Daňové súvislosti výplaty podielu na zisku

Hlavným cieľom podnikateľskej činnosti je dosiahnutie zisku, t. j. kladného výsledku hospodárenia. O rozdelení zisku rozhoduje kompetentný orgán spoločnosti. Jednou z možností použitia zisku vykázaného obchodnou spoločnosťou je aj vyplatenie podielu na zisku spoločníkom spoločností.

Dátum publikácie:4. 5. 2016
Autor:Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová

tt_muz-v-obleku-bankovky

Pri zdanení podielu na zisku (dividendy) vyplácaného daňovníkovi – fyzickej osobe, je podstatné, za aké zdaňovacie obdobie bol zisk, z ktorého sa vyplácajú, vytvorený (ktorého zdaňovacieho obdobia sa týka vytvorený hospodársky výsledok, z ktorého sú podiely na zisku po zdanení vyplácané).

Podiel na zisku vytvorený za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2004

Podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP účinného od 1. 1. 2004 predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.

Za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí.

Zdaneniu naďalej podliehajú:

  • podiely na výsledku podnikania vyplácané tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti,
  • podiely na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti,
  • podiely spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a
  • vyrovnacie podiely pri zániku účasti spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti.

Podiely na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, podiely spoločníka v. o. s. a komplementára k. s. na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacie podiely pri zániku účasti spoločníka vo v. o. s. alebo pri zániku účasti komplementára k. s. sú predmetom dane a naďalej sú príjmami z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona, pričom sa zdaňujú v súlade s § 6 ods. 7 a § 8 ZDP.

Verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.) je právnickou osobou, ktorá sa skladá zo spoločníkov, u ktorých sa uplatňuje osobné ručenie za záväzky celej spoločnosti. Základ dane v. o. s. sa rozdelí na spoločníkov podľa podielov určených spoločenskou zmluvou alebo rovným dielom.

V prípade zrušenia v. o. s. likvidáciou má spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Spoločník, ktorého účasť vo v. o. s. zanikla z iného dôvodu, ako je likvidácia spoločnosti, má právo na vyrovnací podiel.

Komanditná spoločnosť (k. s.) zistí základ dane za spoločnosť ako celok (podľa § 17 až § 29 ZDP) a od takto zisteného základu dane sa odpočítajú podiely pripadajúce na jednotlivých komplementárov podľa spoločenskej zmluvy, ktoré u nich tvoria čiastkový základ dane. Zostávajúci základ dane je základom komanditnej spoločnosti ako právnickej osoby.

Ak vykáže v. o. s. alebo k. s. daňovú stratu, rozdeľuje sa na spoločníka, resp. komplementára časť tejto straty rovnako ako základ dane. Do základu dane sa zahŕňa aj podiel spoločníka v. o. s. alebo komplementára k. s. na likvidačnom zostatku pri likvidácii spo­ločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka či komplementára v spoločnosti. Podľa § 6 ods. 9 ZDP sa príjmy spoločníkov v. o. s. a komplementárov k. s. znižujú o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť spoločník v. o. s. alebo komplementár k. s.

Tieto príjmy si spoločníci v. o. s. a komplementári k. s. môžu znížiť aj o výdavky na cestovné náhrady a stravné podľa § 19 ods. 2 písm. e) a p) ZDP za podmienok upravených v týchto ustanoveniach.

Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti je u tohto tichého spoločníka ostatným/iným príjmom podľa § 8 ZDP, a to z dôvodu, že tichý spoločník uzatvára s podnikateľom zmluvu o tichom spoločenstve podľa § 673 Obchodného zákonníka, ktorá je obchodno-záväzkovým vzťahom, a v tejto sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad, čím sa podieľa na podnikaní tohto podnikateľa. V tomto prípade nejde priamo o vykonávanie podnikateľskej činnosti tichým spoločníkom, a preto nie je možné vyplácaný podiel na zisku zahrnúť medzi príjmy z podnikania tichého spoločníka podľa § 6 zákona.

Ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) ZDP sa v súlade s prechodným ustanovením § 52 ods. 24 ZDP použije na:

  • podiely na zisku vykázanom prvýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2004,
  • vyrovnacie podiely a na podiely na likvidačnom zostatku, na vyplatenie ktorých vznikol nárok po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

Uvedené sa použije aj na prípady vyplácania týchto príjmov subjektom so sídlom alebo bydliskom mimo územia SR.

Upozornenie:

Zákonom č. 314/2005 Z. z. o dani z príjmov sa v ustanovení § 3 ods. 2 písm. c) ZDP a § 12 ods. 7 písm. c) ZDP legislatívne spresňuje pojem „podiel na zisku po zdanení“ tak, aby bolo jednoznačné, že predmetom dane nie sú len tie podiely na zisku (dividendy), ktoré sú vyplácané v nadväznosti na podiel majetkovej účasti príjemcu v obchodnej spoločnosti alebo družstve.

Naďalej však platí úmysel zákonodarcu zamedziť dvojitému zdaneniu podielov na zisku tak v rukách vyplácajúcej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ako aj v rukách konečného príjemcu, či už fyzickej alebo právnickej osoby. Uvedené znamená, že vyplácané podiely na zisku nie sú u konečného príjemcu predmetom dane len v prípade, ak boli zdanené vyplácajúcou spoločnosťou. V prípade, ak by sa nezdanili podiely na zisku ani u vyplácajúcej spoločnosti alebo družstva a ani u konečného príjemcu, došlo by k dvojitému nezdaneniu, čo nebolo zmyslom uvedenej úpravy.

Podiel na zisku vytvorený za zdaňovacie obdobie do 31. 12. 2004, vyplatený po 1. 1. 2004

Daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, fyzickej osobe, môžu byť po 1. 1. 2004 vyplatené podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, t. j. poslednýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2003.

Takéto nevyplatené podiely na zisku, určené na základe hospodárskeho výsledku vykázaného za zdaňovacie obdobia do konca roka 2003, vyplatené po 31. 12. 2003 sa zdania ako súčasť základu dane (čiastkový základ dane príjemcu podľa § 8 ZDP) príjemcu platnou sadzbou dane podľa § 15 ZDP, t. j. vo výške 19 %, resp. 25 %.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok je rozdelený do nasledujúcich tematických častí:

Daňové súvislosti výplaty podielu na zisku:

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.