Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2019

Ak rozpočtové a príspevkové organizácie majú okrem oslobodených príjmov a príjmov vyberaných zrážkou aj iné druhy príjmov, vzniká im povinnosť podať daňové priznanie.

Dátum publikácie:12. 3. 2020
Autor:Ing. Ľubica Sekerková

tt_kalkulacka-s-kavou-na-stole

Zákon o dani z príjmov podmieňuje povinnosť podať daňové priznanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách špecifikáciou jednotlivých druhov príjmov a vymedzuje príjmy, pri dosiahnutí ktorých nevzniká povinnosť podať daňové priznanie.

Ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2019 dosiahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie. V kombinácii s akýmikoľvek inými druhmi príjmu vzniká povinnosť podať daňové priznanie v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov a daňového poriadku.

Rozpočtové organizácie majú od roku 2004 s výnimkou roku 2011 oslobodené príjmy z nájomného a predaja majetku od dane, pokiaľ boli zahrnuté v rozpočte od zriaďovateľa. V príspevkových organizáciách bez ohľadu na osobu zriaďovateľa sú uvedené príjmy predmetom zdanenia už od roku 2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP).

Platný ZDP v § 41 ods. 1 podmieňuje povinnosť podať daňové priznanie (ďalej len „DP“) u týchto typov daňovníkov špecifikáciou jednotlivých druhov príjmov a to takým spôsobom, že vymedzuje príjmy, pri dosiahnutí ktorých im nevzniká povinnosť podať DP. Pre rok 2019 stále platí, že rozpočtové a príspevkové organizácie ako daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie [zaradené od 1. 1. 2018 do § 12 ods. 3 písm. b) ZDP] nemusia podať DP v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dosiahli iba tieto dva druhy príjmov:

 • príjmy oslobodené od dane,
 • príjmy vyberané zrážkou podľa § 43 ZDP.

1. Príjmy oslobodené od dane – § 13, § 13a) až c) ZDP a § 52 ZDP

Príjmy vyplývajúce zo základného poslania – tento príjem je zadefinovaný v spoločnom ustanovení pre všetkých daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie (teda aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie) v § 13 ods. 1 písm. a) ZDP.

Podľa tohto ustanovenia sú príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, z reklám, z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. b) až g) alebo ods. 2 ZDP, príjmov plynúcich na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej podľa § 50 a § 51 zákona o športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním, a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP oslobodené od dane.

To znamená, že všetky vyššie uvedené príjmy uvedené vo výnimkách podliehajú zdaneniu aj v prípade, ak sú v stanovách, zriaďovacej alebo zakladateľskej listine uvedené ako základná činnosť daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie.

V rozpočtových organizáciách, v obciach a VÚC sú oslobodené aj príjmy:

V príspevkových organizáciách však tieto príjmy podliehajú zdaneniu aj ak sú uvedené v hlavnej činnosti týchto daňovníkov.

V § 12 odsek 2 ZDP sa medzi príjmy, ktoré sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (teda aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách), doplnili od 1.1.2016 aj príjmy zo sponzorského dosiahnuté na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej podľa § 50 a § 51 zákona o športe. Prijaté sponzorské od sponzora je zdaniteľným príjmom u daňovníkov nezriadených na podnikanie aj v prípade, ak plynú tieto príjmy v súvislosti s činnosťou, na ktorej účel vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou.

Príklad č. 1

Príspevková organizácia mala v zriaďovacej listine uvedené okrem iných činností aj „prenájom nehnuteľného majetku“. Podľa § 12 ods. 2 ZDP príjem z nájomného je predmetom dane a podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP ide o zdaniteľný príjem aj napriek skutočnosti, že je uvedený v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie ako hlavný predmet činnosti.

Príklad č. 2

Rozpočtová organizácia zriadená obcou (alebo VÚC) dosiahla v zdaňovacom období roku 2019 príjmy z nájomného. Ak sú príjmy súčasťou rozpočtu od zriaďovateľa, ide o príjem oslobodený od dane podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZDP.

Príklad č. 3

Príspevková organizácia zriadená mestom, vykonávajúca profesionálnu športovú činnosť (hokejový klub) dosiahla v roku 2019 príjmy zo sponzorského od podnikateľského subjektu vo výške 10 000 € na bežnú činnosť športového klubu. Ide o zdaniteľný príjem príspevkovej organizácie. Rovnako by postupovala aj rozpočtová organizácia a príjem zo sponzorského by bol u nej zdaniteľným príjmom v nadväznosti na § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. a) ZDP.

Ďalšie druhy príjmov oslobodené od dane vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám sa objavujú v ich činnosti skôr sporadicky. Ide napríklad o príjmy uvedené v § 13 ods. 2 písm. c) ZDP ako príjmy vo forme úrokov z preplatku na dani zapríčineného správcom dane. Ak správca dane oneskorene vráti preplatok na dani daňovníkovi, je povinný priznať úrok z omeškania podľa § 79 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. (ďalej len „daňový poriadok“). Tento druh príjmu je oslobodený od dane vo všetkých rozpočtových aj príspevkových organizáciách a rovnako aj u podnikateľských subjektov.

Rovnako bez zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sú oslobodené v rozpočtových a príspevkových organizáciách aj príjmy plynúce z grantov, poskytované na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, podľa § 13 ods. 2 písm. g) ZDP.

Podľa prechodného ustanovenia § 52 ods. 38 ZDP sú oslobodené od dane z príjmov aj príjmy z úrokov z hypotekárnych záložných listov emitovaných do konca roku 2003, ak boli úroky z nich vyplácané po tomto roku, teda aj v r. 2019. Od 1. 1. 2018 sú oslobodené u vybraných daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie aj príjmy z reklamy do sumy 20 000 € ročne v nadväznosti na § 13 ods.1 písm. g) ZDP. Ide o nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, z čoho vyplýva, že ustanovenie sa nevzťahuje na rozpočtové a príspevkové organizácie.

Od 1. 1. 2018 sú oslobodené v § 13a ZDP aj príjmy za poskytnutie práva na použitie:

 • vynálezu chráneného patentom ;
 • technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom;
 • počítačového programu (softvér), ktorý podlieha autorskému právu;
 • ak sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom vo výške 50 % týchto odplát.

Rovnako sú od 1. 1. 2018 sú oslobodené v § 13b ZDP aj príjmy (výnosy) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa použil:

 • vynález chránený patentom;
 • technické riešenie chránené úžitkovým vzorom;

ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja chráneného daňovníkom.

Ustanovenia § 13a a § 13b ZDP sa však skôr využijú v činnosti podnikateľských subjektov.

Od 1. 1. 2018 sa do ZDP dostalo ustanovenie, ktoré prvýkrát oslobodzuje výnosy z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb po splnení týchto podmienok:

 • príjem z predaja akcií a obchodného podielu plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní najmenej 10 %,
 • daňovník na území SR vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií alebo obchodného podielu, disponuje personálnym a materiálnym vybavením,
 • podľa prechodného ustanovenia však lehota 24 mesiacov začína plynúť až od 1. 1. 2018, to znamená, že oslobodenie príjmu z predaja akcií a obchodného podielu si môže právnická osoba uplatniť najskôr od 1. 1. 2020.

KLIKNITE na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO vrátane poučenia na jeho vyplnenie:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

 

KLIKNITE na WEBINÁR: 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2019

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Ľubica Sekerková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Získajte ZDARMA E-BOOK: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner