 aj zaplatiť daň. Kedy je vozidlo predmetom dane a ako vypočítať daňovú povinnosť?

Dátum publikácie:12. 1. 2022
Autor:Ing. Jana Fülöpová

tt_kalkulacka-bankovky

V súvislosti s ukončením roku 2021 sa vynára aj jedna z daňových povinností – a tou je vyrovnanie dane z motorových vozidiel.

I keď sa rok 2021 neniesol v znamení prijatia novely k zákonu o dani z motorových vozidiel, predsa len posledná prijatá novela zákona z decembra 2020 sa dotkla aj roku 2021 v časti iného ako ročného zdaňovacieho obdobia, podania daňového priznania a tiež aj výpočtu a platenia preddavkov na daň. Tieto prijaté zmeny, ako i ustanovenia už ustálené počas predchádzajúcich rokov sú obsahom tohto článku.

Čo je náplňou zákona o dani z motorových vozidiel?

Jednoznačne – zdaňovanie vozidiel. I keď názov zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) pomenúva zdaňovanie motorových vozidiel, pravdou je, že zdaneniu podliehajú podľa predmetu úpravy (§ 1 zákona o dani z motorových vozidiel) aj vozidlá nemotorové (prípojné), teda prívesy a návesy.

1. Ktoré vozidlá sa zdaňujú?

Ako už bolo naznačené vyššie, ide o motorové a prípojné vozidlá, čo je však rozsiahly pojem. Preto v zákone o dani z motorových vozidiel je presne stanovený rozsah vozidiel predstavený konkrétnymi kategóriami vozidiel, ktoré tejto dani podliehajú.

Ide o kategórie vozidiel L, M a N (motorové vozidlá) a kategóriu O (prípojné vozidlá). Označenie kategórií vozidiel, ako aj ich rozdelenie je obsiahnuté v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“), konkrétne v § 4 ods. 3 a 4. Pre daňovníka, ktorý zdaňuje vozidlá, nie je dôležité poznať technické a konštrukčné parametre jednotlivých zdaňovaných kategórií vozidiel, pretože on už s „hotovými“ kategóriami pracuje, a to na základe potrebných dokumentov k vozidlám, ktorými sú doklady o vozidle (§ 2 zákona č. 106/2018 Z. z.) – osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II (resp. už skôr v čase vydávané doklady vozidla).

Poznanie kategórie vozidla je prvým krôčikom na ceste k zdaneniu vozidla, čo však samo osebe nestačí.

Vozidlo musí spĺňať podmienky predmetu zdanenia (§ 2 zákona o dani z motorových vozidiel), ktorý sa „opiera“ o tri základné „body“, a to:

  1. príslušnosť k niektorej z vymedzených kategórii vozidiel
    (ak by sa na podnikanie používala iná kategória vozidla, napr. s označením V, P, S, C a pod., táto nie je uvedená v predmete úpravy zákona, a preto nebude podliehať zdaneniu);
  2. evidovanie v Slovenskej republike (vozidlo evidované v inej ako Slovenskej republike predmetom dane nie je, tiež nie je rozhodujúce územie, na ktorom sa vozidlo používa). Podmienky evidencie vozidla v Slovenskej republike, ako i lehoty na evidenciu vozidla upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. v § 114 a § 115. Na základe evidencie vozidla orgán PZ pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii časť II a držiteľovi vozidla vydá doklady o vozidle a tabuľku s evidenčným číslom;
  3. používanie na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „podnikanie“).

Používanie vozidla na podnikanie odkazuje v zákone o dani z motorových vozidiel na:

  • definíciu podnikania podľa § 2 Obchodného zákonníka (OZ), ktorým sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.
    Za podnikateľa sa považuje osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
  • na dosahovanie príjmov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. (ďalej len zákon o dani z príjmov) alebo
  • na dosahovanie príjmov zo samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Používanie vozidla na podnikanie, okrem odkazu na iné právne predpisy, je ešte v zákone o dani z motorových vozidiel spresnené (iba na účely tohto zákona), a to tak, aby vyjadrilo, ktorou z nižšie uvedených skutočností môže byť vozidlo definitívne považované za používané na podnikanie (poradie vymenovaných skutočností nehrá rolu).

Používanie vozidla na podnikanie (počiatočný moment) tak môže nastať:

Ktorý z týchto momentov začatia používania vozidla na podnikanie, zákonom vymedzenej kategórie, evidovaného v Slovenskej republike nastane skôr, nie je dôležité, podstatné je naplnenie predmetu dane v intenciách tak, ako je vymedzený.

Príklad č. 1

Považuje sa vozidlo novokúpené za predmet dane dňom jeho zakúpenia, ak ho daňovník – účtovná jednotka ešte neevidoval v evidencii vozidiel v SR a tým ani nezaradil do užívania?

Ak ide o novokúpené vozidlo kategórie L, M, N alebo O, ktoré po zakúpení daňovník ešte neevidoval v evidencii vozidiel SR a tým ani nezaradil do užívania, nie sú splnené podmienky nastavené pre to, aby sa vozidlo považovalo za predmet dane. Na to, aby bolo vozidlo predmetom dane, muselo by spĺňať nielen príslušnosť k zákonom vymedzenej kategórii vozidiel, ale aj splnenie podmienky používania na podnikanie – v tomto prípade zaradenie do užívania, a to následne po jeho zaevidovaní v evidencii vozidiel na dopravnom inšpektoráte v SR.

Príklad č. 2

Kedy sa stáva predmetom dane vozidlo, ktoré so súhlasom zamestnávateľa použil zamestnanec na pracovnej ceste a za toto použitie vozidla mu zamestnávateľ vyplatil cestovné náhrady? V dokladoch vozidla je zamestnanec uvedený ako držiteľ.

Vozidlo je predmetom dane, ak patrí do zákonom vymedzenej kategórie vozidiel, je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie. Používaním vozidla na podnikanie sa na účely zákona o dani z motorových vozidiel rozumie aj používanie vozidla zamestnancom so súhlasom zamestnávateľa, za ktorého použitie mu zamestnávateľ vyplatí cestovné náhrady.

Podmienkou je, aby vozidlo počas jeho použitia na pracovnej ceste nebolo predmetom dane, či už u samotného zamestnanca (ak by zamestnanec bol sám podnikateľom) alebo ak by nebol podnikateľom, tak u inej osoby, ktorá by si ho na podnikanie zapožičala. Ak je táto podmienka splnená, vozidlo sa stáva predmetom dane u daňovníka – zamestnávateľa, a to počas doby jeho použitia na pracovnú cestu v súlade so vznikom daňovej povinnosti zadefinovaným v zákone o dani z motorových vozidiel.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Príklad k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2021
      (v príklade sú uvedené štyri rôzne druhy vozidiel s praktickým vyplnením daňového priznania)

Obsah článku:

1. O ktoré vozidlá konkrétne ide?

2. Vzťahujú sa k predmetu dane nejaké výnimky?

3. „Parametre“, na základe ktorých sa vozidlu priradí ročná sadzba dane

4. Úprava ročnej sadzby dane

5. Kombinovaná doprava

6. „Adresná“ osoba s povinnosťou zdaniť predmet dane

7. Kedy vzniká daňová povinnosť?

8. Zánik daňovej povinnosti

9. Zdaňovacie obdobie a splatnosť dane

10. Výpočet dane alebo pomernej časti dane

11. Preddavky na daň

12. Príklad

Stiahnite si editovateľné tlačivo a poučenie na jeho vyplnenie:

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2021

 

Poznámky pod čiarou:

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.