Daňové a účtovné odpisy automobilu

Spoločnosť s  r. o. zakúpila 8. 8. 2012 osobný automobil kategórie M1 na úver. Prvá splátka je od 9/2012 po dobu 36 mesiacov. Automobil spoločnosť zaradila od 10. 8. 2012 na cestnú daň a aj do evidencie spoločnosti. Ako sa vypočítajú a zaúčtujú účtovné a daňové odpisy, ak spoločnosť zaradila automobil do 1. odpisovej skupiny a zvolila rovnomerné odpisovanie?

Dátum publikácie:9. 1. 2013
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

Daňové a účtovné odpisy automobilu

Otázka:

Spoločnosť s  r. o. zakúpila 8. 8. 2012 osobný automobil kategórie M1 na úver. Prvá splátka je od 9/2012 po dobu 36 mesiacov. Automobil spoločnosť zaradila od 10. 8. 2012 na cestnú daň a aj do evidencie spoločnosti. Ako sa vypočítajú a zaúčtujú účtovné a daňové odpisy, ak spoločnosť zaradila automobil do 1. odpisovej skupiny a zvolila rovnomerné odpisovanie? Na koľko mesiacov by sa rozrátali odpisy, keby automobil zaradila spoločnosť do užívania napr. od 1. 9. 2012, ale na cestnú daň by bolo auto prihlásené 10. 8. 2012? Čo je záväzné pre výpočet odpisov – zaradenie auta do užívania alebo prihlásenie na cestnú daň? Ako sa účtujú účtovné odpisy v podvojnom účtovníctve – mesačne alebo ročne?     


Odpoveď:

Výpočet účtovných a daňových odpisov je podmienený dňom zaradenia automobilu do užívania. Tento deň je potrebné stanoviť v súlade s § 33 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania"). Dôležité je, aby bola splnená podmienka zabezpečenia všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov. Týmto upozorňujeme, že zaradenie automobilu do používania nie je viazané na obdobie splácania úveru, ale na obdobie, kedy automobil splnil podmienku pre zaradenie do obchodného majetku spoločnosti. Zároveň ani prihlásenie na cestnú daň nemá vplyv na výpočet výšky odpisov. V praxi by zaradenie do majetku malo predchádzať daňovej povinnosti z titulu dane z motorových vozidiel, ktorá vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie.

1. Účtovné odpisy

Účtovné odpisy by mali vyjadrovať postupné fyzické opotrebovávanie majetku podnikateľa. Určí si ich teda podnikateľ vzhľadom na to, koľko bude automobil používať a ako predpokladá jeho znižovanie životnosti. Účtovné odpisy sa účtujú mesačne, zaokrúhlenie si stanoví účtovná jednotka sama – v internej smernici.

PRÍKLAD NA ÚČTOVNÉ ODPISY: podnikateľ plánuje na automobile prejazdiť 40 000 km ročne, po piatich rokoch bude teda podľa vlastností motora, celkového opotrebenia a používania podľa podnikateľa automobil odpísaný a jeho zostatková cena bude nulová, nastane čas vymeniť auto.

2. Daňové odpisy

Dlhodobý hmotný majetok uvedený do užívania po 31. decembri 2011 sa riadi novými pravidlami odpisovania na daňové účely. V prvom roku už nebude možné uplatniť daňový odpis v plnej výške, ale len v pomernej časti z ročného odpisu vypočítaného v závislosti od počtu mesiacov používania, bez ohľadu na metódu odpisovania (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pozná rovnomernú a zrýchlenú metódu odpisovania v súlade s § 27 a § 28). Daňové odpisy sú ročné, zaokrúhľujú sa na celé eurá nahor.

PRÍKLAD NA VÝPOČET DAŇOVÝCH ODPISOV

Daňovník v septembri 2012 obstará a do užívania zaradí osobný automobil v obstarávacej cene 14 500 €, ktorý odpisuje rovnomerne podľa § 27 zákona o dani z príjmov.V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z vypočítaného ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia, t. j. v tomto príklade sa uplatní z ročného odpisu pomerná časť za mesiace september – december (za 4 mesiace).

(Platí pre majetok obstaraný od 1. 1. 2012)

Rok 
2012
Rovnomerné odpisovanie
Spôsob výpočtu
uplatneného odpisu
uplatnený neuplatnený

Zostatková
cena v €

[(14 500 : 4) : 12] x 4 1 209 2 416 – prenos do 5. roku 13 291
2013 14 500 : 4 3 625 9 666
2014 14 500 : 4 3 625 6 041
2015 14 500 : 4 3 625 2 416
2016 [(14 500 : 4) : 12] x 8 2 416 – prenos z 1. roku
Spolu 14 500

Účtovná jednotka účtuje mesačné účtovné odpisy zápisom 551/082 (na základe interne stanovenej doby životnosti – reálne predpokladaného využitia), zaokrúhlené podľa zvoleného postupu v internej smernici, pričom na konci roka vyčísli daňové odpisy – mimo účtovníctva (ak si účtovná jednotka nezvolila, že účtovné odpisy sa budú rovnať daňovým). Platí nasledovné pravidlo: ak sú účtovné odpisy vyššie ako daňové, rozdiel je pripočítateľnou položkou k základu dane. Ak sú účtovné odpisy nižšie ako daňové, rozdiel je odpočítateľnou položkou.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Nadežda Cígerová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.