Daňové priznanie s príjmami dosiahnutými v zahraničí

Modelové situácie z praxe k zdaňovaniu príjmov zo zahraničia s návodom na vyplnenie daňového priznania.

Dátum publikácie:13. 3. 2019
Autor:Ing. Miroslava Brnová

tt_globus

Ak daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR dosahoval aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktoré tam boli zdaňované, má možnosť zamedziť dvojitému zdaneniu. V článku analyzujeme dve modelové situácie z praxe s návodom na vyplnenie daňového priznania.

Podľa § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) je daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, čo je pre rok 2018 nezdaniteľná časť vo výške 3 830,02 eura, t. j. príjmová hranica pre povinnosť podania daňového priznania je vo výške 1 915,01 eura.

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu, t. j. daňovník dosahujúci príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), ktorého daňové výdavky presahujú zdaniteľné príjmy.

Do úhrnu zdaniteľných príjmov (50 % nezdaniteľnej časti základu dane), od ktorých výšky sa odvíja povinnosť podania daňového priznania, sa nezapočítavajú príjmy, ktoré sú:

  • vyrovnané daňou vyberanou zrážkou a jej zrazením je po­va­žo­vaná daňová povinnosť za vyrovnanú alebo daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP,
  • od dane oslobodené.

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý má len príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) presahujúce pre rok 2018 sumu 1 915,01 eura a tieto mu plynú zo zdrojov v zahraničí okrem zákonom určených prípadov.

POZNÁMKA:

Pre účely podania daňového priznania uvedené znamená, že príjmy zo závislej činnosti boli v zahraničí aj zdaniteľnými príjmami. Nejde o prípady, kedy bol napr. zamestnanec vyslaný pracovať do zahraničia na menej ako 183 dní, pričom nepracoval ani v stálej prevádzkarni slovenského zamestnávateľa umiestnenej v zahraničí, ani u zahraničného zamestnávateľa.

V prípade, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. d) ZDP], ktorý dosahoval aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktoré tam boli zdaňované, má možnosť zamedzenia dvojitého zdanenia, pričom, ak:

  • ide o príjmy zo závislej činnosti, môže podľa § 45 ZDP využiť vždy metódu vyňatia zahraničných príjmov zo zdanenia na území SR, aj keď
    • pracoval v štáte, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ale len za podmienky, že tam bol príjem preukázateľne zdanený,
    • je v tejto zmluve určená metóda započítania zaplatenej dane v zahraničí ako metóda na zamedzenie dvojitého zdanenia,
  • ide o iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, kde je možné zamedziť dvojitému zdaneniu len v prípade, ak tieto príjmy plynú zo štátu, s ktorým má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, a to tú metódu, ktorá je určená práve touto zmluvou.

POZNÁMKA:

V nadväznosti na § 49 ods. 3 ZDP je možné predĺžiť zákonom stanovenú trojmesačnú lehotu pre povinnosť podania daňového priznania na základe oznámenia podaného správcovi dane do uplynutia zákonnej lehoty na podanie daňového priznania (do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia), najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí – s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii.

Daňovník v oznámení podanom na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní finančné riaditeľstvo, uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa daňového poriadku.

Príklad č. 1 – daňové priznanie typu A

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (občan SR) v roku 2018 poberal výlučne príjmy zo závislej činnosti od dvoch zamestnávateľov postupne, pričom prvým zamestnávateľom bol český zamestnávateľ, pre ktorého vykonával prácu v ČR už aj v roku 2017.

Vzhľadom na skutočnosť, že daňovník pracoval v ČR pre českého zamestnávateľa, tento príjem podliehal zdaneniu na území ČR a tento daňovník má právo využiť metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia na území SR pri výpočte svojej daňovej povinnosti v podávanom daňovom priznaní.

Daňovníkovi slovenský zamestnávateľ uplatnil nezdaniteľnú časť na daňovníka za mesiace, kedy u neho pracoval a vyplácal mu príjem a rovnako mu mesačne odpočítaval aj pomernú mesačnú časť daňového bonusu na jedno vyživované dieťa podľa § 33 ZDP.

Zároveň daňovník spĺňal podmienky pre odpočítanie daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie podľa § 33a ZDP a tiež podmienky pre odpočítanie si nezdaniteľnej časti na kúpeľníctvo podľa § 11 ods. 14 ZDP.

Vzhľadom na skutočnosť, že daňovníkovi vyplácali príjem dvaja zamestnávatelia, pričom jedným z nich bol aj český zamestnávateľ, ktorý mu z príjmu vybral daň v súlade s predpismi českého daňového zákona, je daňovník povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, a to typ A.

Český zamestnávateľ za obdobie, v ktorom u neho v roku 2018 pracoval, t. j. obdobie od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018, vystavil daňovníkovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, na základe ktorého zahrnul zdaniteľné príjmy do daňového priznania, pričom po prepočte českej meny na eurá podľa § 31 ZDP (daňovník použil ročný priemerný kurz vyhlásený ECB=NBS za rok 2018) bol jeho príjem v mesačnej výške 1 200 eur, z ktorého mu bolo odpočítané poistné v sume 160,80 eura.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Daňové priznanie s príjmami dosiahnutými v zahraničí

Príklad č. 1 – daňové priznanie typu A: Príjem daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou od českého zamestnávateľa

Príklad č. 2 – daňové priznanie typu B: Príjem z predaja nehnuteľnosti v zahraničí

 

KLIKNITE SEM na VIDEOŠKOLENIE 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018 – typ „B“

screen[2]

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú obidve videoškolenia v cene predplatného.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner