Daňové a nedaňové výdavky

Obsahom príspevku je problematika daňových a nedaňových výdavkov so zameraním na vývoj tejto problematiky a na konkrétne zmeny v poslednom období.

Dátum publikácie:18. 7. 2017
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt_zena-za-stolom-usmiata

Obsahom príspevku je problematika daňových a nedaňových výdavkov so zameraním na vývoj tejto problematiky a na konkrétne zmeny v poslednom období.

V článku sú rozčlenené ustanovenia spoločné pre PO aj FO, ako aj tie, ktoré platia len pre fyzické osoby.

Podrobnejšie sú rozobraté ustanovenia, ktoré sa v posledných rokoch zmenili, hlavne zmeny týkajúce sa daňových a nedaňových výdavkov.

Svoju pozornosť teda sústredíme na § 2 písm. i) ZDP, § 19 – § 21 ZDP, resp. aj ďalšie ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“).

1. K vymedzeniu pojmov

Podľa § 2 písm. i) ZDP je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

V zmysle § 2 písm. i) ZDP daňovým výdavkom je teda:

 • výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (musí existovať súvislosť výdavku s dosiahnutými príjmami),
 • preukázateľne (na základe hodnoverných dokladov) vynaložený daňovníkom,
 • zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v jeho daňovej evidencii,

pričom pri využívaní majetku aj na osobnú potrebu je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti.

Za akých podmienok a v akej výške je možné uplatniť daňové výdavky, to podrobnejšie upravuje § 19 ZDP, pričom znenie § 19 ods. 1 ZDP bolo zmenené k 1. 1. 2015 (to si rozoberieme v ďalších častiach článku).

Podľa § 21 ods. 1 ZDP daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré:

 • nesúvisia so zdaniteľnými príjmami, aj keď o nich daňovník účtoval,
 • výdavky (náklady), ktorých vynaloženie nie je dostatočne preukázané a ďalej
 • výdavky konkrétne uvedené v predmetnom ustanovení.

V ZDP nie sú daňové výdavky vymenované taxatívnym spôsobom. V princípe sa rešpektuje ich zaúčtovanie podľa účtovných predpisov a základ dane sa určuje v súlade so znením § 17 ZDP (všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane). V § 19 ZDP sú uvedené najmä tie druhy výdavkov, ktorých daňové posudzovanie sa líši od ich účtovania.

Pri účtovaní (aj výdavkov) musia účtovné jednotky rešpektovať:

V mnohých prípadoch je v § 21 ZDP uvedená formulácia, že určitý výdavok nie je daňový, okrem výnimky upravenej v konkrétnom ustanovení § 19 – vo väčšine prípadov ide o „párové“ ustanovenia. Napr. v zmysle § 21 ods. 2 písm. f) ZDP daňovým výdavkom nie je zostatková cena trvale vyradeného hmotného alebo nehmotného majetku s výnimkami uvedenými v § 19 ods. 3 písm. b) až d).

Fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktorá aspoň časť roka nie je platiteľom DPH, sa môže rozhodnúť pre uplatňovanie výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov:

 • v skutočnej výške (daňové výdavky) na základe
  • účtovníctva, pričom daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej aj „JÚ“) alebo v sústave podvojného účtovníctva (ďalej aj „PÚ“), resp.
  • daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP na strane jednej, alebo
 • pre percentuálne výdavky na strane druhej.

Daňovník, ktorý je celý rok platiteľom DPH, nemôže uplatňovať výdavky percentom z príjmov v zmysle § 6 ods. 10 ZDP, ale len skutočne vynaložené výdavky – buď je účtovnou jednotkou (pričom môže účtovať v sústave jednoduchého alebo v sústave podvojného účtovníctva), alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP.

Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky, a daňovou stratou je rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy – v oboch prípadoch pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. 

 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Daňové a nedaňové výdavky

Ustanovenia, ktoré v posledných rokoch zmenené neboli

Vývojové tendencie v daňových a nedaňových výdavkoch v posledných rokoch

Hlavné zmeny v § 17 – § 29 ZDP týkajúce sa daňových a nedaňových výdavkov od 1. 1. 2015

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.