Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020

Základné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri zostavení a podaní daňového priznania, náplň jednotlivých riadkov tlačiva daňového priznania. Súčasťou príspevku je aj komplexný príklad na vyplnenie tlačiva daňového priznania.

Dátum publikácie:30. 3. 2021
Autor:Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Sidónia Jakubovie

tt_dp-po (3)

Príspevok je určený právnickým osobám (daňovníkom), ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. Ambíciou článku je ponúknuť čitateľovi ucelený pohľad na problematiku daňového priznania právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020. Povinnosťou daňového subjektu je podať daňové priznanie a následne uhradiť daň.

Povinnosť podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) za zdaňovacie obdobie 2020 je povinná podať každá právnická osoba, okrem:

  • daňovníka, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
  • Národnej banky Slovenska, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
  • občianskeho združenia, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín, ktoré sú oslobodené od dane,
  • rozpočtovej a príspevkovej organizácie, ak má okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou len príjmy oslobodené od dane,
  • registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, ak má iba príjmy, ktorými sú výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov, príspevky im plynúce a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Daňovník môže podať daňové priznanie na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020 je právnická osoba povinná podať v termíne do 31. 3. 2021.

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa posúva na najbližší pracovný deň. V tejto lehote je daňová povinnosť aj splatná.

Lehotu na podanie daňového priznania si môže každá právnická osoba, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, a to podaním oznámenia príslušnému správcovi dane.

Oznámenie musí byť podané správcovi dane najneskôr do 31. 3. 2021. V oznámení je právnická osoba povinná uviesť novú lehotu, v ktorej bude daňové priznanie podané a touto novou lehotou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca. V predĺženej lehote je splatná aj daň.

Ak súčasťou príjmov právnickej osoby sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si táto právnická osoba lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.

Lehotu na podanie daňového priznania si nemôže predĺžiť oznámením daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Takýto daňovník musí o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, t. j. za zdaňovacie obdobie roka 2020 najneskôr do 17. marca 2021 (streda) vrátane. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, t. j. najneskôr do 30. júna 2021. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

 

UPOZORNENIE

Oznámiť odklad daňového priznania emailom môžu všetci daňovníci

(schválené NR SR 30. marca 2021, č. 115/2021 Z. z. )

Spôsob platenia dane

Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku za rok 2020 sa platí na účet v tvare IBAN č. 500224 -základné číslo účtu (OÚD)/8180. Variabilný symbol je 1700992020. Ak daň platí daňovník so sídlom v zahraničí, na platbu dane použije predčíslie účtu 500232.

Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil jeho základné číslo účtu (OÚD), je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak ôsmy deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posúva sa splatnosť dane na najbližší pracovný deň.

Ak daň na úhradu vypočítaná na riadku 1100 daňového priznania nepresiahne 5 eur, daňovník nie je povinný túto daň zaplatiť, a to ani vtedy, ak využije postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov.

Prílohy daňového priznania

Prílohou daňového priznania podľa § 15 ods. 4 daňového poriadku sú doklady preukazujúce tvrdenia uvedené v daňovom priznaní, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Podľa § 49 ods.1 zákona o dani z príjmov prílohou daňového priznania sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.

U daňovníkov vykazujúcich výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa zvoleného spôsobu vykazovania základu dane je samostatnou prílohou:

  • evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrení vydaných MF SR s výnimkou poznámok, alebo
  • prehľad úprav vykonaných z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia podľa Opatrenia MF SR č. MF/011053/2006-72 (FS 2/2006) v znení Opatrenia MF SR č. MF/026217/2006-72 (FS 12/2006).

Upozornenie:

Podľa § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok. Finančné riaditeľstvo SR a daňové úrady vo vzťahu k systému fungovania registra účtovných závierok vykonávajú zber dokumentov v elektronickej alebo listinnej podobe. Účtovná závierka nie je prílohou k podávanému daňovému priznaniu k dani z príjmov právnickej osoby, ide o samostatné podanie.

 

Odporúčame aj odborný článok:

Doručovanie účtovnej závierky za rok 2020 do registra účtovných závierok

 

Povinnou prílohou daňového priznania je aj:

  • príloha k §13a a §13b zákona o dani z príjmov ak sú výnosy súčasťou riadku 100 - ak daňovník vyznačí, že uplatňuje oslobodenie výnosov za poskytnutie práv na použitie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, počítačového programu (softvér) podliehajúceho autorskému právu, a výnosy z predaja výrobkov, pri výrobe ktorých použil vynález chránený patentom alebo technické riešenie, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom v prílohe uvádza údaje o výške uplatneného oslobodenia, číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený alebo názov počítačového programu (softvér),
  • príloha k §30c zákona o dani z príjmov, v ktorej sa uvádza počet projektov na výskum a vývoj, pričom každý projekt predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov),
  • príloha k VI. časti, v ktorej sa uvádzajú ďalší prijímatelia podielovej dane, každá strana predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov)

Upozornenie:

Pri podaní daňového priznania je povinnou prílohou príloha k §13a a §13b zákona o dani z príjmov, príloha k §30c zákona o dani z príjmov a príloha k VI. časti, aj keď ich daňovník nevypĺňa. Každý daňovník tak vyplní minimálny počet príloh 3.

Sadzba dane z príjmov

Sadzba dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 u daňovníka so zdaňovacím obdobím kalendárny rok a hospodársky rok začatý v priebehu roka 2020 skončený v roku 2021 je 21 % ak „zdaniteľné“ príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie presiahli 100 000 eur (výnosy znížené o oslobodené príjmy a o príjmy, ktoré nie sú predmetom dane).

Ak zdaniteľné príjmy (výnosy) nepresiahnu sumu 100 000 eur, je sadzba dane z príjmov právnických osôb 15 %. Znížená sadzba dane z príjmov právnických osôb, ktorá upravuje rozsah zdaniteľných príjmov, sa použije prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2020.

Upozornenie:

Ak daňovník podáva daňové priznanie za kratšie zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2021 a úhrn zdaniteľných príjmov (výnosov) uvedený v riadku 560 je rovný alebo nižší ako 49 790 eur, v riadku 550 uvedie sadzbu dane 15%, ak bude úhrn zdaniteľných príjmov(výnosov) vyšší ako 49 790 eur, uvedie sadzbu dane 21 %.

Vrátenie daňového preplatku

Daňový úrad vráti daňový preplatok, ak je väčší ako 5 eur, a ak ho nemožno použiť podľa § 79 ods.1 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v termíne najneskôr do 10. 5. 2021 (pondelok) na základe vyplnenej žiadosti o vrátenie daňového preplatku v IX. časti daňového priznania.

V prípade predĺženej lehoty sa preplatok vracia rovnako najneskôr do 40 dní odo dňa jeho vzniku. Pri vrátení daňového preplatku prostredníctvom poštovej poukážky na základe zmeny v Daňovom poriadku je obmedzená maximálna výška daňového preplatku do 15 000 eur vrátane, ktorú je možné vrátiť poštovým poukazom na adresu daňovníka.

Daňovník, ktorý žiada vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza v VII. časti Miesto na osobitné záznamy daňovníka číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

 

Záznam z webinára:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020

screen -ozimy (1)

 

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

 

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.