Daňové priznania právnických osôb – tipy z praxe

Ponúkame niekoľko základných otázok s riešeniami, ktoré spoločnostiam pomôžu pri zostavovaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2019.

Dátum publikácie:15. 10. 2020
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

Image51111

Blíži sa termín uzatvárania účtovných kníh roku 2019 (2. november 2020). Firmy kompletizujú účtovníctvo, posudzujú správnosť účtovných prípadov. Daňovníci musia vyhodnotiť množstvo aspektov súvisiacich s podávaním daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2019.

V článku ponúkame niekoľko základných otá­zok s riešeniami, ktoré spoločnostiam pomôžu v navigácii správnym smerom a vyzdvihnú, čo je vhodné zohľadniť pri podávaní daňových priznaní.

Primárny dôraz sa kladie na spoločnosti účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.

Aký je princíp vyčíslenia základu dane vo väzbe na úpravy v daňovom priznaní a na výstupy z účtovníctva?

Pri podnikateľských subjektoch (daňovníkoch účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva) je nutné najprv zohľadniť účtovný pohľad. V rámci uzávierkových operácií sa vykonáva inventarizácia, vyžiadavajú sa chýbajúce doklady, overuje sa stav majetku a záväzkov, vlastného imania. Kontroluje sa správnosť zaúčtovaných dokladov komplexne tak, aby výsledok hospodárenia pred zdanením bol vyčíslený korektne. Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata. A táto sa následne premieta na riadok č. 100 daňového priznania.

POZNÁMKA:

V riadku 100 daňového priznania sa uvedie u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia pred zdanením. Vykazuje sa neupravený vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti o nárok na podiel na zisku či o povinnosť k úhrade straty vo vzťahu k spoločníkom. Súčasťou riadku 100 je aj výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí.

Zisk sa uvádza so znamienkom +, strata so záporným znamienkom -.

Keďže zisťovanie základu dane je špecifické v tom, že daňovník musí poznať všetky obmedzenia zákona o dani z príjmov (ďalej aj „ZDP“) na správne daňové posúdenie účtovných prípadov, princíp stanovenia základu dane si vysvetlíme zjednodušene v nasledovnej schéme:

schéma 1

Ak vyjde povinnosť platiť daň, zaúčtuje sa zápis 591/341. Náklad zníži výsledok hospodárenia po zdanení.

V rámci úprav v daňovom priznaní sa stáva, že hoci VH pred zdanením na riadku 100 je záporný, po úpravách o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane môžeme docieliť kladný základ dane, a teda zaplatiť daň z príjmov, čo je paradox. Je to v prípadoch, keď pripočítateľných položiek je viac – t. j. ak nákladové položky sú nedaňové, ak pripočítavame účtovné odpisy k základu dane a pod.

UPOZORNENIE:

Ak vyjde daňová strata, neúčtujeme ju v účtovníctve.

Netreba ju zamieňať s účtovnou stratou, pri ktorej sa k 31. 12. 2019 účtuje záporný výsledok hospodárenia po zdanení zápisom 702/710 a následné preúčtovanie 1. 1. 2020 je zápisom 431/701. Účet 431 nesmie mať na konci roka 2020 zostatok, takže sa môže preúčtovať napríklad na neuhradenú stratu minulých rokov 429/431.

Ak sa uplatňuje daňová strata podľa § 30 zákona o dani z príjmov, neúčtuje sa o uvedenom.

Ako sa naloží s účtovnou stratou, rieši valné zhromaždenie bez ohľadu na skutočnosť, ako sa odpočítala zo základu dane daňová strata.

Ktoré výdavky podliehajú podmienke zaplatenia? Aké zmeny nastanú pri podávaní daňového priznania za rok 2020? Dá sa porovnať rozdiel oproti roku 2019?

Výdavky, ktoré sa uplatnia až v tom zdaňovacom období, kedy boli zaplatené, sú vymenované v § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov. Toto ustanovenie prešlo v roku 2020 zmenami, ktoré sa však uplatnia až v daňovom priznaní za rok 2020 – ak tieto náklady boli zaúčtované v roku 2020.

V tomto príspevku riešime rok 2019 a pre zaúčtované účtovné prípady v roku 2019 sa daňová uznateľnosť posudzuje podľa pôvodného znenia zákona (pozri prechodné ustanovenie § 52zza ods. 6 ZDP + 7 ZDP).

Riadok DP

Účtovné prípady – náklady pripočítané k základu dane – podmienka zaplatenia platná pre rok 2019

140

Kompenzačné platby do konca zdaň. obdobia neuhradené – § 17 ods. 19 písm. a) ZDP

140

Nájomné hnuteľnej veci do konca zdaň. obdobia neuhradené – § 17 ods. 19 písm. b) ZDP

140

Nájomné nehnuteľnosti do konca zdaň. obdobia neuhradené – § 17 ods. 19 písm. b) ZDP

140

Odplaty za poskytnutie práv do konca zdaň. obdobia neuhradené – § 17 ods. 19 písm. b) ZDP

140

Marketingové/iné štúdie a prieskumy trhu do konca zdaň. obd. neuhr. – § 17 ods. 19 písm. c) ZDP

140

Odplaty/provízie za sprostredkovanie do konca zdaň. obd. neuhradené – § 17 ods. 19 písm. d) ZDP

140

Odplaty/provízie za sprostredkovanie prevyšujúce 20 % zo sprostr. obchodu – § 17 ods. 19 písm. d) ZDP

140

Odplaty voči daňovníkom z nezmluvných štátov – neuhradené – § 17 ods. 19 písm. e) ZDP

140

Právne služby do konca zdaň. obdobia neuhradené – § 17 ods. 19 písm. f) ZDP

140

Účtovné služby do konca zdaň. obdobia neuhradené – § 17 ods. 19 písm. f) ZDP

140

Audítorské činnosti do konca zdaň. obdobia neuhradené – § 17 ods. 19 písm. f) ZDP

140

Daňové poradenstvo do konca zdaň. obdobia neuhradené – § 17 ods. 19 písm. f) ZDP

140

Náklady na získanie noriem a certifikátov – neuhradené – § 17 ods. 19 písm. g) ZDP

140

Náklady na získanie noriem a certifikátov uznané v nasl. ZO – § 17 ods. 19 písm. g) ZDP

140

Sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe – neuhradené alebo na iný účel – § 17 ods. 19 písm. g) ZDP

Hlavné zmeny od roku 2020:

  • podmienka zaplatenia sa nedotýka tých výdavkov (nákladov), ktoré sa stávajú súčasťou obstarávacej ceny majetku, resp. súčasťou vlastných nákladov, napr. v prípade zásob,
  • podmienke zaplatenia nepodliehajú už výnosy na marketingové a iné štúdie, prieskum trhu – posudzovať sa budú už len náklady,
  • zrušil sa limit 20 % zo sprostredkovaného obchodu pri výdavkoch za provízie,
  • z podmienky zaplatenia vypadli výdavky na získanie noriem a certifikátov [§ 17 ods. 19 písm. g) ZDP], namiesto nich sa sledujú paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, úroky z omeškania a pod.,
  • medzi poradenské a právne služby sa doplnil kód Klasifikácie produktov 70.1 a 70.22 (už tam nie je len 69.1 a 69.2).

Napríklad paušálna náhrada, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby podlieha podmienke zaplatenia od roku 2020.

Zákon sa teda v tomto smere dostáva do znenia, aké platilo do roku 2014.

Pri podávaní daňového priznania za rok 2019 sú však tieto výdavky automaticky nedaňové (§ 21), ak boli zaúčtované v zdaňovacom období, ktoré začalo pred 1. 1. 2020 (hospodárky rok a kalendárny rok).

UPOZORNENIE:

Pri výdavkoch (nákladoch) je potrebné skúmať, či ide o výdavky (náklady), na ktoré sa vzťahuje § 17 ods. 19 ZDP – t. j. či podliehajú podmienke zaplatenia, alebo výdavky (náklady), na ktoré sa uplatní postup podľa § 17 ods. 27 ZDP a § 17 ods. 32 ZDP – t. j. keď sa upravuje základ dane o neuhradené záväzky. Pokiaľ je náklad (5xx), ktorý sa vzťahuje k záväzku, daňovo neuznaný, t. j. pripočítateľná položka v daňovom priznaní, tak neuhradený záväzok (účet 321) sa duplicitne k základu dane na riadku 180 daňového priznania nepripočítava.

Aké sú podmienky pri úprave základu dane o neuhradené záväzky? Je nejaká zmena vo väzbe na uvedené od roku 2020? Ako sa úpravy prejavia v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2019?

Pri záväzkoch je nutné zohľadniť ustanovenie § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov, kde sa riešia okolnosti pripočítania neuhradenej sumy záväzku zaznamenanej na účte 321, 325, 379, 479 a podobne, a taktiež i § 17 ods. 32 ZDP, kde sa toto pripočítanie neguje – t. j. odpočítava od základu dane.

Spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva (aj keď postupuje podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo) v daňovom priznaní za rok 2019 upraví základ dane o výšku záväzku (alebo neuhradenej časti záväzku) prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom tak, aby zvýšenie základu dane predstavovalo:

  • v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 360 dní,
  • v úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 720 dní,
  • v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.

Tento princíp platí nielen pre účtovné prípady priamo účtované do daňových nákladov (5xx (343)/321), ale aj pre účtovné prípady, keď záväzok prislúcha k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) až pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania. Tento princíp sa tak isto uplatní pre záväzok, ktorý sa účtoval ako zníženie výnosu (príjmu). Percento zvýšenia základu dane sa počíta z menovitej hodnoty záväzku (suma, na ktorú záväzok znie, t. j. aj vrátane DPH) alebo sa zohľadní jeho nesplatená časť...

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Obsah: 

Daňové priznania právnických osôb – tipy z praxe

1. Aký je princíp vyčíslenia základu dane vo väzbe na úpravy v daňovom priznaní a na výstupy z účtovníctva?

2. Ako postupovať za predpokladu, že si chce firma započítať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou, ktorý jej vznikol v roku 2016 a 2017?

3. Ktoré výdavky podliehajú podmienke zaplatenia? Aké zmeny nastanú pri podávaní daňového priznania za rok 2020? Dá sa porovnať rozdiel oproti roku 2019?

4. Aké sú podmienky pri úprave základu dane o neuhradené záväzky? Je nejaká zmena vo väzbe na uvedené od roku 2020? Ako sa úpravy prejavia v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2019?

5. Aké sú najdôležitejšie fakty pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam? Ako sa prejavia úpravy v daňovom priznaní?

6. Aký je princíp tvorby rezerv? Ako sa postupuje pri úprave základu dane, ak je nedaňová rezerva v inej sume ako vyúčtovacia faktúra?

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.