Daňové exekučné konanie: vybrané právne otázky

Prostredníctvom daňového exekučného konania správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, exekučné náklady i hotové výdavky. Aký je priebeh a náklady daňovej exekúcie?

Dátum publikácie:4. 10. 2019
Autor:JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

tt_otvorena-kniha

Imanentnou súčasťou daňového procesu a nevyhnutnou podmienkou splnenia účelu hmotnoprávnych daňových noriem je zabezpečenie splnenia daňových povinností, a to vrátane tých, ktorých splnenie je potrebné zabezpečiť núteným spôsobom.

Tomuto účelu slúži daňové exekučné konanie, ktoré upravuje daňový poriadok vo svojej štvrtej časti, a to popri osobitných daňových konaniach, ktorými sú registračné konanie, vyrubovacie konanie a konanie o opravných prostriedkoch (v rámci tejto časti je upravená aj problematika daňových preplatkov a daňových nedoplatkov).

Daňové exekučné konanie je právny proces, prostredníctvom ktorého správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky. Platí, že daňové nedoplatky podľa daňového poriadku môže vymáhať výlučne správca dane (výnimkou je však napr. vykonanie exekúcie na základe rozhodnutia Komisie EÚ o neoprávnenej štátnej pomoci, čo upravuje § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov).

Ak je správcom dane daňový úrad alebo colný úrad, je oprávnený vykonávať v daňovom exekučnom konaní všetky úkony v mene štátu. Ak je však správcom dane obec, tej je umožnené zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov aj podľa Exekučného poriadku.

1. Priebeh daňového exekučného konania

Začatie daňového exekučného konania je podmienené existenciou spôsobilého exekučného titulu a jeho ďalší priebeh je možné ohraničiť na rozhodnutia správcu dane, ktorými sú rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, daňová exekučná výzva a daňový exekučný príkaz. V tejto časti uvádzame vybrané právne osobitosti viažuce sa na exekučný titul a uvedené rozhodnutia správcu dane, ktoré bližšie špecifikujú podmienky zákonného priebehu daňového exekučného konania. Do tohto výkladu zahŕňame tiež rozbor zákonných podmienok pre odloženie daňovej exekúcie a pre zastavenie daňového exekučného konania.

1.1. Daňový exekučný titul

Nevyhnutným podkladom a podmienkou pre uskutočnenie daňovej exekúcie je existencia spôsobilého exekučného titulu. Exekuč­ným titulom je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie a tiež výkaz daňových nedoplatkov, ktorý musí byť opatrený potvrdením o vykonateľnosti. V tomto ustanovení sa súčasne určujú náležitosti výkazu daňových nedoplatkov.

V daňovom exekučnom konaní je exekučným titulom:

  1. vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie,
  2. vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov,
  3. jednotný exekučný titul podľa zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok (v tomto prípade ide o jednotný exekučný titul členského štátu, ktorým je doklad vyhotovený na základe exekučného titulu, na základe ktorého sa má vymáhať pohľadávka),
  4. exekučný titul podľa zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon (ide o exekučný titul, na podklade ktorého možno začať colné exekučné konanie – t. j. vykonateľné rozhodnutie, ktorým boli vymerané alebo uložené colný dlh, pokuty alebo iné platby vymerané a uložené podľa colných predpisov).

Pre výkaz daňových nedoplatkov platí, že deň jeho vyhotovenia je súčasne dňom jeho vykonateľnosti.

Uvedené vychádza zo skutočnosti, že o zostavení a vykonateľnosti výkazu daňových nedoplatkov sa daňový dlžník neupovedomuje. Tento výkaz daňových nedoplatkov má podľa zákona obsahovať:

  • označenie daňového dlžníka,
  • výšku daňových nedoplatkov podľa daňových priznaní, opravných daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní alebo oznámení podľa osobitných predpisov,
  • výšku daňových nedoplatkov vzniknutých nezaplatením dane bez podania daňového priznania,
  • výšku daňových nedoplatkov podľa právoplatných rozhodnutí v členení podľa jednotlivých druhov daní,
  • pôvodnú splatnosť daní a
  • deň, ku ktorému je výkaz daňových nedoplatkov zostavovaný.

Z judikatúry

Vo vzťahu k výkazu daňových nedoplatkov tiež Najvyšší súd v inom rozhodnutí uviedol, že „Výkaz nedoplatkov je len administratívnym dokumentom, ktorý zostavuje správca dane z údajov evidencie daní [§ 89 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok)] a ktorý sa v zmysle právnej úpravy ustanovenej v § 90 ods. 1 v spojení s § 89 ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. stáva exekučným titulom, pričom dňom jeho vykonateľnosti je deň jeho vyhotovenia a daňový dlžník sa neupovedomuje o jeho zostavení ani o jeho vykonateľnosti (§ 89 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z.).

Daňové exekučné konanie sa začína až na základe vydania rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, a to dňom vydania tohto rozhodnutia, pričom ani toto rozhodnutie sa nedoručuje daňovému dlžníkovi. Dňom vydania rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania správcom dane je toto rozhodnutie právoplatné a nie sú proti nemu prípustné opravné prostriedky (§ 90 zákona č. 563/2009 Z. z.). Daňová exekučná výzva v zmysle citovaných ustanovení daňového poriadku predstavuje len prvý procesný úkon v rámci daňovej exekúcie. Doručením tejto výzvy nedochádza k zmene práv jej adresáta a tým menej možno tvrdiť, že by ňou dochádzalo k ich zakladaniu.“ (NS SR, 6Sžf/28/14)

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Daňové exekučné konanie: vybrané právne otázky

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Získajte ZDARMA E-BOOK: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner