Daňová kontrola a daňové konanie počas obdobia pandémie

Daňový subjekt môže podať žiadosť o prerušenie daňovej kontroly hocikedy v priebehu výkonu daňovej kontroly až do dňa skončenia daňovej kontroly.

Dátum publikácie:9. 7. 2020
Autor:Ing. Jaroslava Betáková

tt_dve-zeny-uctovnicky

V súvislosti so šírením nebezpečne nákazlivej ľudskej choroby COVlD-19 bol prijatý zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, ktorý bol následne zmenený a doplnený zákonom č. 75/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“). Účinnosť zákona o mimoriadnych opatreniach je dňom jeho vyhlásenia, t. j. dňom 4. 4. 2020.

Mimoriadne opatrenia sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Posledná novelizácia zákona o mimoriadnych opatreniach bola vykonaná zákonom č. 96/2020 Z. z, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25. 4. 2020 (ďalej len „novela zákona o mimoriadnych opatreniach“). Uvedená novela zákona o mimoriadnych opatreniach priniesla určité zmeny oproti tomu, čo platilo do 24. 4. 2020.

Zákon o mimoriadnych opatreniach upravuje v daňovej oblasti okrem iného:

  • postup v prípade zmeškania zákonom stanovenej alebo správcom dane určenej lehoty na vykonanie určitého úkonu daňovým subjektom (§ 4),
  • prerušenie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie, ako aj lehoty na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začne počas obdobia pandémie (§ 6),
  • prerušenie daňového konania, ktoré začalo pred obdobím pandémie alebo začne počas obdobia pandémie (§ 8).

Prerušenie daňovej kontroly

Daňová kontrola sa začala pred obdobím pandémie

V prípade daňovej kontroly, ktorá bola začatá do 11. 3. 2020 (t. j. pred obdobím pandémie), lehota jeden rok na vykonanie daňovej kontroly podľa § 46 ods. 10 daňového poriadku sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu.

Daňový subjekt môže požiadať o prerušenie daňovej kontroly kedykoľvek do skončenia obdobia pandémie, a to spôsobom podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku (cez PFS, ÚPVS), e-mailom alebo telefonicky.

V prípade prerušenia daňovej kontroly na základe žiadosti (§ 6 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach) správca dane nevydáva rozhodnutie a ani neupovedomuje daňový subjekt o prerušení lehoty na vykonanie kontroly.

Podľa zákona o mimoriadnych opatreniach účinného do 24. 4. 2020 platilo, že:

Lehota na vykonanie daňovej kontroly je vždy prerušená spätne od 12. 3. 2020 do skončenia obdobia pandémie, t. j. do konca mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá. Lehota na vykonanie daňovej kontroly začne plynúť automaticky zo zákona, správca dane nie je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti daňový subjekt (avšak správa dane môže daňovému subjektu oznámiť pokračovanie v daňovej kontrole).

V prípade, ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly začatej pred 12. 3. 2020, daňová kontrola pokračuje obvyklým spôsobom podľa ustanovení daňového poriadku.

V prípade, ak ide o daňovú kontrolu, ktorá bola na základe rozhodnutia podľa § 61 daňového poriadku prerušená pred začatím obdobia pandémie, pričom k pominutiu dôvodov, pre ktoré sa daňová kontrola prerušila, dôjde v období pandémie, lehota na vykonanie daňovej kontroly zostáva naďalej prerušená, a to do skončenia obdobia pandémie.

Príklad:

Daňová kontrola prerušená pred obdobím pandémie

Daňová kontrola sa začala dňa 29. 10. 2019, bola prerušená z dôvodu, že správca dane zaslal dňa 14. 12. 2019 žiadosť o medzinárodnú výmenu informácií, čo bolo dôvodom pre prerušenie daňovej kontroly na základe § 61 ods. 1 písm. b) daňového poriadku.

Doručením odpovede z dožiadaného štátu pominuli dôvody na prerušenie daňovej kontroly 16. 3. 2020.

Správca dane upovedomil daňový subjekt na základe § 61 ods. 4 daňového poriadku, že dňa 17. 3. 2020 pokračuje v daňovej kontrole.

V uvedenom prípade bude daňová kontrola prerušená od 14. 12. 2019 do skončenia obdobia pandémie.

Správca dane upovedomí daňový subjekt, že prerušenie daňovej kontroly napriek zaslanému upovedomeniu naďalej trvá podľa § 6 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach.

V prípade, ak boli v čase od 12. 3. 2020 do účinnosti zákona o mimoriadnych opatreniach (t. j. do 4. 4. 2020) vykonané akékoľvek úkony, všetky tieto úkony zostávajú platné a nie je potrebné ich po ukončení prerušenia daňovej kontroly opätovne vykonávať (vzťahuje sa to na rôzne procesné úkony podľa daňového poriadku, napr. výzvy, vypočutie svedkov, dožiadania, žiadosti o medzinárodnú výmenu informácií, miestne zisťovania, žiadosti o súčinnosť, žiadosti o vypracovanie znaleckých posudkov, vypočutie znalcov a podobne).

Daňová kontrola sa začala počas obdobia pandémie

Ak sa daňová kontrola začala počas obdobia pandémie, lehota na jej vykonanie sa prerušuje dňom nasledujúcim po dni jej začatia až do dňa skončenia obdobia pandémie.

Daňová kontrola oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti

V zmysle § 6 ods. 3 zákona o mimoriadnych opatreniach, ak sa počas obdobia pandémie vykonáva daňová kontrola oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, správca dane môže vydať čiastkový protokol, na základe čoho môže byť vrátený nadmerný odpočet alebo jeho časť, o ktorej správca dane nemá pochybnosť. Daňový úrad vráti časť nadmerného odpočtu do 10 dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu. Ak takýto čiastkový protokol správca dane vydá, lehota na vykonanie daňovej kontroly sa jeho vydaním preruší, a to do konca obdobia pandémie.

Ak správca dane potrebuje vykonať dokazovanie k tomu, aby mohol preveriť oprávnenosť nadmerného odpočtu, ale počas obdobia pandémie nie sú takéto úkony možné, môže vydať čiastkový protokol aj na nulu, čím je lehota na vykonanie daňovej kontroly prerušená. Pokiaľ správca dane čiastkový protokol nevydá, pokračuje v daňovej kontrole aj počas obdobia pandémie.

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach účinná od 25. 4. 2020 znamená zásadnú zmenu v prípade prerušenia daňovej kontroly.

Od 25. 4. 2020 platí, že daňové kontroly budú prerušené dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu o prerušenie daňovej kontroly až do skončenia obdobia pandémie.

Ak bola do dňa 24. 4. 2020 prerušená daňová kontrola na žiadosť daňového subjektu spätne od 12. 3. 2020, v zmysle novely zákona účinnej od 25. 4. 2020 táto daňová kontrola zostáva na žiadosť daňového subjektu prerušená, ale považuje sa za prerušenú podľa § 6 ods. 1 až dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.

Príklad:

Prerušenie daňovej kontroly na základe žiadosti

Žiadosť daňového subjektu o prerušenie daňovej kontroly bola podaná 20. 4. 2020, podľa zákona účinného do 24. 4. 2020 bola kontrola prerušená od 12. 3. 2020.

Podľa zákona účinného od 25. 4. 2020 je kontrola prerušená až od 21. 4. 2020.

V daňových kontrolách, ktoré boli ex lege prerušené, sa bude od účinnosti novely zákona pokračovať a ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie takejto daňovej kontroly, tak sa táto daňová kontrola znovu preruší, a to dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu.

Ak daňové kontroly už boli na žiadosť daňového subjektu prerušené alebo ak ešte nepominuli dôvody, pre ktoré boli daňové kontroly prerušené podľa § 61 daňového poriadku, tieto daňové kontroly zostávajú naďalej prerušené.

Ak bola daňová kontrola prerušená na žiadosť daňového subjektu, tak zostáva prerušená až do skončenia obdobia pandémie.

Ak bola kontrola prerušená z dôvodu medzinárodnej výmeny informácií, tak po účinnosti novely zákona zostane táto daňová kontrola prerušená dovtedy, kým nepominú dôvody jej prerušenia.

Počas prerušenia daňovej kontroly správca dane nesmie vykonávať výkon daňovej kontroly.

Účinky úkonov, ktoré boli vykonané v čase spätne prerušených daňových kontrol, zostávajú zachované.

Podľa § 6 ods. 3 novely zákona o mimoriadnych opatreniach, ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, v takejto daňovej kontrole sa bude naďalej pokračovať, pričom ustanovenie o odpustení zmeškania lehoty podľa § 4 zákona sa na úkony v tejto kontrole neuplatní. Ak daňový subjekt mal určitý úkon vykonať, avšak už uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota od účinnosti novely zákona o mimoriadnych opatreniach, t. j. od 25. 4. 2020, plynie nanovo, ak tento úkon ešte nebol vykonaný.

 

Článok je skrátený. Celý článok: Daňová kontrola a daňové konanie počas obdobia pandémie

Obsah:

1. Zmeškanie lehoty

1.1. Kedy sa neuplatní odpustenie zmeškania lehoty

1.2. Zmeškanie lehoty pri daňovom konaní

1.3. Právoplatnosť rozhodnutia

2. Prerušenie daňovej kontroly

2.1. Daňová kontrola sa začala pred obdobím pandémie

2.2. Daňová kontrola sa začala počas obdobia pandémie

2.3. Daňová kontrola oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti

3. Prerušenie daňového konania

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jaroslava Betáková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner