Daň z nehnuteľností v roku 2021

Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2021 je pondelok 1. február 2021. Kto je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, na akom tlačive a ako ho vyplniť?

Dátum publikácie:12. 1. 2021
Autor:Ing. Iveta Ištóková

tt_dan-z-nehnutelnosti

Daň z nehnuteľností je majetková daň ustanovená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Kto je podľa zákona o miestnych daniach povinný v zdaňovacom období roku 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie na vznik ďalšej daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností?

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci tí daňovníci (občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby) dane z nehnuteľností, ktorí ešte u príslušného správcu dane (mesto alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza) v predchádzajúcich kalendárnych rokoch takéto tlačivo nepodávali a ktorí v roku 2020 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome.

Ďalej aj tí daňovníci, ktorí sa stali prvýkrát v roku 2020:

 1. správcom nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce, a správca je zapísaný v katastri nehnuteľností,
 2. nájomcom nehnuteľnosti, ak ako nájomca spĺňa zákonom o miestnych daniach stanovené podmienky,
 3. užívateľom, a to v tom prípade, že nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.

Čiastkové priznanie na vznik ďalšej daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností podávajú daňovníci v tom prípade, že v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach už príslušnému správcovi dane z nehnuteľností podávali priznanie k dani z nehnuteľností alebo daňové priznanie k dani z nehnuteľností (podávalo sa do konca roku 2012) a v roku 2020 sa stali vlastníkmi, správcami, nájomcami alebo užívateľmi ďalšej nehnuteľnosti alebo v prípade ich nehnuteľností došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností však podávajú aj tí daňovníci, ktorým k 31. 12. 2020 zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, čiže tí daňovníci, ktorí v roku 2020 napr. predali alebo darovali nehnuteľnosť, nemajú už nehnuteľnosť v nájme alebo v správe alebo ju prestali užívať a boli ako užívatelia na účely dane z nehnuteľností považovaní za daňovníkov. Takýto daňovníci v tlačive vyznačia, že podávajú čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Tlačivo na výpis priznania

Priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na vznik ďalšej daňovej povinnosti alebo zánik daňovej povinnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je súčasťou opatrenia vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Tlačivo platné od roku 2015 bude platiť aj na zdaňovacie obdobie roku 2021.

Tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností sa doručuje správcovi dane najneskôr 31. 1. 2021.

Keďže v roku 2021 termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkového priznania k tejto dani končí nedeľou, bude posledným dňom na podanie priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkového priznania k tejto dani 1. 2. 2021 (je to najbližší pracovný deň).

Po uvedenom termíne hrozí daňovníkom pokuta za oneskorené podanie priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností, pretože takto podané tlačivo bude správca dane považovať za oneskorene podané priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. V prípade, že daňovník tlačivo zašle poštou, rozhodujúci je dátum prevzatia zásielky na pošte.

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO daňového priznania

k dani z nehnuteľností a poučenie na jeho vyplnenie

Správca dane z nehnuteľností

Správcom dane z nehnuteľností je tá obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Správca dane všeobecne záväzným nariadením k dani z nehnuteľností zavádza daň z nehnuteľností, ďalej v ňom ustanovuje sadzby dane z nehnuteľností, hodnoty pôdy, príplatok za ďalšie podlažie stavby, oslobodenia alebo zníženia od dane z nehnuteľností.

Všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností správca dane spravidla prijíma s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, ktorým je v prípade dane z nehnuteľností kalendárny rok. Správca dane nie je povinný všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností prijímať a schvaľovať kaž­doročne. Všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností obce zverejňujú na internetových stránkach príslušnej obce, kde si ich môžu daňovníci prípadne pozrieť, resp. využiť v prípade kontroly vypočítanej dane z nehnuteľností.

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, na zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada okrem dvoch výnimiek vzniku daňovej povinnosti v priebehu kalendárneho roku.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením vzniká daňová povinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom alebo po dni schválenia príklepu súdu.

Dedičovi ako novému vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve alebo osvedčenia o dedičstve.

Daň z nehnuteľností

Daňovník dane z nehnuteľností priznáva svoje nehnuteľnosti podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkovým priznaním na vznik ďalšej daňovej povinnosti k tejto dani.

Upozornenie!

Je potrebné uviesť, že nehnuteľnosť môže byť v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho podielu na dani. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú daňovníkmi dane z nehnuteľností obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Daň z nehnuteľností sa člení na tri časti, a to:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb a
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo uží­vateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Pre daňovníka to znamená, že ak nadobudol nehnuteľnosť v priebehu roku 2020, správcovi dane z nehnuteľnosti nič v roku 2020 neoznamoval, ale v lehote do 31. januára 2021, resp. 1. 2. 2021 podá priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie na vznik ďalšej daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

Teda, ak daňovník ako vlastník nehnuteľnosti v priebehu roku 2020 nehnuteľnosť napr. predal, správcovi dane z nehnuteľností v priebehu roku 2020 nič neoznamoval, ale podá čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností až v roku 2021, a to najneskôr v lehote do 31. januára 2021, resp. 1. 2. 2021.

Ak daňovník predal nehnuteľnosť v decembri 2020 a vklad do katastra nehnuteľností bude povolený až v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2021 (napr. 1. 2. 2021), na účely zákona o miestnych daniach sa na celé zdaňovacie obdobie roku 2021 ešte považuje za daňovníka, správca dane z nehnuteľností mu vyrubí daň rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie roku 2021.

Daňovník podá do 31. januára 2022 čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.

Príklad: Podanie čiastkového priznania k dani z nehnuteľností

Manželia nadobudli do osobného vlastníctva v roku 2020 ďalší byt a nebytový priestor v bytovom dome. Keďže u príslušnej obce ako správcu dane z nehnuteľností už manželia podávali daňové priznanie k dani zo stavieb (vlastnia v obci rodinný dom), na zdaňovacie obdobie roku 2021 podá jeden z manželov (odporúčame, aby to podal ten, ktorý už v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach podával priznanie alebo daňové priznanie k dani z nehnuteľností) čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, v ktorom uvedie všetky údaje rozhodujúce na výpočet dane z nehnuteľností.

Pre kontrolu uvádzame aj výpočet dane z bytov, ktorá sa však už nevypočítava v podanom čiastkovom priznaní k dani z bytov. Vypočíta ho správca dane z pozemkov a daňovníkovi ho uvedie v rozhodnutí na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Údaje potrebné pre výpočet dane z bytov

 1. podlahová plocha bytu – 65,70 m2,
 2. podlahová plocha nebytového priestoru je 210 m2,
 3. ročná sadzba dane z bytov za byt – 2,70 eura/ m2,
 4. ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor využívaný ako predajňa – 4,19 eura/m2.

Daň sa vypočíta

66 x 2,70 eura/m2 = 178,20 eura (za byt)
210 x 4,19 eura/m2 = 879,90 eura (za nebytový priestor)

Daň na úhradu = 1 058,10 eura

Tomu z manželov, ktorý podal čiastkové priznanie k dani z bytov, bude na rok 2021 vyrubená daň z bytov v sume 1 058,10 eura.

Pozn.: Vyplnené čiastkové priznanie k príkladu nájdete pod článkom v Prílohách.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Daň z nehnuteľností v roku 2021

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Prílohy

 • Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2021 k príkladu č. 5 (byt + nebytový priestor) / 2,00 MB

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.